Talmanskonferensens framställning 2/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2000-2001

 

Datum

Arkivbeteckning

Talmanskonferensen

2001-01-15

TMK0220002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

Vtm Viveka Erikssons samt ltl Ritva Sarin Grufbergs anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

 

 

Motivering

 

Vtm Viveka Erikssons samt ltl Ritva Sarin Grufberg har i var sin anhållan begärt befrielse från utskottsuppdrag, vtm Eriksson från sitt uppdrag som medlem i finansutskottet och ltl Sarin Grufberg från sina uppdrag som medlem i näringsutskottet och ersättare i finansutskottet med motiveringen att möjliggöra en omreglering av respektive utskotts sammansättning.

     Enligt 18 § arbetsordningen ankommer det på lagtinget att pröva om utskottsledamot kan befrias från sådant uppdrag.

 

Förslag

 

Talmanskonferensen tillstyrker att vtm Erikssons samt ltl Sarin Grufbergs anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottens ledamöter är valda till utgången av lagtingets mandatperiod 1999-2003. Beviljas anhållan sker fyllnadsval med kandidatlistor enligt 68a § arbetsordningen för återstoden av mandattiden.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att Lagtinget besluter bevilja vtm Viveka Eriksson befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet samt ltl Ritva Sarin Grufberg befrielse från uppdragen som medlem i näringsutskottet och ersättare i finansutskottet räknat från och med ingången av lagtingets vårsession 2001.

 

 

Mariehamn den  15  januari 2001

 

 

 

Talman

 

 

Ragnar Erlandsson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson