Stora utskottets betänkande 2/2009-2010

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2009-2010

 

Datum

 

Stora utskottet

2010-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland 

·      Lagutskottets betänkande nr 4/2009-2010

·      Landskapsregeringens framställning nr 18/2008-2009

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Detaljmotivering. 1

Ordningslagen för landskapet Åland. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet anser att besvärsbestämmelsen i förslaget till 23 § 2 mom. ordningslagen för landskapet Åland bör antas i den lydelse motsvarande bestämmelse har i rikets ordningslag.

     Utskottet har erfarit att det finns behov av lagstiftning som innehåller ordningsregler för hamnar. Utskottet föreslår att lagtinget hemställer om att sådan lagstiftning bereds.

     Framställningen innehåller inte bestämmelser om uppgörande av eld i tättbebyggt samhälle som nu finns i ordningsstadga. Utskottet anser att frågan lämpligen bör regleras i räddningslagstiftningen. Till betänkandet har därför också fogats en kläm i syfte att få frågan om uppgörande av eld reglerad.

     I övrigt har utskottet omfattat lagutskottets förslag. Beträffande undantaget från förbudet att inta alkoholdrycker enligt förslaget till 4 § 2 mom. ordningslagen för landskapet Åland har beslutet fattats efter omröstning (6-3). Beslutet har biträtts av viceordföranden Gun Carlson och medlemmarna Leo Sjöstrand, Gunnar Jansson, Torsten Sundblom, Roger Slotte och Barbro Sundback.

 

Detaljmotivering

 

Ordningslagen för landskapet Åland 

 

23 § 2 mom. Bestämmelsen är av rikslagstiftningsnatur och ska därför i sak överensstämma med motsvarande bestämmelse i rikslag.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 december 2009 inbegärt utskottets yttrande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, lagtingsdirektören Susanne Eriksson, enhetschefen för polisärenden Björn Andersson, hamndirektören Jan Sundström och jämställdhetsinspektören Vivan Nikula.

     Ordföranden Anders Eriksson, ledamoten Fredrik Karlström och ersättaren Johan Ehn har fogat en gemensam reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, viceordföranden Gun Carlson, medlemmarna Leo Sjöstrand, Gunnar Jansson (delvis), Torsten Sundblom, Runar Karlsson (delvis), Roger Slotte, Fredrik Karlström och Barbro Sundback samt ersättarna Johan Ehn och Ulla-Britt Dahl (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget i enlighet med lagutskottets förslag, dock så att besvärsbestämmelsen antas i följande lydelse:

 

O R D N I N G S L A G
för landskapet Åland

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 23 §

Besvärsbestämmelser

     (1 mom. lika som i lagutskottets betänkande).

     Om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat, ska ett (utslutning) beslut som med stöd av denna lag fattats om återkallande av tillstånd eller ändring av tillståndsvillkoren iakttas omedelbart.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget förkastar det i framställningen ingående tredje lagförslaget i enlighet med lagutskottets förslag.

 

Utskottet föreslår dessutom

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående andra, fjärde, femte och sjätte lagförslagen i enlighet med lagutskottets förslag.

 

Utskottet föreslår ytterligare

 

att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen i brådskande ordning inkommer med lagförslag angående ordningsregler för hamnar.

 

Utskottet föreslår slutligen

 

att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen vid behov inkommer med lagförslag angående bestämmelser om uppgörande av eld.

 

Mariehamn den 13 januari 2010

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson 

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström


R E S E R V A T I O N

 

 

 

Undertecknade reserverar sig mot stora utskottets betänkande (StU 2/2009-2010) med anledning av landskapsregeringens förslag till ordningslag för landskapet Åland till den del det gäller utskottets beslut angående lagförslagets 4§.

 

I landskapsregerings framställning ingick i 4§ 2 mom. ett undantag gällande det generella förbudet mot intagande av alkohol på allmän plats inom tätort. Vid lagutskottets behandling ströks olyckligtvis detta undantag.

 

Undertecknade har i stora utskottets behandling av ärendet föreslagit att lagens 4§ skulle få samma lydelse som i landskapsregeringens framställning, dock utan framgång. Resultatet av utskottets majoritets förslag kommer att bli att lagstiftaren kriminaliserar medborgare som t.ex. vid firande av högtider som studentexamen och nyår tillsammans vill höja ett glas champagne utanför Ålands Lyceum eller på stadens torg. Undertecknade ser inte att detta förbud på något nämnvärt sätt skulle påverka den totala alkoholkonsumtionen på Åland. Istället kommer folk även i fortsättningen att dricka sitt glas champagne på torget på nyårsafton och därmed begå en kriminell handling samtidigt som polisen, med idag tillgängliga resurser, torde ha mycket svårt att följa upp förbudet vid dylika tillfällen. Vi tycker det är dålig lagstiftning att med öppna ögon gå in för att förbjuda sådant som man helt uppenbarligen från myndigheternas sida inte kommer att kunna tillse att följs.

 

 Undertecknade anser med hänvisning till ovanstående att 4§ i ordningslag för landskapet Åland antas i enlighet med lydelsen i landskapsregerings framställning.

 

 

Mariehamn den 13 januari 2010

 

 

 

Johan Ehn                                                                                            Fredrik Karlström

 

 

Anders Eriksson