Talmanskonferensens framställning 3/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 3/2005-2006

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2006-05-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Ärendets beredning. 2

Förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensen föreslår ändringar av vissa tjänstebenämningar vid lagtingets kansli. Vidare föreslås att de instruktioner för olika tjänster och funktioner vid kansliet som under åren antagits av lagtinget upphävs och ersätts med motsvarande instruktioner enligt beslut av kanslikommissionen. En behörighet för kanslikommissionen att utfärda instruktioner ingår i förslaget.

Ytterligare föreslås två mindre ändringar som gäller förfarandet vid behandlingen i lagtinget av landskapsregeringens berättelse respektive fyllnadsval av landskapsrevisorer. Förslagen kompletterar tidigare ändringar.

 

Allmän motivering

 

Bestämmelser om personalen vid lagtingets kansli ingår landskapslagen (1978:34) om personalen vid lagtingets kansli, i arbetsordningen samt i instruktioner för enskilda tjänster och befattningar som antagits vid olika tillfällen av lagtinget.

     I anslutning till behandlingen av frågor som gällde löneklassplaceringarna för personalen vid lagtingets kansli har kanslikommissionen beslutat att företa en översyn av de gällande instruktionerna. Samtidigt skulle genomföras ändringar av vissa tjänstebenämningar inom lagtingsförvaltningen. En utgångspunkt skulle härvid vara att en instruktion framdeles inte skulle antas av lagtinget i plenum utan av kanslikommissionen som på lagtingets vägnar handhar ärenden som gäller lagtingets personal.

     Den avsedda översynen av instruktionerna har numera företagits och förslag har uppgjorts till reviderade instruktioner. För tjänster som saknat instruktion har förslag uppgjorts. I beredningen har berörda tjänstemän och övriga anställda medverkat.

     Talmanskonferensen delar  kanslikommissionens bedömning om att instruktioner för enskilda anställda bör vara ett så flexibelt instrument som möjligt. Instruktioner bär lätt kunna ändras eller kompletteras då arbetsuppgifter ändras, organisatoriska förändringar sker eller andra reformbehov aktualiseras. Talmanskonferensen föreslår därför att arbetsordningens 6 § kompletteras med en bestämmelse om att kanslikommissionen utfärdar instruktionerna.

     Eftersom gällande instruktioner antagits av lagtinget genom särskilda beslut föreslår talmanskonferensen att samtliga dessa beslut upphävs. Härigenom blir det möjligt för kanslikommissionen att anta nya mera tidsenliga instruktioner i enlighet med den beredning som redan gjorts.

     I anslutning till ovan angivna diskussioner har kanslikommissionen föreslagit att vissa nya, mera preciserade och tidsenliga benämningar skulle tas i bruk för några tjänster och funktioner inom lagtingsförvaltningen:

 

     Nuvarande benämning                            Föreslagen benämning

     lagtingets sekreterare                               lagtingsdirektör

     notarie                                                   biträdande lagtingsdirektör

     kanslist-arkivarie                                    kanslisekreterare

     stenograf (arbetsavtal)                             protokollsekreterare

 

     De ändrade benämningarna skulle tas i bruk dels genom ändringar i 6 och 7 §§ arbetsordningen, dels genom antagande av nya instruktioner.

     I anslutning till dessa ändringar föreslår talmanskonferensen ytterligare att 9 och 68a §§ kompletteras som följd av tidigare verkställda förändringar. På talmanskonferensen skulle ankomma att föreslå för plenum om landskapsregeringens berättelse skall genomgå utskottsbehandling. Fyllnadsval av landskapsrevisorer föreslås liksom andra fyllnadsval kunna ske med kandidatlistor.

 

Detaljmotivering

 

6 § I 1 mom., som upptar de tjänster som finns vid lagtingets kansli,  föreslås att sekreterarens, notariens och kanslistens tjänstebeteckningar ändras till lagtingsdirektör, biträdande lagtingsdirektör och kanslisekreterare.   För vissa av lagtingets tjänster finns instruktioner antagna av lagtinget i plenum. Enligt förslaget skulle instruktioner framdeles antas av kanslikommissionen vilket medför ett smidigare förfarande och bättre möjligheter att beakta förändrade förhållanden. Av den orsaken förslås att ett nytt 4 mom. fogas till paragrafen.

 

7 §   I  paragrafen föreslås terminologiska ändringar. Av 1 mom. framgår att lagtingsdirektören är lagtingets sekreterare.

 

9 § Paragrafens 3 punkt föreslås kompletterad med ett omnämnande av att talmanskonferensen avger förslag om landskapsregeringens berättelse skall remitteras till utskott på samma sätt som redan sker beträffande meddelanden. Enligt en tidigare gjord ändring av lagtingsordningen beslutar lagtinget om berättelsen skall utskottsbehandlas eller inte.

 

68a § Lagtinget tillämpar sedan länge ett förfarande enligt vilket också fyllnadsval av en enda person till olika organ inom lagtinget sker med kandidatlistor. Genom ett förbiseende vid en tidigare ändring har fyllnadsval av landskapsrevisor inte beaktats i bestämmelsen som därför föreslås kompletterad.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen  Talmanskonferensen föreslår att ändringarna träder i kraft den 1 september 2006. Då upphör även tidigare av lagtinget antagna instruktioner att gälla. Förnyade instruktioner har beretts vilka kan antas av kanslikommissionen sedan de gamla upphävts.

 

Ärendets beredning

 

     Förslaget till ändringar av arbetsordningen har på basis av tidigare beslut i kanslikommissionen beretts av lagtingets kansli. Kansliets utkast har därefter ytterligare behandlats av kanslikommissionen. Berörda anställda har medverkat i beredningen.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget antar

 

 

Å l a n d s   l a g t i n g s

b e s l u t

om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 6 § 1 mom., 7 §, 9 § 1 mom. 3 punkten och 68a § 2 mom. i arbetsordningen den 11 april 1972 för Ålands lagting (1972:19), av dessa lagrum 6 § 1 mom. och 68a § 2 mom. sådana de lyder enligt lagtingets beslut 1992/52, samt

     fogas till 6 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

6 §

       Vid lagtingets kansli finns tjänster som lagtingsdirektör, biträdande lagtingsdirektör, kanslisekreterare, utskottssekreterare och vaktmästare. Därtill kan anställas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

---------------------------------------------------------------------------------------------

       Kanslikommissionen kan i instruktioner inta närmare bestämmelser om kompetenskrav och arbetsuppgifter för tjänsterna och funktionerna vid lagtingets kansli.

 

7 §

       Lagtingsdirektören, som är lagtingets sekreterare, utses av lagtinget sedan kanslikommissionen lediganslagit tjänsten och avgett utlåtande om de sökande. Finns flera än en sökande till tjänsten, besätts den med iakttagande av vad i 55 § stadgas om val.

       Är tjänsten som lagtingsdirektör ledig eller innehavaren förhindrad att sköta sina uppgifter, sköts dennes åligganden av biträdande lagtingsdirektören. Är också denne förhindrad, kallar talmannen en annan lämplig person att sköta uppgifterna under den erforderliga tiden.

 

9 §

       På talmanskonferensen ankommer, utöver vad i 42 § lagtingsordningen är stadgat:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       3) att föreslå huruvida i 51 § 2  lagtingsordningen avsett meddelande och  den i 51 § 3 mom. lagtingsordningen avsedda berättelsen skall hänskjutas till utskott;

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

68a §

-----------------------------------------------------------------------------------------------

       Fyllnadsval till lagtingets utskott, självstyrelsepolitiska nämnden, justeringsmännen, kanslikommissionen samt av representanter i Nordiska rådet och av landskapsrevisorer förrättas med kandidatlistor på det sätt denna arbetsordning anger även i det fall valet avser endast en person.

 

__________________

 

     Detta beslut träder  i kraft den 1 september 2006.

Genom beslutet upphävs lagtingets beslut

1.      18.12.1972 om instruktion för sekreteraren vid Ålands landsting

2.      10.12.1976 om instruktion för landstingets vaktmästare

3.      20.1.1981 om instruktion för notarien vid Ålands landsting samt

4.      2.12.1981 om instruktion för landstingets utskottssekreterare.

__________________

 

 

Mariehamn den 31 maj 2006

 

 

Talman

 

 

Barbro Sundback

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson