Stora utskottets betänkande 1/2009-2010

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2009-2010

 

Datum

 

Stora utskottet

2009-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

·      Landskapsregeringens framställning nr 19/2008-2009

·      Lagutskottets betänkande nr 17/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Allmänna synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänna synpunkter

 

Utskottet har fört en principdiskussion i frågan. Utskottet anser att pensionsförmånerna för ledamöterna av lagtinget och landskapsregeringen liksom övriga förmåner ska bedömas utgående från att så många som möjligt ska kunna ställa sig till förfogande för förtroendeuppdrag på rimliga villkor. Pensionsförmånerna för lagtingsledamöter som p.g.a. företagande eller annars arbetar dubbelt bör vara sådana att en skälig pension erhålls också för lagtingsuppdraget. I sammanhanget ska förtroendeuppdragens speciella karaktär och den enligt landskapslag begränsade rätten till tjänstledighet för förtroendeuppdrag beaktas. Utskottet anser vidare att ledamöternas pensionsförmåner kan behöva reformeras efter att en utvärdering gjorts av konsekvenserna av den reform som genomfördes i landskapet genom landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare från 1.1.2008.

 

Detaljmotivering

 

     Utskottet föreslår ändringar av teknisk natur i 17 § i förslaget till landskapslag om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen samt att tidpunkten för ikraftträdandet av landskapslagarna med beaktande av lagstiftningskontrollen lämnas öppen att bestämmas av landskapsregeringen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 november 2009 inbegärt stora utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggaren Monica Clemes och vicehäradshövdingen Lotta Wickström-Johansson.

     I ärendet avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, ledamöterna Gunnar Jansson, Runar Karlsson, Fredrik Karlström, Barbro Sundback, Jörgen Strand och Torsten Sundblom samt ersättarna Ulla-Britt Dahl och Jan Salmén.

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

 

     (Ingressen lika som i lagutskottets betänkande).

 

1-16 §§

     (Lika som i lagutskottets betänkande).

 

17 §

Anpassning till förväntad livslängd

     Då en ledamot beviljas ålderspension eller invalidpension anpassas pensionsskyddet till förändringen i den förväntade livslängden med en livslängdskoefficient enligt de bestämmelser som gäller för landskapets personal i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande.

     Tidigarelagd ålderspension (uteslutning) anpassas till förändringen i den förväntade livslängden (uteslutning) då pensionen beviljas.

 

18-23 §§

     (Lika som i lagutskottets betänkande).

 

24 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den (uteslutning). Lagen tillämpas på ledamotspensioner som beviljas efter att lagen träder i kraft samt på familjepension efter sådan ledamot som lyft pension eller haft rätt till pension enligt denna lag.

     (2-7 mom. lika som i lagutskottets betänkande).

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om arvode för medlem av Ålands landskapsstyrelse

 

     (Ingressen och lagens nya rubrik lika som i lagutskottets betänkande).

 

     Denna lag träder i kraft den (uteslutning).

 

 

Mariehamn den 13 november 2009

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson 

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström