Talmanskonferensens framställning 5/2023-2024

Lagtingsår: 2023-2024

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

LAGFÖRSLAG nr 5/2023-2024

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2024-03-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens lagförslag

Ändringar av lagtingets arbetsordning  

 

 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 3

Ärendets behandling. 4

Talmanskonferensens förslag. 4

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Talmanskonferensen föreslår ändringar av lagtingets arbetsordning med anledning av att lagtinget i september 2023 fattade beslut om införande av ett finanspolitiskt ramverk. Föreslås att termen ”tilläggsbudget” ändras till termen ”ändringsbudget” samt att regler gällande möjligheten att lämna budgetmotioner med anledning av landskapsregeringens förslag till budgetpolitiska mål förs in i arbetsordningen.

 

Allmän motivering

 

 

Bakgrund

Lagtinget fattade i september 2023 beslut om ändringar av lagtingsordningen för Åland och landskapslagen om landskapets finansförvaltning i syfte att införa ett finanspolitiskt ramverk. Beslut om budgeten ska nu ske i två steg där det samlade budgetutrymmet fastställs först, därefter detaljerna. Tät och regelbunden budgetuppföljning ska göras och prognoser på momentnivå lämnas. Tilläggsbudgetar benämns ändringsbudgetar och används restriktivt. Ökade kostnader inom ett område ska finansieras genom minskade kostnader inom ett annat. Förslagsanslagen i budgeten avskaffas och ersätts med ramanslag. Lagändringarna trädde i kraft vid ingången av 2024 och de ändrade reglerna kan tillämpas fullt ut beträffande budgeten för 2025.

     I samband med införandet av det finanspolitiska ramverket fogades till lagtingsordningen en bestämmelse enligt vilken lagtinget kan fatta riktlinjebeslut som sträcker sig längre fram i tiden än följande finansår. Avsikten är att lagtinget ska besluta om finanspolitiska mål och riktlinjer för landskapets verksamhet i form av kostnadstak och överskottsmål.

     Kostnadstak innebär att lagtinget på förslag av landskapsregeringen fastställer en maximal nivå för landskapets kostnader. Taken som omfattar i det närmaste samtliga landskapets kostnader föreslås vara rullande treåriga och nominella. En budgeteringsmarginal för oförutsedda utgifter ska finnas under taket.

     Lagtinget ska också på förslag av landskapsregeringen besluta om ett överskottsmål, det vill säga ett mål för landskapets finansiella sparande. Överskottsmålet ska gälla tills vidare och ses över vart sjätte finansår.

 

 

Talmanskonferensens förslag

Talmanskonferensen föreslår att arbetsordningens bestämmelser ändras så att de anpassas till ändringarna av finansförvaltningslagen. De föreslagna ändringarna berör 20, 32 och 78 §§ i arbetsordningen och gäller regler för budgetmotionerna.  

      

Kostnadstaket binder landskapsregeringen och lagtinget
Tanken är att lagtingets i demokratisk ordning fattade beslut om kostnadstaket får återverkningar på kommande budgetar. Landskapsregeringen ska vid beredningen av den ordinarie budgeten hålla sig inom kostnadstaket och detsamma gäller för lagtingets behandling av budgetförslaget. Ett på försommaren fattat beslut om ett kostnadstak ska således stå fast också i budgetbehandlingen ett halvår senare. Om det under mellantiden uppstår oförutsedda händelser kan den buffert som utgörs av den s.k. budgeteringsmarginalen, som är skillnaden mellan kostnadstaket och de takbegränsade kostnaderna och som inte fördelas mellan politikområdena, aktiveras.  

     Kostnadstaket ska också iakttas i samband med ändringsbudgetar. Motivet till att begreppet ”tilläggsbudget” ersätts med ”ändringsbudget” är att begreppet ”tilläggsbudget” leder tanken till att ytterligare kostnader adderas till den befintliga budgeten. Med införandet av kostnadstak kommer kravet på att tillkommande kostnader inom ett område ska mötas av minskade kostnader inom ett annat. Kravet uttrycks i finansförvaltningslagen på så sätt att utgiftsökningar i en ändringsbudget bör finansieras med motsvarande utgiftsminskningar eller inkomstökningar. Kravet är dock inte absolut eftersom det kan uppstå oförutsedda behov av ytterligare finansiering. I ett sådant fall ska det till exempel vara möjligt att genom ett förslag till ändringsbudget få lagtingets godkännande för att använda budgeteringsmarginalen.

 

Kostnadstakets betydelse för budgetmotionerna

Enligt huvudregeln för allt lagtingsarbete sätter det ärende som ligger till grund för behandlingen, ärendets gränser.

     Enligt finansförvaltningslagen ska fördelningen av det budgetutrymme som anges av kostnadstaket mellan olika politikområden (budgetramar) göras av landskapsregeringen efter det att lagtinget har fattat beslut om ett kostnadstak varefter budgetramen utgör grund för den fortsatta budgetberedningen inom varje politikområde. De motioner som riktar sig till kostnadstaket ska alltså inte ta sikte på fördelningen mellan de olika politikområdena. Enligt vad talmanskonferensen fått erfara är det landskapsregeringens avsikt att i anslutning till kostnadstaket beskriva ett antal reformer som ska genomföras under de närmaste åren och de budgetmotioner som lämnas i anslutning till förslaget till kostnadstak förväntas därför i första hand gälla de planerade reformerna. Det bör enligt talmanskonferensens mening vara möjligt att i samband med lagtingets behandling av kostnadstaket genom budgetmotioner föreslå ytterligare reformer vilket ökar kostnadstaket, utan att det ska anses som en utvidgning av ärendet.

     Talmanskonferensen anser att för att syftet med kostnadstak inte ska förfelas bör kostnadstaket inte binda bara landskapsregeringen och lagtinget utan även gälla för budgetmotionerna. Förslaget är därför att det till 32 § fogas en bestämmelse enligt vilken utgiftsökning som föreslås i budgetmotioner som riktar sig till den ordinarie budgeten ska finansieras med motsvarande utgiftsminskningar eller inkomstökningar. Om landskapsregeringen i den ordinarie budgeten föreslår ändringar av kostnadstaket ligger det förstås inom ärendets gränser att i budgetmotioner föreslå ändringar också till den delen.

 

 

 

Utvärdering

Talmanskonferensen konstaterar att det i dagsläget är svårt att till fullo förutse hur det nya budgetsystemet kommer att utformas och vilket underlag för kostnadstaket som kommer att presenteras för lagtinget. Talmanskonferensen avser därför att göra en utvärdering och vid behov senare inkomma med ändrade eller kompletterande bestämmelser i arbetsordningen.

 

Detaljmotivering

 

20 § Finans- och näringsutskottets ansvarsområde

Föreslås att paragrafen ändras så att det hör till utskottets ansvarsområde att även bereda landskapsregeringens förslag till ändringsbudget samt budgetpolitiska mål.

 

32 § Motioner

Enligt gällande regelverk finns det ingen möjlighet att lämna budgetmotioner som gäller ändringar av det budgetpolitiska målet eftersom instrumentet är nytt. Talmanskonferensen föreslår därför att 32 § om motioner ändras så att budgetmotioner med anledning av ett förslag till kostnadstak samt överskottsmål ska lämnas in senast klockan 16.00 den elfte dagen efter det att landskapsregeringen har lämnat förslaget till lagtinget.

     Enligt 4a § i landskapslagen om landskapets finansförvaltning ska landskapsregeringens förslag till kostnadstak lämnas till lagtinget senast den 15 maj och avse det tredje finansåret efter det innevarande finansåret. Motionstiden gällande kostnadstaket föreslås börja löpa oavsett om lagtinget är samlat eller inte, på samma sätt som i fråga om de budgetmotioner som riktar sig till den s.k. ordinarie budgeten. Förslaget till kostnadstak läggs ut på lagtingets hemsida så fort att det överlämnats till lagtinget och ledamöterna i lagtinget kan vid behov meddelas via e-post att förslaget överlämnats.

     För överskottsmålet föreslås samma motionstid som för kostnadstaket. Landskapsregeringen ska enligt finansförvaltningslagen lämna förslag till mål för landskapets finansiella sparande till lagtinget som sedan fattar beslut om överskottsmålet. Lagtinget behöver inte fatta några årliga beslut om överskottsmålet utan det gäller till dess ett nytt föreslås och beslutas. Landskapsregeringen föreslås vara skyldig att redovisa för lagtinget hur överskottsmålet uppnås vid minst ett tillfälle per år, förslagsvis på våren i samband med att lagtinget tar ställning till landskapsregeringens förslag till kostnadstak.

     En ytterligare ändring av 32 § föreslås så att en budgetmotion med anledning av ett förslag till en ändringsbudget eller ett kompletterande budgetförslag ska lämnas in senast klockan 16.00 den tredje dagen efter det att förslaget upptagits för kännedom på föredragningslistan. Ändringen är av teknisk natur och innebär inte någon ändring i sak eftersom budgetmotioner som riktar sig till tilläggsbudget enligt gällande arbetsordning ska lämnas in inom den angivna tidsfristen.

     Slutligen föreslås att det till 32 § fogas en bestämmelse enligt vilken utgiftsökning som föreslås i budgetmotioner ska finansieras med motsvarande utgiftsminskningar eller inkomstökningar så att syftet med kostnadstaket inte förfelas. Finansieringen kan inte ske genom att budgeteringsmarginalen tas i bruk om inte förutsättningarna för ibruktagande av budgeteringsmarginalen uppfylls.

     Motioner som riktar sig till rambudgeten kan således innehålla förslag till ökning eller sänkning av kostnadstaket medan motioner som riktar sig till den årliga budgeten eller ändringar av den måste hållas inom kostnadstaket och finansieras.

 

 

 

78 § Behandlingen av budgetförslagen

Ändringarna är av teknisk natur eftersom begreppet tilläggsbudget ändrats till ändringsbudget.

 

 

Ärendets behandling

 

Vid talmanskonferensens avgörande behandling deltog ordföranden, talman Jörgen Pettersson, vicetalmännen Marcus Måtar och Rainer Juslin samt ledamöterna Nina Fellman, John Holmberg, Alfons Röblom, Veronica Thörnroos, Wille Valve och Christian Wickström.

    

 

Talmanskonferensens förslag

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen att följande beslut antas i den ordning som anges nedan:

 

 

 

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT

om

ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 63 § 1 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland, ändras i arbetsordningen (2015:87) för Åland 20 § 1 och 2 mom., 32 § 2 mom. och 78 § 1 och 6 mom.,  varav 32 § 2 mom. sådant det lyder i arbetsordning 66/2018, som följer:

 

5 kap.

Utskotten

 

20 §

Finans- och näringsutskottets ansvarsområde

Till finans- och näringsutskottets ansvarsområde hör att bereda:

     1) landskapsregeringens budgetförslag, kompletterande budgetförslag, förslag till ändringsbudget och till budgetpolitiska mål samt budgetmotioner,                 

     2) förslag till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndiganden att bevilja landskapsgarantier och andra ekonomiska åtaganden,

     3) revisionsberättelser som lämnats till lagtinget samt granskningsrapporter i enlighet med 21 § lagtingsordningen,

     4) lagförslag som förutsätter ett anslag i landskapets budget och som föreslås träda i kraft enligt självstyrelselagens 20 § varvid finans- och näringsutskottet kan inhämta ett utlåtande från ett annat berört utskott som företar en sakbehandling i ärendet,

     5) lagförslag angående:

     a) näringarna och stöd till näringslivet,

     b) skatter och avgifter,

     c) byggande, expropriation och fysisk planering,

     d) infrastruktur samt

     e) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

     6) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.

     Utskottet har även de uppgifter som regleras i 21 § samt i lagtingsordningens 21 § 5 – 6 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

7 kap.
Ärenden i lagtinget

 

32 §

Motioner

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I budgetmotioner som riktar sig till förslaget till Ålands budget, ska föreslagna utgiftsökningar finansieras med motsvarande utgiftsminskningar eller inkomstökningar. En budgetmotion får inte väckas innan landskapsregeringen har lämnat sitt budgetförslag till lagtinget och motionen ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter det att landskapsregeringen har lämnat förslaget till lagtinget. Tidsfristen utlöper dock tidigast den 5 november. Budgetmotioner som riktar sig till landskapsregeringens förslag till kostnadstak eller överskottsmål ska lämnas in senast klockan 12.00 den elfte dagen efter det att landskapsregeringen har lämnat förslaget till lagtinget. En budgetmotion med anledning av ett förslag till en ändringsbudget eller ett kompletterande budgetförslag ska lämnas in senast klockan 16.00 den tredje dagen efter det att förslaget upptagits för kännedom på föredragningslistan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

78 §

Behandlingen av budgetförslagen

 

Med budgetförslag avses budgetförslag, förslag till ändringsbudget, kompletterande budgetförslag, förslag till framställning om extra anslag samt till bemyndigande till en landskapsgaranti eller ett annat ekonomiskt åtagande. Ett budgetförslag tas upp till enda behandling i plenum utifrån finans- och näringsutskottets betänkande. I början av behandlingen förs en allmän diskussion.

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid behandlingen av ett förslag till en ändringsbudget tillämpas samma regler som för behandlingen av ett budgetförslag. Lagtinget kan på förslag av finans- och näringsutskottet besluta att en ändringsbudget får tillämpas från och med ett bestämt datum.

 

_______________

 

 

Detta beslut, tillkommet i den ordning som anges i lagtingsordningens 63 §, träder i kraft den 1 maj 2024.

 

 

Mariehamn den 18 mars 2024

 

 

 

Ordförande                          Jörgen Pettersson

 

 

 

 

Sekreterare                          Susanne Eriksson