Spörsmål 1/2022-2023

Tillhör ärendet: Försummad skärgårdspolitik
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 12022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin m.fl.

2023-03-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Försummad skärgårdspolitik

 

 

En omställning av skärgårdstrafiken är brådskande. Färjorna har återkommande driftsstörningar, de har en hög medelålder vilket lett till brist på reservdelar, de är en stor källa till klimatutsläpp och de utgör en väsentlig utgiftspost i Ålands budget. Samtidigt är de en viktig livlina för skärgården och hela Åland som påverkar många ålänningars vardag. Skärgårdstrafiken behövs för skärgårdsbornas behov och dess betydelse för näringslivet och turismen ska inte underskattas.

 

Skärgårdstrafiken är ett komplicerat trafiksystem som byggts upp under år-tionden. De s.k. linjerna är som kommunicerade kärl – om man ändrar på förutsättningarna på en linje så har de konsekvenser för de andra genom att anslutningarna i trafikflödet ska ske med så små tidsförluster som möjligt, allt för smidigheten för resenärerna och för att gynna näringslivets behov av snabba transporter till marknaderna i riket.

 

Under mandatperioden har skärgårdsfärjorna drabbats av maskinfel gång efter annan med stora kostnader som följd. Det går inte att förtränga det förståeliga missnöjet bland alla dem som skulle ta sig ut till norra skärgården till storhelgerna då M/S Alfågeln, en huvudaktör i trafiksystemet på norra linjen, fick maskinhaveri när trycket på linjen var som störst. När tekniken havererar är det skärgårdsbrukarna som får lov att tåla törnen.

 

I syfte att stärka flottan inköptes en avlagd färja från Norge, M/S Ådan. Färjan, som nu genomgår vissa ombyggnationer som rejält fördyrar investeringen, har hunnit trafikera som ersättare på Föglölinjen då M/S Skarven var på dock. Det visade sig dock att Ådan inte kunde trafikera i den avsedda farleden som förkortar färjepasset mellan Svinö och Degerby utan tvingades trafikera i den längre farleden som även de stora passagerarfärjorna använder vilket betydde att den ordinarie tidtabellen inte kunde hållas.

 

I regeringsprogrammet kan man utläsa att ”En smidig och välfungerande skärgårdstrafik är viktig för att skärgården ska vara attraktiv för bosättning och näringsliv. Målsättningen är att kapacitetsutnyttjandet ökas samt att bokningssystem, bokningsregler och turlistor anpassas efter regionens förutsättningar och behov. I arbetet betonar landskapsregeringen särskilt användarvänlighet och smidighet.”

 

Landskapsregeringens styrning av skärgårdstrafiken under mandatperioden har dock lämnat anmärkningsvärt mycket att önska. Fortfarande ligger fokus på enskilda linjer, fartyg och tidtabeller vilket resulterar i ett helt onödigt dyrt och icke-funktionellt lapptäcke. Trots att landskapsregeringen upprepade gånger utlovat en omställningsplan för skärgårdstrafikens utveckling har inget presenterats för allmänheten eller lagtinget, vilket vittnar om en i stort handlingsförlamad skärgårdspolitik. Landskapsregeringens oförmåga att framställa strategiska planer för hur skärgårdstrafiken ska upprätthållas och utvecklas har lett till en stor osäkerhet bland dem som är beroende av fungerande transporter. Skärgårdstrafiken är i första hand infrastrukturministerns ansvarsområde men lantrådet har ett övergripande ledningsansvar för de samlade politikområdena i vilken skärgårdspolitiken är en betydande del.

 

För tillfället pågår två upphandlingar som har konsekvenser för hur skär-gårdstrafiken ska bedrivas i den åländska skärgården i ett halvt decennium framåt. Den ena upphandlingen gäller den tvärgående linjen som logistiskt betraktat sammanbinder norra skärgården med den södra. Den andra upp-handlingen gäller södra linjen. Det framgår inte med någon tydlighet hur landskapsregeringen bedömer att dessa upphandlingar bidrar till omställ-ningen av skärgårdstrafiken. De högt ställda målen om smidiga och välfungerande lösningar ligger nu längre från verkligheten än någonsin förut.

 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta inom skärgårdstrafiken under återstoden av den pågående mandatperioden samt när presenteras omställningsplanen för skärgårdstrafikens utveckling?

 

 

 

Mariehamn den 23 mars 2023

 

 

 

Rainer Juslin                                              Katrin Sjögren

 

 

Ingrid Zetterman                                        John Holmberg

 

 

 

Simon Påvals                                             Pernilla Söderlund

 

 

 

Camilla Gunell                                           Nina Fellman

 

 

 

Jessy Eckerman                                          Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom                                           Anders Eriksson