Talmanskonferensens framställning 1/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 1/2021-2022

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2021-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtings-ledamot

 

Motivering

 

I en skrivelse till lagtinget av den 12 oktober 2021, kompletterad den 14 november 2021, anhåller lagtingsledamoten Stephan Toivonen om temporär befrielse från sitt uppdrag som ledamot av Ålands lagting under perioden den 13 oktober 2021 till den 12 april 2022. Till ansökan har fogats intyg från Cityläkarna Mariehamn Ab.

     Enligt 10 § lagtingsordningen kan lagtinget på begäran av en lagtingsledamot bevilja denne befrielse från uppdraget som lagtingsledamot för en bestämd tid eller för den återstående mandattiden, om lagtinget anser att det finns en godtagbar orsak till detta. Om lagtinget har beviljat en ledamot befrielse från att delta i lagtingsarbetet under en viss tid inträder enligt samma paragraf ersättaren i ledamotens ställe. 

     Talmanskonferensen konstaterar att tröskeln för befrielse från uppdraget som ledamot bör vara hög. Samtliga ledamöter sitter på ett personligt mandat från väljarna och starka skäl bör föreligga för att ett uppdrag ska fråntas en invald ledamot.

     Som laga förfall har enligt rådande praxis ansetts t.ex. utnämning till vissa offentliga tjänster samt föräldraledighet. Annan grund för befrielse som bör godkännas av lagtinget kan vara om en lagtingsledamot framhåller andra tvingande skäl som avsevärt försvårar deltagandet i lagtingsarbetet.

     Talmanskonferensen har vid sitt avvägande lagt vikt vid ledamotsuppdragets karaktär. Med tanke på uppdragets svårighetsgrad och komplexitet krävs en viss tids erfarenhet för att uppdraget ska kunna utföras på ett meningsfullt sätt. Även med tanke på de ersättare som annars riskerar att för korta perioder inträda i lagtinget, bör det vara fråga om mera varaktigt förfall för att befrielse ska beviljas.

     I Finlands riksdag beviljas ledamöter inte befrielse från sitt uppdrag på grund av sjukdom medan det i Sveriges riksdag förekommer. Det bör noteras att valsystemet i Sverige är sådant att mandaten inte på motsvarande sätt är personliga som på Åland och i Finland.

     Långvarig sjukdom bör enligt talmanskonferensens mening kunna utgöra en grund för befrielse. Det har veterligen förekommit två fall av befrielser från ledamotsuppdrag på grund av sjukdom och i båda fall var det fråga om återstoden av mandatperioden. För att sjukdom ska anses utgöra ett godtagbart skäl för befrielse bör det enligt talmanskonferensens mening vara fråga om varaktig sjukdom så att ersättaren inträder för exempelvis en minimitid om sex månader.

     Eftersom ledamoten Toivonen anmält om frånvaro från plenum redan från och med medlet av september 2021 och nu anhåller om befrielse från uppdraget fram till den 12 april 2022 är det enligt talmanskonferensens mening fråga om sjukdom som är så varaktig att den är att betrakta som ett godtagbart skäl till temporär befrielse från lagtingsuppdraget. Talmanskonferensen föreslår därför att lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan bifalls dock så att befrielsen beviljas från den dag då lagtinget fattar sitt beslut.

 

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget med godkännande av lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan befriar honom från uppdraget som lagtingsledamot från beslutsdagen till den 12 april 2022.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 17 november 2021

 

 

Talman

 

 

Bert Häggblom

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson