Stadgeändring Ålands självstyrelses 75-årsjubileumsfond

Talmanskonferensens framställning TMK 2/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Ändring av stadgarna för Ålands självstyrelses 75-års jubileumsfond


Åtgärder