• Publicerad fredag den 29 januari 2021 kl. 8:30

Nordiska rådets utskottsmöten 25-26.1.2021

Lagtingets delegation till Nordiska rådet har deltagit i Nordiska rådets januarimöten. Eftersom Danmark är ordförandeland hölls mötena formellt i Köpenhamn, i praktiken sker mötena på distans. Distansmötena är tids- och kostnadseffektiva eftersom inga resor behöver göras, men möjligheterna till att knyta personliga kontakter och lobba i ärenden av vikt för Åland uteblir säger delegationens ordförande Anders Eriksson.

Nordiska rådet träffas normalt i sin fulla sammansättning fyra gånger per år, i januari, april och september samt i slutet på oktober då den stora årliga sessionen genomförs.

Januarimötet inleddes på måndagskvällen med ett seminarium om Nordisk samhällssäkerhet- och fredsförmedling följt att det gemensamma mötet med samma tema för samtliga parlamentariker. Tyvärr fungerade inte tekniken så att parlamentarikerna från Finland, Sverige och Åland kunde inte delta på detta möte.

Under tisdagen höll utskotten sina möten, Anders Eriksson deltog i utskottet för tillväxt och utveckling, medlemmen Camilla Gunell i utskottet för kunskap och kultur, suppleanten Simon Holmström i utskottet för ett hållbart Norden och suppleanten Wille Valve deltog i utskottet för välfärd i Norden och i rådets gränshindergrupp. Delegationssekreteraren bevakade presidiemötet, som bereder de övergripande frågorna i rådets verksamhet.

I tillväxt- och utvecklingsutskottet tog Anders Eriksson upp frågan om en gemensam strategi för Norden att hantera framtida kriser och pandemier. Viktigt är också att tillse att vaccineringen inte drar iväg i väg åt olika håll i de olika länderna. Med anledning av detta kommer Mittengruppen att lämna in en fråga till Nordiska ministerrådet om gemensamma nordiska reseregler efter vaccineringar. Utskottet behandlade också ett medlemsförslag om att personnumren ska fungera överallt i Norden.

I hållbarhetsutskottet lyfte Simon Holmström frågan om gemensamma förbättringsåtgärder för Östersjön. ”Norden har en viktig roll att spela och bör utveckla samarbetet med Ryssland, de baltiska aktörerna och södra Östersjöländerna” menar Holmström. Det danska ordförandeskapsprogrammet innehåller en målsättning att ta fram en klimatstrategi för Norden. ”Gemensamma nordiska klimatmål ger tydlighet och långsiktighet vilket stärker den nordiska konkurrenskraften. Med en strategisk koordination kan vi gemensamt uppträda som en trovärdig föregångare i klimatarbetet internationellt”, säger Holmström.

Inom kunskaps- och kulturutskottet är man orolig för att budgetbesparingarna inom utskottets verksamhetsområde kommer att slå mot det gemensamma nordiska kulturfältet eftersom det man flyttar över mer medel till klimatarbetet. ”Det är bra att klimatet prioriteras, men det är illa att det ska ske på kulturens bekostnad. De närmaste åren betyder det stora inbesparingar på de nordiska husen och även för Nordens Institut på Åland. Vi måste bevaka att det inte är de små självstyrande områdena som måste stå för de största inbesparingarna”, säger Camilla Gunell.

På presidiemötet behandlades ett gemensamt brev från de tre självstyrande områdena i vilket dessa hade begärt att få delta i den rekryteringsgrupp som utsetts för att tillsätta den nya direktören för Nordiska rådet. Presidiet förhöll sig positivt till saken och beslöt att vid kommande rekryteringar ska de självstyrande områdena få representation med talerätt men utan rösträtt, vilket är det normala förfarandet enligt stadgarna.

Ytterligare information ger:
Andes Eriksson, tel. 0457 522 1603
Camilla Gunell, tel. 040 827 07 18
Simon Holmström, tel. 0457 342 8214
Wille Valve, tel. 040 596 2929