• Publicerad måndag den 23 maj 2022 kl. 10:00

Vi gratulerar årets stipendiater!

De lediganslagna forskningsstipendierna ur Ålands självstyrelses jubileumsfond söktes av 16 personer. Efter genomgång av ansökningarna har Ålands lagtings kanslikommission den 17 maj 2022 beslutat fördela medlen på följande sätt:

Hasan Akintug
5 000 € analyserar i sitt doktorsavhandlingsprojekt utvecklingen och genomförandet av ”utrikespolitik” i de tre autonoma nordiska regionerna Åland, Färöarna och Grönland ur ett jämförande perspektiv. En viktig faktor som berörs i forskningen är betydelsen av Nordiska rådet för de tre autonoma regionernas geopolitiska rörelseutrymme. Projektet utförs vid Helsingfors universitet och har potential att öka förståelsen för hur Åland kan utnyttja självstyrelsen i ett internationellt perspektiv i framtiden.

Erika Boman 
6 000 € för projektet ”Hälsa och livsvillkor bland äldre män och kvinnor på Åland 2022”. Åland och hela Europa Åldras och det är väsentligt att kunna möta upp mot de utmaningar en åldrande befolkning kan medföra, inklusive behov av vård och omsorg. Ett sätt att möta upp utmaningarna är att främja den äldre befolkningens hälsa och livsvillkor. Projektet syftar jämföra äldres hälsa och livsvillkor på Åland med den för äldre i Österbotten (och eventuellt även med äldre i Västerbotten), inom ramen för det tvärprofessionella forskningssamarbetet GERDA. Denna kan ge ökad förståelse för äldres hälsa och livsvillkor på Åland jämfört med en andra större regioner i Finland och i Sverige.

Nellie Carlströmer Berthén
2 000 € för fältstudien ”Fästingar och dess patogeninnehåll” Studien hänger intimt samman med Marika Nordbergs projekt om TBE och Borrelios. Syftet med studien är att få en ökad förståelse i hur fästingpopulationen ser ut på Åland, samt att kartlägga fästingarter och fästingburna mikrober. Detta kommer att göra det enklare vägleda sjukvården i ett kliniskt diagnostiskt syfte inom detta område.

Johan Flink
12 000  för doktorsavhandlingsprojekt inom nationalekonomi om mobilitet på den åländska arbetsmarknaden. Den före pandemin utomordentligt goda arbetsmarknadsframgången på Åland är en fråga som väckt mycket uppmärksamhet men som det finns väldigt få trovärdiga förklaringar till. Doktorsavhandlingsprojeketet söker förklaringar till bland annat detta och resultaten kommer att vara till nytta i den framtida utformningen av dels Ålands men också andra regioners arbetsmarknads- och -migrationspolitik.

Magdalena Häger 
5 000 € för doktorsavhandlingsprojektet inom vårdvetenskap kallat “Att möta äldre med psykisk ohälsa”. Projektet är relevant eftersom antalet äldre på Åland ökar och psykisk ohälsa och demens är vanligt förekommande. Vårdkvalitet för denna befolkningsgrupp är ett prioriterat område, vilket ytterligare blivit klart i och med Coronapandemin. 

Jenni Lucenius
5 000 € för sitt doktorsavhandlingsprojekt “Where cultures meet. The neolithic in Långbergsöda re-visited” vid Åbo Universitet. Avhandlingen är ett välkommet bidrag inom ämnet arkeologi, där forskningens övergripande syfte är att genom nytt material och nya forskningsmetoder revidera den traditionella tolkningen av platsen Långbergsöda som en plats dit man anländer, och i stället lyfta fram områdets och Ålands betydelse som en aktiv aktör i norra östersjöområdet under stenåldern. Forskningen bidrar till en fortsättning av den arkeologiska traditionen på Åland.

Marika Nordberg
15 000 € för projektet ”AxBioTick – immunsystemets aktivering i huden efter fästingbett”. Projektet, som genomförs som ett samarbete mellan Borreliagruppen på Åland och Linköpings universitet, är viktigt för Åland, eftersom Åland är ett högendemiskt område för fästingburna infektioner, främst Borrelios och TBE. Forskningen kommer att ge ny kunskap som kan hjälpa vid behandlingen av dessa sjukdomar, vilket inte bara är till nytta för oss här på Åland utan också andra i närområdena och runt om i världen. Dessutom påverkar ökad forskningsaktivitet inom medicin på Åland till att Åland blir attraktivare som ort för specialister inom medicin. 

Ida Scherman 
2 000 €  för en doktorsavhandling vid Lunds universitet kallad ”Minority protection and minority rights in the 20th century with Åland as a case study” som handlar om Åland i ett minoritets- och människorättsperspektiv är i det närmaste färdigställd. Ansökan från 75-årsjubileumsfonden gäller framställandet av en svenskspråkig bok baserad på avhandlingen. Projektet skulle bidra till att öka kunskapen om internationella självstyrelsepolitiska frågor som är viktiga för Åland.

Mats Wickström med projektgrupp
8 000 € för ”Ålands (okrönta) drottningar: Deskriptiv och substantiell kvinnlig representation i lagtinget 1922–2022.” Projektet fick finansiering 2020, 2021 och bör få fortsatt finansiering eftersom det är kanslikommissionens prioriterade projekt om kvinnor i lagtinget under självstyrelsens 100-åriga historia.