Talmanskonferensens framställning

Förkortas TMK

Talmanskonferensen kan lämna framställningar dvs. förslag till lagtinget om
- ändringar i lagtingsordningen, arbetsordningen eller andra bestämmelser som rör lagtingets eller Ålands delegations i Nordiska rådet organisation eller arbete,
- tillsättande av ytterligare utskott utöver de permanenta,
- avskaffande av justeringsutskottet för återstoden av mandatperioden samt
- övriga anvisningar om hur lagtingsarbetet ska ordnas.

Talmanskonferensen lämnar i genomsnitt ca. 2-3 framställningar per år. Principiellt viktiga framställningar är sådana som handlar om ändring av de regelverk som lagtinget jobbar efter. De flesta framställningar är dock mer av formaliakaraktär och rör befrielse från uppdrag.

Enligt självstyrelselagens 22 § kan lagtinget väcka initiativ i frågor som hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Bestämmelserna om talmanskonferensen tillämpas så att talmanskonferensen kan lämna förslag till sådana initiativ till lagtinget. Frågan om ändring av Finlands vallag så att Åland skulle utgöra en egen valkrets i valet till Europaparlamentet har exempelvis väckts i lagtinget genom en framställning från talmanskonferensen.