Social- och miljöutskottets betänkande 9/2022-2023

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

BakgrundLSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2022-2023

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2023-05-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets betänkande

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om godkännande av utkastet till statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

Republikens presidents framställning nr 11/2021-2022

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens utlåtande. 1

Utskottets förslag. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till att  statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö  träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Landskapsregeringens utlåtande

 

Skydd av Östersjöområdets marina miljö, HELCOM-konventionen

 

HELCOM-konventionen beslutade år 1992 om en allmän överenskommelse för att skydda Östersjöområdets marina miljö. I samarbetet för att skydda Östersjöområdets marina miljö har en handlingsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan, BSAP) tagits fram. Målet är att Östersjön ska vara opåverkat av övergödning, ostört av miljögifter, ha en miljöanpassad sjöfart och en väl bevarad biologisk mångfald.

     Bilaga III till 1992 års allmänna överenskommelse om skydd av Östersjöområdets marina miljö (FördrS 2/2000, nedan HELCOM-konventionen) gäller bedömningsgrunder och åtgärder för förhindrande av förorening från land. Del II i bilagan gäller belastning från jordbruk. Enligt bilagan ska konventionsparterna genomföra de åtgärder som anges i bilagan, beakta bästa miljöpraxis (BEP) och bästa tillgängliga teknik (BAT) för att minska belastningen från jordbruket. Dessutom ska avtalsparterna utarbeta anvisningar och rapportera till kommissionen.

     HELCOM-konventionens ministermöte beslutade den 20 oktober 2021 om ändring av del II i bilaga III till den allmänna överenskommelsen. Ändringar i bilagorna till HELCOM-konventionen ska i enlighet med artikel 32.3 anses ha blivit godkända efter utgången av den tid som kommissionen har fastställt, om inte en enda part under denna tid skriftligen har meddelat att den motsätter sig ändringarna. Ändringarna i bilaga III till avtalet trädde i enlighet med kommissionens beslut i kraft den 20 oktober 2022.

     Bestämmelserna gäller naturskydd, som enligt 18 § 10 punkten i självstyrelselagen för Åland (FFS 1144/1991) hör till landskapets lagstiftningsbehörighet varför republikens president inbegär lagtingets bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

EU:s ståndpunkt COM(2021) 534 final

 

Europeiska unionen är part i konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö och har fattat ett beslut om att anta ändringen av del II i bilaga III i konventionen. Ändringen av del II i bilaga III till konventionen kommer att vara bindande för unionen. Eftersom ändringen av bilagan innebär en modernisering av kraven rörande skyddet av Östersjön, en ändring av EU:s internationella åtaganden och ambitioner och ett ökat skydd av miljön stödjer unionen antagandet av rekommendationen.

Landskapsregeringens utlåtande

 

HELCOM-konventionen och aktionsplanen för Östersjön (BSAP) är i linje med de krav som finns i EU-direktiv, FN:s hållbarhetsmål och Bärkraftmålen. Landskapsregeringen arbetar aktivt med att genomföra så många som möjligt av BSAP:s åtgärder, vilket huvudsakligen genomförs genom de åtgärdsprogram som upprättats enligt vattendirektivets och havsmiljödirektivets krav. I övrigt genomförs jordbruksåtgärder genom CAP-strategin (EU-medel).

     I HELCOM-rekommendation 42 - 43/2, reviderad bilaga III, del II, regel 1 och allmänna bestämmelser stadgas att: ”I enlighet med de relevanta delarna i denna konvention ska de fördragsslutande parterna vidta de åtgärder som beskrivs och ta hänsyn till de bästa miljövårdsmetoderna (BEP) och bästa tillgängliga teknik (BAT) för att minska föroreningarna från jordbruket. De fördragsslutande parterna ska utarbeta riktlinjer för de ämnesområden som beskrivs i bilagan”. I rekommendationen finns 6 regler med underliggande punkter.

     Regel 2 handlar om växtnäring och definitioner. I regel 2.2 Inledning framgår att de fördragsslutande parterna ska införa grundprinciper i sin nationella lagstiftning eller i sina riktlinjer och anpassa dem efter omständigheter i landet i syfte att minska de skadliga verkningarna av jordbruket på miljön. Landskapsregeringen konstaterar att regel 2.2 punkterna 3 - 12 som gäller djurtäthet, avloppsvatten från jordbruket, mängden näringsämnen, minskade ammoniakutsläpp, täckgrödor under vintern, vattenskyddsåtgärder (skyddszoner vid behov och våtmarker) och återvinning av näringsämnen huvudsakligen genomförs genom gällande lagstiftning och CAP-strategin. Alla jordbrukare som erhåller EU:s jordbruksstöd måste följa villkorlighetens goda odlingsmetoder som fastställts i statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (FFS 1384/2022). I dem ingår krav på en tre meter bred skyddsremsa mot vattendrag (7§) och krav på att minst 33 procent av gårdens åkerareal ska ha ett marktäcke under tiden 31.10. – 15.3 (9§). Vad gäller regel 2.2 punkt 9 sägs att i miljösystemstödet, som är frivilligt för odlarna, kan ersättning fås för ett växttäcke i enlighet med 12 § i statsrådets förordning om sådant från produktionen frikopplat direktstöd till jordbruket som betalas för 2023 (FFS 126/2023). Vad gäller regel 2.2 punkt 10 om vattenskyddsåtgärder konstateras att det finns möjlighet att få ersättning för att anlägga en våtmark och för regel 2.2 punkt 12 om återvinning av näringsämnen att  det i miljöersättningen finns en frivillig åtgärd för främjande av cirkulär ekonomi, vilket innebär att odlaren ska sprida flytande organiska gödselmedel med en placerande eller nedmyllande utrustning och att en växtodlingsgård kan få ersättning för att ta emot och sprida organiskt material från en husdjursgård.

     Regel 3 om växtskyddsmedel, regel 4 om miljötillstånd, regel 5 om övervakning och utvärdering samt regel 6 om utbildnings-, informations- och rådgivningstjänster genomförs enligt landskapsregeringen genom riktlinjer och befintlig lagstiftning som vattenlag (1996:61) för landskapet Åland och Ålands landskapsregerings beslut (2016:41) om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket, nitratbeslutet samt den lagstiftning och de förordningar som jordbruksbyrån ansvarar för.

     Av landskapsregeringens utlåtande framgår vidare att det i jordbrukets nya CAP-strategi finns riktlinjer och krav uppställda för bästa miljöpraxis och bästa tillgängliga teknik för att minska belastningen från jordbruk, vilket är i linje med både BSAP och EU-kraven.

 

Slutsatser

 

Landskapsregeringen konstaterar avslutningsvis att nitratbeslutet behöver ses över samt att några av de EU-definitioner som anges i regel 2.1 punkt 1- 20 behöver införas, vilket enligt landskapsregeringen kan genomföras i samband med uppdateringen av vattenlagen och vattenförordningen. I övrigt konstaterar landskapsregeringen att ändringarna i bilagorna till HELCOM-konventionen inte står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.  

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 maj 2023 inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Christian Wikström och vattenbiologen Susanne Vävare.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Pernilla Söderlund, viceordföranden Mikael Lindholm samt ledamöterna Stellan Egeland, Simon Holmström och Simon Påvals. 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 30 maj 2023

 

 

Ordförande

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Sekreterare

 

Carina Strand