Stora utskottets betänkande 1/2010-2011

Tillhör ärendet: Ny finansförvaltningslag
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/2010-2011

 

Datum

 

Stora utskottet

2011-01-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ny finansförvaltningslag

·      Lagutskottets betänkande nr 8/2010-2011

·      Landskapsregeringens framställning nr 21/2009-2010

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet har i huvudsak omfattat lagutskottets förslag, dock så att landskapslagen om landskapets finansförvaltning föreslås ändrad.

     Utskottet understryker betydelsen av att en på i huvudsak prestationsprincipen baserad budgetering genomförs så snabbt som möjligt. Principen innebär att varan, tjänsten eller servicen ska bokföras som en intäkt eller kostnad det år då den utförs eller levereras.

     Framställningen innehåller inte bestämmelser om statsstödsregler. Utskottet önskar dock i sammanhanget betona att landskapsregeringen såsom statsstödsmyndighet är ansvarig för att statsstödsreglerna iakttas då anslag används och att det kan finnas behov av nya bestämmelser på rättsområdet i landskapet.

     I övrigt har utskottet omfattat lagutskottets förslag.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om landskapets finansförvaltning

 

13 § Utskottet föreslår ett tillägg till paragrafens första mening med beaktande av att 21 § 1 mom. självstyrelselagen  förutsätter att bestämmelser om grunderna för individens rättigheter och skyldigheter ska utfärdas genom landskapslag. Beslutet har fattats efter omröstning (5-4). Beslutet har biträtts av ordföranden Anders Eriksson samt ledamöterna Roger Slotte, Fredrik Karlström, Barbro Sundback och Jörgen Strand.

     Utskottet föreslår vidare att paragrafens andra mening preciseras med beaktande av ovannämnda paragraf i självstyrelselagen.

 

23 § 2 mom. Utskottet föreslår att momentet utgår såsom obehövligt.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 januari 2011 inbegärt utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa, finanschefen Dan E.Eriksson och lagberedaren Diana Lönngren.

     Ledamöterna Gunnar Jansson, Runar Karlsson, Leo Sjöstrand och Torsten Sundblom har inlämnat en gemensam reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, viceordföranden Gun Carlson (delvis) samt medlemmarna Leo Sjöstrand, Gunnar Jansson, Torsten Sundblom, Runar Karlsson, Roger Slotte, Fredrik Karlström, Barbro Sundback och Jörgen Strand.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget i den ordning som stadgas i 55 § lagtingsordningen antar det i framställningen ingående första lagförslaget i enlighet med lagutskottets förslag,

 

att lagtinget förkastar det i framställningen ingående tredje lagförslaget i enlighet med lagutskottets förslag,

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående fjärde och femte lagförslagen i enlighet med lagutskottets förslag samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget i enlighet med lagutskottets förslag, dock så att 13 och 23 §§ erhåller följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G

om landskapets finansförvaltning

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

13 §

Verkställande av budgeten

     Närmare bestämmelser om verkställande av budgeten utfärdas genom landskapsförordning, dock så att förmåner som tillkommer individer regleras i lag. Landskapsregeringen kan också fatta beslut innefattande närmare anvisningar om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

23 §

Användning av landskapets tillångar

     (1 mom. lika som i lagutskottets betänkande).

     (2 mom. utesluts).

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Mariehamn den 20 januari 2011

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson 

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström


                                 

 

 

                                               RESERVATION

 

 

 

 

Utskottets majoritet har beslutat att andra lagförslagets 13 §, första meningen, ska ha ett tillägg, som lyder

...landskapsförordning, dock så att förmåner som tillkommer individer regleras i lag.

 

Tillägget står i strid med lagtingets budgeteringstradition och kan få oberäkneliga följder eftersom texten inte undergått beredning eller annan laggranskning. Vi anser att förordningsfullmaktens begränsning enligt 21 § självstyrelselagen är tillräcklig även vad gäller budgetmakten.

 

Hänvisande till ovanstående anser vi och föreslår att 13 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning får följande lydelse:

 

    Närmare bestämmelser om verkställande av budgeten utfärdas genom landskapsförordning. (utesl.) Landskapsregeringen kan också fatta beslut innefattande närmare anvisningar om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten.

 

 

Mariehamn den 20 januari 2010

 

 

 

 

Gunnar Jansson                              Runar Karlsson                            Leo Sjöstrand

 

 

 

Torsten Sundblom