Stora utskottets betänkande 1/2002-2003

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2002-2003

 

Datum

 

Stora utskottet

2002-12-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ändringar av kommunallagen och lagstiftningen om kommunindelning

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 24/2001-2002

·       Lagutskottets betänkande nr 1/2002-2003

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet har beslutat omfatta lagutskottets förslag, förslaget att 54 § 2 mom. 5 punkten kommunallagen för landskapet Åland upphävs efter omröstning (7-2).

     Beslutet, har biträtts av ledamöterna Boman, Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson, Erlandsson samt ersättarna Svensson och Perämaa.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 december 2002 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Ledamoten Häggblom har fogat en reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Barbro Sundback, vice ordföranden Harriet Lindeman samt ledamöterna Ronald Boman, Raija-Liisa Eklöw, Lisbeth Eriksson, Per-Erik Eriksson, Ragnar Erlandsson, Bert Häggblom samt ersättarna Hasse Svensson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i enlighet med lagutskottets förslag.

__________________

 

 

Mariehamn den 13 december 2002

 

 

Ordförande

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr KarlströmRESERVATION

 

Undertecknad får härmed anföra reservation mot utskottets beslut att upphäva 54 § 2 mom 5 punkten kommunallagen den 25 september 1997 för landskapet Åland (173/1997).

     Enligt min mening har hållbara demokratiska argument inte framförts för att upphäva aktuellt lagrum. Upphävandet av lagrummet leder till en maktkoncentration i kommunerna som lagtinget tidigare ansett att inte skall förekomma. Tillräckliga motiv för att ändra lagen i detta skede har inte anförts. Om en dylik ändring görs borde ett övervägande göras att tillåta fullmäktigeledamot vara medlem i kommunstyrelsen.

     Såvida en kommunstyrelse idag inte godkänner nämnds beslut har kommunstyrelsen rätt att övertaga beslutanderätten. Därtill har kommunstyrelsen idag möjlighet att ha en representant närvarande i nämnden så tillräcklig kommunikation finns redan i gällande lag mellan kommunstyrelse och nämnd.

     En konflikt uppstår också i frågor som regleras i byggnadslagen där undantag från vissa regler behandlas i kommunstyrelse och fullmäktige. Opartiskhet i beslutsgången är här i fara.

 

Mariehamn den 13 december 2002.

 

 

Bert Häggblom