Val

Förkortas V

I lagtinget förrättas många olika val, framförallt i början av en valperiod då de interna organen ska tillsättas.

I början av varje nytt lagtingsår utser lagtinget inom sig genom val
- en talman och två vicetalmän samt
- medlemmar och suppleanter till Ålands delegation i nordiska rådet.

I början av varje valperiod utser lagtinget inom sig genom val
- ledamöter och ersättare i lagtingets utskott,
- ledamöter och ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden samt
- ledamöter i kanslikommissionen.

Lagtinget förrättar även andra val, exempelvis lagtingsdirektör och landskapsrevisor utses genom val i lagtinget.

Val förrättas under ledning av talmannen. Vid val tillåts ingen diskussion om annat än kandidaternas valbarhet och valets laglighet i övrigt. En allmän diskussion är dock tillåten när en sådan befattning som varit lediganslagen ska besättas.

Personval sker med slutna sedlar.

Om endast en person ska utses antecknar varje ledamot sin kandidat på en blank valsedel. Den som får mer än hälften av de avgivna rösterna förklaras vald. Om ingen fått mer än hälften av rösterna förrättas en vy valomgång mellan de två kandidater fick flest. Därefter förklaras den som har fått flest röster vald. Vid lika röstetal avgör lotten. Förfarandet tillämpas också om en person jämte ersättare ska utses. Valet av ersättaren förrättas då separat.

Om två eller flera personer ska utses samtidigt sker det genom proportionella val med kandidatlistor. Om det bara finns en godkänd kandidatlista förrättas inget val utan talmannen förklarar så många kandidater, räknat från listans början, som ska utses som valda. Om det finns mer än en godkända kandidatlista sammanställs kandidatlistorna som valsedlar. Den som röstar markerar namnet på den kandidat på valsedeln som han eller hon röstar på med ett kryss. En kandidats röstetal motsvarar antalet godkända valsedlar med den kandidatens namn förkryssat. En kandidatlistas röstetal motsvarar summan av röstetalen för listans alla kandidater. För att fastställa valresultatet rangordnas kandidaterna på respektive lista efter personligt röstetal. Den första kandidaten tilldelas ett jämförelsetal som motsvarar hela kandidatlistans röstetal, den andra hälften, den tredje tredjedelen, den fjärde fjärdedelen och så vidare. Därefter noteras kandidaterna från samtliga kandidatlistor i rangordning efter sina personliga jämförelsetal. Slutligen förklarar talmannen så många kandidater, räknat från den med högst jämförelsetal, som ska utses som valda. Vid lika röstetal eller jämförelsetal avgör lotten.