Utkast till handlingsplan 2024-2025

Utkast till handlingsplan 2024-2025

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Bilaga

Ladda ner Word-dokument

 Ålands landskapsregerings logotyp

	Utkast handlingsplan 2024 - 2025 FÄRDPLAN FÖR HÅLLBAR TURISM 2030
   - Beskrivning: Innehåller tabell med Titel och undertitel

Datum: 11.1.2024 PB 1060, AX-22111 Mariehamn registrator@regeringen.ax +358 18 25 000 www.regeringen.ax

Innehållsförteckning

1.    Bakgrund. 3

2.    Strategiska fokusområden till 2030. 4

2.1      Kompetens- och personalförsörjning. 5

2.1.1 Strategimöten om utbildning och kompetensförsörjning. 5

2.1.2 Öka intresset för turismutbildningen på Åland. 5

2.1.3 Utveckla evenemanget Jobbchansen. 5

2.1.4 Kampanj för att locka kompetens till Åland. 6

2.1.5 Sommarjobbssedlar 6

2.1.6 Vidareutveckla besöksnäringens hållbarhetsarbete. 6

2.1.7 Värdskap. 7

2.1.8 Kompetens att använda ny teknik i kommersiell verksamhet 7

2.1.9 Presentera ÅSUBs undersökning Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2023. 8

2.1.10 Ta fram metod för att följa upp antalet företag som årligen dokumenterar sitt hållbarhetsarbete. 8

2.1.11 Komplettera turismstatistiken med realtidsinformation. 8

2.2      Tillgänglighet 10

2.2.1 Kartprojekt 10

2.2.2 Gör skärgården tillgänglig och säljbar 10

2.2.3 Säkra transporter till och från Åland. 10

2.2.4 Utveckla kollektivtrafik på Åland. 11

2.2.5 Laddstationer för elbilar 11

2.2.6 Tillgänglighet för alla. 11

2.2.7 Ny strandlinje med upplevelseytor längs med Österleden i Mariehamn. 11

2.3      Förläng och hitta nya säsonger 13

2.3.1 Mountain bike-leder 13

2.3.2 Projekt Smakturism.. 13

2.3.3 Utveckla evenemangs-Åland. 13

2.3.4 Säkra och utveckla eventet Åland Glimrar 14

2.3.5 Paketera våren och hösten samt marknadsför dessa mot Finland och Sverige. 14

2.4      Öka kännedomen. 15

2.4.1 Attraktionskraftsarbete – bredda bilden av Åland, samordna platsmarknadsföringen och kommunikationen kring Åland. 15

2.4.2 Strukturera varumärkesarbetet på Åland och uppdatera varumarke.ax. 15

2.4.3 Skapa långsiktighet genom nytt resultatavtal mellan Ålands landskapsregering och Visit Åland. 15

2.4.4 Utveckla Ålands mediaarbete. 16

2.4.5 Etablera mätning av kundnöjdhet - ta fram en metod för att mäta NPS. 16

2.5      Samverkan och samordning. 17

2.5.1 Gör Högskolan på Åland till hub för EU-projekt 17

2.5.2 Projekt Exportmognad. 17

2.5.3 Samverkanspart när kultursektorn samordnar sig i nätverk för att utveckla kulturprodukter 17

2.5.4 Möjliggör fortsatt fysisk kundservice i turistinformation. 18

2.5.5 Samla kunskap och insatser i större enheter för att ta vara på synergieffekter, administration och kunskapsdelning. 18

2.5.6 Innovativ generationsväxling. 18

2.5.7 Möjliggör fler EU-projekt genom samarbete med Mariehamns stad. 18

2.5.8 Stadens nya, interna utvecklingsgrupp för besöksnäringen. 19

2.5.9 Förtydliga Samordningsgruppens arbete och uppföljning av den första handlingsplanen. 19

2.5.10 Stäm av handlingsplanen i förhållande till Utvecklings- och hållbarhetsagendan 2030. 19

2.5.11 Hållbarhetskonsekvensbedömning av handlingsplaner 20

FÖRTECKNING MED PÅBÖRJADE INSATSER. 21

Ålands del i ”Light in the Dark” 21

Projekt “Bike across the Baltic 2023 – 2025” 21

Årets stadskärna 2024. 21

Rådhuset utvecklas ytterligare och fungerar som en väg in för att lotsa nya invånare in i samhället 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. Bakgrund

 

Färdplan för hållbar turism 2030 är av övergripande karaktär och stöttar Åland långsiktigt med

att öka attraktionskraften inom besöksnäringen. I strategin pekas ett antal fokusområden ut och det är dessa som är prioriterade fram till 2030. De harmonierar med andra relevanta strategier för att skapa hög genomförandekapacitet. För att hitta konkreta sätt att nå de mål som preciseras utarbetas handlingsplaner som omsätter strategin i insatser. Insatserna genomförs alltid av olika utförare beroende på insatsens art.

 

Handlingsplanerna ska vara tydligt avgränsade till vad som ska genomföras, hur insatserna finansieras och vem som bär ansvaret för respektive del av arbetet. De tas fram vartannat år och gäller för två år i taget. Ansvaret för att ta fram handlingsplanerna vilar hos Samordningsgruppen och ansvaret för att genomföra aktiviteterna delas mellan berörda parter. Samordningsgruppen sammanställer insatserna i handlingsplanen och följer upp.

 

Handlingsplanerna tas fram vid sådan tid att de blir en del av budgetarbetet för relevanta år hos berörda parter. För att handlingsplanerna ska ha en hög genomförbarhet ska resurser avsättas och godkännas av personer med relevant budgetansvar. De horisontella perspektiven är hållbarhet, platsutveckling och platsmarknadsföring.

 

 

VARJE INSATS SKA SVARA PÅ

 

Vad Vad ska genomföras? Kort förklaring om inte namnet på insatsen räcker.

Målsättning och resultat Vilken förändring eftersträvas? Vad blir resultatet? Hur bidrar insatsen till färdplanens mål?

För vem Vilka är de huvudsakliga intressenterna?

Ansvarig Vem ansvarar för genomförande? Relevant part, om inte din organisation kan genomföra insatsen involvera dem före insatsen beskrivs här.

När Tidsplan?

Resursering Vilka resurser krävs för insatsen?

Finansiering Hur finansieras det?

Uppföljning Hur rapporteras resultatet? Vad är status nu?

 

 


 

2. Strategiska fokusområden till 2030

 

 

Platsutveckling & platsmarknadsföringSocial, ekonomisk & miljömässig hållbarhet

2.1    Kompetens- och personalförsörjning

 

2.1.1 Strategimöten om utbildning och kompetensförsörjning

Vad: Flera aktörer har under beredningen av färdplanen lyft upp utbildning och kompetensförsörjning som väsentliga områden att arbeta med för att utveckla och skapa goda förutsättningar för besöksnäringen. Frågorna berör bland annat företag och utbildningsproducenter och gynnas av en noggrann analys och beredning.

Målsättning och resultat: Identifiera några strategiska områden att utveckla och genomföra.

För vem: företag i besöksnäringen

Ansvarig: utbildnings- och kulturavdelningen (UKA), ÅYG, HÅ, näringsavdelningen, Visit Åland, Ålands Näringsliv, branschen

När: Under 2024

Resursering: parternas egna personella resurser

Finansiering: egen finansiering

Uppföljning: antal insatser inom området som genomförs

 

2.1.2 Öka intresset för turismutbildningen på Åland

Den gymnasiala turismutbildningen, dvs kock och servitör, på Åland lockar inte tillräckligt många studeranden och få utexamineras. De utexaminerade motsvarar inte heller i tillräcklig utsträckning branschens behov. Samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och utbildningsväsendet är viktig för att se vilka behov som finns på Åland och hur dessa kan tillgodoses.

Vad: Locka fler studeranden att utbilda sig och utexamineras inom besöksnäringen. Se på möjligheter till olika utbildningsformer. Arbeta med företagens employer branding.

Målsättning och resultat: Fler utbildade kockar och servitörer som stannar kvar i branschen.

För vem: Företag inom besöksnäringen.

Ansvarig: Branschen, ÅYG, UKA, (HÅ)

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.1.3 Utveckla evenemanget Jobbchansen

Vad: Rekryteringsevent på Åland

Målsättning och resultat:  Målsättningen med Jobbchansen är att skapa en plats där företag och potentiella anställda (inflyttade, studerande) kan mötas för att främja rekrytering och karriärmöjligheter. Eventet syftar till att underlätta direktinteraktion mellan arbetsgivare och arbetssökande, främja arbetsmarknadens dynamik, och skapa medvetenhet om olika arbetsgivare och deras verksamheter. Genom att erbjuda en fysisk mötesplats för nätverkande och informationsspridning bidrar Jobbchansen till att matcha kompetenta kandidater med relevanta jobbmöjligheter och främja en effektiv rekryteringsprocess för både arbetsgivare och arbetssökande.

För vem: Företag inom besöksnäring, arbetssökande, inflyttade, allmänhet

Ansvarig: Ålands Näringsliv, Ams, Åland Living

När: Återkommande evenemang under en dag i januari, nästa tillfälle 25.1.2024

Resursering: Personella resurser hos de ansvariga, hyra för lokal, marknadsföring

Finansiering: Ams, Åland Living, Ålands Näringsliv

Uppföljning: Utvärdering bland besökare och utställare genomförs efter event

 

2.1.4 Kampanj för att locka kompetens till Åland

Vad: Stärka Ålands attraktionskraft för att verka för fortsatt positiv inflyttningsmönster och befolkningstillväxt.
Målsättning och resultat: Målsättningen är att upprätthålla befintliga och skapa nya samarbeten med näringslivlivet och över organisationsgränser för att attrahera människor att ta steget till en flytt. Ambitionen är att antalet invånare på Åland uppgår till 35 000 år 2030.

För vem:  Det finns särskilda intressegrupper för inflyttningen vilka man, genom riktad marknadsföring, material och strategi, riktar sig särskilt till. Det är av stor vikt att arbetet som Åland Living gör når ut utanför Åland. Foga in besöksnäringen bland målgrupperna.

Ansvarig: Åland Living som en del av Ams tillsammans med Visit Åland och Ålands Näringsliv

När: Under 2024

Resursering:  egen personalresurs

Finansiering: Ams ordinarie budget, ökad satsning för Ålands attraktionskraft

Uppföljning:

 

2.1.5 Sommarjobbssedlar

Vad: Möjliggöra för ungdomar att få sitt första sommarjobb genom jobbsedel som företag kan ansöka om.

Målsättning och resultat: Ungdomar får sitt första sommarjobb.

För vem: Företagare och ungdomar

Ansvarig: Ålands Näringsliv och näringsavdelningen

När: Sommarsäsongen 2024

Resursering: Ålands Näringsliv

Finansiering: näringsavdelningen

Uppföljning: Efter avslutat projekt

 

2.1.6 Vidareutveckla besöksnäringens hållbarhetsarbete

Vad: Stöda företagen i sin hållbara omställning. Utveckla Green Key och ta i bruk Sustainable Travel Finland (STF). Se över möjligheterna att dra nytta av metodiken bakom GSTC.

Under 2021 lanserade Visit Finland den nationella hållbarhetsmärkningen STF. Märkningen kan tilldelas både turismverksamheter och destinationer i Finland. Visit Finland lyfter upp märkningen i deras marknadsföring och kommer snart att kräva att samtliga deras samarbetspartners också är certifierade enligt STF.

Målsättning och resultat: konkurrenskraftigare utbud, attraktivare arbetsgivare

För vem:

Ansvarig: Visit Åland

När: hösten 2024 - 2025

Resursering: 50% personalresurs

Finansiering: öronmärkta Paf-medel

Uppföljning: antal certifierade organisationer och antal organisationer som dokumenterar sitt hållbarhetsarbete, ökad kunskap om hållbar affärsutveckling i besöksnäringen på Åland

 

2.1.7 Värdskap

Vad: Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna. Ett förhållningssätt som handlar om bemötande. Ett gott värdskap är också unikt. Som gäst får man inte ta del av vårt värdskap någon annanstans. Platsen, naturen, maten och aktiviteterna påverkar vart vi väljer att resa, men vi reser också för att träffa nya människor. Platser ökar sin attraktionskraft och lockar fler besökare, invånare och entreprenörer genom att få människor att känna sig välkomna.

Det är mötet med människor som skapar bestående intryck och påverkar hur vi väljer att prata om platsen med andra, rekommendera, stanna längre och återvända. Kunder får ökat mervärde, köper mer, blir goda ambassadörer som vill komma tillbaka. Medarbetare känner mer mening och glädje i arbetet vilket skapar arbetsglädje och bättre samverkan.

Målsättning och resultat: att genom kunskap och inspiration skapa medvetenhet och förståelse för vad värdskap är och hur alla kan bidra till att skapa ett välkomnande Åland man gärna återvänder till. Ambitionen är att utbildningen ska ge deltagarna möjligheten att reflektera över sitt värdskap och få nya insikter. Att sätta fokus på värdskap och bemötande är en investering i långsiktig konkurrenskraft.

Bidrag till färdplanens mål: ökar antalet övernattningar, stärker Ålandsbilden och bidrar till ökar förädlingsvärde

För vem: digital utbildning för personal i företag och organisationer i servicebranschen på Åland.

Ansvarig: Visit Åland

När: vintern/våren 2025

Resursering: köpt tjänst

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.1.8 Kompetens att använda ny teknik i kommersiell verksamhet

Vad: Inom besöksnäringen är utvecklingen av digitala färdigheter avgörande för att möta dagens affärskrav och konkurrens. I en bransch där effektivitet och kundupplevelse står i centrum är det viktigt att personalen har starka digitala färdigheter för att maximera operativ produktivitet och förbättra interaktionen med besökare. För företag inom besöksnäringen är investeringen i utbildning och utveckling av digitala kompetenser en strategisk nödvändighet. Genom att hantera digitala verktyg och navigera i den digitala marknadsföringsvärlden kan företag öka sin attraktionskraft och nå en bredare publik. Digitala färdigheter möjliggör också att våra företag kan anpassa sig till föränderliga trender inom turism och skapa en mer personlig och engagerande besöksupplevelse. Artificiell intelligens (AI) har en betydande potential att förbättra och optimera olika aspekter av besöksnäringen. AI kan inom besöksnäringen öka effektiviteten, förbättra kundupplevelsen och bidra till bättre strategiska beslut baserade på datadriven analys.

Målsättning och resultat: Vi förväntar oss att besöksnäringen kommer att öka sin konkurrenskraft genom förbättrad teknologisk kompetens, erbjuda mer personliga och relevanta upplevelser för kunder, optimera verksamhetsprocesser och resurseffektivitet och främja en kultur av innovation och ständig förbättring.

För vem: företag och intressenter inom besöksnäringen

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.1.9 Presentera ÅSUBs undersökning Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2023

Vad: Undersökningen Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland har utförts under år 2023 och färdigställs av ÅSUB under våren 2024. Planering av hur och när presentationer av undersökningen ska ske.

Målsättning och resultat: En bred spridning av resultatet och användning för marknadsföring och utveckling. Resultatet används bl.a. till att fastställa turismens förädlingsvärde i nationalräkenskaperna men ger även ett mångsidigt underlag om besöksnäringen.

För vem: Besöksnäring, beslutsfattare, allmänhet

Ansvarig: Näringsavdelningen, Visit Åland och ÅSUB

När: Våren 2024

Resursering: Personella resurser hos de ansvariga, hyra för lokal, webbpresentation

Finansiering: Näringsavdelningen

Uppföljning: Att presentationer har gjorts.

 

2.1.10 Ta fram metod för att följa upp antalet företag som årligen dokumenterar sitt hållbarhetsarbete

Vad: Utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska mål 7 Hållbar konsumtion och produktion ena huvudindikator är: Antal företag, föreningar och offentliga organisationer som årligen redovisar sitt hållbarhetsarbete. I Färdplan för hållbar turism 2030 föreslås målsättningen att fler företag årligen dokumenterar sitt hållbarhetsarbete.

Målsättning och resultat: Målsättningen är att företag inom besöksnäringen ska bedriva ett systematiskt hållbarhetsarbete till gagn för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det som efterfrågas och kommuniceras har bättre förutsättningar att bli gjort. Resultatet är att fler företag synliggör sitt hållbarhetsarbete.

För vem: Företag, branschen, kunder, allmänhet

Ansvarig: Näringsavdelningen tillsammans med målansvarig och processledare för mål 7.

När: Under år 2024 tas en modell fram för att följa upp indikatorn.

Resursering: Kostnad för undersökningsmetod och genomförande

Finansiering: Näringsavdelningen

Uppföljning: Om möjligt årlig uppföljning av antal företag

 

2.1.11 Komplettera turismstatistiken med realtidsinformation

Vad: Utred vilka möjligheter det finns att få tillgång till realtidsinformation som kan komplettera befintlig turismstatistik. ÅSUB deltar i ett nordiskt projekt som ser på användningen av bankkort. Nordiska skärgårdssamarbetet har nyligen låtit göra en analys med användning av mobildata. Rapporten Östersjöskärgårdens besökare visade på svårigheter att nyttja det. I mobildataanalysen har flera angränsande lokalområden på fasta Åland visat sig vara svåra att mäta, liksom enstaka lokalområden söder om Åbo. Gemensamt för dessa områden är ett stort flöde av vardagsrörelser i form av arbetspendling till och från närliggande städer. Dessa vardagsrörelser ger en stor mängd ”brus” som försvårar besöksskattning med mobildata. På grund av detta exkluderas även Kimitoön samt fasta Åland inklusive närliggande öar från besöksskattningarna, utöver tidigare nämnda Pargas och Hangö tätorter. I kartan ovan visas undantagna lokalområden med skraffering. I fallet med Åland inkluderas däremot landskapet i skattningar av ekonomisk nytta i avsnitt 2.2 – då med grund i ÅSUBs besöksstatistik istället för mobildata.

Målsättning och resultat: Avsikten är att komplettera befintlig turismstatistik där det finns en reell efterfrågan och konkreta användningsområden som gynnar besöksnäringen.

För vem: För beslutsfattare inom besöksnäringen

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

 

 

 


 

2.2     Tillgänglighet

 

2.2.1 Kartprojekt

Vad: I samband med att våra besökare och intressenter är i kontakt med Åland efterfrågas mer eller mindre alltid en karta för att synliggöra Åland i sin helhet, ur olika perspektiv. Turisterna söker information om tillgänglighet, olika upplevelser, trafik m.m. Åland behöver utreda vilka kartor som idag finns att tillgå, göra en behovsanalys och en plan för hur vi i framtiden digitalt tillgängliggör Åland i sin helhet. Bra kartor är väldigt dyra och det finns en stor efterfrågan av den sortens information.

Målsättning och resultat: ett tillgängligt Åland och fler upplevelserkonsumenter

För vem: både lokalbefolkning och besökare samt Ålandsintressenter

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.2.2 Gör skärgården tillgänglig och säljbar

En av tre oftast förekommande frågor om Åland på mässor och i turistinformationen är hur man tar sig ut i skärgården. Intresse för skärgården finns.

Vad: De sent fastställda tidtabellerna, antalet anlöp under turistiskt intressanta helger och den nuvarande bokningslösningen för skärgårdstrafiken hindrar dock i dagsläget en marknadsföring och försäljning av skärgården. Tidtabellerna behöver vara tydliga och färjorna behöver kunna bokas på svenska, finska och engelska. Bokning och avbokning behöver kunna ske digitalt, dygnet runt, året om. Rutterna och bokningen behöver förtydligas för att minska behovet av personlig service vid bokning.

Målsättning och resultat: Skärgårdstrafiken som helhet behöver utvecklas ur ett besökarperspektiv. Den digitala bokningslösningen utvecklas till att betjäna dygnet runt, året om på tre språk.

Ansvarig: Ålands landskapsregering

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.2.3 Säkra transporter till och från Åland

Vad: Grunden till allt resande är en tillgänglig destination. Flygförbindelserna och antalet dagliga färjanlöp är avgörande för att våra besökare ska välja Åland som resmål.

Målsättning och resultat: Tillsammans med näringslivet arbetar Ålands landskapsregering för ett ökat antal flyg- och färjanlöp till och från Åland.

Ansvarig: Ålands landskapsregering, Ålands Näringsliv, Visit Åland, Mariehamns stad

När: Löpande

Resursering: parternas egna personella resurser

Finansiering: egen finansiering

Uppföljning: fler rutter/möjligheter att ta sig till Åland

 

2.2.4 Utveckla kollektivtrafik på Åland

Vad: Lokaltrafiken behöver också utvecklas för att tillgängliggöra fler naturupplevelser samt möjliggöra ökad turism på landsbygden och i skärgården.

Målsättning och resultat: Kollektivtrafiken ses över med målsättningen att tillgängliggöra fler turistiska upplevelser utanför Mariehamn, med fokus på tiden maj till och med september. Även rutterna i Mariehamn och dess kringområden ses över så att hamnen och flygfältet har ändamålsenliga förbindelser.

För vem: befolkning och besökare

Ansvarig: infrastrukturavdelningen

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.2.5 Laddstationer för elbilar

Vad: För att möte den ökande användningen av elbilar är det viktigt att besökare har tillgång till laddstationer och att infrastrukturen är tillräcklig.

Målsättning och resultat: väl utbyggd infrastruktur av laddstationer

För vem: besökare med elbilar

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.2.6 Tillgänglighet för alla

Vad: Öka kunskapen om universell utformning och öka Ålands tillgänglighet genom t.ex. skyltning, blindskrift på hotelldörrar, språk/kommunikation under hela gästresan. Det finns ett grundmaterial framtaget Visit Åland och kompetens hos Funktionsrätt Åland r.f.

Målsättning och resultat: öka användningen av tillgänglighetsdeklarationer, fler besöksmål som har tillgänglighetsdeklarationer

För vem: personer med funktionsnedsättning

Ansvarig:

När:

Resursering: tillgänglighetsgruppen vid Funktionsrätt Åland r.f.

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.2.7 Ny strandlinje med upplevelseytor längs med Österleden i Mariehamn

Vad:

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig: Mariehamns stad

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 


 

2.3    Förläng och hitta nya säsonger

 

2.3.1 Mountain bike-leder

Vad: Visit Åland genomförde 2022 förprojekteringen för utbyggnaden av MTB-leder på Åland.

Målsättning och resultat: Syftet är att utveckla området i Kastelholm mellan Ribacka och Kungsgården samt Hastersboda vid Isakssons stugby.

För vem:

Ansvarig: Projektet bygger på ett samarbete mellan Visit Åland, IF Kastelholms rf och Isakssons stugby på Föglö.

När:

Resursering: 10% personalresurs under 2024 - 2025

Finansiering: Paf-medel och Leaderfinansiering

Uppföljning:

 

2.3.2 Projekt Smakturism

Vad: Under våren 2023 initierade Högskolan på Åland nätverket Smakturismen på Åland och samlade ett 10-tal organisationer som vill arbeta med att utveckla lokal mat och dryck, FoodLab. Syftet med nätverket är i första hand att samla kunskap och erfarenheter från tidigare projekt och definiera vilka områden som behöver utvecklas för att öka attraktionskraften för MatÅland. Målsättningen är att nätverket, med Högskolan på Åland som leadpartner, under hösten 2023 lämnar in en projektansökan om finansiering via ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden).

Målsättning och resultat: Strategi för smakturism på Åland, riktlinjer för och utvecklande av Axgan-brand, paketerade och bokningsbara smakupplevelser, digital plattform för information och försäljning, öka antalet smakevenemang,  

För vem: Målgruppen är företag och organisationer som säljer smakprodukter och smakupplevelser. Målgrupp är också de som säljer stödjande produkter och tjänster. Förmånstagare är de som vill uppleva åländska smakprodukter och smakupplevelser.

Ansvarig: Högskolan på Åland är projektägare.
Nätverket Smakturism består av följande:

Landsbygdsutvecklaren vid Ålands Landsbygdscentrum, Visit Åland rf.,
Ålands Näringsliv rf Turism- och restaurangutskott, Företagsam Skärgård rf

Skördefestens Vänner rf, Ålands Fiskodlarförening rf

Ålands Fiskare rf, Ålands producentförbund rf, Lokalkraft Leader Åland rf

Ålands Yrkesgymnasium, Mathantverkare på Åland rf, Ny Nordisk Mat Åland

När: 1.8.2024 - 31.7.2027

Resursering: projektkoordinator, forskningsresurs HÅ överlärare, mm.

Finansiering: ERUF

Uppföljning: följs upp under och efter projektet- om det beviljas

 

2.3.3 Utveckla evenemangs-Åland

Vad: Det finns stor potential i att ordna fler evenemang på Åland. Dessvärre är evenemangsarrangörer ofta entusiaster på sitt tematiserade område och inte skickliga på alla delar som krävs för att ordna större evenemang. Utmaningen är också att den som ordnar ett evenemang inte kommer åt hela den ekonomiska effekten av evenemanget, största delen av intäkterna tillfaller andra delar av näringslivet och i förlängningen samhället i stort. De turistiska initiativen inom kultur och idrott är intressanta och har en klar utvecklingspotential. De senaste decennierna har potentialen identifierats och lyfts i flera omgångar. Avsaknaden av finansiering har hindrat uppstarten av den efterlängtade och planerade evenemangsbyrån. 

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig: Visit Åland kan med rätt enkla medel stödja en utveckling av evenemangs-Åland

När:

Resursering: Ålands landskapsregering stöder initiativet att skapa en evenemangsbyrå som del av Visit Ålands verksamhet.

Finansiering: Paf-medel

Uppföljning:

 

2.3.4 Säkra och utveckla eventet Åland Glimrar

Vad: Åland Glimrar har visat sig vara ett lyckat koncept som säsongsförlängare och ökat antalet besökare och hotellövernattningar under november och december.

Målsättning och resultat: Fortsätta och vidareutveckla konceptet så att det genererar flera besökare och blir mera känt i kringliggande regioner.

För vem:

Ansvarig:

När:

Resursering: stöd till Skördefestens Vänner r.f. för att kunna allokera personalresurser till evenemangets upprätthållande och utveckling.

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.3.5 Paketera våren och hösten samt marknadsför dessa mot Finland och Sverige

Vad:

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

 


 

2.4    Öka kännedomen

 

2.4.1 Attraktionskraftsarbete – bredda bilden av Åland, samordna platsmarknadsföringen och kommunikationen kring Åland

Vad: Landskapsregeringen genomför åren 2023 - 2024 en satsning på att stärka den åländska attraktionskraften, vilken utvärderas under andra halvåret 2024. Syftet är att ansvara för samordning av landskapsregeringens arbete för att öka Ålands attraktionskraft för boende, besökare och företag i samarbete med bl.a. Åland Living, Högskolan på Åland, Visit Åland, landsbygdsutvecklingen vid Ålands landsbygdscentrum, Mariehamn och övriga kommuner, Ålands Näringsliv r.f., Företagsam skärgård r.f. och övriga aktörer. Det strategiska arbetet drivs nära målansvarig och team för utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 5. Storyn om Åland, kommunikationssatsning för att nå nya målgrupper med fokus på att arbeta, leva och bo på Åland.

Målsättning och resultat: Förbättra förutsättningarna för en gynnsam utveckling av den åländska ekonomin. Bidra till att den åländska arbetsmarknadens behov av arbetskraft och att företagsetableringar tillgodoses, ett positivt inflyttningsmönster, bättre integration av inflyttade, platsutveckling och värdskapsarbete samt kompetensförsörjning.

För vem: för det åländska samhället

Ansvarig: Landskapsregeringen, Åland Living i samarbete med relevanta aktörer

När: Under 2024 och framåt

Resursering: resurser vid landskapsregeringen, Åland Living

Finansiering: Landskapsregeringen, Ams och samarbetsparter

Uppföljning: Under andra halvan av 2024 utvärderas arbetet

 

2.4.2 Strukturera varumärkesarbetet på Åland och uppdatera varumarke.ax

Vad: Varumarke.ax uppdateras och används som grund för kommunikation av fler aktörer.

Målsättning och resultat: Att det finns ett bra utgångsmaterial, att det är känt av större aktörer och används i kommunikation.

För vem: Aktörer som kommunicerar med Åland som gemensam avsändare.

Ansvarig: Landskapsregeringen, Åland Living, Visit Åland

När: Under 2024

Resursering: Sakkunnig inom kommunikation vid landskapsregeringen driver arbetet

Finansiering: Interna personella resurser

Uppföljning: Att varumarke.ax är uppdaterat med tillhörande manual, känt av större aktörer.

 

2.4.3 Skapa långsiktighet genom nytt resultatavtal mellan Ålands landskapsregering och Visit Åland

Vad: Nuvarande resultatavtal gäller perioden 2022 - 2024 så beredningen för 2025 – 2027 bör göras. Resultatavtalet reglerar landskapsregeringens finansiering till destinationsmarknadsföring, - utveckling och turistinformation.

Målsättning och resultat: Utarbeta ett treårigt resultatavtal under första halvåret 2024 för att skapa kontinuitet och framförhållning i arbetet och att säkra stabil finansiering till destinationsmarknadsföring. Syftet är att stärka Åland som besöksmål.

För vem: Visit Åland och besöksnäringen

Ansvarig: Landskapsregeringen

När: Första halvåret 2024

Resursering: Samarbete mellan näringsavdelningen och Visit Åland

Finansiering: Interna personella resurser

Uppföljning: Förslaget till avtal 2025 – 2027 färdigt och förankrat till budgetprocessen 2025.

 

2.4.4 Utveckla Ålands mediaarbete

Vad: Process för proaktivt arbete vid händelse som rätt utnyttjat kan skapa intresse även utanför Åland.

Målsättning och resultat: Utarbeta processer för att möjliggöra snabbt och synkroniserat agerande vid händelser som vid direkt agerande har förutsättning skapa positiv exponering för Åland

För vem:

Ansvarig: LR, VÅ, ÅN. LR (Specialsakkunnig i Kommunikation) sammankallar till första möte.

När: Q1/2024

Resursering:  Samarbete mellan LR, Visit Åland och Ålands Näringsliv

Finansiering: Interna personella resurser

Uppföljning: TBD

 

2.4.5 Etablera mätning av kundnöjdhet - ta fram en metod för att mäta NPS

Vad: NPS är ett system för att mäta kundnöjdhet, där fokus först och främst ligger på att utvärdera besökarnas lojalitet, det vill säga hur trogna de är. Det utvärderar hur sannolikt det är att en plats får återkommande besökare och värvar nya. Det ger en både kvantitativ och kvalitativ överblick över besökarnas attityder genom att avslöja kundernas uppfattningar om din plats som helhet.

Målsättning och resultat: Målsättningen är att få fler nöjda kunder som gärna återkommer och värvar nya. Ökad andel ambassadörer. Resultatet ger vägledning ifall utvecklingsåtgärder bör utökas.

För vem: Besöksnäringen, platsutvecklare, destinationsmarknadsförare

Ansvarig: Näringsavdelningen

När: Under våren 2024 fås den första kvantitativa indikatorn genom att frågan finns med i undersökningen om turismens samhällsekonomiska betydelse som har gjort under år 2023.

Resursering: Undersökningsresurser

Finansiering: Näringsavdelningen

Uppföljning: Om möjligt årlig uppföljning av besökares kundnöjdhet.

 


 

2.5    Samverkan och samordning

 

2.5.1 Gör Högskolan på Åland till hub för EU-projekt

Vad: Skapa en fungerande hub för koordineringen av arbetet med EU-projekt.

Målsättning och resultat: En instans med tillräcklig likviditet och kompetens kring det administrativa skulle möjliggöra att organisationer som Visit Åland och Ålands Näringsliv kunde fokusera på att bistå som sakkunniga i projekt och inte vara projektägare. Att inte ansvara för likviditet och administration skulle möjliggöra att dessa organisationer kunde söka och genomföra ett klart större antal EU-finansierade utvecklingsprojekt än idag.

För vem:

Ansvarig: Ålands landskapsregering verkar för bildandet av en expertinstans som möjliggör att Åland i större utsträckning kan ta del av EU-finansiering för utvecklingen av Åland som turistisk destination.

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.5.2 Projekt Exportmognad

Vad: Ett projekt av City Mariehamn, utskott inom Ålands Näringsliv, för att jobba med paketering, värdskap och utveckling av Mariehamn och andra platser på Åland.

Målsättning och resultat:

För vem: Företagare

Ansvarig: Ålands Näringsliv

När: 2025-2027

Resursering: En anställd projektledare.

Finansiering: ERUF-projektmedel söks under 2024.

Uppföljning:

 

2.5.3 Samverkanspart när kultursektorn samordnar sig i nätverk för att utveckla kulturprodukter

Vad:

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

 

 

2.5.4 Möjliggör fortsatt fysisk kundservice i turistinformation

Vad:

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.5.5 Samla kunskap och insatser i större enheter för att ta vara på synergieffekter, administration och kunskapsdelning.

Vad:

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.5.6 Innovativ generationsväxling

Vad:

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.5.7 Möjliggör fler EU-projekt genom samarbete med Mariehamns stad

Vad:

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.5.8 Stadens nya, interna utvecklingsgrupp för besöksnäringen

Vad: Staden startar en intern utvecklingsgrupp för besöksnäringen med medlemmar från stadsledningen, stadsmiljösektorn samt kultur- och fritidssektorn. Eventuellt även från hamnbolaget och Sjökvarteret

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.5.9 Förtydliga Samordningsgruppens arbete och uppföljning av den första handlingsplanen

Vad:

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig:

När:

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

2.5.10 Stäm av handlingsplanen i förhållande till Utvecklings- och hållbarhetsagendan 2030

Vad: En handlingsplan för hållbar turism 2024 – 2025 ska uppgöras enligt Färdplan för hållbar turism 2030. Handlingsplanen stäms av i förhållande till Utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Målsättning och resultat: Handlingsplanen för hållbar turism 2024 – 2025 ska innehålla åtgärder som bidrar till att uppnå delmål inom ramen för Utvecklings- och hållbarhetsagendan. Det gäller mål 5: att öka antal övernattande, öka arbetsplatser i privat sektor och ökad befolkning men även mål 7: hållbar konsumtion och produktion, företag som hållbarhetsredovisar; mål 2 med de sociala aspekterna kring likvärdig lön för likvärdigt arbete, jämlikhet och ingen diskriminering; mål 1 välmående människor med tillgång till utbildning och sysselsättning.

För vem: allmänhet, beslutsfattare

Ansvarig: samordningsgruppen för färdplan för hållbar turism 2030

När: när den första handlingsplanen är färdig under 2024

Resursering: interna resurser

Finansiering: medlemmarna i samordningsgruppen

Uppföljning: att avstämningen är gjort inom 2024

 

 

 

2.5.11 Hållbarhetskonsekvensbedömning av handlingsplaner

Vad: Handlingsplaners konsekvenser bedöms ur flera perspektiv. Barn och ungas rättigheter, funktionsrättsperspektiv, jämställdhet, jämlikhet, miljömässiga och ekonomiska konsekvenser.

Målsättning och resultat: En mångsidig bedömning av vilka konsekvenserna blir av genomförande av handlingsplanerna.

För vem: för att tillgodose enskildas rättigheter samt konsekvenser för miljö och ekonomi

Ansvarig: landskapsregeringen

När: när en handlingsplan har utarbetats

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 


 

FÖRTECKNING MED PÅBÖRJADE INSATSER

 

Ålands del i ”Light in the Dark”

Vad:

Målsättning och resultat: Syftet med projektet är att bredda och förstärka utbudet av naturupplevelser före och efter sommarsäsongen.

För vem: Målgruppen för upplevelserna är sk. nature tribe, personer med ett genuint och starkt intresse för naturupplevelser.

Ansvarig: Högskolan på Åland, Visit Åland

Finansiering: Interreg Baltic Sea Region

När: Arbetet inleddes under hösten 2023 och pågår i tre år.

Resursering:

Finansiering:

Uppföljning:

 

Projekt “Bike across the Baltic 2023 – 2025”

Vad: Interreg BSR (Baltic Sea Region) projektet fokuserar på att förbättra cyklingsturismen runt Östersjön längs med den befintliga cykelleden EuroVelo10. Rutten ingår i de internationella EuroVelo cykellederna och är varumärkesskyddad.

Målsättning och resultat:

För vem:

Ansvarig: Leadpartner är Åbo Yrkeshögskola och partners Bikeland Finland, Visit Turku Archipelago, Svenska Cykelfrämjandet, Pomerskie Tourist Board, Poland och CityBike, Estland.

När:

Resursering: Visit Åland deltar i mån av möjlighet som 19 samarbetspartner, utan egen budget och med ett mindre antal arbetstimmar som insats.

Finansiering: Visit Ålands ordinarie budget / Paf-medel

Uppföljning:

 

Årets stadskärna 2024

Vad: Mariehamn stad ansöker om att bli årets stadskärna i Finland 2024. City Mariehamn (utskott inom Ålands Näringsliv) sköter det praktiska arbetet. Projektet genomför en rad åtgärder för att stärka stadskärnan i tätt samarbete med näringsidkare, fastighetsägare, medborgare, Mariehamn stad och övriga intresserade.

Målsättning och resultat: Kontinuerligt arbete för en attraktiv stadskärna. Målsättning att bli årets stadskärna 2024, vilket meddelas under våren 2024.

För vem: Näringsidkare, fastighetsägare, medborgare i Mariehamn (men även övriga Åland då en stark stadskärna gynnar hela regionen).

Ansvarig: Ålands Näringsliv och Mariehamns stad

När: Projektet pågår fram till 31.12.2024

Resursering: Ålands Näringsliv och Mariehamns stad

Finansiering: Samarbetsavtal mellan Ålands Näringsliv och Mariehamns stad

Uppföljning: Utvärdering efter avslutat projekt.

Rådhuset utvecklas ytterligare och fungerar som en väg in för att lotsa nya invånare in i samhället

Vad: Rådhusets verksamhet, INFO ÅLAND och webbplattform (de två senare är en del av landskapsregeringens attraktionskraftsarbete). Flyttvägledning och informationsservice.

Målsättning och resultat: Ökad inflyttning och bättre integration av inflyttade.

För vem: för det åländska samhället

Ansvarig: Mariehamns stad, Medis, landskapsregeringen, Åland Living, Hallå Norden

När: Under 2024

Resursering: Mariehamns stad, Medis Kompassen, landskapsregeringen, Åland Living, Hallå Norden

Finansiering: interna personella resurser

Uppföljning: INFO Åland utvärderas under andra halvan av 2024