Talmanskonferensens framställning 5/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FRAMSTÄLLNING nr 5/2007-2008

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2008-01-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens framställning

Talmannens representationsersättning

 

INNEHÅLL

Motivering. 1

Förslag. 1

 

Talmanskonferensen föreslår att talmannens representationsersättning för innevarande arbetsår fastslås till 3.500  euro.

 

Motivering

 

Enligt 9 § 2 punkten lagtingets arbetsordning skall talmanskonferensen göra förslag om talmannens arvode och den ersättning för representationskostnader som bör anses tillkomma honom eller henne.

     Talmannens arvode regleras enligt lagtingets beslut dels i samband med behandlingen av årsstaten för 1981, dels med anledning av talmanskonferensens framställning nr 3/1987-88. Framställning från talmanskonferensen erfordras därför endast beträffande talmannens representationsersättning för löpande lagtingsår. För lagtingsåret 2006-2007 fastslogs  ersättningen till 3.500 euro. Beloppet skall höjas i proportion till förändringar i beloppen för  lagtingsledamöternas (dags)arvoden. De lönetabeller enligt vilka lagtingsledamöternas arvoden beräknas har inte förändrats  under senaste arbetsår. Någon förhöjning av representationsersättningen föreslås därför inte. Den förändring av grunden för beräkning av ledamöternas arvoden som lagtinget beslutade om den 19 december 2007 föreslås inte påverka representationsersättningen.

     Med beaktande av det anförda föreslår talmanskonferensen sålunda att ersättningsbeloppet för arbetsåret 2007-2008 fastställs till 3.500 euro.

 

Förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget måtte besluta tillerkänna talmannen ett belopp om 3.500 euro som ersättning för representationskostnader lagtingsåret 2007-2008.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 januari 2008

 

 

Vice talman

 

 

Gunnar Jansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

-