Talmanskonferensens framställning 2/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 2/2020-2021

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2021-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Stadgeändring Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond

 

 

Bakgrund

 

Den 9 juni 1997 fattade lagtinget ett beslut om inrättande av Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond. Beslutet motiverades med att Ålands självstyrelse under 75 år utgjort det viktigaste instrumentet för att i enlighet med Nationernas förbunds råds beslut från år 1921 garantera Ålands befolkning dess svenska språk, kultur och lokala traditioner.

     Den lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet självstyrelsen innehåller ansågs ha blivit ett kraftfullt medel för att inom samhällets olika sektorer främja landskapets allsidiga utveckling och självstyrelsen bedömdes ha utvecklats till en förebildlig demokratisk samhällsform samtidigt som den på ett bestående sätt bidragit till att utveckla den åländska identiteten och hembygdskänslan.

     Vidare framhölls att grunden för varje folks framåtskridande är en hög nivå i fråga om kultur, utbildning och forskning och det konstaterades att under självstyrelsens gångna 75 år har det åländska utbildningsväsendet kontinuerligt utvecklats bland annat i form av ett studiestödssystem som tryggar de ekonomiska förutsättningarna för envar att bedriva studier. Däremot ansågs det att en sektor som uppmärksammats betydligt mindre var forskarutbildningen samt forskning och utveckling i allmänhet trots att forskningen blir allt viktigare för det kulturella och ekonomiska framåtskridandet.

     För att uppmärksamma de gångna 75 åren och för att bidra till en fortsatt allsidig utveckling av vårt landskap föreslogs därför att lagtinget inrättar en jubileumsfond med det uttryckliga syftet att stöda forskarutbildning genom stipendier och att medverka i finansieringen av för Åland intressanta och betydelsefulla forskningsprojekt. Stadgar för fonden antogs enligt vilka det ur fondens avkastning kunde utdelas ett eller flera individuella stipendier som i första hand skulle tilldelas på Åland hemmahörande forskare oberoende av studieort eller inriktning men även andra mottagare om forskningen är av särskilt intresse för landskapet. Samtidigt anvisades 5.000.000 mark att utgöra fondens grundkapital.

 

Nuläget

 

Talmanskonferensen anser att motiven för inrättande av fonden fortsättningsvis äger sin giltighet och att forskningens betydelse för det kulturella och ekonomiska framåtskridandet bara ökat sedan fonden inrättades.

     Under de gångna 25 åren har jubileumsfonden tjänat sitt syfte väl och sedan fonden inrättades har det utbetalats 106 stipendier till ett sammanlagt belopp av 595.000 mark fram till år 2001 samt därefter 616 875 euro. Stipendier har beviljats inom de flesta vetenskapsområden och samtliga har haft åländsk anknytning i enlighet med kriterierna i fondens stadgar. Kanslikommissionen har under senare år valt att särskilt uppmuntra ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering.

     Fondens kapital förvaltas sedan 2019 i egen regi i enlighet med ett reglemente för Jubileumsfonden, antaget av kanslikommissionen den 24 september 2019. Strategin för kapitalförvaltningen är att ha långsiktiga aktieplaceringar i etablerade företag med förhållandevis stabil och hög nivå på dividendutdelningen. Fonden utövar ingen aktiv handel eller omplacering av aktieinnehaven, vilket innebär att förvaltningskostnaderna hålls på lägsta möjliga nivå. Fonden är skattebefriad i Finland, varför majoriteten av fondens innehav finns listade på Helsingforsbörsen. Fondens kapital uppgår i dagsläget till ca 1.250.000 euro. Enligt reglementet ska fonden årligen revideras av landskapsrevisionen som ger sin revisionsberättelse till kanslikommissionen.

 

Förslag till stadgeändring

 

Talmanskonferensen finner det inte ändamålsenligt att i samband med självstyrelsens 100-årsjubileum inrätta ytterligare en fond utan föreslår istället att fondens namn ska bytas från ”Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond” till ”Ålands självstyrelses jubileumsfond”.  

     Samtidigt föreslås att den praxis som sedan länge tillämpats av kanslikommissionen, att särskilt uppmuntra ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering skrivs in i stadgarna.

     Vidare föreslås att fonden ska kunna ta emot donationer, vilket kan bli aktuellt i samband med olika typer av jubileum, samt att fonden kan samla in medel också på annat sätt. Det föreslås även att fondens kapital redovisas i landskapets årsredovisning och att fondens kapital kan samförvaltas med andra liknande fonder i landskapets ägo. Tanken med detta är att placeringsverksamheten för flera olika fonder kan ske gemensamt, men att de vid årsskiftet redovisas separat.

     Övriga ändringar är av närmast teknisk natur. Några språkliga moderniseringar föreslås inte utan fondens stadgar har den språkdräkt de hade då fonden inrättades.

     Förslagets har beretts av lagtingets kanslikommission efter samråd med lagtingsgrupperna.

 

Förslag

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget fattar beslut om en ändring av stadgarna för Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond så att de får följande lydelse:

 

 

 

 

 

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT 

om ändring av

STADGAR

för Ålands självstyrelses jubileumsfond

 

Lagtinget antog den 9 juni 1997 stadgar för Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond. Stadgarna ändrades den 9 juni 2021 varvid fonden bytte namn till Ålands självstyrelses årsjubileumsfond

1 §
Till åminnelse av Ålands självstyrelses 75-årsjubileum inrättade Ålands lagting en särskild jubileumsfond som kan användas även vid framtida jubileum.

2 §
Fondens syfte är att stöda utbildning och forskning på postgradual nivå. Fonden förverkligar sina syften genom att utdela individuella stipendier för studier eller vetenskaplig forskning på postgradual nivå till mottagare 1) som är hemmahörande i landskapet eller 2) vars studier eller forskning är av särskilt intresse för landskapet.

3 §
Fondens grundkapital utgörs av det belopp om 5 000 000 mark som Ålands lagting i den andra tilläggsbudgeten för år 1997 den 9 juni 1997 beslutat uppta för ändamålet. Lagtinget kan genom att uppta medel i budget senare utöka grundkapitalet.

Fonden kan ta emot donationer. Fonden kan även samla in medel på annat sätt.

4 §
Ålands självstyrelses jubileumsfond är en fond som inte upptas i landskapets budget.

Fondens kapital redovisas i landskapets årsredovisning. Fondens kapital kan samförvaltas med andra liknande fonder i landskapets ägo.

5 §
Ur fondens avkastning utdelas medel för de i 2 § 2 mom. avsedda ändamålen. Ansökningar för forskning med anknytning till Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering uppmuntras.

6 §
Förvaltningen av fonden handhas av lagtingets kanslikommission. Den löpande ekonomiska förvaltningen av fonden sköts av finansavdelningen vid landskapet Ålands centrala ämbetsverk. Lagtingets kansli ombesörjer fondens sekretariatsuppgifter. Fondens administrativa kostnader betalas av landskapet.

7 §
Beslut om utdelning av stipendier ur fondens medel fattas av kanslikommissionen. Kanslikommissionen kan besluta att för beredningen av utdelning av medel ur fonden anlita ett stipendieråd bestående av särskilda sakkunniga i frågor rörande högre utbildning och vetenskaplig forskning med uppgift att granska ansökningarna och avge utlåtande till kanslikommissionen. Kanslikommissionen fattar beslut om stipendierådets mandattid.

8 §
Kanslikommissionen antar närmare bestämmelser om fondens förvaltning och om utdelningen av medel ur fondens avkastning. Kanslikommissionen har rätt att i frågor rörande fondens förvaltning anlita sakkunniga eller tillsätta särskilda organ.

9 §
Kanslikommissionen skall vid behov för lagtinget redogöra för fondens ekonomiska ställning och lämna övriga nödvändiga uppgifter om fondens förvaltning.

10 §
Landskapsrevisionen har rätt att granska fondens förvaltning.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 31 maj 2021

 

 

Talman

 

 

Bert Häggblom    

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson