Statsrådets förordning

Statsrådets förordning

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

 

Statsrådets förordning

om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

 

1 §

 

Det i Helsingfors den [X] februari 2022 undertecknade multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), vilket Transport- och kommunikationsverket har ingått med stöd av 6 § 4 mom. i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), är i kraft från den [X] februari 2022 enligt vad som har avtalats.

 

2 §

 

Bestämmelserna i avtalet ska gälla som förordning.

 

3 §

 

Denna förordning träder i kraft den [XX] februari 2022 och gäller till och med den 30 juni 2023.

 

 

Helsingfors den [XXX] februari 2022

 

 

 

 

Kommunikationsminister XXX

 

 

 

 

Föredragande XXX

 

 

 

Avtalet är tillgängligt på engelska på Transport- och kommunikationsverkets webbplats (https://www.traficom.fi/fi/kansainvalinen-vak-tiesopimus). Transport- och kommunikationsverket ger vid behov information på finska och svenska.