ÄRENDEN

Avgränsa sökning

1 - 100 av totalt 269 ärenden

Ärende-nr. Titel
RP 2/2020-2021 Republikens presidents framställning gällande statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 6-2020
RP 1/2020-2021 Republikens presidents framställning om statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330
RP 17/2019-2020 Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikter
RP 16/2019-2020 Republikens presidents framställning gällande statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M323 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR
RP 15/2019-2020 Republikens presidents framställning över statsrådets förordning gällande det andra tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen
RP 14/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (36-2020)
RP 13/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (35-2020)
RP 12/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (29-2020)
RP 11/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (27-2020)
RP 10/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (37-2020)
RP 9/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (30-2020)
RP 8/2019-2020 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (28-2020)
RP 7/2019-2020 Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter
RP 6/2019-2020 Godkännande av förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
RP 5/2019-2020 Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
RP 4/2019-2020 Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 3/2019-2020 Godkännande av förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete
RP 2/2019-2020 Godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan
RP 1/2019-2020 Godkännande av riksdagens svar rörande regeringens proposition med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RP 9/2018-2019 Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av det enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 8/2018-2019 Godkännande av statsrådets förordning om protokollen till Världspostkonventionen
RP 7/2018-2019 Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland
RP 6/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
RP 5/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
RP 4/2018-2019 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
RP 3/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen
RP 2/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
RP 1/2018-2019 Godkännande och sättande i kraft av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort
RP 8/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt
RP 7/2017-2018 Framställning till Ålands lagting med anledning av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland
RP 6/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik
RP 5/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
RP 4/2017-2018 Lagen om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
RP 3/2017-2018 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan Kanada, å ena sidan, och Europeiska unionen, och dess medlemsstater, å andra sidan
RP 2/2017-2018 Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
RP 1/2017-2018 Förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
RP 16/2016-2017 Förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
RP 15/2016-2017 Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
RP 14/2016-2017 Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 13/2016-2017 Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till...
RP 12/2016-2017 Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
RP 11/2016-2017 Godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
RP 10/2016-2017 Godkännande av andra protokollet till Haag-konventionen från år 1954 om skydd för kulturegendom i händelse av väpnad konflikt och förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen och om...
RP 9/2016-2017 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver
RP 8/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringarna i bilagorna till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de...
RP 7/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet och protokollet med Portugal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de...
RP 6/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i...
RP 5/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbel-beskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...
RP 4/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 3/2016-2017 Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 2/2016-2017 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen i 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar avseende tungmetaller
RP 1/2016-2017 Godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föroreningar
RP 13/2015-2016 Godkännande av det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör...
RP 12/2015-2016 Godkännande av överenskommelsen med Republiken Korea om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 11/2015-2016 Godkännande av protokollet med Uzbekistan om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör...
RP 10/2015-2016 Godkännande av förordningen om ikraftträdande av konventionen om biologiskt mångfald
RP 9/2015-2016 Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägtrafik
RP 8/2015-2016 Godkännande av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning
RP 7/2015-2016 Godkännande av avtalet och protokollet med Spanien för att undvika dubbelbeskattning
RP 6/2015-2016 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik
RP 5/2015-2016 Godkännande av ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
RP 4/2015-2016 Godkännande av en överenskommelse med Ryssland om internationell vägtrafik
RP 3/2015-2016 Godkännande av Nagoyaprotokollet om genetiska resurser till konventionen om biologisk mångfald
RP 2/2015-2016 Godkännande av den internationella konventionen om hantering av fartygs barlastvatten
RP 1/2015-2016 Godkännande av ramavtalet om ett partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Mongoliet, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för...
RP 12/2014-2015 Godkännande av Kyotoprotokollet till FN:s ramkonvention om klimatförändring och godkännande av avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av EU:s, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod. ...
RP 11/2014-2015 Godkännande av associeringsavtal mellan Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien, samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området...
RP 10/2014-2015 Godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 9/2014-2015 Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som...
RP 8/2014-2015 Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
RP 7/2014-2015 Förordningen om ikraftträdande av 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening av olja och regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och...
RP 6/2014-2015 Lagn om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 5/2014-2015 Lag om ändring av 30 § självstyrelselagen för Åland
RP 4/2014-2015 Utkastet till statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga VII till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
RP 3/2014-2015 Godkännande av Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 2/2014-2015 Godkännande av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 1/2014-2015 Godkännande av Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, lag om ändring av 1...
RP 13/2013-2014 Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och förordningen om ikraftträdande av konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling...
RP 12/2013-2014 Utkastet till Statsrådets förordning om sättande i kraft av Nagoya-Kuala Lumpur-tilläggsprotokollet om ansvarighet och gottgörelse till Cartagenaprotokollet om biosäkerhet
RP 11/2013-2014 Godkännande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i...
RP 10/2013-2014 Godkännande av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av däri senare införda ändringar samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till...
RP 9/2013-2014 Godkännande av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 8/2013-2014 Godkännande av ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å enda sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till...
RP 7/2013-2014 Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 6/2013-2014 Godkännande av frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 5/2013-2014 Godkännande av ändringen av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang och med förslag till lag om sättande i kraft av den bestämmelse i ändringen som hör till området för lagstiftningen
RP 4/2013-2014 Godkännande av avtalet med Niue om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande ikraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 3/2013-2014 Godkännande av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag om...
RP 2/2013-2014 Godkännande av avtalet med Panama om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 1/2013-2014 Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och...
RP 17/2012-2013 Godkännande av överenskommelsen med Indien om social trygghet och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
RP 16/2012-2013 Godkännande av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och lag...
RP 15/2012-2013 Godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning och med förslag till utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet
RP 14/2012-2013 Utkast till statsrådets förordning om sättande i kraft av normen 2 som bifogats till överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar
RP 13/2012-2013 Godkännande av avtalet med Botswana om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 12/2012-2013 Godkännande av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för...
RP 11/2012-2013 Godkännande av avtalet med Tadzjikistan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 10/2012-2013 Godkännande av avtalet med Jamaica om upplysningar i fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
RP 9/2012-2013 Godkännande av den nordiska konventionen om social trygghet med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
RP 8/2012-2013 Godkännande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i protokollet som hör till...