Stora utskottets betänkande 2009-2010

Tillhör ärendet: Ny finansförvaltningslag
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Stora utskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1a/2010-2011

 

Datum

 

Stora utskottet

2011-01-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stora utskottets betänkande

Ny finansförvaltningslag

·      Stora utskottets betänkande nr 1/2010-2011

·      Lagutskottets betänkande nr 8/2010-2011

·      Landskapsregeringens framställning nr 21/2009-2010

 

INNEHÅLL

Ärendets andra behandling. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Ärendets andra behandling

 

Vid lagförslagets andra behandling har lagtinget inte oförändrat godkänt stora utskottets förslag i ärendet. Lagtinget har därför enligt 54 § 3 mom. lagtingsordningen remitterat ärendet till stora utskottet för fortsatt behandling.

     Med anledning härav har utskottet behandlat ärendet och konstaterat att lagtinget beslutat att 13 § i förslaget till landskapslag om landskapets finansförvaltning erhåller följande lydelse:

 

13 §

Verkställande av budgeten

     Närmare bestämmelser om verkställande av budgeten utfärdas genom landskapsförordning. Landskapsregeringen kan också fatta beslut innefattande närmare anvisningar om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten.

 

     Utskottet har beslutat förorda förslaget i den lydelse det fått genom lagtingets beslut. Beslutet har fattats efter omröstning (6-4). Beslutet har biträtts av vice ordföranden Gun Carlson, ledamöterna Gunnar Jansson, Leo Sjöstrand och Roger Slotte samt ersättarna Ulla-Britt Dahl och Jan Salmén.

     Utskottet föreslår dessutom att lagtinget antar en kläm i syfte att trygga att föreskrifter som rör grunderna för individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom landskapslag. Beslutet har fattats efter omröstning (6-3). Beslutet har biträtts av vice ordföranden Gun Carlson, ledamöterna Gunnar Jansson, Leo Sjöstrand och Roger Slotte samt ersättarna Ulla-Britt Dahl och Jan Salmén.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 januari 2011 återremitterat ärendet till stora utskottet för fortsatt behandling.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Diana Lönngren.

     Ordföranden Anders Eriksson, ledamöterna Jörgen Strand och Barbro Sundback samt ersättaren Camilla Gunell har lämnat en gemensam reservation till betänkandet.

     Utskottet har utsett vice ordföranden Gun Carlson att redogöra för ärendet.

     I ärendet avgörande behandling deltog ordföranden Anders Eriksson, viceordföranden Gun Carlson, ledamöterna Leo Sjöstrand, Gunnar Jansson, Roger Slotte, Barbro Sundback och Jörgen Strand samt ersättarna Ulla-Britt Dahl, Camilla Gunell och Jan Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget så att lagförslagets 13 § erhåller den lydelse det fått genom lagtingets beslut vid lagförslagets andra behandling.

 

 

Utskottet föreslår vidare att lagtinget antar följande kläm:

 

Lagtinget förutsätter att landskapsregeringen tryggar att föreskrifter som rör grunderna för individens rättigheter och skyldigheter utfärdas genom landskapslag.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 26 januari 2011

 

 

Ordförande

 

 

Anders Eriksson 

 

 

Sekreterare

 

 

Pehr Karlström


Reservation

 

Undertecknade anser att individers rätt till olika förmåner skall grundas på lag. Att grunden för individens förmåner är stadgat i lag borgar för rättsäkerhet och lika behandling av medborgarna. Genom åren har flera olika anslag med förmåner åt enskilda individer införts i landskapets budget utan stöd i lag, till och med i tilläggsbudgeter. Detta är en budgettradition som tillämpas av lagtinget trots självstyrelselagens § 21 om att individens rättigheter och skyldigheter skall finnas i lag och grundlagens krav på laga grund för beviljande av ekonomiska förmåner av olika slag. Vi undertecknade kan inte omfatta en sådan budgettradition som ger utrymme för godtycke och "fixarpolitik". Därför kräver vi en klar och entydig bestämmelse i finanslagen som en gång för alla sätter stopp för en dålig budgettradition.

 

Underteckande anser också att det är felaktigt att majoriteten i utskottet genom omröstning förhindrat minoriteten att höra flera sakkunniga. Praxis i lagtingets utskott har genom åren varit att sakkunniga har kallats då enskilda medlemmar så önskat. Att frångå denna viktiga demokratiska praxis innebår att viktiga sakfrågor inte belyses på alla sätt.

 

Hänvisande till ovanstående föreslår vi att 13§ landskapslagen om landskapets finansförvaltning får följande lydelse:

 

Närmare bestämmelser om verkställande av budgeten utfärdas genom landskapsförordning.

Landskapsregeringen kan också fatta beslut innefattande närmare anvisningar om användningen av ett anslag i enlighet med budgeten, dock så att förmåner som tillkommer individer regleras i lag.

 

Mariehamn den 26 januari 2011

 

Jörgen Strand                                     Anders Eriksson                 Barbro Sundback                

 

 

Camilla Gunell.