EU-flagga EU-flagga
  • Publicerad tisdag den 9 maj 2017 kl. 8:38

CALRE - kommuniké med anledning av Europadagen

Talmännen i CALRE (Conference of European Regional Assemblies) har med anledning av Europadagen den 9 maj enats om följande kommuniké:

Resan som startade i Rom för 60 år sedan var ett resultat av upplysta, modiga, framsynta och positiva politiska linjedragningar.

Romfördraget markerade början på den europeiska integrationsprocessen genom att tillhandahålla ramverket för den politiska och lagstiftande verksamheten i Europeiska gemenskapens institutioner. 60-årsjubileet av denna historiska dag är ett tillfälle att uppmärksamma de uppnådda resultaten såsom varaktig fred, en utbredd respekt för mänskliga rättigheter, fri rörlighet för människor, tjänster, varor och kapital, euron, vår gemensamma valuta, Erasmusprogrammet som understöder miljontals studerande och tillåter dem att bli och känna sig som europeiska medborgare, en sammanhållningspolitik som möjliggör en minskning och ett överbryggande av skillnader i utveckling och uppmuntrar den ekonomiska tillväxten i alla regioner. 60-årsjubileet innebär också en möjlighet att svara mot de förväntningar medborgarna har och fördjupa regionernas roll gällande definierandet och utformandet av 2000-talets Europa.

Vi firar även 20-årsjubileet av grundandet av Konferensen för de regionala lagstiftande parlamenten i Europa (CALRE), undertecknat I Oviedo 1997, vilket gör detta år till ett speciellt tillfälle att ägna sig åt ingående reflektion angående EUs framtid.

Europa genomlever osäkra tider och ställs inför nya ekonomiska och politiska utmaningar, liksom utmaningar gällande säkerhet och kamp mot terrorism. Europa måste hantera den fortgående ekonomiska krisen och uppkomsten av anti-EU rörelser,   återskapa förtroendet för institutionerna, arbeta mot klimatförändringar och för ett hållbart utnyttjande av planetens resurser, hantera riskerna för och följderna av naturkatastrofer, konsekvenserna av Brexit och den allvarliga flyktingkrisen vid EU:s portar, för att nämna några av de viktigaste områdena.

Som för 60 år sedan, placerar historien oss igen vid ett avgörande ögonblick för definitionen av Europas roll och vi bör därför troget, enigt och ansvarsfullt representera medborgarna, så att vi garanterar EUs allmänna rättsliga principer.

Den europeiska identiteten har, entydigt och historiskt, sina rötter i dess regioner, städer och byar, och de europeiska regionala parlamenten representerar en bro mellan medborgarna och Bryssel. I detta hänseende har CALRE en väsentlig roll som interlokutör för att uppnå detta mål och uttrycka sin åsikt då lagar som påverkar alla i de europeiska institutionerna debatteras och godkänns, eftersom alla beslut bör fattas så nära medborgarna som möjligt i enlighet med våra fördrag och subsidiaritetsprincipen. CALRE har som uppgift att arbeta för ett mer demokratiskt och transparent beslutsfattande, där regioner har nödvändigt manöverutrymme för att skydda och stärka sin innovation och tillväxtpotential.

Som svar på de anti-europeiska strömningar som utmanar det arbete som görs i regeringar och parlament, i det de påstår att Europa är problemet, hävdar vi att Europa är lösningen på befolkningens behov och bekymmer, med kunskap att beakta såväl den ekonomiska som den sociala dimensionen för EU-medborgare. För att uppnå detta mål måste vi arbeta för europeisk demokrati, aktivt medborgarskap och garantera grundläggande rättigheter, jämlika möjligheter och harmonisk, hållbar utveckling i linje med våra mål för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning, genom att ta hänsyn till de europeiska territoriernas mångfald och deras olika behov. Endast så kan man arbeta för tillväxtmöjligheter för alla regioner, oberoende av deras egenskaper – ö-, skärgårds- eller bergsområden, och minska avståndet till beslutsfattarcentra, särskilt för de mest perifera regionerna, och skapa ett mer rättvist och solidariskt EU där alla medborgare känner sig som en del av det europeiska projektet och är medvetna om dess fördelar.

Det vore orealistiskt att idag påstå att medborgarna uppfattar EU som en enhet nära deras problem och deras lösning. En av orsakerna till denna växande förtroendekris och, i ännu högre grad, misstro gentemot demokratisk representation ligger i den ökade känslan av avstånd mellan lokala och regionala sammanhang och det europeiska beslutsfattandet.

Den utlovade nyckelrollen för decentraliserade lokala myndigheter som noterades i Lissabonfördraget har inte realiserats, varken ur ett verkligt subsidiaritetsperspektiv eller genom deltagande i den europeiska lagstiftningsprocessen. På detta sätt fortgår lokala och regionala myndigheter att vara de sista mottagarna av EUs riktlinjer, istället för att vara verkliga huvudrollsinnehavare vid utvecklingen av dem, särskilt gällande utvecklandet av lagstiftningen.

CALRE stöder ett Europa byggt inom ramen för förhållandet mellan frihet och autonomi, vilket innebär ett behov av autonomi på olika beslutsfattande nivåer där makten är delad såväl vertikalt som horisontellt, den skall utgå från människor, och CALRE har förtroende för rikedomen och energin som kommer av institutionell mångfald.

Vi är skyldiga att lyssna till medborgarnas röst och agera effektivt. Det är dags för konsensus och Politik med stort P. Det är dags för ett bättre Europa och dags att sätta människor i centrum för beslutsfattandet. Därför bör EU kunna angripa globaliseringens ojämlika inverkan på våra medborgares liv och kämpa mot arbetslöshet, särskilt ungdomsarbetslöshet, med lämpliga instrument och tillräckliga ekonomiska resurser för att förbättra konkurrensen och utveckla en ekonomisk politik med målsättningen att uppnå det allmänna bästa för att förverkliga social och territoriell sammanhållning. EU bör kommunicera sina riktlinjer på ett decentraliserat sätt, med tydligare och mer transparenta politiska skyldigheter, och stärka EUs roll som en nyckelspelare i världen, på det att världsdelen må bli en trygg plats där frihet, säkerhet och rättvisa garanteras varenda medborgare.

Idag, på Europadagen, förbinder sig talmännen vid de europeiska regionernas parlament att arbeta för dessa mål och betonar sin roll som en viktig länk, tillsammans med de lokala regeringarna, mellan medborgarna och EUs institutioner, för att bidra till att skapa en känsla av gemenskap kring det europeiska projektet bland sina medborgare, och att förvandla vår världsdel till en demokratisk, kulturell och ekonomisk stormakt som garanterar befolkningens grundläggande rättigheter och de värderingar som har lagt grunden för EU inom dess gränser: fred, jämlikhet, rättvisa och övrigt som ingår i Maastricht-fördragets 2 artikel.

Vi, som regionala representanter närmast medborgarna, kan på ett värdefullt sätt bidra till att vända den nuvarande skepticismen till hopp och befästa vår världsdel som ett ställe där medborgarna kan se att deras åsikter värderas och där människor känner sig trygga. För 60 år sedan skapade Europa ett utrymme för fred och frihet efter en period av krig och mänskligt lidande, och inget hindrar oss nu från att, alla tillsammans, stärka EU för att i vår del av världen skapa ett Europa för folket.