Talmanskonferensens framställning 2/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2010-2011

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2011-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


En ny arbetsordning för Ålands lagting

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Allmän motivering. 1

Bakgrund. 1

Målet för reformen. 1

Huvudsakligt innehåll 2

Detaljmotivering. 2

Ärendets beredning. 15

Förslag. 15

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget antar en ny arbetsordning som ersätter gällande arbetsordning från år 1972. Den nya arbetsordningen kompletterar den lagtingsordning som lagtinget antog den 10 juni 2011.

     Den nya arbetsordningen föreslås träda i kraft den 1 november 2011.

 

Allmän motivering

 

Bakgrund

 

Gällande arbetsordning för Ålands lagting trädde i kraft den 11 april 1972 och har därefter inte blivit föremål för en total översyn utan enbart för ett relativt stort antal enskilda förändringar. Mot denna bakgrund beslöt talmanskonferensen den 1 december 2008 att en parlamentarisk arbetsgrupp med lagtingsdirektören som sekreterare ska tillsättas för en översyn av både lagtingsordningen och arbetsordningen.

     Som ett resultat av arbetsgruppens arbete överlämnades den 28 mars 2011 en lagmotion med förslag till en ny lagtingsordning till lagtinget. Lagtinget antog den nya lagtingsordningen den 10 juni 2011. Efter överlämnandet av förslaget till lagtingsordning fortsatte arbetsgruppen arbetet med att ta fram en ny arbetsordning. Ett förslag till en arbetsordning överlämnades till talmanskonferensen den 31 augusti 2011. Föreliggande förslag grundar sig på förslaget från arbetsgruppen.

 

Målet för reformen

 

Arbetsgruppen beslöt vid sitt första möte att målet för reformen med en ny lagtings- och arbetsordning är att utforma ett regelverk som utgör ett instrument för ett effektivt och transparent beslutsfattande i lagtinget och som beaktar lagtingets utveckling mot ökad parlamentarism samt ökat externpolitiskt arbete.

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

I lagmotionen föreslås att lagtinget antar en ny arbetsordning i den ordning som gäller för stiftande av landskapslag. Arbetsordningen publiceras i Ålands författningssamling men eftersom den formellt är ett beslut fattat av lagtinget genomgår den inte sedvanlig lagstiftningskontroll.

     Eftersom förslaget till lagtingsordningen innehåller de mest grundläggande bestämmelserna för lagtingets organisation och verksamhet tas de mer detaljerade bestämmelserna in i arbetsordningen. Arbetsordningen kommer på så sätt att bli det regelverk som till avgörande del styr lagtingets dagliga verksamhet. De stora nyheterna i lagtingsarbetet ingår i den nya lagtingsordningen medan arbetsordningen till stora delar i sak motsvarar gällande regelverk.

     I arbetsordningen ingår bestämmelser om lagtingsåret, upplösningar och nyval, talmännen och talmanskonferensen, utskotten och övriga organ, ärenden i lagtinget, EU-ärenden, beredningen av ärenden, behandlingen av ärenden i plenum, lagtingshandlingarna, lagtingets förvaltning, val i lagtinget samt särskilda bestämmelser och bestämmelser om ikraftträdandet.

     Avsikten är att såväl lagtings- som arbetsordningen ska träda i kraft den 1 november 2011 då det nyvalda lagtinget tillträder.

 

Detaljmotivering

 

1 § Lagtingsårets början.

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 2, 15, 20 och 21 §§ samt arbetsordningens 1 §. Paragrafen innebär inte några andra ändringar i sak än att den anpassas till den nya lagtingsordningen enligt vilken lagtinget beslutar om tidpunkten för det nya arbetsårets början.

 

2 § Fullmaktsgranskningar

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 18 - 19 §§. Paragrafen innebär inte några andra ändringar än att det föreslås att lagtingsledamöternas fullmakter ska granskas av lagtingsdirektören. Enligt gällande lagtingsordnings 18 § är det den som landshövdingen har förordnat att granska fullmakterna som handhar uppgiften. Ändringen föranleds av att frågan om lagtingsledamöternas fullmakter anses vara en intern åländsk angelägenhet där rikets myndigheter inte behöver involveras.

 

3 § Platsen för plenum

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 14 §, dock så att det i arbetsordningen anges att lagtinget sammanträder i Självstyrelsegården och att presidiet av särskilda skäl kan besluta att lagtinget ska sammanträda på en annan plats som inte med nödvändighet ligger inom landskapet. Det förutsätts dock att plenum i praktiken oerhört sällan hålls på en annan plats än i Självstyrelsegården.

 

4 § Sittordningen i plenisalen

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 1 § 2 mom., dock så att presidiet, såsom också varit fallet i praktiken, kan fatta beslut om mindre ändringar i sittordningen som till exempel när det sker byte av enstaka medlemmar av landskapsregeringen.

 

5 § Lagtingets arbetsperioder

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 15 §.

     Talmanskonferensen gör numera upp en plan för lagtingets arbetsår. I planen anges plenarperioderna (de perioder när lagtinget är samlat för plenum) samt de perioder där lagtingsledamöterna ska ha beredskap för plenum samt vid behov utskottsmöten. Sammanlagt uppgår dessa arbetsperioder till ca 67 procent av kalenderåret vilket motsvarar den andel av ett årsarvode som lagtingsledamöterna arvoden utgör.

 

6 § Lagtingets avslutning

Perioden motsvarar gällande lagtingsordnings 15 § och 21 § 2 mom.

 

2 kap. Upplösningar och nyval

 

7 § Närmare bestämmelser om lagtingets upplösning

Paragrafen som är ny föranleds av den nya lagtingsordningens 8 § enligt vilken lagtinget kan upplösa sig genom ett beslut som omfattas av minst 20 röster. I paragrafen regleras hur ett förslag om upplösning ska väckas och behandlas.

 

8 § Meddelande om lagtingets upplösning

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 16 § 2 mom.

 

9 § Plenum efter nyval

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 16 § 1 mom.

 

3 kap. Talmännen och talmanskonferensen

 

10 § Val av talman och vicetalmän

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 20 § 1 och 3 mom. samt arbetsordningsordningens 2 §. I paragrafen föreslås en ny högtidlig försäkran som de nyvalda talmännen ska avlägga. Försäkran är språkligt moderniserad samt tar hänsyn till både självstyrelselagen och grundlagen.

 

11 § Talmannen och presidiet

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 43 § 3 och 4 mom. samt arbetsordningens 2 §. Det föreslås dock att den som i presidiets ställe ska leda lagtinget ska vara den till lagtingsåren äldste utskottsordföranden istället för som för närvarande stora utskottets ordförande. Lagtingsordningens och arbetsordningens regler om talmannen ska i tillämpliga delar gälla även för en sådan tillfällig talman.

     I paragrafen finns också bestämmelser om tillfälliga talmän. Om talmannen eller en vicetalman är förhindrad att sköta sitt uppdrag kan en tillfällig talman eller vicetalman väljas på förslag av talmanskonferensen. Avsikten är att en sådan tillfällig talman ska kunna väljas om en talman är frånvarande en längre tid exempelvis på grund av sjukdom. Om både talmannen och vicetalmännen enbart är tillfälligt förhindrade att sköta talmansuppdraget vid plenum förs ordet av den utskottsordförande som under längst tid varit ledamot i lagtinget och som är närvarande i plenum.

 

12 § Talmanskonferensens uppgifter

Talmanskonferensens uppgifter indelas i två olika kategorier där den ena innebär att talmanskonferensen fattar beslut medan den andra innebär att talmanskonferensen är rådgivande organ. Till den förstnämnda kategorin hör att fatta beslut om förslag till ändringar i lagtingsordningen, arbetsordningen och andra bestämmelser som rör lagtingets eller Ålandsdelegation i Nordiska rådets organisation och arbete. Enligt gällande regelverk kan talmanskonferensen inte föreslå ändringar som gäller delegationens organisa-tion och arbete. På talmanskonferensen ankommer vidare att bereda ändringar i lagtingsordningen, arbetsordningen och delegationens regelverk om någon har tagit initiativ till en sådan ändring. Vidare ska talmanskonferensen planera tidtabellen för lagtingets verksamhet, väcka förslag om tillsättande av tillfälliga utskott och så vidare.

     Det föreslås även att talmannen temporärt ska kunna avgöra sådana ärenden om de inte hinner tas upp i talmanskonferensen. Detta är i stort sett överensstämmande med gällande praxis. Det är dock inte meningen att talmannen ska föreslå några omfattande förändringar utan att dessa på förhand har förankrats i talmanskonferensen.

     I fråga om förslag om vilket utskott ett ärende ska remitteras till och förslag om landskapsregeringens meddelande ska hänskjutas till utskott eller inte och förslag om i vilket plenum ett ärende ska behandlas är talmanskonferensen ett rådgivande organ i förhållande till talmannen. Bestämmelsen överensstämmer med dagens praxis där talmannen i mån av möjlighet rådgör med talmanskonferensen men i slutändan är den som förfogar över föredragningslistan och nämnda förslag i plenum.

     Enligt förslaget ankommer det på talmanskonferensen att väcka förslag om de arvoden och övriga ersättningar som tillkommer ledamöterna samt talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som ska tillkomma henne eller honom. Bestämmelsen motsvarar gällande arbetsordnings 9 §.

     I den arbetsgrupp som har förberett ändringarna av arbetsordningen har behovet av nya regler för fastställande av ledamöternas arvoden diskuterats. Den mest ändamålsenliga modellen för hur arvodet skulle fastställas är att en särskild kommitté, där lagtingsledamöter och –personal inte får ingå, skulle utses för uppgiften. Modellen kräver dock lagstiftningsåtgärder och samtidigt med att en ny landskapslag antas kommer en ändring av arbetsordningen att bli nödvändig till denna del.

 

4 kap. Utskotten

 

Kapitlet motsvarar i huvudsakliga delar gällande lagtingsordningens 35-38 §§, dock så att gällande lag- och kulturutskott slås samman samt gällande finans- och näringsutskott slås samman enligt lagtingets beslut om antagande av en ny lagtingsordning.

     I fråga om bifall till ikraftträdandet av internationella avtal föreslås en ändring så att avtalen ska föras till respektive fackutskott beroende på ansvarsområde. Exempelvis skulle dubbelbeskattningsavtal föras till finans- och näringsutskottets medan miljöavtal förs till social- och miljöutskottet. Avtal som är övergripande eller som av någon annan orsak inte kan hänföras till något annat utskotts ansvarsområde förs till lag- och kulturutskottet.

 

13 § Lag- och kulturutskottets ansvarsområde

Utskottets ansvarsområde sammanfaller till huvudsakliga delar med nuvarande lag- samt kulturutskottets ansvarsområden med vissa, närmast språkliga ändringar. Till allmän ordning och säkerhet hör bland annat polis- samt brand- och räddningsväsendet. Arkiv, biblioteks- samt museiväsendet innefattas i begreppet kultur och i begreppet media innefattas bland annat radio och TV. Vägtrafik och fordon hör idag till lagutskottet men förs nu till finans- och näringsutskottet där området benämns kommunikationer.

 

15 § Finans- och näringsutskottets ansvarsområde

Vägtrafik och fordon hör idag till lagutskottet men förs nu till finans- och näringsutskottet där området benämns kommunikationer. Begreppet näringsverksamhet innefattar även primärnäringarna.

      

16 § Justeringsutskottets ansvarsområde

Paragrafen motsvarar delvis gällande lagtingsordnings 39 §. Justeringsutskottet föreslås överta nuvarande justeringsutskotts samt justeringsmännens ansvarsområden.

 

17 § Antalet medlemmar i utskotten

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 34 § dock så att det föreslås att de permanenta utskotten ska ha sju medlemmar och fem ersättare förutom justeringsutskottet som ska ha tre medlemmar och två ersättare. Det ändrade antalet föranleds av att antalet specialutskott ändras till tre.

 

18 § Utskottens mandattid

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 34 § 3 mom.

 

19 § Tillsättande och konstituering av utskotten

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 34 och 40 §§ samt arbetsordningens 19 § 1 mom.

 

20 § Befrielse från medlemskap i utskotten

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 18 §.

 

5 kap. Övriga organ

 

21 § Självstyrelsepolitiska nämndens sammansättning

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 11 §.

 

22 § Självstyrelsepolitiska nämndens möten

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 31 § 1 och 3 mom. samt arbetsordningens 12 § 1 och 2 mom.

     Enligt gällande regelverk är nämnden beslutför då fyra femtedelar av ledamöterna är närvarande medan det nu föreslås två tredjedels närvaro för beslutförhet. Sänkningen föranleds av att quorum-reglerna visserligen bör vara stränga särskilt i de organ där det finns ersättare men de bör samtidigt inte hindra ett effektivt arbete.  

 

23 § Yttranden från självstyrelsepolitiska nämnden

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 29 § 2-3 mom.

 

24 § Förnyad behandling i självstyrelsepolitiska nämnden

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 16 §.

 

25 § Lagtingets företrädare i internationella organ

I paragrafen föreslås att det intas grundläggande bestämmelser om Ålands representation i Nordiska rådet samt om Ålands delegation i Nordiska rådet.

     Vidare föreslås att det i paragrafen intas bestämmelser för den händelse att lagtinget med stöd av ett internationellt fördrag deltar i ett internationellt organs verksamhet. Lagtinget ska då besluta om val av företrädare för lagtinget. Något sådant samarbete förekommer inte i dagsläget men kan efter det att ändringar företagits av självstyrelselagen bli aktuellt.

     Vidare föreslås att om lagtinget på något annat sätt deltar i internationell verksamhet ska lagtingets företrädare utses av självstyrelsepolitiska nämnden som också fattar beslut om hur kontakterna mellan sådana företrädare och lagtinget samt dess organ ska ordnas. Det kan exempelvis vara fråga om deltagande i Baltisk församlings verksamhet och möten.

     Bestämmelserna i 2 och 3 mom. har tillkommit i syfte att förtydliga självstyrelsepolitiska nämndens roll som koordinator för lagtingets externpolitiska arbete.

 

6 kap. Ärenden i lagtinget

 

26 § Meddelanden om ärenden

Paragrafen motsvarar gällande praxis.

 

27 § Återtagande av ärenden

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 23 § 1-2 mom. och 26 § 3 mom. samt gällande arbetsordnings 42a §, dock så att den första undertecknaren av en motion ska kunna återkalla densamma.

 

28 § Motioner

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 26 §men innebär några nyheter. Bl.a. föreslås att en budgetmotion ska kunna innehålla frågor av olika slag från flera kapitel men att separata klämmar dock måste finnas för varje fråga. Detta möjliggör så kallade skuggbudgeter. I åtgärdsmotioner får dock inte frågor av olika slag tas in i en och samma motion.

     Enligt lagtingsordningen finns inga tidsbegränsningar för inlämnande av åtgärdsmotioner men sådana tidsbegränsningar kan intas i arbetsordningen. I arbetsordningen föreslås dock inte några sådana tidsgränser utan praxis får utvisa om det blir nödvändigt att införa sådana begränsningar i framtiden.

 

29 § Medborgarinitiativ

I den nya lagtingsordningen har det införts en möjlighet för minst tusen personer som vid det senaste lagtingsvalet hade rösträtt, att lämna in ett medborgarinitiativ till lagtinget.  I arbetsordningen föreslås kompletterande bestämmelser om formen för ett sådant initiativ som ska lämnas in skriftligen till lagtingets kansli. Namninsamlingen kan således tillsvidare inte ske via internet eller undertecknas elektroniskt men det är lagtingets klara målsättning att ett sådant förfarande ska bli möjligt så snart lagstiftningen samt tekniken så medger. Ett medborgarinitiativ ska innehålla ett förslag i form av en lagtext eller ett förslag om att lagstiftningsåtgärder ska vidtas.  

     Det föreslås också att varje initiativ ska ha ett ombud och ett viceombud som träder till om ombudet har ett varaktigt förfall. Ombudet ska även vara initiativets första undertecknare och ska samtidigt med undertecknandet anmäla till lagtingets kansli att insamlingen av namn har startat. Lagtingets beslut med anledning av ett medborgarinitiativ ska skriftligen meddelas ombudet som på så sätt får ett svar på initiativet.

     Insamlingen av namn kan pågå under högst fyra månader. Lagtinget är skyldigt att ta upp ett medborgarinitiativ till behandling om det har tillkommit på ett sådant sätt som arbetsordningen föreskriver vilket bl.a. innebär att insamlingar som pågått längre än 4 månader inte behöver tas till behandling. Bestämmelsen har tillkommit för att initiativen ska avse aktuella frågor och för att den som undertecknat ett initiativ inte ska vara bunden vid sin underskrift längre än den utsatta tiden.

     Alla undertecknade ska försäkra att de enligt valregistermyndighetens rösträttsregister var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet. Något formaliserat tillsynsförfarande beträffande rösträttsrekvisitet införs inte genom arbetsordningen utan det ligger i ombudets intresse och på ombudets ansvar att tillräckligt många röstberättigade undertecknar initiativet. Stickprovskontroller kan givetvis genomföras och om det visar sig att kravet på antalet röstberättigade undertecknade inte uppfylls behöver lagtinget inte uppta initiativet till behandling.

     Vid insamling av namnunderskrifter ska i tillämpliga delar gälla vad som bestäms om valfrihet i fråga om lagtingsval. Detta innebär exempelvis att otillbörliga påtryckningar inte får förekomma.

     Initiativ som innehåller förslag i form av en lagtext ska i lagtinget behandlas i lagstiftningsordning på samma sätt som en lagmotion. Initiativ som innehåller förslag om att lagstiftningsåtgärder ska vidtas ska behandlas i en enda behandling på samma sätt som en åtgärdsmotion.

     Ombudet för ett medborgarinitiativ kan skriftligen återta initiativet på motsvarande sätt som den första undertecknaren av en motion kan återta motionen.

 

30 § Landskapsregeringens meddelanden

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 23 § och 51 § 2 mom.

 

31 § Landskapsregeringens meddelande om regeringsprogrammet

Paragrafen är ny och föranleds av de ändrade reglerna i lagtingsordningen för tillsättande av landskapsregering.

 

32 § Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 32 §.

 

33 § Ärenden som inte har slutbehandlats

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 28 §.

 

34 § Lantrådets upplysning

Paragrafen som är ny föranleds av den nya lagtingsordningens 45 §.

 

35 § Frågestunder

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 48 § 3 mom. och arbetsordningens 39a §.

 

36 § Debatter om aktuella frågor

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 49 § och arbetsordnings 39b §. Enligt den nya lagtingsordningen kan talmanskonferensen besluta att enbart vissa ledamöter får delta i en debatt. Bestämmelsen har tillkommit i syfte att möjliggöra exempelvis partiledardebatter.

 

37 § Skriftliga frågor

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 48 § 2 mom. och arbetsordningens 39 § vilka reglerar s.k. enkel fråga. I lagtingsordningen föreslås att enkel fråga framöver ska kallas skriftlig fråga. I övrigt föreslås inga ändringar i sak. Det bör framhållas att även om landskapsregeringen i teorin har möjlighet att besvara en fråga enbart skriftligen så är praxis sådan att frågorna besvaras även muntligen.

 

38 § Spörsmål

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 48 § och arbetsordnings 38 §.

 

39 § Misstroendeyrkanden

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 60 § 3 mom. och 64d §. Nytt är att ett misstroendeyrkande enbart kan riktas mot lantrådet som är den som bör tillse att lantrådet har lagtingets förtroende för hela sin ministär.

 

40 § Redogörelser för bindningar

Paragrafen är ny och föranleds av den nya lagtingsordningen. Landskapsregeringens skrivelse över ledamöternas bindningar kommer att kunna diskuteras i plenum men bestämmelsen är i första hand avsedd att fungera i preventivt syfte.

 

7 kap. EU-ärenden

 

41 § Ärenden som gäller Europeiska unionen

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 42a – 42b §§.

 

42 § Landskapsregeringens EU-redogörelser

Enligt en av talmanskonferensen utfärdad anvisning ska landskapsregeringen årligen överlämna en skriftlig redogörelse till lagtinget över mål och prioriteringar i EU-relaterade ärenden. I EU-redogörelsen ska även ingå en uppföljning av föregående års redogörelse. Redogörelsen ska avges i form av ett meddelande. Landskapsregeringen har följt den rekommendation som utfärdats av talmanskonferensen och arbetsgruppen som utarbetat förslaget till arbetsordning har ansett att bestämmelsen nu kan intas i arbetsordningen för att permanenta den praxis som har utvecklats.

 

43 § Subsidiaritetskontrollen

Paragrafen är ny och föranleds av den ändring som företagits av självstyrelselagen och som ger lagtinget möjlighet att ta initiativ i riksdagens stora utskott till en subsidiaritetskontroll. Ansvaret för subsidiaritetsövervakningen förs i första hand på självstyrelsepolitiska nämnden. I paragrafen regleras hur lagtingsledamöterna ska få information om pågående ärenden, vem som kan väcka initiativ till samt besluta om prövning av huruvida ett förslag från Europeiska kommissionen förhåller sig till subsidiaritetsprincipen i EU-fördraget.

 

8 kap. Beredning av ärenden

 

44 § Remittering av ärenden till utskotten

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 51 § dock så att det införs ett nytt 2 mom. med anledning av att det i lagtingsordningen ges en möjlighet för landskapsregeringen att komma med kompletterande lagförslag till lagtinget. Enligt förslaget ska ett lagförslag för landskapsregeringen remitteras till de utskott som bereder det ursprungliga förslaget och utskottet ska behandla förslagen samtidigt.

     Nytt är även att beslut om till vilket utskott ett ärende ska remitteras fattas i slutet av diskussionen. I praktiken fattas det idag i plenum först ett beslut om till vilket utskott ett ärende ska remitteras och därefter förs en diskussion i ärendet. Motivet har varit att ledamöterna under diskussionen ska veta till vilket utskott vägkosten riktas samt att berörda utskottsledamöter ska veta att de bör vara extra uppmärksamma. Tanken är nu att beslutet om till vilket utskott ett ärende ska remitteras fattas först efter avslutad diskussion. På så sätt kan diskussionen utvisa till vilket utskott ärendet ska remitteras. Innan diskussionen inleds bör talmannen dock informera om talmanskonferensens förslag till utskott.

     Utskotten kan inte i formellt avseende kräva kompletterande lagförslag men kan göra det i praktiken.

 

45 § Behandlingsordningen

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 22 §.

 

46 § Utskottens sammanträden

I arbetsordningen föreslås att tydligare bestämmelser om utskottens arbetssätt ska tas in. Paragrafen motsvarar i övrigt gällande arbetsordnings 19 § 3 mom.

 

47 § Utskottsmedlemmarnas förhinder

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 40 § 2 mom.

 

48 § Rätten att närvara vid utskottssammanträden

Föreslås att även talmannen och vicetalmännen i tillägg till ersättarna i respektive utskott får vara närvarande vid utskottssammanträden. I klargörande syfte föreslås också att de som närvarar kan delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet. Föregående motsvarar gällande arbetsordnings 21 § i övrigt.

 

49 § Utskottens beslutförhet

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 40 § 2 mom.

 

50 § Utskottens rätt till upplysningar

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 41 § 2-3 mom.

 

51 § Sakkunniga

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 21 § 3 mom.

 

52 § Utlåtande av ett annat utskott

Bestämmelsen motsvarar gällande lagtingsordnings 41 § 1 mom.

 

53 § Behandlingen i utskotten

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 23 § 2 mom. och 24 §. Nytt är dock att behandlingen i utskotten beskrivs mera i detalj än i gällande arbetsordning. Förfaringssättet i utskotten överensstämmer med gällande praxis.

 

54 § Utskottens betänkanden och utlåtanden

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 23 § 1 och 3 mom. samt 25 §.

 

55 § Reservationer

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 24 §.

 

56 § Offentligheten i utskotten

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 21 §.

 

57 § Regler för andra organ

Paragrafen motsvarar gällande praxis.

 

9 kap. Behandlingen av ärenden i plenum

 

58 § Tiden för plenum

Av paragrafen framgår att lagtingets plenum numera hålls enligt en årlig riktgivande arbetsplan som fastställs av talmanskonferensen samt att plenum i första hand hålls måndagar och onsdagar.

 

59 § Offentligheten i plenum

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 44 § och arbetsordnings 48 §.

 

60 § Ordningen i plenum

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 36 §.

 

61 § Föredragningslistan

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 29 §.

 

62 § Anmälan till plenum

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 30 §. Vid ett plenum senare samma dag behöver namnupprop enligt gällande regler inte hållas om talmannen så bedömer utan de lagtingsledamöter som var närvarande vid föregående plenum anses då vara närvarande. Enligt färsk praxis förrättas dock namnupprop även vid senare plena varför regeln om att namnupprop inte behöver hållas föreslås slopas.

 

63 § Registrering av frånvaro

Paragrafen motsvarar gällande praxis.

 

64 § Ledande av plenum

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 43 §.

 

65 § Anföranden

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 45 § 2 mom. samt arbetsordnings 33 - 35 §§. Paragrafen innebär inte några större förändringar i förhållande till gällande praxis utan innebär främst förtydliganden.

     Huvudregeln i lagtinget är att alla fritt får uttala sig men det finns vissa begränsningar i fråga om taltider och om vem som får yttra sig. Exempelvis i samband med behandlingen av landskapsregeringens svar på en enkel fråga får endast frågeställaren samt en minister uttala sig.

 

66 § Gruppanföranden

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 33 § 3 mom. Dessutom föreslås en regel för i vilken ordning gruppanföranden får hållas. Bestämmelsen överensstämmer med gällande praxis.

 

67 § Repliker

I gällande arbetsordning finns bestämmelser om att repliker endast får innehålla förklaringar, rättelser eller bemötanden men dessa regler har inte visat sig tillämpliga i praktiken varför de föreslås utgå. Talmannens fria prövningsrätt beträffande replikerna kvarstår dock och talmannen kan efter samråd med talmanskonferensen gå in för en mer eller mindre restriktiv tillämning av replikreglerna.

     I samband med debatter utan anknytning till ärenden har det prövats en ordning enligt vilken ledamöterna endast får avge en replik om en minut. Försöken har fallit väl ut och det föreslås nu att lagtinget som regel ska gå in för att endast en replik får avges.

 

68 § Första och andra behandling av lagförslagen

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 54 § och arbetsordnings 40 § 4 mom. Paragrafen innebär att den nuvarande första och andra behandlingen slås ihop till en ny första behandling.

 

69 § Enda behandling

Paragrafen motsvarar gällande praxis.

 

70 § Bordläggningar

Paragrafen motsvarar gällande lagtingsordnings 52 § och arbetsordnings 37 § 3 mom. Nytt är att det även under remissdebatter ska krävas att två lagtingsledamöter begär bordläggning.

     Kravet på ett närastående plenum i 1 mom. är inte absolut utan lagtinget kan besluta om en bordläggning till ett senare plenum

     Uttrycket ”om två lagtingsledamöter begär det” ska förstås så att en ledamot kan begära bordläggning och den andra understöder.

 

71 § Avisering av ett ändringsförslag

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 40 §.

 

72 § Ändringsförslagen

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 40 §.

 

73 § Ett annat förslag till grund för behandlingen

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 40 § 2 mom.

 

74 § Förslag som avbryter behandlingen

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 40 § 3 mom.

 

75 § Behandlingen av budgetförslagen

I klargörande syfte föreslås att det i arbetsordningen intas en förhållandevis detaljerad bestämmelse om behandlingen av budgetförslaget. Behandlingen överensstämmer med gällande praxis. För att lagtingsledamöterna ska få en god information om vilka ändringsförslag som har aviserats och som därför kan läggas till omröstning föreslås att alla ändringsförslag ska lämnas in till kansliet skriftligen var för sig och utan motiveringar samt delas ut till ledamöterna före den detaljerade behandlingen av budgetförslaget.

     Om landskapets budget inte publiceras i Ålands författningssamling före finansårsskiftet, ska utskottet föreslå hur förslaget till budget temporärt ska tillämpas som budget. Detta innebär att en budget i undantagsfall kan tillämpas före den har publicerats.

 

76 § Besluts- och omröstningsförslag

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 43-45 §§.

     I paragrafen sägs att en debatt om frågor som avses i denna paragraf tillåts inte. Inte heller tillåts omröstning om huruvida omröstning ska verkställas eller inte. I praktiken torde plenum i ett sådant fall avbrytas så att saken kan diskuteras i talmanskonferensen.

 

77 § Omröstningssätt

Öppen omröstning ska verkställas om två ledamöter begär det. I praktiken innebär det att en kan begära och den andra understöder.

     Enligt gällande regelverk uppmanar talmannen först den som röstar ”ja” att resa sig och om inte flertalet närvarande ledamöter har röstat "ja" uppmanar talmannen dem som röstar "nej" att resa sig. I praktiken har dock talmannen alltid uppmanat även de som röstar ”nej” att resa sig vilket innebär att alla ledamöter visar hur de röstar. Det nya förslaget innebär en kodifiering av denna praxis.

 

78 § Omröstningsresultatet

Paragrafen motsvarar gällande praxis.

 

10 kap. Lagtingshandlingarna

 

79 § Lagtingets svar och skrivelser

Paragrafen motsvarar lagtingsordningens 7 kap.

 

80 § Protokollen från plenum

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 41 och 49 §§.

 

11 kap. Lagtingets förvaltning

 

81 § Kanslikommissionen

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordning 3 - 4 §§.

 

82 § Kanslikommissionens uppgifter

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 5 §. Lagtingets bibliotek föreslås bli ett renodlat lagtingsbibliotek vilket det också under en längre tid varit i praktiken. Detta innebär att kanslikommissionen föreslås överta den för landskapsregeringen och lagtinget gemensamma bibliotekskommissionens uppgift att avge en årlig verksamhetsberättelse över biblioteket. Avsikten är att kanslikommissionen ska besluta om upphävande av reglementet för landstingets bibliotek av den 20 april 1978 så snart arbetsordningen trätt i kraft.

     Det föreslås att kanslikommissionen liksom för närvarande ska uppgöra ett förslag till budget för lagtinget. Den parlamentariska praxisen är att landskapsregeringen tar in budgetförslaget oförändrat i landskapsregeringens budgetförslag.

 

83 § Lagtingets kansli

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 6 §.

 

84 § Lagtingsdirektören

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 7 §. Tjänsten som lagtingsdirektör ska lediganslås och lagtinget kan inte välja någon som inte har sökt tjänsten.

 

85 § Revision av lagtinget

Paragrafen som är ny föranleds av att räkenskapsstadgan för Ålands lagting föreslås bli upphävd. Enligt den räkenskapsstadga som föreslås upphävd ska granskningen av hur lagtingets och Ålands delegations i Nordiska rådet medel bokförts och använts skötas av landskapsrevisorerna. Mot bakgrund av de pågående diskussionerna om ändringar av landskapslag om landskapsrevisionen föreslås att detta fortsättningsvis ska gälla under förutsättning att det inte bestäms annorlunda i en landskapslag.

 

12 kap. Val i lagtinget

 

86 § Allmänt om val i lagtinget

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 50-51 §§.

 

87 § Tidpunkten för val

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 56 §.

 

88 § Val med slutna sedlar

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 52-54 §§.

 

89 § En person utses

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 55 §.

 

90 § Flera personer utses

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 58-59 §§.

 

91 § Kandidatlistor

Paragrafen motsvarar gällande praxis.

 

92 § Tiden för då kandidatlistor ska lämnas in

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 60 §. Enligt paragrafen får en lista som lämnats in klockan 15.00 och som konstateras vara formellt bristfällig rättas av ombudet och på nytt lämnas in före klockan 15.30 utom när bristen beror på att ett tillräckligt antal lagtingsledamöter inte undertecknat listan. Om ombudet efter inlämnandet upptäcker att någon av undertecknarna har skrivit på fler listor kan ombudet ombesörja en ny undertecknare inom den föreskrivna tiden.

 

93 § Avlägsnande av namn

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 60 §.

 

94 § Återkallande av en  kandidatlista

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 61§.

 

95 § Sammanställning av kandidatlistor

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 62 §.

 

96 § Endast en kandidatlista

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 68 §.

 

97 § Rösträkning

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 53 och 64 §§.

 

98 § Valresultatet fastställs

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 65 - 66 §§.

 

99 § Personliga ersättare

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 67 §.

 

100 § Fyllnadsval

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 68a §.

 

101 § Val av lantråd

Paragrafen är ny och föranleds av förändringarna i lagtingsordningen i fråga om regeringsbildningen. I paragrafens 1 mom. regleras behandlingen av talmannens förslag till lantråd och i paragrafens 2 mom. regleras majoritetsvalet av lantrådet.

     I paragrafen finns vissa tidsbegränsningar så att den tredje omgången där majoritetsval ska förrättas får hållas tidigast tre dagar och senast en vecka efter det att den andra omröstningen har ägt rum. Några tidsbegränsningar för när talmannen ska framlägga sina förslag enligt 1 mom. föreslås dock inte i detta skede utan erfarenheterna får utvisa om det i praktiken kommer att föreligga behov av sådana tidsgränser.

     Valet av lantråd oavsett om det sker genom en omröstning på förslag av talmannen eller genom ett majoritetsval är öppet och resultatet av omröstningen, d.v.s. hur var och en har röstat, ska antecknas i protokollet.

     Enligt paragrafen ska lantrådskandidaten ha lämnat sitt samtycke innan talmannen föredrar sitt meddelande till lagtinget om vem som är lantrådskandidat. Enligt lagtingsordningen ska talmannen efter valet av lantråd utnämna övriga medlemmar i landskapsregeringen. Innan de övriga medlemmarna utses ska också de ha gett sitt samtycke.  Om lantrådet väljs genom en tredje valomgång enligt lagtingsordningens 24 § 3 mom. behöver dock inte något samtycke föreligga på förhand eftersom det då inte föreligger någon lantrådskandidat. Samtycket får i så fall inhämtas efteråt men innan övriga ledamöter i landskapsregeringen utnämns. Om ett samtycke inte ges av den som valts till lantråd i en tredje omgång måste valet anses ogiltigt och valet förrättas på nytt.

     Regler om valbarhet finns i landskapslagen om Ålands landskapsregering.

 

102 § Val av lagtingsdirektör

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 7 §.

 

13 kap. Särskilda bestämmelser

 

103 § Lagtingsgrupper

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 5 §.

 

104 § Avbrott i uppdraget som lagtingsledamot

Paragrafen föranleds av den nya lagtingsordningens bestämmelser om att det inte ska vara möjligt att samtidigt inneha ett uppdrag som lagtingsledamot och ledamot i riksdagen eller Europaparlamentet.

     Eftersom det i vissa fall är möjligt med dubbelt medborgarskap kan det i teorin vara möjligt med samtidigt ledamotskap i exempelvis Sveriges riksdag och Ålands lagting. Skulle det inträffa att en lagtingsledamot blir ledamot i ett annat parlament torde ledamoten på begäran beviljas befrielse från lagtinget i enlighet med principen att ingen bör sitta i flera parlament samtidigt.

 

105 § Förlust av valbarhet

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 71 §.

 

106 § Arvoden och ersättningar

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 72 §. 

 

107 § Beräknande av tidsfrister i lagtingsarbetet

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 69 §.

 

108 § Avvikelser från arbetsordningen

Paragrafen motsvarar gällande arbetsordnings 74 § dock så att enbart mindre avvikelser exempelvis i fråga om procedurfrågor kan göras. Strängeringen motiveras av att den nya arbetsordningen innehåller ett flertal bestämmelser som enligt gällande regelverk ingår i lagtingsordningen samtidigt som arbetsordningen antas i samma ordning som en landskapslag.

 

14 kap. Ikraftträdande

 

109 § Ikraftträdande

Det föreslås att arbetsordningen ska träda i kraft den 1 november, dock under förutsättning att lagtingsordningen träder i kraft samtidigt. Genom arbetsordningen upphävs lagtingets gällande arbetsordning samt räkenskapsstadgan jämte ändringar. Det förutsätts också att den nya kanslikommissi-onen upphäver nuvarande reglemente för lagtingets bibliotek.

 

Ärendets beredning

 

Talmanskonferensen tillsatte den 1 december 2008 en parlamentarisk arbetsgrupp för översyn av lagtingsordningen och arbetsordningen. Arbetsgruppen bestod av talman Roger Nordlund som ordförande, lagtingsledamoten Danne Sundman som viceordförande samt medlemmarna vicetalman Gunnar Jansson och lagtingsledamöterna Johan Ehn, Anders Eriksson och Barbro Sundback. Lagtingsdirektören Susanne Eriksson var arbetsgruppens sekreterare.

     Arbetsgruppen avgav sitt förslag till framställning till talmanskonferensen den xx    varefter förslaget beretts i talmanskonferensen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget i enlighet med 65 § i den av lagtinget den 10 juni 2011 antagna lagtingsordningen ( / ) för Åland antar

 

 

Arbetsordning

för Ålands lagting

 

I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 65§ i lagtingsordningen för Åland ( / ), föreskrivs:

 

1 kap.

 Lagtingsåret

 

1 §

Lagtingsårets början

     Lagtinget sammanträder årligen till ett nytt arbetsår i enlighet med vad lagtinget beslutat enligt lagtingsordningen.  Den ledamot som längst innehaft ett uppdrag som ledamot av lagtinget (ålderstalmannen) ska då inta talmannens plats. Har två eller flera varit ledamöter i lagtinget lika lång tid förs ordet av den till åren äldste av dem. Under ledning av ålderstalmannen förrättas valet av en talman samt därefter var för sig val av en första och en andra vicetalman. 

     Efter talmansvalet hålls en gudstjänst i St. Görans kyrka i Mariehamn varefter lagtinget, på en tid som landshövdingen tillkännager, samlas i plenisalen där republikens president eller på hans eller hennes vägnar landshövdingen, förklarar lagtinget öppnat. Talmannen besvarar öppningstalet på lagtingets vägnar.

 

2 §

Fullmaktsgranskningar

     Senast klockan 15.00 den sista vardagen före valperiodens första plenum granskar lagtingsdirektören lagtingsledamöternas fullmakter för godkännande. Vid granskningen av en fullmakt undersöks att den är utfärdad av en behörig myndighet i föreskriven form.

     En förteckning upprättas över de lagtingsledamöter vars fullmakter godkänts. Lagtingets första plenum under valperioden börjar med namnupprop enligt förteckningen.

     Lagtingsdirektören granskar också senare uppvisade fullmakter. Innan en lagtingsledamot tillträder sitt uppdrag ska hon eller han visa upp sin granskade och godkända fullmakt för talmannen som ska meddela detta i plenum.

     Har en ledamots fullmakt inte blivit godkänd kan lagtinget pröva om hon eller han ändå får inträda i lagtinget. Om det görs en anmärkning mot en ledamots behörighet ska lagtinget pröva ärendet förutsatt att inte samma anmärkning över valet redan har anförts genom besvär eller besvär ännu kan anföras hos Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med landskapslagen om lagtingsval och kommunalval. 

 

3 §

Platsen för plenum

     Lagtinget sammanträder i lagtingets plenisal i Självstyrelsegården i Mariehamn. Presidiet kan av särskilda skäl besluta om en annan sammanträdesplats.

 

4 §

Sittordningen i plenisalen

     I plenisalen är ledamöterna placerade enligt grupptillhörighet och grupperna är placerade i storleksordning. Talmanskonferensen fattar närmare beslut om sittordningen. När lagtinget sammanträder första gången efter ett lagtingsval tar de ledamöter som har uppvisat en godkänd fullmakt dock plats i plenisalen enligt en alfabetisk ordning till dess talmanskonferensen beslutat om sittordningen.

     En inkallad ersättare tar den avgångnes plats i plenisalen.

 

5 §

Lagtingets arbetsperioder

     Lagtingets arbete fortgår med eller utan avbrott enligt vad talmanskonferensen beslutar till dess följande arbetsår vidtar.

     Om det anses nödvändigt ska presidiet sammankalla lagtinget till plenum under en tid då lagtinget annars inte sammanträder.

     I kapitel 9 finns bestämmelser om tiden för plenum.

 

 

6 §

Lagtingets avslutning

     Det sista arbetsåret under valperioden fortgår till dess republikens president eller på hennes eller hans vägnar landshövdingen förklarat arbetet avslutat för valperioden.

     Avslutningen av lagtinget hålls på den tid som landshövdingen tillkännager. Efter en gudstjänst i St. Görans kyrka i Mariehamn samlas lagtinget i plenisalen där talmannen framför lagtingets hälsning varefter republikens president eller på hennes eller hans vägnar landshövdingen förklarar lagtinget avslutat för valperioden.

 

2 kap.

 Upplösningar och nyval

 

7 §

Närmare bestämmelser om lagtingets upplösning

     Talmannen eller lantrådet kan väcka förslag om att lagtinget ska upplösa sig. Förslaget ska vara skriftligt och innehålla en motivering.  

     Ett förslag till upplösning av lagtinget ska utan dröjsmål meddelas lagtinget för kännedom. Om lagtinget inte är samlat för plenum när ett förslag till upplösning har inlämnats ska talmannen utan dröjsmål sammankalla lagtinget till plenum.

     Lagtinget fattar i enlighet med lagtingsordningen beslut om ett förslag till upplösning tidigast den tredje dagen och senast den tionde dagen efter det att förslaget antecknats för kännedom. Förslaget måste omfattas av minst 20 ledamöter.

 

8 §

Meddelande om lagtingets upplösning

     Ett meddelande om lagtingets upplösning och förordnande om nyval ska publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet och samtidigt meddelas landskapsregeringen som ska vidta åtgärder för nyval av lagtinget.

     Om nyval efter upplösning av lagtinget stadgas i landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval.

 

9 §

Plenum efter nyval

     Om lagtinget har upplösts och nyval har förrättats ska lagtinget samlas till plenum den första vardagen efter 14 dagar räknat från valdagen.  

 

 

3 kap.

 Talmännen och talmanskonferensen

 

10 §

Val av talman och vicetalmän

     Vid lagtingsårets första plenum väljer lagtinget en talman samt en första och en andra vicetalman enligt 1 §. Ett meddelande om valets utgång ska utan dröjsmål sändas till landskapsregeringen och landshövdingen.

     De nyvalda talmännen avger följande högtidliga försäkran innan de börjar sköta sitt uppdrag:

     "Jag N.N. försäkrar att jag som talman efter all min förmåga ska upprätthålla den rätt, som enligt självstyrelselagen och grundlagen tillkommer  Åland och dess befolkning."

     Om talmannen eller en vicetalman avlider eller avgår från sitt uppdrag under arbetsåret ska en ny talman eller vicetalman väljas utan dröjsmål.

 

11 §

Talmannen och presidiet

     Talmannen leder lagtingets arbete tillsammans med talmanskonferensen på det sätt som bestäms i lagtingsordningen och i den här arbetsordningen. Talmannen och vicetalmännen bildar tillsammans lagtingets presidium.

     Om talmannen eller en vicetalman är förhindrad att sköta sitt uppdrag kan en tillfällig talman eller vicetalman väljas på förslag av talmanskonferensen.

     Om både talmannen och vicetalmännen är tillfälligt förhindrade att sköta talmansuppdraget vid plenum förs ordet av den utskottsordförande som under längst tid varit ledamot i lagtinget och som är närvarande i plenum. I ett sådant fall föredras endast ärenden för bordläggning eller för kännedom samt meddelas tiden för följande plenum och lagtinget fattar inte beslut i andra ärenden om inte särskilt tvingande skäl ger anledning till något annat.

     Om talmannen vägrat uppta en väckt fråga eller framställa ett omröstningsförslag eller om lagtinget i något annat fall inte åtnöjts med talmannens förfarande hör det till lag- och kulturutskottets uppgifter att skilja mellan lagtinget och dess talman. En ledamot kan i lagtinget väcka förslag om att ett sådant ärende ska hänskjutas till lag- och kulturutskottet. Beslut om att hänskjuta ärendet till utskottet fattas med enkel majoritet.

 

12 §

Talmanskonferensens uppgifter

     Talmanskonferensen har till uppgift att

     1) föreslå ändringar i lagtingsordningen, arbetsordningen eller andra bestämmelser som rör lagtingets eller Ålands delegation i Nordiska rådets organisation eller arbete,

     2) avge yttrande över sådana ändringar i lagtingsordningen, arbetsordningen och Ålands delegation i Nordiska rådets organisation eller arbete som en ledamot eller någon annan tagit initiativ till,

     3) planera tidtabellen för verksamheten under lagtingsåret,

     4) väcka förslag om tillsättande av tillfälliga utskott

     5) väcka förslag om de arvoden och övriga ersättningar som enligt 106 § tillkommer ledamöterna samt talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som ska tillkomma henne eller honom samt                  

     6) i övrigt lägga fram förslag till och utfärda anvisningar om hur lagtingsarbetet ska ordnas.

     Om ett i 1 mom. nämnt ärende är så brådskande att det inte hinner föredras för talmanskonferensen, avgör talmannen det temporärt på föredragning av lagtingsdirektören. Ärendet tas därefter upp vid nästa möte i talmanskonferensen.

     Talmanskonferensen är vidare ett rådgivande organ i följande ärenden som hör till talmannens ansvarsområde:

     1) förslag om till vilket utskott ett ärende ska remitteras för beredning och vilket eller vilka utskott som ska yttra sig om ärendet,

     2) förslag om ett meddelande från landskapsregeringen ska hänskjutas till utskott eller inte samt

     3) förslag om vid vilket plenum ett ärende ska behandlas.

     Vid lika röstetal i talmanskonferensen är talmannens röst utslagsgivande.

4 kap.

Utskotten

 

13 §

Lag- och kulturutskottets ansvarsområde

Till lag- och kulturutskottets uppgifter hör att bereda:

     1) förslag om eller bifall till ändring eller upphävande av eller avvikelse från självstyrelselagen eller jordförvärvslagen för Åland,

     2) ärenden som enligt lagtingsordningen kräver kvalificerad majoritet,

     3) lagförslag angående:

     a) självstyrelsens grunder, lagtinget samt landskaps- och kommunalförvaltningen,

     b) allmän ordning och säkerhet,

     c) utbildning, kultur och idrott,

     d) media och

     e) övriga ärenden som inte remitterats till ett annat utskott eller som annars remitterats till utskottet samt

     4) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde, som är övergripande eller som inte kan hänföras till något annat utskotts ansvarsområde.

 

14 §

Social- och miljöutskottets ansvarsområde

     Till social- och miljöutskottets uppgifter hör att bereda:

1) lagförslag angående

a) sociala frågor och sysselsättning,

b) hälso- och sjukvård,

c) hyra och arrende,

e) natur- och miljöfrågor, jakt och friluftsliv samt

f) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

2) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.

 

15 §

Finans- och näringsutskottets ansvarsområde

     Till finans- och näringsutskottets uppgifter hör att bereda:

     1) landskapsregeringens förslag till budget och tillägg till budgeten samt budgetmotioner,

     2) förslag till framställningar om extra anslag,

     3) revisionsberättelser som lämnats till lagtinget,

     4) lagförslag angående:

     a) näringarna och stöd till näringslivet,

     b) skatter och avgifter,

     c) byggande, expropriation och fysisk planering, 

     d) trafik och vägar samt

     d) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

     5) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.

 

16 §

Justeringsutskottets ansvarsområde

     Till justeringsutskottet hör att övervaka att lagtingets expeditioner överensstämmer med dess beslut samt att justera lagtingets protokoll.

     Justeringsutskottet ska fortsätta med sin verksamhet till dess de uppdrag lagtinget anförtrott utskottet blivit slutförda.

 

17 §

Antalet medlemmar i utskotten

     De permanenta utskotten har sju medlemmar och fem ersättare förutom justeringsutskottet som har tre medlemmar och två ersättare.

     Lagtinget beslutar om antalet medlemmar och ersättare i tillfälliga utskott.

 

18 §

Utskottens mandattid

     Mandatperioden för medlemmarna i lagtingets utskott är en valperiod, om inte lagtinget på förslag av talmanskonferensen beslutar att nyval av samtliga medlemmar i ett utskott ska förrättas. Justeringsutskottet får, om det behövs, fortsätta sin verksamhet även efter valperiodens utgång för slutförande av på utskottet ankommande uppdrag.

 

19 §

Tillsättande och konstituering av utskotten

     Lagtinget väljer medlemmar till de permanenta utskotten omedelbart efter det att lagtinget har sammanträtt till valperiodens första plenum.        Utskotten ska konstituera sig så snart de har tillsatts. Utskotten väljer inom sig en ordförande och en viceordförande för sin mandattid. Vid valet tillämpas bestämmelserna om val av talman, om inte utskottet enhälligt beslutar något annat. Lagtinget ska underrättas om valresultatet.

     Utskottets första sammanträde sammankallas av den medlem som längst varit medlem av lagtinget. Har två eller flera tillhört lagtinget lika lång tid, förs ordet av den som till åren är äldst. Hon eller han för ordet tills ordförande har valts.

 

 

20 §

Befrielse från medlemskap i utskotten

     Den som förut blivit vald till ledamot i två utskott har rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.

     Lagtinget kan pröva om en utskottsmedlem på grund av ett annat förhinder, på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget.

 

5 kap

Övriga organ

 

21 §

Självstyrelsepolitiska nämndens sammansättning

     I början av en valperiod beslutar lagtinget på förslag av presidiet om det antal ledamöter och ersättare som ska väljas i självstyrelsepolitiska nämnden.

     Talmannen är nämndens ordförande. Nämnden väljer viceordförande inom sig.

22 §

Självstyrelsepolitiska nämndens möten

      Talmannen, eller vid förfall för henne eller honom viceordföranden, sammankallar nämnden så ofta ärendena det fordrar. Anhåller landskapsregeringen eller minst tre av nämndens ledamöter att nämnden ska sammanträda för en viss fråga ska talmannen sammankalla nämnden utan dröjsmål.

     Nämndens medlemmar bör iaktta den förtegenhet som ärendets beskaffenhet kräver.

     Vid självstyrelsepolitiska nämndens sammanträden förs ett kortfattat protokoll. Självstyrelsepolitiska nämndens förslag och utlåtanden undertecknas på nämndens vägnar av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Förslag eller utlåtande från självstyrelsepolitiska nämnden till lagtinget eller landskapsregeringen justeras vid sammanträde med de ledamöter som deltagit i ärendets avgörande behandling eller på det sätt som nämnden besluter.

     Nämnden är beslutför när två tredjedelar av medlemmarna är närvarande.

 

23 §

Yttranden från självstyrelsepolitiska nämnden

     Nämnden kan på eget initiativ avge yttranden i enlighet med lagtingsordningen. Lagtinget, lagtingsutskotten och landskapsregeringen har dessutom rätt att begära yttranden från nämnden frågor som hör till nämndens ansvarsområde. Nämnden kan också i en sådan fråga i lagtinget och landskapsregeringen väcka ett förslag om ett uttalande eller en åtgärd.

    

    

24 §

Förnyad behandling i självstyrelsepolitiska nämnden

     Blir självstyrelsepolitiska nämndens förslag till uttalande eller åtgärd inte oförändrat godkänt av lagtinget ska ärendet överlämnas till förnyad behandling i nämnden, varefter det upptas till slutligt avgörande i plenum.

 

25 §

Lagtingets företrädare i internationella organ

     Lagtinget väljer inom sig i början av varje arbetsår två medlemmar och lika många ersättare till Ålands delegation i Nordiska rådet. Medlemmarna i Nordiska rådet innehar sitt uppdrag till dess nya medlemmar blivit valda.

     Om lagtinget med stöd av ett internationellt fördrag deltar i ett annat internationellt organs verksamhet, beslutar lagtinget om val av företrädare för lagtinget. Självstyrelsepolitiska nämnden kan utfärda allmänna anvisningar om kontakterna mellan sådana företrädare och lagtinget och dess organ.

     Om ledamöter som företräder lagtinget på något annat sätt deltar i internationell verksamhet utses företrädarna av självstyrelsepolitiska nämnden som också fattar beslut om hur kontakterna mellan sådana företrädare och lagtinget samt dess organ ska ordnas.

 

6 kap.

 Ärenden i lagtinget

 

26 §

Meddelanden om ärenden

     När ett ärende har lämnats till lagtinget i enlighet med lagtingsordningen ska ärendet upptas för kännedom på lagtingets föredragningslista.

    

27 §

Återtagande av ärenden

     Om inte annat bestäms i lagtingsordningen eller i den här arbetsordningen återtas ett ärende på samma sätt som det väcks. Den första undertecknaren av en motion eller ett spörsmål kan dock skriftligen återta ärendet. Om ett ärende återtas upphör behandlingen av det.

     Talmannen meddelar i plenum om en framställning, ett förslag, ett spörsmål, ett misstroendeyrkande eller en motion har återtagits.

 

28 §

Motioner

     En motion ska lämnas in skriftligen till lagtingets kansli. Motionen ska ha en kort motivering.  

     En budgetmotion får inte väckas innan landskapsregeringen har lämnat sitt budgetförslag till lagtinget och motionen ska lämnas in senast klockan 12.00 den tionde dagen efter det att budgetförslaget har upptagits för kännedom på lagtingets föredragningslista. En budgetmotion med anledning av ett förslag till en tilläggsbudget eller ett kompletterande budgetförslag ska lämnas in senast klockan 12.00 den fjärde dagen efter det förslaget upptagits för kännedom på föredragningslistan.

     Frågor av olika slag får inte tas in i en och samma kläm i en budgetmotion.

     Föreslår en ledamot att nytt anslag som inte tas upp i landskapsregeringens budgetförslag eller att ett annat beslut ska införas i budgeten beaktas förslaget endast om det väckts genom en budgetmotion.

     Andra motioner än budgetmotioner kan väckas medan lagtinget är samlat för plenum.

     Frågor av olika slag får inte tas in i en och samma åtgärdsmotion.                       

29 §

Medborgarinitiativ

     Ett medborgarinitiativ ska lämnas in skriftligen till lagtingets kansli. Initiativet ska innehålla ett förslag i form av en lagtext eller ett förslag om att lagstiftningsåtgärder ska vidtas.  Frågor av olika slag får inte tas in i ett och samma initiativ. Initiativet ska ha en kort motivering.

     I initiativet ska anges vem som är initiativets ombud samt viceombud. Ombudet ska även vara initiativets första undertecknare. Ombudet ska samtidigt med undertecknandet skriftligen anmäla till lagtingets kansli att insamlingen av namn för medborgarinitiativet har startat. Insamlingen av namn kan pågå under högst fyra månader.

     Initiativtagarna ska i initiativet försäkra att de enligt valregistermyndigheternas rösträttsregister var röstberättigade i det senaste lagtingsvalet. Under personernas egenhändiga namnunderskrifter ska deras namn, titel, yrke eller syssla och adress antecknas tydligt. Underskrifterna ska tydligt numreras.

     Vid insamling av namnunderskrifter ska i tillämpliga delar reglerna om valfrihet i fråga om lagtingsval gälla.

     Lagtinget är skyldigt att utan dröjsmål ta upp ett medborgarinitiativ till behandling om det har gjorts så som denna arbetsordning föreskriver. Initiativ som innehåller förslag i form av en lagtext ska behandlas i lagstiftningsordning på samma sätt som en lagmotion med ett förslag till en landskapslag. Initiativ som innehåller förslag om att lagstiftningsåtgärder ska vidtas ska behandlas i en enda behandling på samma sätt som en åtgärdsmotion.

     Ombudet för ett medborgarinitiativ kan skriftligen återta initiativet.

     Lagtingets beslut med anledning av ett medborgarinitiativ ska skriftligen meddelas ombudet.

 

30 §

Landskapsregeringens meddelanden

     Har landskapsregeringen överlämnat ett meddelande till lagtinget kan lagtinget på förslag av talmannen besluta att remittera det till ett utskott eller till självstyrelsepolitiska nämnden. Beslutar lagtinget att ett meddelande inte ska remitteras antecknas ärendet för kännedom.

     Bestämmelserna i denna paragraf gäller även för lantrådets och landshövdingens meddelanden till lagtinget.

 

31 §

Landskapsregeringens meddelande om regeringsprogrammet

     Det meddelande om regeringsprogrammet som landskapsregeringen överlämnar innan den tillträder ska inte utskottsbehandlas.

     Meddelandet ska tas upp till behandling i lagtinget tidigast vid ett plenum som hålls dagen efter det att meddelandet har antecknats för kännedom.

     I diskussionen om meddelandet har det nyvalda lantrådet rätt att yttra sig.

    

32 §

Landskapsregeringens redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor

     Landskapsregeringen ska i början av varje lagtingsår och därefter så ofta omständigheterna det kräver, lämna en skriftlig redogörelse till lagtinget över självstyrelsepolitiska frågor av väsentlig natur.

     Innan redogörelsen upptas till slutlig behandling i plenum ska självstyrelsepolitiska nämnden avge ett betänkande i ärendet.

 

33 §

Ärenden som inte har slutbehandlats

     Ifall ett ärende inte har slutbehandlats under ett lagtingsår fortsätter behandlingen under följande lagtingsår, om inte lagtingsval har förrättats däremellan.

     Om den fortsatta beredningen av ärenden i tillfälliga utskott vars mandattid har utgått, beslutar vid behov talmanskonferensen.

 

34 §

Lantrådets upplysning

     En upplysning från lantrådet, eller på uppdrag av lantrådet, vicelantrådet eller en minister i en aktuell fråga ges till lagtinget utanför föredragningslistan vid en tidpunkt som avtalas med talmannen.

     Talmannen beslutar på rekommendation av talmanskonferensen om en diskussion ska tillåtas med anledning av upplysningen. I en sådan diskussion ger talmannen ordet enligt eget övervägande och när talmannen anser att saken diskuterats tillräckligt förklarar hon eller han diskussionen avslutad.

 

35 §

Frågestunder

     Lagtingsledamöterna har möjlighet att vid särskilda frågestunder ställa frågor till landskapsregeringens medlemmar i angelägenheter inom landskapsregeringens behörighet.

     Talmannen beslutar på rekommendation av talmanskonferensen när det ska hållas en frågestund. En frågestund kan hållas endast när lagtinget är samlat till plenum. Minst två dagar på förhand ska talmannen meddela att en frågestund ska hållas och vilka av landskapsregeringens medlemmar som kommer att vara närvarande. En lagtingsledamot som önskar ställa en fråga vid frågestunden ska anmäla sig till lagtingets kansli senast dagen före frågestunden.

     Vid frågestunden avgör talmannen vem som får ställa en fråga. Frågan ska riktas till en av de närvarande medlemmarna av landskapsregeringen. När frågan har besvarats får frågeställaren ställa två tilläggsfrågor som kan besvaras av den medlem av landskapsregeringen som besvarat frågan.  Talmannen kan dock avbryta diskussionen när hon eller han anser frågan tillräckligt belyst.

     Den inledande frågan får tillsammans med en kort motivering räcka högst en minut. För svaret på frågan får användas högst två minuter medan alla övriga yttranden under frågestunden får räcka högst en minut.

     Vid en frågestund hålls inte namnupprop och replikrätt kan inte medges.
Talmannen har rätt att förklara frågestunden avslutad även om alla anmälda frågeställare inte har beretts tillfälle att yttra sig.

     Vid en frågestund fattar lagtinget inte något beslut.

 

36 §

Debatter om aktuella frågor

     Talmanskonferensen kan besluta att en debatt om en aktuell fråga ska hållas vid lagtingets plenum. Talmanskonferensen beslutar också vilken fråga som ska debatteras, när debatten ska hållas och vilka tidsbegränsningar för anföranden och repliker som ska gälla under debatten. Talmanskonferensen ska även besluta vilka ledamöter som får delta i sådana debatter där enbart en del av lagtingets ledamöter får delta.

     Talmannen ska senast vid ett plenum den fjärde dagen före debatten meddela lagtinget om att en debatt ska hållas. Talmannen ska samtidigt meddela om debatten avser en viss angiven angelägenhet eller om den ordnas som en allmänpolitisk debatt.

     Vid en debatt om en aktuell fråga fattar lagtinget inte något beslut.

 

37 §

Skriftliga frågor

     Varje lagtingsledamot har rätt att ställa en skriftlig fråga till landskapsregeringen, lantrådet, vicelantrådet eller en minister i en angelägenhet inom landskapsregeringens behörighet.          

     Frågan, som ska vara kort, ska lämnas in till lagtingets kansli och den ska så snart som möjligt sändas till landskapsregeringen. Lantrådet, vicelantrådet eller den minister som berörs ska avge ett kort svar i skriftlig eller muntlig form eller meddela lagtinget att frågan inte besvaras. Det skriftliga svaret eller meddelandet om att svar inte avges ska lämnas till lagtinget inom tio dagar efter det att frågan överlämnades till landskapsregeringen. Frågan kan även besvaras muntligen vid ett plenum som infaller inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan eller vid ett näraliggande plenum i enlighet med talmannens beslut. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller inom färre än tio dagar före plenarperioden avslutas ska svaret ges inom tio dagar räknat från den dag lagtingets nästa plenarperiod börjar.

     Talmannen ska senast vid ett plenum föregående dag meddela att ett svar på en skriftlig fråga kommer att avges. Vid det plenum då frågan besvaras ska den först läsas upp av den ledamot som ställt den. Frågeställaren får därefter omedelbart hålla högst två anföranden som anknyter till frågan. Efter varje anförande har den som svarat rätt att uttala sig. Frågeställarens yttranden samt tilläggsyttranden av den som svarar får inte överstiga tre minuter.

     Om landskapsregeringen meddelar lagtinget att frågan inte kan besvaras ska orsaken till det anges. Diskussion är inte tillåten med anledning av ett sådant meddelande.

 

38 §

Spörsmål

     Ett spörsmål ska vara av ett bestämt innehåll och det ska undertecknas av minst fem ledamöter. Spörsmålet ska lämnas till talmannen som utan dröjsmål ska sända det till landskapsregeringen. Talmannen ska meddela i plenum att ett sådant spörsmål har inlämnats.

     Inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot spörsmålet ska ett skriftligt svar avges eller ett meddelande ges om att svar inte kommer att avges. Svaret på spörsmålet eller meddelandet om att svar inte avges ska delas ut på ledamöternas bord. När svaret eller meddelandet föredras första gången ska det bordläggas till ett plenum som hålls tidigast följande dag. Vid detta plenum ska spörsmålets kläm först läsas upp av första undertecknaren varefter lantrådet, eller på uppdrag av lantrådet, vicelantrådet eller en minister, avger svaret. Därefter bereds ledamöterna tillfälle att diskutera ärendet i dess helhet. Under diskussionen bordläggs ärendet första gången om minst två ledamöter begär det och därefter en gång om lagtinget så beslutar.

     Ett spörsmål kan ställas också när lagtinget inte är samlat för plenum. Ett sådant spörsmål ska besvaras inom utsatt tid eller så ska landskapsregeringen ge ett meddelande om att svar inte avges.  Svaret på spörsmålet eller meddelandet om att svar inte avges, ska delas ut på ledamöternas bord när lagtinget på nytt är samlat till plenum.

     När svaret avgivits eller meddelandet lämnats kan lagtinget, efter det att diskussionen i ärendet har avslutats, fatta ett beslut om att uppmana landskapsregeringen att vidta åtgärder i ärendet. Ett förslag om att uppmana landskapsregeringen att vidta åtgärder ska framföras senast under diskussionen i ärendet och ska samtidigt överlämnas i skriftlig form till talmannen varefter förslaget utan dröjsmål delas ut till de övriga ledamöterna. Om ett förslag om att uppmana landskapsregeringen att vidta åtgärder väcks ska, efter det att diskussionen förklarats avslutad, ärendet bordläggas till en avgörande behandling som hålls vid ett plenum tidigast följande dag. Om inte, antecknas svaret för kännedom och ärendet förklaras slutbehandlat.

 

39 §

Misstroendeyrkanden

     Ett yrkande om att lagtinget ska förklara att lantrådet saknar lagtingets förtroende ska göras skriftligen av minst fem ledamöter. Ärendet får inte tas upp till behandling innan lantrådet beretts tillfälle att inom tre dagar efter den dag då yrkandet delgavs henne eller honom avge en förklaring inför lagtinget. Ett beslut i ärendet får fattas tidigast på fjärde dagen därefter. Om lagtinget har förklarat att lantrådet saknar lagtingets förtroende ska en ny landskapsregering tillsättas.

     För godkännande av ett yrkande om misstroende krävs minst 16 röster. Ett sådant beslut ska fattas genom en öppen omröstning.

 

40 §

Redogörelser för bindningar

     En skrivelse från landskapsregeringen med en redogörelse för de bindningar som avses i 26 § i lagtingsordningen ska föredras för lagtinget. Saken debatteras i plenum.

     Lagtinget fattar inte beslut med anledning av redogörelsen.

 

7 kap.

EU-ärenden

 

41 §

Ärenden som gäller Europeiska unionen

     När landskapsregeringen har fått kännedom om ett förslag till en rättsakt, ett fördrag eller ett annat ärende som bereds inom Europeiska unionens institutioner och förslaget är av intresse för landskapet, ska förslaget utan dröjsmål sändas till lagtinget genom en skrivelse till talmannen som vidarebefordrar ärendet till självstyrelsepolitiska nämnden eller ett utskott för samråd med landskapsregeringen. Talmannen kan även besluta att ge ett eller flera utskott tillfälle att avge utlåtanden till självstyrelsepolitiska nämnden.

     Nämnden eller ett utskott kan avstå från ett samråd om samrådet bedöms som obehövligt på grund av ärendets natur. Nämnden eller ett utskott kan vid behov avge ett yttrande till landskapsregeringen i ett samrådsärende. Landskapsregeringen ska även i andra ärenden som gäller Europeiska unionen samråda med självstyrelsepolitiska nämnden eller ett utskott på begäran av nämnden eller utskottet eller när landskapsregeringen finner det nödvändigt. Över samråden förs protokoll.

     Talmannen kan besluta att ett ärende som sänts till lagtinget för samråd också ska tas upp till debatt i plenum, varvid lagtinget dock inte fattar beslut i saken.

     Landskapsregeringen kan även informera nämnden eller utskotten i ärenden som gäller Europeiska unionen. Över sådana informationsärenden förs protokoll.  

     Medlemmarna i ett utskott eller i självstyrelsepolitiska nämnden som deltar i behandlingen av ärenden som gäller Europeiska unionen ska iaktta den sekretess som är påkallad av att rikslagstiftningen gäller för sekretess och handlingars offentlighet i frågor som avses i 9a kap. självstyrelselagen. I fråga om sekretess för andra ärenden som rör EU gäller det som utskottet i varje enskilt fall beslutar efter att ha hört landskapsregeringen.

 

42 §

Landskapsregeringens EU-redogörelser

     Landskapsregeringen ska årligen snarast efter det att Europeiska kommissionen avgivit sitt årliga arbetsprogram, lämna en skriftlig redogörelse till lagtinget över mål samt prioriteringar i EU-relaterade ärenden. I redogörelsen ska det även ingå en uppföljning av föregående års redogörelse.  Innan redogörelsen tas upp till slutlig behandling i lagtinget ska självstyrelsepolitiska nämnden avge ett betänkande i ärendet. Redogörelsen ska godkännas av lagtinget i enda behandling.  

 

43 §

Subsidiaritetskontrollen

     Dokument från Europeiska unionens institutioner som sänds till Finlands riksdag enligt fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) och som innehåller ett utkast till en rättsakt som ska godkännas i riksdagen i lagstiftningsordning, sänds elektroniskt till lagtingets ledamöter omedelbart då de har inkommit till lagtinget.

     Lagtingets ledamöter samt utskott kan begära att självstyrelsepolitiska nämnden ska ta upp ett ovan nämnt utkast till behandling varvid nämnden först beslutar om ärendet ska tas upp till behandling. Om ärendet tas upp till behandling ska en prövning göras av hur utkastet förhåller sig till subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i EU-fördraget.

     Ett förslag om att ett ärende ska tas upp till behandling ska göras senast inom tre veckor från den dag då utkastet har sänds elektronisk till lagtingets ledamöter, om inte självstyrelsepolitiska nämnden av särskilda skäl bestämmer något annat.

     I sitt betänkande lägger nämnden fram sitt förslag till lagtingets ståndpunkt om huruvida utkastet överensstämmer med subsidiaritetsprincipen. Om nämnden anser att utkastet inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, ska betänkandet också innehålla ett förslag till ett motiverat yttrande, som ska delges Finlands riksdag i enlighet med självstyrelselagens 59a §. 

 

8 kap.

Beredning av ärenden

 

44 §

Remittering av ärenden till utskotten

     Landskapsregeringens lagförslag och budgetförslag samt berättelser till lagtinget samt ledamöternas motioner ska remitteras till ett utskott för beredning innan de tas upp till beslut i plenum. Lagtinget kan besluta att också andra ärenden ska remitteras till ett utskott för beredning. Lagtinget kan också besluta att begära ett nytt betänkande av ett utskott eller av självstyrelsepolitiska nämnden.

     Om landskapsregeringen har överlämnat ett lagförslag som kompletterar ett tidigare överlämnat lagförslag, remitteras förslaget till det utskott som bereder det ursprungliga förslaget. Utskottet ska behandla det ursprungliga förslaget och det kompletterande förslaget i ett sammanhang.

     När ärenden remitteras till ett utskott förs en debatt (remissdebatt) i plenum. I samband med remissdebatten beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ärendet ska remitteras. Lagtinget kan samtidigt besluta att ett eller flera andra utskott ska lämna ett utlåtande om ärendet till det utskott som bereder det. Talmanskonferensen kan besluta att ett lagförslag som kompletterar ett annat lagförslag ska remitteras till ett utskott utan remissdebatt. Detta ska meddelas i plenum.

 

45 §

Behandlingsordningen

     Om det inte finns särskilda skäl för en annan behandlingsordning ska ett utskott ta upp de ärenden som remitterats till utskottet i följande ordning:

     1) framställningar från republikens president,

     2) landskapsregeringens skrivelser med förslag till samråd i ärenden som gäller Europeiska unionen,

     3) utlåtanden till andra utskott över framställningar från republikens president och över lagförslag och budgetförslag från landskapsregeringen,

     4) landskapsregeringens lagförslag med eventuella anslutningsmotioner samt landskapsregeringens budgetförslag,

     5) berättelser samt utlåtanden till andra utskott över berättelser och meddelanden,

     6) meddelanden,

     7) lagmotioner,

     8) utlåtanden till andra utskott över motioner samt

     9) åtgärdsmotioner.

 

46 §

Utskottens sammanträden

     Under den tid som lagtinget är samlat för plenum sammanträder utskotten i första hand på tisdagar och torsdagar och utskottets ordförande kallar utskottet till sammanträde. Under övriga tider sammanträder utskottet på initiativ av ordföranden då arbetssituationen så kräver eller om minst fyra av utskottets medlemmar skriftligen anhåller om det. 

 

47 §

Utskottsmedlemmarnas förhinder

     En utskottsmedlem som är förhindrad att delta i utskottets sammanträde eller är jävig att behandla ett ärende ska kalla en ersättare i sitt ställe. Kan inte en ordinarie medlem inkalla en ersättare ankommer detta på ordföranden.

     Om utskottets ordförande har förhinder tillämpas bestämmelserna om ordföranden på utskottets viceordförande. Detsamma gäller för en tillfällig ordförande som utskottet kan välja då ordföranden och viceordföranden är förhindrade att behandla ett ärende eller att delta i utskottets sammanträde. Valet av en tillfällig ordförande förrättas på samma sätt som val av ordförande.

     Om det sker ofta att en utskottsmedlem utan laga förfall eller särskilt tillstånd uteblir från ett utskotts sammanträde kan lagtinget förklara att ledamoten har förverkat sitt uppdrag som utskottsmedlem.

 

48 §

Rätten att närvara vid utskottssammanträden

     Talmannen, vicetalmännen och ersättarna i respektive utskott får vara närvarande vid utskottens sammanträden. De får delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet.

 

49 §

Utskottens beslutförhet

     Ett utskott är beslutfört om minst fem, eller beträffande justeringsutskottet två, av dess medlemmar är närvarande.

 

50 §

Utskottens rätt till upplysningar

     Landskapsregeringen samt sådana myndigheter och tjänstemän som lyder under landskapsregeringen ska på begäran utan dröjsmål förse ett utskott med de handlingar samt skriftliga eller muntliga upplysningar som utskottet behöver för beredningen av ett ärende. Landskapsregeringen ska dessutom överlämna de utredningar och redogörelser som ett utskott begär i frågor som hör till utskottets ansvarsområde.

 

51 §

Sakkunniga

     Utskotten kan höra sakkunniga.

 

52 §

Utlåtande av ett annat utskott

     Ett utskott kan i ett ärende som remitterats till utskottet begära ett utlåtande av ett annat utskott eller av självstyrelsepolitiska nämnden.

     Ett utskott kan på eget initiativ ge ett utlåtande till finans- och näringsutskottet om ett förslag till budget i frågor som hör till utskottets uppgiftsområde. Utlåtandet ska ges inom tio dagar från det ärendet remitterades till finans- och näringsutskottet.

 

53 §

Behandlingen i utskotten

     De lagförslag och motioner som gäller ett och samma ärende ska behandlas i ett sammanhang och när inte särskilda skäl kräver det ska ett gemensamt betänkande lämnas om dem. Utskottet ska dock se till att ett betänkande om ett lagförslag inte fördröjs av att ärendena behandlas i ett sammanhang.

     När utskottet har fått den information som behövs för att avgöra ärendet förs en förberedande diskussion. Under diskussionen har medlemmarna tillfälle att uttala sin åsikt om ärendet i dess helhet. Under ordförandens ledning genomgår ärendet därefter en detaljerad behandling där utskottet beslutar om sina förslag och om motiveringarna i betänkandet. Utskottets sekreterare utarbetar därefter ett utkast till ett betänkande som justeras vid ett kommande utskottsmöte om inte utskottet beslutat annat. Det som sägs om betänkanden gäller i tillämpliga delar även för utlåtanden.

     För omröstningar i utskotten gäller i tillämpliga delar vad som bestäms om omröstningar i plenum. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

     Om en medlem begär det ska ett ärende bordläggas en gång till ett senare utskottssammanträde som äger rum tidigast följande dag men senast vid tiden för nästföljande ordinarie möte. Därefter bordläggs ärendet bara om utskottet så beslutar.

     Utskottet kan inom sig välja en företrädare som i stället för ordföranden presenterar ett betänkande i plenum. Detta ska anges i betänkandet.

 

54 §

Utskottens betänkanden och utlåtanden

     Utskottens betänkanden och utlåtanden ska vara kortfattade. Utskottens förslag ska läggas fram i form av klämmar. Ett betänkande eller utlåtande kan vara gemensamt för lagförslag och motioner som rör samma sak.

     I betänkanden och utlåtanden antecknas de medlemmar som deltagit i den avgörande behandlingen av ärendet. Om en medlem bara delvis deltagit i denna behandling ska detta anges.

     I betänkandet eller utlåtandet antecknas även om ett beslut helt eller delvis har tillkommit efter omröstning och vilka medlemmar som biträdde beslutet.

     Betänkanden, utlåtanden och expeditioner från utskotten undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.


55 §

Reservationer

     En utskottsmedlem som inte har omfattat utskottets beslut har rätt att foga en skriftlig reservation till utskottets betänkande utan att betänkandet därigenom försenas. Reservationer bör anmälas när utskottet har fattat sitt beslut och föreläggas utskottet till granskning senast vid justeringstillfället.
     En reservation ska motsvara den ståndpunkt som undertecknarna före-trädde i den avgörande behandlingen av ärendet. Reservationer ska vara kortfattade och förslag kan läggas fram i form av klämmar.

     Reservationen ska godkännas av utskottet men utskottets granskning får endast utsträcka sig till reservationens formella behörighet.

     Det som i denna paragraf sägs om reservation gäller även då ett utskott ger ett utlåtande till ett annat utskott eller ett yttrande till landskapsregeringen i ett ärende som gäller Europeiska unionen.

 

56 §

Offentligheten i utskotten

     Utskottens handlingar är offentliga i enlighet med landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. Handlingarna i ett ärende blir offentliga när ärendet har slutbehandlats i utskottet.

     Utskottens möten är inte offentliga. Utskottens medlemmar kan dock delge andra lagtingsledamöter vad som framkommit i ett utskotts beredning av ärenden. De ledamöter som på detta sätt har fått del av uppgifter har inte rätt att yppa dem. 

     Ett utskott kan bestämma att dess sammanträde är offentligt till den del utskottet får upplysningar för behandlingen av ett ärende.

 

57 §

Regler för andra organ

     Om inte annat bestämts särskilt ska i tillämpliga delar samma regler gälla för övriga organ som för utskotten.

 

9 kap.

Behandlingen av ärenden i plenum

 

58 §

Tiden för plenum

     Plenum hålls enligt en årlig riktgivande arbetsplan som fastställs av talmanskonferensen. Plenum hålls i första hand måndagar och onsdagar under plenarperioderna.

     Tiden för plenum delges ledamöterna under nästföregående plenum.

     Ett meddelande om ett sådant plenum som presidiet kallar till under en tid då lagtinget annars inte sammanträder, ska publiceras i minst en lokal tidning med allmän spridning i landskapet.

 

59 §

Offentligheten i plenum

     Lagtingets plena är offentliga, om inte lagtinget av synnerligen vägande skäl beslutar något annat i ett enskilt ärende.

     Om talmannen anser att något ärende är av sådan art att det inte bör behandlas vid ett offentligt plenum eller om tio lagtingsledamöter har anhållit om att något ärende ska behandlas vid ett slutet plenum ska talmannen låta utrymma åhörarplatserna varefter lagtinget avgör om ärendet ska behandlas vid ett offentligt plenum eller inte.

     Fattar lagtinget beslut om att ett ärende ska behandlas vid ett slutet plenum ska behandlingen avbrytas och talmannen utsätta tid för detta plenum. Föredragningslistan för ett sådant plenum ska inte offentliggöras.

 

60 §

Ordningen i plenum

     Störande yttringar av bifall eller ogillande tillåts inte i lagtingets plenum.

     De som följer ett plenum på lagtingets läktare ska respektera talmannens och kanslikommissionens föreskrifter och övriga anvisningar som gäller upprätthållandet av ordningen. Den som uppträder störande kan genast avvisas. Om det uppstår oordning bland åhörarna har talmannen rätt att avvisa samtliga åhörare.

 

61 §

Föredragningslistan

     Föredragningslistan för plenum innehåller en förteckning över de ärenden som tas upp i plenum samt deras behandlingsskede och handlingarna i respektive ärende.

     Talmannen beslutar om föredragningslistan för plenum. När ärenden tas upp på föredragningslistan ska lagtingets tidigare beslut samt de planer som godkänts av talmanskonferensen beaktas.

     Talmannen kan ändra den meddelade föredragningslistan och avbryta behandlingen av ett ärende.

     Föredragningslistan ska delas ut till lagtingsledamöterna före plenum och anslås på lagtingets hemsida.

 

62 §

Anmälan till plenum

     I början av plenum sker närvaroregistrering genom namnupprop eller elektroniskt.

     En ledamot som infinner sig i plenum efter närvaroregistreringen antecknas som närvarande efter det hon eller han anmält sig hos talmannen.

 

63 §

Registrering av frånvaro

     Uppgifter om frånvaro från plenum och om orsaken till frånvaron antecknas i protokollen från plenum.

 

64 §

Ledande av plenum

     Talmannen leder plenum och upprätthåller ordningen där samt lägger fram besluts- och omröstningsförslagen.

 

65 §

Anföranden

     Om inte annat bestäms i lagtingsordningen eller i den här arbetsordningen har varje ledamot rätt att tala fritt och att yttra sig i alla frågor som behandlas och om lagligheten av allt som tilldrar sig i lagtinget. Ingen får dock tala förrän ordet tilldelats henne eller honom och ingen får uttala sig utom protokollet.

     I plenum får lagtingsledamöterna ordet i den ordning de anmält sig genom handuppräckning eller på något annat godtagbart sätt. Anhåller flera samtidigt om ordet bestämmer talmannen ordningsföljden. Ordet för anförande kan ges med företräde till

1)      lantrådet,

2)      vicelantrådet i lantrådets ställe, under förutsättning att lantrådet är förhindrad samt har anmält att vicelantrådet ska representera lantrådet,

3)      en minister i landskapsregeringen vid presentation av ärenden som ministern ansvarar för,

4)      en ledamot som är ordförande för ett lagtingsorgan vid presentation av lagtingsorganets betänkande eller den ledamot som organet valt att presentera betänkandet,

5)      den första undertecknaren av en motion i remissdebatten om mo-tionen,

6)      företrädare för lagtingsgrupperna enligt vad som bestäms nedan,

7)      en företrädare för ett utskott som lämnat ett utlåtande till ett annat utskott, vid presentationen av det senare utskottets betänkande samt

8)      den första undertecknaren av en reservation efter de övriga presentationsanförandena.

     Den som yttrar sig ska stå i talarstolen men kortfattade uttalanden kan göras från platsen. Talmannen kan av särskilda skäl medge att också längre anföranden får framföras från platsen. Talmannen kan även uppmana en talare att oberoende av anförandets längd framföra detta från talarstolen.

     Varje talare bör noga hålla sig till den sak som behandlas. Talmannen ska uppmana den som avviker att hålla sig till saken. Åtlyder talaren inte uppmaningen kan talmannen besluta att anförandet ska avbrytas.

 

66 §

Gruppanföranden

     Vid behandlingen av budgeten, meddelanden eller redogörelser från landskapsregeringen tillämpas ett förfarande med gruppanföranden, om inte talmanskonferensen beslutar något annat. Talmannen eller talmanskonferensen kan besluta att förfarandet med gruppanföranden tillämpas också vid behandlingen av något annat ärende.

     Gruppanförandena hålls enligt lagtingsgruppernas storlek från den största till den minsta enligt den ordning de hade i början av valperioden. Den inbördes ordningen mellan lika stora grupper avgörs så att den grupp vars röstetal i lagtingsvalet var störst har företräde. Om två grupper har samma röstetal avgörs företrädet genom lottning i talmanskonferensen.  Talmanskonferensen kan ändra ordningen för gruppanförandena om en lagtingsgrupp med minst tre ledamöter har bildats under valperioden eller om det annars finns något vägande skäl att ändra ordningen.

 

67 §

Repliker

     Talmannen kan utan hinder av 65 § enligt eget övervägande och i den ordning hon eller han bestämmer låta lagtingets och landskapsregeringens ledamöter besvara ett anförande i en replik.

     En replik får räcka längst en minut och varje talare får högst två repliker till samma huvudanförande. Talmannen kan på talmanskonferens rekommendation besluta om andra regler för inskränkande av rätten till replik.

     Replik ska begäras under en annan ledamots anförande eller omedelbart efter dess slut.

 

68 §

Första och andra behandling av lagförslagen

     Ett ärende som innefattar ett förslag till en landskapslag eller lag tas upp till två behandlingar i plenum utifrån utskottets betänkande.

     I den första behandlingen föredras utskottets betänkande och en allmän diskussion förs i ärendet. När den allmänna diskussionen avslutats tas lagförslaget upp till en detaljerad behandling då det fattas beslut om lagförslagets innehåll. I den detaljerade behandlingen kan lagförslagets innehåll konstateras ha blivit godkänt utan behandling paragraf för paragraf till den del det inte i handlingarna ingår något förslag till bestämmelser som avviker från betänkandet och sådana förslag inte heller har lagts fram i den ordning som bestäms i 72 §.

     I den första behandlingen får förslag om att lagförslaget ska förkastas inte läggas fram.

     Under den första behandlingen kan lagtinget återremittera ärendet till det utskott som har berett det eller remittera det till ett annat utskott.

     I den andra behandlingen, som hålls tidigast den andra dagen efter att den första behandlingen har avslutats, beslutar lagtinget om lagförslaget ska godkännas sådant det godkänts i den första behandlingen eller om det ska förkastas samt om eventuella uttalanden från lagtinget med anledning av ärendet.

 

69 §

Enda behandling

     Andra ärenden än de som avses i 68 § som lagtinget ska fatta beslut om och som inte särskilt regleras tas upp till en enda behandling i plenum.

     I början av behandlingen föredras utskottets betänkande. Efter diskus-sion tas ärendet upp till en detaljerad behandling då beslut fattas.

     Betänkandenas motiveringar ska godkännas i en enda behandling. Motiveringarna till betänkanden gällande förslag till en landskapslag eller lag ska godkännas i en enda behandling efter ärendet andra behandling.

 

70 §

Bordläggningar

     Under en enda, första och andra behandling samt under en remissdebatt ska ett ärende bordläggas till ett nära förestående plenum om två lagtingsledamöter begär det. Därefter kan ärendet bordläggas en gång om lagtinget så beslutar. Om ett ändringsförslag har aviserats enligt 71 § ska ärendet bordläggas en gång om minst två ledamöter begär det.

     Utskottens betänkanden föredras för bordläggning till ett nära förestående plenum när de första gången tas upp.

     I övriga ärenden där inget särskilt är stadgat beslutar lagtinget om bordläggning ska ske.

     När en ledamot begär bordläggning ska hon eller han samtidigt föreslå en tid för bordläggningen. Om förslaget till bordläggningstid inte har vunnit understöd och bordläggningen är bestämd, anger talmannen en dag för det plenum vid vilket ärendet på nytt ska föredras.

     Innan ett ärende bordläggs ska samtliga ledamöter som under ärendets behandling har begärt ordet före bordläggning har konstaterats eller beslutats, beredas tillfälle att yttra sig.

     Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.

 

71 §

Avisering av ett ändringsförslag

     Om en ledamot avser att lägga fram ett förslag till ändringar i det förslag som ligger till grund för behandlingen ska förslaget framföras och motiveras under den allmänna diskussionen i ärendet. Har ett ändringsförslag aviserats ska ärendet bordläggas en gång om minst två lagtingsledamöter begär det.

 

72 §

Ändringsförslagen

     Förslag till ändringar i det förslag som ligger till grund för behandlingen ska läggas fram i den detaljerade behandlingen av förslaget.

     Ett förslag som en lagtingsledamot har lagt fram i plenum och som inte finns i handlingarna ska lämnas skriftligen till talmannen. Förslaget delas ut till lagtingsledamöterna innan beslut fattas i ärendet. Ett förslag om förkastande i ett lagstiftningsärende behöver inte lämnas skriftligen.

 

73 §

Ett annat förslag till grund för behandlingen

     Under den allmänna diskussionen kan en ledamot framföra ett yrkande om att ett annat förslag som tidigare legat till grund för behandling av ärendet, ska läggas till grund för behandlingen. Efter det lagtinget fattat beslut om yrkandet fortsätter den allmänna diskussionen.

 

74 §

Förslag som avbryter behandlingen

     Om det framställs ett sådant förslag vars godkännande skulle avbryta den sakliga behandlingen av ärendet fattas beslut om detta innan en fortsatt diskussion i själva ärendet tillåts.


75 §

Behandlingen av budgetförslagen

     Ett budgetförslag tas upp till enda behandling i plenum utifrån finans- och näringsutskottets betänkande. I början av behandlingen förs en allmän diskussion.

     Ett ändringsförslag som gäller finans- och näringsutskottets betänkande över ett budgetförslag ska, även när det ingår i en reservation till betänkandet, lämnas in till kansliet innan den allmänna diskussionen om finansutskottets betänkande förklarats avslutad. Ändringsförslagen, som framläggs skriftligen var för sig och utan motiveringar, delas ut till lagtingsledamöterna före den detaljerade behandlingen av budgetförslaget.

     Efter avslutad diskussion behandlas förslaget till budget i detalj. Huvudtitlar eller avdelningar eller kapitel i dem konstateras ha blivit godkända enligt betänkandet om förslag till ändring av dem inte har lämnats in till kansliet på det sätt som anges ovan.

     Ett förslag om att ett nytt anslag som inte ingår i landskapsregeringens budgetförslag eller något annat beslut ska tas in i budgeten beaktas endast om förslaget har väckts genom en budgetmotion.

     Om lagtinget inte godkänner finans- och näringsutskottets betänkande utan ändringar återremitteras ärendet till utskottet. Utskottet kan då antingen omfatta lagtingets beslut eller föreslå ändringar i det. Om utskottet föreslår ändringar, ska lagtinget besluta att de antingen godkänns eller förkastas.

     Om landskapets budget inte publiceras i Ålands författningssamling före finansårsskiftet, ska utskottet föreslå hur förslaget till budget temporärt ska tillämpas som budget. Ett sådant utskottsförslag behandlas i tillämpliga delar i samma ordning som förslaget till budget.

     Vid behandlingen av ett förslag till en tilläggsbudget tillämpas samma regler som för behandlingen av ett budgetförslag. Lagtinget kan på förslag av finans- och näringsutskottet besluta att en tilläggsbudget får tillämpas från och med ett bestämt datum.

 

76 §

Besluts- och omröstningsförslag

     När diskussionen i ett ärende har förklarats avslutad redogör talmannen för de framlagda förslagen. Om en anmärkning mot talmannens redogörelse framförs och om talmannen finner att anmärkningen är befogad ska hon eller han rätta redogörelsen. Om talmannen anser att anmärkningen inte ger anledning till rättelse ska lagtinget fatta beslut om detta.

     Efter redogörelsen lägger talmannen fram ett förslag om i vilken ordning omröstningarna om förslagen ska verkställas. Finns det flera förslag till beslut föreslår talmannen i vilken ordning de ska behandlas. Förslagen ställs mot varandra endast till de delar de är oförenliga. Finns det flera än två oförenliga förslag till beslut ska om möjligt de två förslag som mest avviker från det förslag som ligger till grund för behandlingen upptas först till omröstning. Det förslag som då får flest röster ställs därefter mot det kvarvarande förslag som mest avviker från det förslag som ligger till grund för behandlingen. Därefter fortsätter omröstningen på samma sätt till dess att ett enda motförslag till det förslag som ligger till grund för behandlingen finns kvar. Ett förslag som avser totalt förkastande av det förslag som ligger till grund för behandlingen ska dock upptas sist till omröstning mot det förslag som segrat bland de övriga förslagen. Om ett krav har ställts på att talmannens förslag till omröstningsordning ska ändras och om kravet enligt talmannens mening inte är motiverat ska lagtinget besluta om omröstningsordningen.

     När omröstningsordningen har blivit godkänd lägger talmannen fram ett omröstningsförslag så att svaret ja eller nej uttrycker lagtingets beslut.   Ett förslag som inte har fått understöd tas inte upp till omröstning. Detsamma gäller sådana förslag som inte i sak hör hemma i ärendet.

     Debatter om frågor som avses i denna paragraf tillåts inte. Inte heller tillåts omröstningar om huruvida en omröstning ska verkställas eller inte.

 

77 §

Omröstningssätt

     En omröstning verkställs genom uppstigning, genom öppen omröstning efter namnupprop eller elektroniskt.

     Vid en omröstning genom uppstigning uppmanar talmannen först de ledamöter som röstar "ja" att resa sig. Talmannen avger sin röst muntligt omedelbart när hon eller han uppmanat de röstande att resa sig. Därefter uppmanar talmannen de som röstar ”nej” att resa sig. Talmannen konstaterar därefter om det föreligger majoritet för "ja" eller "nej".

     Om en omröstning som förrättats genom uppstigning inte har givit ett tydligt svar enligt talmannens uppfattning, verkställs en öppen omröstning. En öppen omröstning ska också verkställas om två lagtingsledamöter begär det. Talmannen kan också i andra fall besluta att en öppen omröstning ska förrättas.

     Bestämmelser om omröstningsförfarandet vid val ingår i kapitel 12.

 

78 §

Omröstningsresultatet

     Talmannen konstaterar omröstningsresultatet.

     Om en öppen omröstning eller en elektronisk omröstning har förrättats ska det antecknas i protokollet hur var och en har röstat och vilka som har varit frånvarande vid omröstningen.

 

10 kap.

  Lagtingshandlingarna

 

79 §

Lagtingets svar och skrivelser

     Lagtingets beslut om svar på presidentens framställningar och meddelanden sänds till republikens president och lagtingets beslut om att anta en landskapslag sänds till justitieministeriet och Ålandsdelegationen. Besluten sänds samtidigt till landshövdingen för kännedom.

     Initiativ som ska föreläggas riksdagen och som godkänts av lagtinget sänds till regeringen.

     Om lagtinget har antagit ett förslag till en framställning om beviljande av ett extra anslag sänds beslutet till Ålandsdelegationen.

     Alla beslut som nämns i denna paragraf samt övriga lagtingsbeslut som landskapsregeringen ska verkställa meddelas landskapsregeringen genom skrivelser från lagtinget.

     Lagtingets beslut skrivs under av talmannen och vicetalmännen när de har godkänts av justeringsutskottet som inte vid justeringen får ändra beslutet i sak. Talmannens beslut undertecknas av talmannen och kontrasigneras av lagtingsdirektören. Övriga utgående expeditioner undertecknas av lagtingsdirektören.

     Vid valperiodens sista plenum meddelas vilka ärenden som inte har slutbehandlats och som därför har förfallit.

 

80 §

Protokollen från plenum

     Över besluten i plenum förs ett beslutsprotokoll. I det antecknas även uppgifter om behandlingen av ärendena. Om en lagtingsledamot inte har omfattat ett beslut i plenum har hon eller han rätt att anmäla en avvikande mening till protokollet. En ledamot som inte varit närvarande vid ett plenum har rätt att anmäla till protokollet att hon eller han inte deltagit i beslutet men får inte framställa någon anmärkning mot beslutet. Protokollet upprättas av lagtingsdirektören och justeras av talmannen samt av justeringsutskottet. Protokollet blir offentligt när det har justerats.

     Över debatterna i plenum förs ett plenarprotokoll. Ett anförande som tas in i detta protokoll lämnas till talaren för att granskas. Anförandets sakinnehåll får inte ändras. Om talaren inte inom tre dagar återställt anförandet anses det ha blivit godkänt om inte talaren av särskilda skäl reserverats längre tid för godkännande. Därefter bör yttrandena göras tillgängliga för allmänheten. Om en talare har ändrat sitt yttrande i sak kan ärendet prövas av justeringsutskottet som kan anmäla till lagtinget att ändringen inte har godkänts. 

 

 11 kap.

Lagtingets förvaltning

 

81 §

Kanslikommissionen

     Till lagtingets kanslikommission hör talmannen och vice talmännen samt två ledamöter jämte ersättare som lagtinget valt inom sig.

     Kanslikommissionen är beslutför med fyra medlemmar. Kanslikommissionen kan avgöra ett ärende också med tre medlemmar närvarande om de är eniga om beslutet. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

     Talmannen är kanslikommissionens ordförande och vid förfall för henne eller honom är en vicetalman ordförande. Föredragande i kanslikommissionen är lagtingsdirektören samt de andra tjänstemän vid lagtingets kansli som kanslikommissionen har förordnat till föredragande.

 

82 §

Kanslikommissionens uppgifter

     Kanslikommissionen ska

     1) uppgöra ett förslag till budget för lagtinget enligt 2 mom.,

     2) övervaka lagtingets ekonomiska förvaltning som sköts av landskapsregeringen finansavdelning i enlighet med motsvarande bestämmelser som för landskapsregeringen,

     3) besluta om betalning av lagtingets utgifter om inte uppgiften delegerats,

     4) i fråga om lagtingets tjänstemän ha hand om de uppgifter som ankommer på landskapsregeringen enligt landskapslagen (1978:22) om tjänstekollektivavtal och tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland,

     5) anslå tjänsterna samt arbetena vid lagtingets kansli lediga att sökas och med undantag av tjänsten som lagtingsdirektör besätta dem, 

     6) vid behov besluta om instruktioner för lagtingskansliets tjänstemän och arbetstagare,

7) övervaka tjänstemännens vid lagtingets kansli och den övriga personalens verksamhet och vidta eventuellt påkallade åtgärder,

8) föra en förteckning över de lagtingsledamöter som har kommit överens om att samverka som lagtingsgrupp,

9) fastställa reglerna för stödet till lagtingsgrupperna,

10) avge en årlig berättelse över lagtingsbibliotekets verksamhet samt

     11) besluta om övriga ärenden som den enligt lag, denna arbetsordning, ett reglemente eller en instruktion ska avgöras av kanslikommissionen.

     Vid uppgörande av förslag till lagtingets budget ska landskapslagen om landskapets finansförvaltning (/) iakttas i tillämpliga delar. Förslaget till budget ska tas in i landskapsregeringens budgetförslag. Kanslikommissionen kan begära ett förslag till budget för Ålands delegation i Nordiska rådet från delegationen.

 

83 §

Lagtingets kansli

     Lagtingkansliets uppgift är att skapa förutsättningar för lagtinget att fullgöra sina uppgifter.

     Vid lagtingets kansli finns tjänster som lagtingsdirektör, biträdande lagtingsdirektör, utskottssekreterare, en bibliotekarie, en kanslisekreterare och vaktmästare. Därtill kan det anställas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

 

84 §

Lagtingsdirektören

     Lagtingsdirektören, som väljs av lagtinget efter att tjänsten varit lediganslagen, är sekreterare för lagtinget och chef för lagtingets kansli.

     När lagtingsdirektörens tjänst är vakant eller lagtingsdirektören är förhindrad att sköta sina uppgifter sköts uppgifterna av biträdande lagtingsdirektören. Om också biträdande lagtingsdirektören är förhindrad att sköta lagtingsdirektörens uppgifter, kallar talmannen en person som hon eller han finner lämplig att sköta uppgifterna.

 

85 §

Revision av lagtinget

     Om det inte bestäms annorlunda i en landskapslag ska granskningen av hur lagtingets och Ålands delegations i Nordiska rådet medel bokförts och använts skötas av landskapsrevisorerna. En särskild berättelse över granskningen ska avges till lagtinget senast den 1 september året efter finansåret.   

 

12 kap. 

Val i lagtinget

 

86 §

Allmänt om val i lagtinget

     Detta kapitel tillämpas för val för vilka det inte finns särskilda bestämmelser.

     Lagtinget förrättar val under ledning av talmannen som kan utse två ledamöter som tillsammans med lagtingsdirektören biträder vid granskningen och räkningen av valsedlarna samt då valresultatet fastställs.

     Vid val tillåts ingen diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt om inte annat bestäms i denna arbetsordning. En allmän diskussion är dock tillåten när en sådan befattning som varit lediganslagen ska besättas.

 

87 §

Tidpunkten för val

     När lagtinget sammankommer till plenum efter nyval ska val av ledamöter och ersättare i lagtingets utskott förrättas senast den andra dagen efter lagtingets öppnande. Val av ledamöter och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden ska förrättas senast den fjärde dagen efter lagtingets öppnande.

     Vid valperiodens andra plenum ska talmannen meddela tiden för val av medlemmarna och ersättarna i lagtingets utskott, självstyrelsepolitiska nämnden och kanslikommissionen. Om tiden för val av lagtingets representanter i Nordiska rådet meddelas vid varje arbetsårs andra plenum. Meddelandena om tidpunkterna för valen ska om möjligt ges senast två dagar före valen.

     Om det inte strider mot lagtingsordningen kan lagtinget på förslag av talmanskonferensen besluta att framskjuta tidpunkten för ett val som redan är utlyst.

 

88 §

Val med slutna sedlar

     Personval sker med slutna sedlar. Sedlarna avlämnas efter upprop. Omedelbart före valet förrättas ska talmannen visa de närvarande att valurnan är tom.

     När valsedlarna har avlämnats räknas de omedelbart och antalet ledamöter som var närvarande vid uppropet och som har utövat sin rösträtt antecknas. Talmannen öppnar sedan valsedlarna, granskar deras giltighet och meddelar vilken kandidat varje röst tillfaller. Samtidigt grupperas valsedlarna efter de angivna kandidaterna. Ogiltiga valsedlar förs till en särskild grupp. Förklarar talmannen att en valsedel är ogiltig ska orsaken omedelbart meddelas lagtinget.

     En valsedel är ogiltig:

     1) om det antecknats fler än en kandidat på valsedeln,

     2) om en kandidat betecknats så att det inte tydligt framgår vilken person som avses,

     3) om valsedeln försetts med särskilt kännetecken eller om det har gjorts en annan obehörig anteckning på den. En uppgift om en kandidats yrke eller hemort eller sådan anteckning som endast avser ett förtydligande gör inte valsedeln obehörig,

     4) om en annan valsedel än en som är avsedd för valet har använts samt

     5) om en kandidat som inte har ansökt om en lediganslagen tjänst har antecknats på valsedeln.

 

89 §

En person utses

     Val av en enda person sker på så sätt att varje ledamot antecknar sin kandidat på en blank valsedel. Detsamma gäller då en enda person jämte ersättare ska utses. Valet av ersättaren förrättas separat. För fyllnadsval finns särskilda regler.

     Den som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Uppnås inte en sådan röstövervikt förrättas ett nytt val mellan de två som vid den andra omröstningen har nått det högsta röstetalet. Vid denna omröstning förklaras den som har fått de flesta rösterna vald och om det uppkommer lika röstetal avgör lotten.

     Valet av lantrådet regleras i 101 §.

 

90 §

Flera personer utses

     Då två eller flera personer ska utses samtidigt förrättas proportionella val med kandidatlistor.

 

91 §

Kandidatlistor

     En kandidatlista ska vara skriftlig och innehålla de föreslagna kandidaternas namn. Överst på listan anges vilket val som avses och därunder ska kandidaternas namn i bestämd ordningsföljd antecknas så att det inte kan uppstå oklarhet om vem som avses.

     På en kandidatlista vid ett val där också en personlig ersättare för den valda utses ska kandidaterna upptas parvis så att den först nämnda föreslås som ordinarie kandidat och den senare som personlig ersättare för henne eller honom.

     En kandidatlista ska vara daterad och undertecknad av minst två ledamöter. Samma person får inte underteckna flera än en kandidatlista. Har så skett ska talmannen ta bort hans eller hennes underskrift från alla kandidatlistor i valet. En kandidat får inte underteckna en lista där hon eller han själv är uppställd.

     Om det fordras ett skriftligt samtycke för valet från kandidaterna ska samtycket bifogas kandidatlistan.

 

92 §

Tiden då kandidatlistor ska lämnas in

     Den första undertecknaren på en kandidatlista ska som ombud lämna in listan till lagtingets kansli senast klockan 15.00 dagen före valet. En lista som då konstateras vara formellt bristfällig får rättas av ombudet och lämnas in på nytt före klockan 15.30 samma dag utom när bristen beror på att ett tillräckligt antal lagtingsledamöter inte undertecknat listan. I kansliet ska listorna vara tillgängliga för ledamöterna till klockan 16.00 samma dag. En kandidatlista som lämnats in efter utsatt tid lämnas utan avseende.

     Talmannen avgör om en inlämnad lista kan godkännas. Före valet ska talmannen delge lagtinget orsaken till att en kandidatlista inte har godkänts.

 

93 §

Avlägsnande av namn

     Den som är uppställd som kandidat på flera listor har rätt att få sitt namn avlägsnat från alla listor utom en under förutsättning att detta anmäls till kansliet senast klockan 16.00 dagen före valet.

     Är samma person uppställd som kandidat på flera listor har de som undertecknat en sådan lista rätt att stryka hans eller hennes namn från sin lista och införa ett nytt namn i stället. Ett nytt namn kan också införas i stället för en kandidat vars namn avlägsnats. Anmälan om nämnda åtgärder bör göras av ombudet till kansliet före klockan 09.00 på valdagen.

     Om en kandidat ännu klockan 09.00 på valdagen förekommer på flera än en kandidatlista har talmannen genast rätt att genom lottning avlägsna hans eller hennes namn från alla listor utom en.

     Vid sådana val där kandidaternas skriftliga samtycke behövs ska talmannen avlägsna kandidater som samtyckt till att vara kandidat på två eller flera listor, från samtliga kandidatlistor. Har en ordinarie kandidat blivit struken ska talmannen stryka även hans eller hennes personliga ersättare från listan.

 

94 §

Återkallande av en kandidatlista

     En kandidatlista får senast klockan 10.00 på valdagen återkallas skriftligt av samma ledamöter som undertecknat listan.

 

95 §

Sammanställning av kandidatlistor

     Om två eller flera godkända kandidatlistor föreligger klockan 10.00 på valdagen ska de uppställda kandidaterna sammanställas i en valsedel så att de olika listorna avgränsas och förses med ordningsnummer samt en ruta tecknas framför varje ordinarie kandidats namn. Denna valsedel mångfaldigas och används vid valet.

     Vid valet ska den som röstar utmärka den kandidat åt vilken hon eller han ger sin röst med ett kryss i rutan framför namnet.

 

96 §

Endast en kandidatlista

     Har endast en kandidatlista blivit godkänd verkställs inte någon särskild valförrättning utan talmannen förklarar så många kandidater, räknat från listans början, som ska utses vid valet som ordinarie medlemmar. De övriga på listan förklaras valda till ersättare.

 

97 §

Rösträkning

     Rösträkningen sker på följande sätt:

     1) varje ordinarie kandidats röstetal bestäms genom att de godkända valsedlar på vilka hennes eller hans namn blivit förkryssat räknas samman och

     2) varje kandidatlistas röstetal bestäm genom en sammanräkning av röstetalen för listans alla kandidater.

 

98 §

Valresultatet fastställs

     Valresultatet fastställs på följande sätt:

     1) kandidaterna på samma kandidatlista sätts i ordningsföljd efter fallande röstetal och tilldelas därefter ett jämförelsetal på så sätt att den första kandidaten till jämförelsetal får listans hela röstetal, den andra hälften, den tredje tredjedelen, den fjärde fjärdedelen och så vidare och

     2) alla kandidaters namn upptecknas på nytt i ordningsföljd enligt storleken på deras jämförelsetal så att vid varje kandidats namn antecknas jämförelsetalet.

     När samtliga kandidater ordnats efter avtagande jämförelsetal förklarar talmannen de främsta kandidaterna valda till det antal som är bestämt för valet.

     Vid lika röstetal eller jämförelsetal avgör lotten.

 

99 §

Personliga ersättare

     Personlig ersättare för den som blivit vald blir den som har upptagits i par med den valde på kandidatlistan. Avgår den valde förrättas fyllnadsval.

     När personliga ersättare inte är föreskrivna bestäms ersättare för varje kandidatlista på så sätt att de som följer närmast efter de valda kandidaterna utses till ersättare. Ytterligare ersättare utses enligt jämförelsetalen bland de kandidater som inte tidigare förklarats valda.

 

100 §

Fyllnadsval

     Om en ordinarie medlem avgår ska ett fyllnadsval förrättas. Ifall medlemmen har en personlig ersättare gäller fyllnadsvalet även ersättaren. Fyllnadsval ska också förrättas då antalet ersättare understiger fastställt minimiantal.

     Fyllnadsval till lagtingets utskott, självstyrelsepolitiska nämnden, kanslikommissionen samt av representanterna i Nordiska rådet förrättas med kandidatlistor på samma sätt som då valet avser endast en person.

 

                                                   101 §

Val av lantråd

     Talmannens meddelande till lagtinget om vem som föreslås bli lantråd ska föredras för lagtinget och ärendet ska bordläggas till ett senare plenum som hålls tidigast följande dag. Den som föreslås till lantråd ska ha lämnat sitt samtycke innan ärendet föredras för lagtinget. Omröstningen om lantrådet verkställs genom en öppen omröstning efter namnupprop. De ledamöter som godkänner talmannens förslag till lantråd röstar ja, medan de ledamöter som inte godkänner förslaget röstar nej. Om förslaget har fått mer än hälften av de avgivna rösterna väljs den som talmannen föreslagit till lantråd.

     Om ett val av lantråd ska förrättas i en tredje omgång enligt lagtingsordningens 24 § 3 mom. verkställs valet efter namnupprop med valsedlar. Ett sådant val får hållas tidigast tre dagar och senast en vecka efter det att den andra röstningsomgången enligt lagtingsordningens 24 § 3 mom. har ägt rum. På valsedeln, där endast lagtingsledamotens namn får finnas, ska lagtingsledamoten skriva namnet på den person som hon eller han röstar på så tydligt att det inte kan uppstå ovisshet om vem som avses eller lämna in en blank valsedel. Andra valsedlar ska förkastas. Valsedlarna läses upp och räknas.

     I protokollet antecknas hur var och en har röstat.

     Innan talmannen utser de övriga ledamöterna i landskapsregeringen ska de ha lämnat sitt samtycke. När talmannen har utsett dessa ledamöter ska detta meddelas lagtinget för kännedom vid lagtingets närmast därpå följande plenum. Detsamma gäller då talmannen beviljat lantrådet eller en medlem i landskapsregeringen avsked och då en ny medlem i landskapsregeringen har utsetts.

 

102 §

Val av lagtingsdirektör

     Lagtinget väljer lagtingsdirektör sedan tjänsten har utlysts och kanslikommissionen efter beredning av ärendet har yttrat sig om de sökande. Valet förrättas av lagtinget i enlighet med 89 §.

 

 

13 kap.

Särskilda bestämmelser

 

103 §

Lagtingsgrupper

     När lagtingsledamöterna har kommit överens om att samverka som en lagtingsgrupp i enlighet med lagtingsordningens 48 § ska lagtingsgruppens sammansättning samt uppgift om vem som är ordförande och viceordförande snarast meddelas till kanslikommissionen som för en förteckning över grupperna. Talmannen ska därefter meddela i plenum vilka lagtingsgrupper som har bildats.

     En ledamot kan inte samtidigt vara medlem i två lagtingsgrupper.

     Kanslikommissionen kan fastställa regler för ekonomiskt stöd till lagtingsgrupperna.

 

104 §

Avbrott i uppdraget som lagtingsledamot

     En lagtingsledamot som har valts till ledamot av Finlands riksdag eller Europaparlamentet ska meddela talmannen om hon eller han ämnar sköta sitt uppdrag som lagtingsledamot eller vara ledamot av riksdagen respektive Europaparlamentet. Meddelandet ska lämnas inom tre dagar efter valet till riksdagen respektive Europaparlamentet.          

     En ledamot av Finlands riksdag eller Europaparlamentet som valts till lagtingsledamot ska lämna ett meddelande som avses i 1 mom. till lagtingets kansli senast klockan 12.00 dagen efter det hans eller hennes fullmakt som lagtingsledamot har granskats.

     Om den valde ämnar vara ledamot av riksdagen eller Europaparlamentet avbryts uppdraget som lagtingsledamot när fullmakten för ersättaren har granskats.

 

105 §

Förlust av valbarhet

     Om en ledamot förlorar sin valbarhet, avgår på grund av ett laga skäl eller av ett skäl som godkänts av lagtinget eller om en ledamot förklaras ha förverkat sitt uppdrag ska lagtingdirektören utan dröjsmål meddela detta till centralnämnden för lagtingsval. Detsamma gäller om ett meddelande om en ledamots frånfälle har gjorts till lagtinget.

 

 

106 §

Arvoden och ersättningar

     Till ledamöterna utgår arvoden samt övriga ersättningar ur landskapets medel i enlighet med lagtingets beslut eller enligt vad som bestäms i en landskapslag. I lagtingets beslut eller i en landskapslag kan det även intas bestämmelser om att ersättningar av särskilda skäl under en begränsad period ska utgå till tidigare ledamöter av lagtinget. Om ledamöternas pensionsskydd stadgas i en landskapslag.

     En ledamot som är förhindrad att delta i lagtingsarbetet på grund av sjukdom eller annat laga förfall ska under tiden för förfallet inte gå miste om sitt arvode. Kanslikommissionen kan besluta att arvode inte ska utgå till ledamöter som av någon annan orsak uteblir från lagtingsarbetet.   

     Om en utskottsmedlem utan laga förfall eller särskilt tillstånd uteblir från ett utskotts sammanträde kan utskottet anmäla detta till lagtinget som kan döma henne eller honom förlustig sitt arvode eller en del av det.

 

107 §

Beräknande av tidsfrister i lagtingsarbetet

     Om en utsatt dag eller den sista dagen av en utsatt tid infaller på en helgdag, självstyrelsedagen, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommaraftonen eller på en lördag, anses nästa vardag vara den utsatta dagen eller den sista dagen av den utsatta tiden.

     Den tid som satts ut för en åtgärd som ska vidtas under en period då plenum pågår, löper inte under den period då det är uppehåll. Den återstående delen av den utsatta tiden börjar löpa den dag lagtinget sammanträder till plenum på nytt.

 

108 §

Avvikelser från arbetsordningen

     Mindre avvikelser från bestämmelserna i denna arbetsordning kan företas i enskilda fall genom ett enhälligt beslut i lagtinget.

     Om inte lagtinget utan ändringar godkänner ett förslag från talmanskonferensen till en ny arbetsordning eller till en ändring av denna arbetsordning ska ärendet överlämnas till förnyad beredning i talmanskonferensen. Därefter tas det upp till slutligt avgörande i plenum.

 

14 kap.

Ikraftträdande

 

109 §

Ikraftträdande

     Denna arbetsordning träder i kraft den 1 november 2011 under förutsättning att lagtingsordningen ( / ) för Åland, som antagits av lagtinget den 10 juni 2011, träder i kraft samtidigt.

     Genom denna arbetsordning upphävs Ålands lagtings beslut den 11 april 1972  om antagande av arbetsordning för Ålands lagting jämte ändringar.

     Genom denna arbetsordning upphävs även räkenskapsstadgan den 11 april 1972 för Ålands landsting jämte ändringar.           

     Det som i denna arbetsordning sägs om landskapsregeringens årsredovisning gäller i tillämpliga delar för landskapsregeringens berättelse till dess att bestämmelserna om årsredovisning i landskapslagen om landskapets finansförvaltning börjar tillämpas.

 

 

 

Mariehamn den 31 augusti 2011

 

 

Talman

 

 

Roger Nordlund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson