Talmanskonferensens framställning 4/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 4/2020-2021

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2021-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Lagtingsledamöters anhållan om befrielse från uppdrag

 

 

Motivering

 

Lagtingsledamot Liz Mattsson har i en skrivelse av den 27 augusti 2021 anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i finans- och näringsutskottet. Lagtingsledamot Robert Mansén har samma datum anhållit om att befrias från sitt uppdrag som medlem i lag- och kulturutskottet.

     Enligt arbetsordningens 27 § 2 mom. kan lagtinget pröva om en utskottsmedlem på begäran kan befrias från sitt medlemskap i ett utskott eller från något annat uppdrag som hon eller han har utsetts till genom ett val i lagtinget. Enligt samma paragrafs 1 mom. har den som förut blivit vald till ledamot i ett utskott rätt att avsäga sig medlemskap i ytterligare utskott.
     Talmanskonferensen konstaterar att motsvarande anhållan tidigare har beviljats ledamöter som även har andra utskottsuppdrag. Talmanskonferensen tillstyrker därför att anhållan beviljas och konstaterar samtidigt att utskottets medlemmar är valda för lagtingets mandatperiod 2019-2023. Beviljas anhållan sker fyllnadsval till uppdraget för återstoden av mandatperioden.

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamot Liz Mattsson från uppdraget som medlem i finans- och näringsutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas, och

 

att lagtinget beslutar befria lagtingsledamot Robert Mansén från uppdraget som medlem i lag- och kulturutskottet för återstoden av mandatperioden räknat från och med den dag fyllnadsval förrättas.

 

                                            __________________

 

 

Mariehamn den 13 september 2021

 

 

Talman

 

 

Bert Häggblom

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson