Talmanskonferensens framställning 3/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2011-2012

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2011-11-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamoten Christian Beijars anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamoten Christian Beijar har i en skrivelse av den 28 november 2011 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som ersättare i lag- och kulturutskottet.

     Enligt arbetsordningens 20 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget.

     Talmanskonferensen tillstyrker att anhållan beviljas. Talmanskonferensen konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2011-2015. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamoten Christian Beijar från hans uppdrag som ersättare i lag- och kulturutskottet räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

__________________

 

 

Mariehamn den 30 november 2011

 

 

Talman

 

 

Britt Lundberg

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson