• Publicerad torsdag den 16 juni 2022 kl. 13:55

Lagtingets delegation deltog i den Parlamentariska Östersjökonferensen

Lagtingets delegation i den Parlamentariska Östersjökonferensen (BSPC) deltog den årliga konferensen 

Konferensen arrangerades av Sveriges riksdag i Stockholm den 12-14 juni.

Från lagtinget deltog ordförande Wille Valve (MSÅ) och ledamoten Simon Påvals (Lib) samt delegationssekreteraren Sten Eriksson.

Detta var den första fysiska BSPC-konferensen sedan 2019 och också den första som Rysslands parlamentariska församlingar inte deltog i. Från Ryssland deltar normalt två delegationer från den Ryska federationen och fyra delegationer från de regionala parlamenten. Ryssland uteslöts dock från BSPC:s arbete direkt efter inledningen av kriget mot Ukraina och under konferensen ändrades stadgarna så att de ryska parlamenten inte längre är medlemmar. Den dagen Ryssland möjligen återvänder till samarbetet, så framgår det numera klart och tydligt i stadgorna att du inte grovt kan bryta mot folkrätten och samtidigt vara medlem i organisationen”

Ålands 100-årsjubiléum uppmärksammades genom att Ålands delegation, genom Wille Valve fick möjligheten att hålla ett jubiléumstal på den middag som anordnades för parlamentarikerna på Solliden i Skansen. Ålands 100-årsjubiléum uppmärksammades också på mer subtila sätt, såsom ”Vem kan segla förutan vind?” som bakgrundsmusik inför avslutningsmiddagen.

På konferensens sista dag antogs resolutionen där den åländska delegationens förslag om minskade näringsutsläpp omfattades. Det åländska ändringsförslaget lyder i översättning:

”[BSPC] erkänner att antropogena aktiviteter så som jordbruk och industrialisering i Östersjöns avrinningsområde har orsakat en stor ökning av kväve- och fosforinflödet under de senaste 150 åren och understryker vikten av att fortsätta arbetet med att minska utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön. BSPC påminner om att en ökande vattentemperatur också ökar övergödningens effekter”.

Ordförande Wille Valve kommenterar:

”Utan Ålands ändringsförslag skulle det inte ha stått något - alls - om övergödning i Östersjöresolutionen, så jag tror det finns en poäng med att Åland är med här. Det har blivit lite av en tradition att det alltid är Åland som lyfter övergödningen.

Det är viktigt att Östersjöns alla parlament i skrift erkänt övergödningen som en av Östersjöns utmaningar. Vi lade också ett förslag om att uppmärksamma de lagstiftande regionernas roll, vilket islänningarna stödde.

Simon Påvals kommenterar:

”Vi var nog hyfsat aktiva. Vi brukar ha en åländsk delegation om 5 personer men nu var vi två som fick prata för fem. Så vi pratade om fiskebestånd, förbudet mot bruk av sälprodukter, Åland 100 år, säkerhetspolitik och yttrandefrihet för att nu nämna några saker. Tänker att viktigast är att påminna om att det finns ett annat Ryssland och ett annat Belarus än det vi ser idag.”

Under konferensen ledde Valve, tillsammans med den isländske kollegan Bryndis Haraldsdottir, en session som handlade om problematiken med att upprätthålla pressfriheten under svåra förhållanden. Under denna session höll direktören för Ålands fredsinstitut Sia Spiliopoulou Åkermark ett föredrag.