Spörsmål 2/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Spörsmål

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

SPÖRSMÅL nr 2/2019-2020

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-03-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förtroendet för självstyrelsens grunder

 

 

Den så kallade bulvanaffären och den påföljande samhällsdiskussionen har rest allvarliga frågor kring förtroende, respekt och integritet för självstyrelsens mest grundläggande lagstiftning.

 

När ledamöter i lagtinget är involverade genom att bistå och möjliggöra markköp där jordförvärvslagstiftningen kringgås, undergräver det förtroendet för alla politiker som företräder självstyrelsen och självstyrelsens förvaltning.

 

Övriga ytterst graverande omständigheter har också framkommit i frågan i enlighet med medias rapportering. Enligt intervjuer i pressen har lagtingsledamöter förespeglat klienter att ett regeringsbyte med andra partier och politiker vid makten skulle kunna förändra utfallet i beslutet och förbättra möjligheterna till att de aktuella markaffärerna kan fullföljas.

 

Jordförvärvslagstiftningen riskerar därmed att eroderas, både genom vacklande praxis och brist på allmänhetens förtroende för systemet. Ett system med In Casu-behandlingar urholkar praxis och lagstiftningens syfte, och är inte förenligt med grundlagens krav på likabehandling och en modern förvaltning.

 

Jordförvärvsrätten och dess praxis behöver därför tydliggöras och moderniseras. Ålänningarna måste kunna lita på att likabehandling och rättssäkerhet gäller, inte kontakter, politiskt inflytande och juridiska kryphål genom bulvanförfaranden.

 

Näringsrätten är i akut behov av modernisering. Näringslivet och dess representanter har under en lång tid påtalat behovet eftersom dagens strikta krav förhindrar nyetableringar samt riskerar företagsflykt. Att modernisera näringsrätten är den i särklass viktigaste näringspolitiska och tillväxtfrämjande åtgärd lagtinget kan göra.

 

Landskapsregeringen har nyligen tillsatt en intern arbetsgrupp för en översyn av jordförvärv och näringsrätt. Ärendets karaktär och allvar kräver dock ett brett parlamentariskt arbete och ett politiskt samförstånd. I sak är frågan redan utredd flera gånger om, nu gäller det att komma i mål och visa på politisk handling.

 

Ageranden av dylika slag riskerar därtill tyvärr att ytterligare skada allmänhetens tillit till de politiska partierna och dess företrädare samt anseendet för Ålands lagting och landskapsregeringen som finns dokumenterat i Åsub:s ”Tillitsstudie för Åland 2018”.

 

 

Med hänvisning till ovanstående och med stöd av 37 § lagtingsordningen ställer vi till landskapsregeringen följande spörsmål:

 

Hur tänker landskapsregeringen revidera näringsrättslagstiftningen samt jordförvärvsrättslagstiftningen på ett sådant sätt att förtroendet återupprättas för att landskapsregeringen utan politisk inblandning hanterar ärenden likvärdigt och korrekt för alla sökanden och så att lagtingets partier involveras, vilken är tidtabellen och med vilka huvudteman drivs revideringen?

 

 

 

Mariehamn den 9 mars 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Ingrid Zetterman

 

 

John Holmberg

 

 

Rainer Juslin

 

 

Simon Påvals

 

 

Pernilla Söderlund

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman