Talmanskonferensens framställning 6/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGFÖRSLAG  nr 6/2011-2012

 

Datum

 

Talmanskonferensen

2012-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Talmanskonferensens lagförslag

Landskapslag om lagtingets kansli

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

Landskapslagen om lagtingets kansli 2

Arbetsordningen för Ålands lagting. 3

Ärendets beredning. 3

Talmanskonferensens förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Talmanskonferensen föreslår att lagtinget antar en ny landskapslag om lagtingets kansli. Lagen ersätter landskapslagen (1978:34) om personalen vid landstingets kansli. Syftet är främst en modernisering samt en kodifiering av praxis. Dessutom föreslås att de bestämmelser i arbetsordningen för Ålands lagting som rör kansliet överförs till den nya lagen.

 

Allmän motivering

 

Gällande lag om personalen vid landstingets kansli antogs år 1978. Lagen är ålderdomlig, ofullständig och delvis otydlig och den beaktar inte de förändringar som har skett bland annat i fråga om tjänstekollektivavtal. Talmanskonferensen föreslår därför att lagtinget ska anta en ny lag som motsvarar rådande förhållanden.  

     I arbetsordningen för Ålands lagting finns bestämmelser som rör kanslikommissionens uppgifter i fråga om lagtingets kansli och dess personal. Föreslås att dessa bestämmelser överförs till landskapslagen om lagtingets kansli. På så sätt samlas alla bestämmelser som rör kansliet i en och samma lag.

     Talmanskonferensen föreslår även att bestämmelsen i arbetsordningen om att kanslikommissionen ska avge en årlig berättelse över lagtingsbibliotekets verksamhet ska utgå eftersom berättelsen för biblioteket kan ingå i den allmänna berättelsen från lagtingets kansli.

     Enligt självstyrelselagens 18 § 2 punkt har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda och disciplinär bestraffning av landskapets tjänstemän. Enligt samma lags 27 § 21 punkt har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetsrätten. De bestämmelser i den föreslagna lagen vilka berör arbetstagare innehåller inte några materiella bestämmelser på arbetsrättens område utan handlar om vilket organ i lagtinget som fattar beslut i personalärenden varför bestämmelsen inte torde innebära några problem ur behörighetssynpunkt.

     Talmanskonferensen avger sitt förslag i enlighet med 12 § i den nya arbetsordningen för Ålands lagting. Förslaget har beretts av lagtingets kanslikommission.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslagen om lagtingets kansli

 

1 §. Uppgifter, tjänster och arbetstagare. I paragrafen hänvisas till arbetsordningen för Ålands lagting där det finns bestämmelser om uppgifterna för lagtingets kansli samt om de tjänster som åtminstone ska finnas vid kansliet. Enligt arbetsordningens 83 § 1 mom. är lagtingskansliets uppgift att skapa förutsättningar för lagtinget att fullgöra sina uppgifter. Enligt samma paragrafs 2 moment finns det vid lagtingets kansli tjänster som lagtingsdirektör, biträdande lagtingsdirektör, utskottssekreterare, en bibliotekarie, en kanslisekreterare och vaktmästare. I den här framställningen föreslås inga ändringar av arbetsordningen till denna del.

     I förtydligande syfte föreslås att lagtingets kanslikommission inom ramen för lagtingets budget kan inrätta tjänster vid kansliet samt fatta beslut om att personal i arbetsavtalsförhållande ska anställas. Därtill kan det anställas tillfälliga tjänstemän. Uppgiften att inrätta tjänster samt att besluta att en person ska anställas i ett arbetsavtalsförhållande kan inte delegeras. Uppgiften att tillsätta tjänsterna samt besluta om val av personal i arbetsavtalsförhållande kan däremot delegeras enligt 2 §.

 

2 §. Tillsättande av tjänster och val av personal. Föreslås att kanslikommissionen ska fatta beslut om tillsättande av tjänsterna vid kansliet förutom tjänsten som lagtingsdirektör vilken enligt arbetsordningens 102 § väljs av lagtinget sedan tjänsten har utlysts och kanslikommissionen efter beredning har yttrat sig om de sökande. Det föreslås även att kanslikommissionen ska fatta beslut om val av personal i arbetsavtalsförhållande. Kanslikommissionens uppgifter enligt denna paragraf kan delegeras på motsvarande sätt som landskapsregeringen med stöd av 10b § 2 mom. landskapslagen om Ålands landskapsregering kan besluta att motsvarande ärenden ska avgöras av en tjänsteman (delegeringsbeslut).

 

3 §. Tillämpliga bestämmelser. Paragrafen motsvarar 2 § i gällande lag. Dock föreslås att landskapslagen om tjänstledighet för uppdrag som lagtingsledamot inte ska gälla personalen vid lagtingets kansli eftersom det inte kan anses ändamålsenligt att personal vid kansliet gör avbrott i sin tjänstgöring för att fungera som lagtingsledamöter och därefter återgår i tjänst vid lagtinget. Bestämmelsen torde inte stöta på problem ur behörighetssynpunkt eftersom behörigheten i fråga om begränsningar i rätten till tjänstledighet redan prövats i samband med annan landskapslagstiftning.

 

4 §. Tjänstekollektivavtal. I paragrafen föreslås att villkoren för tjänsterna vid lagtingets kansli fastställs genom tjänstekollektivavtal. Bestämmelsen är ny.

     I samband med att landskapslagen (1979:22) om tjänstekollektivavtal antogs, fattades ett indirekt beslut om att tjänstekollektivavtalslagen inte skulle vara tillämplig på tjänstemännen vid landstingets kansli. Detta framgår av landstingets beslut att inte anta ett tidigare förslag till en tjänstekollektivavtalslag vilken även omfattade landstingets kansli.

     Lagtingets kanslikommission har dock därefter konstaterat att det inte är möjligt att frånta personalen förhandlingsrätt varför fackorganisationerna ansökt och beviljats förhandlings- samt avtalsrätt. Ett huvudavtal har ingåtts och förhandlingar om ett tjänstekollektivavtal pågår.                 Kanslikommissionen har tryggat lagtingets funktionalitet i händelse av en konflikt genom att utse lagtingsdirektören till s.k. husbonde i enlighet med 2 § landskapslagen om tjänstekollektivavtal.

     Det föreslås också att tjänstemän kan antas i tjänst med avtalslön i enlighet med ett beslut i kanslikommissionen på motsvarande sätt som landskapsregeringen kan anta tjänstemän vid Ålands landskapsregeringens allmänna förvaltning med avtalslön.

 

5 §. Instruktioner. Paragrafen utgör en kodifiering av gällande praxis.

 

Arbetsordningen för Ålands lagting

 

15 § Finans- och näringsutskottets uppgifter. Föreslås att det till arbetsordningens 15 § fogas ett nytt moment enligt vilket finans- och näringsutskottet ska godkänna tjänstekollektivavtalen för personalen vid lagtingets kansli på motsvarande sätt som tjänstekollektivavtalen för landskapets tjänstemän. Bestämmelsen har i praktiken redan tillämpats analogt på detta sätt i fråga om de tjänstekollektivavtal som ingicks för lagtingets kansli sommaren 2012.

 

 

82 § Kanslikommissionens uppgifter. Föreslås att 82 § 1 mom. 5-7 punkterna ska utgå eftersom kanslikommissionens uppgifter överförs till den nya landskapslagen om lagtingets kansli. På så sätt samlas alla uppgifter som gäller lagtingets kansli i en lag.

     Föreslås även att paragrafens 10 punkt, enligt vilken kanslikommissionen ska avge en årlig berättelse över lagtingsbibliotekets verksamhet, ska utgå. Berättelsen över bibliotekets verksamhet kan lämpligen vara en del av lagtingskansliets sedvanliga verksamhetsberättelse vilken hittills har ingått i landskapsregeringens berättelse.

 

Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts i lagtingets kanslikommission som överlämnat ett förslag till talmanskonferensen.

     Vid talmanskonferensens avgörande behandling deltog talman Britt Lundberg, vicetalman Roger Jansson samt ledamöterna Tony Asumaa, Christian Beijar, Anders Eriksson, Mika Nordberg, Jörgen Pettersson och Katrin Sjögren.

 

 

Talmanskonferensens förslag

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår talmanskonferensen

 

att lagtinget antar

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om lagtingets kansli

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Uppgifter, tjänster och arbetstagare

 

     I arbetsordningen (2011:98) för Ålands lagting finns bestämmelser om uppgifterna för lagtingets kansli samt om vilka tjänster som ska finnas vid kansliet. Därutöver kan lagtingets kanslikommission inom ramen för lagtingets budget inrätta tjänster vid kansliet samt fatta beslut om att personal ska anställas i arbetsavtalsförhållanden.

 

2 §

Tillsättande av tjänster och val av personal

     Kanslikommissionen beslutar om tillsättande av tjänsterna vid kansliet förutom tjänsten som lagtingsdirektör. Kanslikommissionen fattar även beslut om ingående av arbetsavtal. Kanslikommissionens uppgifter enligt denna paragraf kan delegeras.

 

3 §

Tillämpliga bestämmelser

     De landskapslagar och landskapsförordningar som gäller tjänstemännen vid Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning gäller i tillämpliga delar även tjänstemännen vid lagtingets kansli. Landskapslagen (1999:44) om tjänstledighet för uppdrag som lagtingsledamot gäller dock inte till den del den berör rätten till tjänstledighet för uppdrag som lagtingsledamot.

De uppgifter som enligt de i 1 mom. nämnda bestämmelserna ankommer på landskapsregeringen, ankommer i fråga om lagtinget på kanslikommissionen om uppgiften inte har delegerats.

 

4 §

Tjänstekollektivavtal

     Villkoren för tjänsterna vid lagtingets kansli fastställs genom tjänstekollektivavtal i enlighet med landskapslagen (1978:229) om tjänstekollektivavtal. Tjänstemän kan dock i enlighet med beslut i kanslikommissionen antas i tjänst med avtalslön i enlighet med motsvarande bestämmelser om tjänstemännen vid Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning.

 

5 §

Instruktioner

Kanslikommissionen kan vid behov besluta om instruktioner för lagtingskansliets tjänstemän.

 

6 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den . Samtidigt upphävs landskapslagen (1978:34) den 24 maj 1978 om personalen vid landstingets kansli.

Genom denna lag förändras inte de löne- och övriga förmåner som personalen vid lagtingets kansli åtnjuter.

 

 

att lagtinget i enlighet med 63 § 1 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland antar

 

 

2.

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT

om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 63 § 1 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland, ändras 15 och 82 §§ arbetsordningen (2011:98) för Ålands lagting som följer:

 

15 §

Finans- och näringsutskottets uppgifter

     Till finans- och näringsutskottets uppgifter hör att bereda:

     1) landskapsregeringens förslag till budget och tillägg till budgeten samt budgetmotioner,

     2) förslag till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndiganden att bevilja landskapsgarantier och andra ekonomiska åtaganden,

     3) revisionsberättelser som lämnats till lagtinget,

     4) lagförslag angående:

     a) näringarna och stöd till näringslivet,

     b) skatter och avgifter,

     c) byggande, expropriation och fysisk planering,

     d) trafik och vägar samt

     e) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

     5) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.

     Det hör också till finans- och näringsutskottet att genom landskapsregeringen följa förhandlingarna om tjänstekollektivavtal för landskapets tjänstemän och till den del lagtingets godkännande behövs, godkänna avtalen. Ett godkännande är behövligt när ett avtal har en inte försumbar inverkan på budgeten. Utskottet kan underställa lagtinget sitt beslut i ärendet för fastställelse.

     Ett tjänstekollektivavtal som ska godkännas av finans- och näringsutskottet sänds till utskottet på landskapsregeringens försorg. Ärendet ska behandlas utan dröjsmål. Är utskottets medlemmar inte eniga i sitt beslut gäller som beslut den åsikt som omfattas av de flesta medlemmarna. Faller rösterna lika anses avtalet godkänt. I övriga ärenden som rör tjänstekollektivavtal avgör lotten vid lika röstetal. För att ett beslut om att ett ärende ska underställas lagtinget ska fattas krävs att beslutet omfattas av majoriteten av de avgivna rösterna. Sedan utskottet fattat beslut i ett ärende som rör tjänstekollektivavtal ska beslutet omedelbart överföras till landskapsregeringens kännedom.

     Det hör också till finans- och näringsutskottet att godkänna tjänstekollektivavtalen för personalen vid lagtingets kansli på motsvarande sätt som tjänstekollektivavtalen för landskapets tjänstemän.

     Medan förhandlingar om tjänstekollektivavtal pågår får en medlem av utskottet inte utan utskottets tillstånd yppa vad hon eller han fått del av under ärendets behandling i utskottet.

     Landskapsregeringen är skyldig att fortlöpande informera utskottet om de förhandlingar som förs till den delen avtalen kan komma att kräva utskottets godkännande.

     Utskottet ska för varje år avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget.

 

82 §

Kanslikommissionens uppgifter

     Kanslikommissionen ska

     1) uppgöra ett förslag till budget för lagtinget enligt 2 mom.,

     2) övervaka lagtingets ekonomiska förvaltning som sköts av landskapsregeringen finansavdelning i enlighet med motsvarande bestämmelser som för landskapsregeringen,

     3) besluta om betalningen av lagtingets utgifter om inte uppgiften delegerats,

     4) sköta de uppgifter som enligt landskapslagen (:) om lagtingets kansli ankommer på kanslikommissionen,

     5) föra en förteckning över de lagtingsledamöter som har kommit överens om att samverka som en lagtingsgrupp,

     6) fastställa reglerna för stödet till lagtingsgrupperna samt

     7) besluta om övriga ärenden som den enligt lag, denna arbetsordning, ett reglemente eller en instruktion ska avgöras av kanslikommissionen.

     Vid uppgörande av förslag till lagtingets budget ska landskapslagen om landskapets finansförvaltning iakttas i tillämpliga delar. Förslag till budget ska tas in i landskapsregeringens budgetförslag. Kanslikommissionen kan begära ett förslag till budget för Ålands delegation i Nordiska rådet från delegationen.

 

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 september 2012

 

 

Ordförande

 

 

Britt Lundberg

 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


Bilaga

 

Ändringarna markerade:

 

 

2.

ÅLANDS LAGTINGS BESLUT

om ändring av arbetsordningen för Ålands lagting

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 63 § 1 mom. lagtingsordningen (2011:97) för Åland, ändras 15 och 82 §§ arbetsordningen (2011:98) för Ålands lagting som följer:

 

15 §

Finans- och näringsutskottets uppgifter

     Till finans- och näringsutskottets uppgifter hör att bereda:

     1) landskapsregeringens förslag till budget och tillägg till budgeten samt budgetmotioner,

     2) förslag till framställningar om extra anslag samt förslag till bemyndiganden att bevilja landskapsgarantier och andra ekonomiska åtaganden,

     3) revisionsberättelser som lämnats till lagtinget,

     4) lagförslag angående:

     a) näringarna och stöd till näringslivet,

     b) skatter och avgifter,

     c) byggande, expropriation och fysisk planering,

     d) trafik och vägar samt

     e) övriga ärenden som remitterats till utskottet och

     5) bifall till ikraftträdandet av sådana internationella avtal som hör till utskottets ansvarsområde.

     Det hör också till finans- och näringsutskottet att genom landskapsregeringen följa förhandlingarna om tjänstekollektivavtal för landskapets tjänstemän och till den del lagtingets godkännande behövs, godkänna avtalen. Ett godkännande är behövligt när ett avtal har en inte försumbar inverkan på budgeten. Utskottet kan underställa lagtinget sitt beslut i ärendet för fastställelse.

     Ett tjänstekollektivavtal som ska godkännas av finans- och näringsutskottet sänds till utskottet på landskapsregeringens försorg. Ärendet ska behandlas utan dröjsmål. Är utskottets medlemmar inte eniga i sitt beslut gäller som beslut den åsikt som omfattas av de flesta medlemmarna. Faller rösterna lika anses avtalet godkänt. I övriga ärenden som rör tjänstekollektivavtal avgör lotten vid lika röstetal. För att ett beslut om att ett ärende ska underställas lagtinget ska fattas krävs att beslutet omfattas av majoriteten av de avgivna rösterna. Sedan utskottet fattat beslut i ett ärende som rör tjänstekollektivavtal ska beslutet omedelbart överföras till landskapsregeringens kännedom.

     Det hör också till finans- och näringsutskottet att godkänna tjänstekollektivavtalen för personalen vid lagtingets kansli på motsvarande sätt som tjänstekollektivavtalen för landskapets tjänstemän.

     Medan förhandlingar om tjänstekollektivavtal pågår får en medlem av utskottet inte utan utskottets tillstånd yppa vad hon eller han fått del av under ärendets behandling i utskottet.

     Landskapsregeringen är skyldig att fortlöpande informera utskottet om de förhandlingar som förs till den delen avtalen kan komma att kräva utskottets godkännande.

     Utskottet ska för varje år avge en skriftlig redogörelse beträffande handläggningen av ärenden som rör tjänstekollektivavtal till lagtinget.

 

82 §

Kanslikommissionens uppgifter

     Kanslikommissionen ska

     1) uppgöra ett förslag till budget för lagtinget enligt 2 mom.,

     2) övervaka lagtingets ekonomiska förvaltning som sköts av landskapsregeringen finansavdelning i enlighet med motsvarande bestämmelser som för landskapsregeringen, (ersätter 5-7 punkterna och 10 punkten gällande  arbetsordning)

     3) besluta om betalningen av lagtingets utgifter om inte uppgiften delegerats,

     4) sköta de uppgifter som enligt landskapslagen (:) om lagtingets kansli ankommer på kanslikommissionen,

     5) föra en förteckning över de lagtingsledamöter som har kommit överens om att samverka som en lagtingsgrupp,

     6) fastställa reglerna för stödet till lagtingsgrupperna samt

     7) besluta om övriga ärenden som den enligt lag, denna arbetsordning, ett reglemente eller en instruktion ska avgöras av kanslikommissionen.

     Vid uppgörande av förslag till lagtingets budget ska landskapslagen om landskapets finansförvaltning iakttas i tillämpliga delar. Förslag till budget ska tas in i landskapsregeringens budgetförslag. Kanslikommissionen kan begära ett förslag till budget för Ålands delegation i Nordiska rådet från delegationen.

 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson