Plenum den 5 november 2018 kl. 15.30

LSvapen

 Ålands lagting

PLENARPROTOKOLL

 

 

 

 

 

M W-A


Plenum den 5 november 2018 kl. 15.30

Plenum börjar 1

Meddelande. 1

Andra behandling. 2

1    Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2017-2018

För kännedom.. 2

2    Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

3    Godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Landskapsregeringens svar RP 5/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 5/2017-2018

4    Godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

Landskapsregeringens svar RP 6/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 6/2017-2018

5    Godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

Landskapsregeringens svar RP 8/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 8/2017-2018

6    Godkännande av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

Republikens presidents framställning RP 1/2018-2019

7    Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Republikens presidents framställning RP 2/2018-2019

8    Reform av kommunstrukturen på Åland

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2017-2018

9    Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2018-2019

10  Ändrade avgiftsgrunder i vården

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2018-2019

11  Ny vallag för Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2018-2019

12  Förslag till budget för år 2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2018-2019

13  Utvidgning av upphandling

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 1/2018-2019

Plenum slutar 3

 

Plenum börjar

Talmannen konstaterar samma närvaro som vid föregående plenum.

Meddelande

Meddelas att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet ska lämnas in till lagtingets kansli senast den 6 november 2018 klockan 15.00. Valet av representanter i Nordiska rådet avser lagtingsåret 2018-2019. Valet förrättas vid plenum den 7 november 2018 klockan 13.00.

Antecknas.

Andra behandling

1        Avbytarlagstiftning

Finans- och näringsutskottets betänkande FNU 19/2017-2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 23/2017-2018

I andra behandlingen kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid den första behandlingen eller förkasta förslaget.

Först tillåts diskussion och efter det föreläggs lagförslaget för antagande.

Diskussion. Ingen diskussion.

Lagförslaget föreläggs för antagande i andra behandling. Begärs ordet?

Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

Ärendet är slutbehandlat.

För kännedom

2        Godkännande av regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 § självstyrelselagen

Republikens presidents framställning RP 7/2017-2018

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 19 november 2018.

3        Godkännande och sättande i kraft av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan EU och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan

Landskapsregeringens svar RP 5/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 5/2017-2018

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

4        Godkännande av avtalet med Ryssland om ändring av överenskommelsen om internationell vägtrafik och av protokollet om tillämpning av överenskommelsen om vägtrafik

Landskapsregeringens svar RP 6/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 6/2017-2018

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

5        Godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Hongkong för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående och undvikande av skatt

Landskapsregeringens svar RP 8/2017-2018-s

Republikens presidents framställning RP 8/2017-2018

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

6        Godkännande av avtalet om ett europeiskt informationssystem för fordon och körkort

Republikens presidents framställning RP 1/2018-2019

Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

7        Godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

Republikens presidents framställning RP 2/2018-2019

Talmannen har i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

8        Reform av kommunstrukturen på Åland

Lag- och kulturutskottets betänkande LKU 1/2018-2019

Landskapsregeringens lagförslag LF 21/2017-2018

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

9        Fördelning av kompensation till kommunerna 2018

Landskapsregeringens lagförslag LF 1/2018-2019

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

10      Ändrade avgiftsgrunder i vården

Landskapsregeringens lagförslag LF 2/2018-2019

Ärendet upptas till behandling i samband med budgetbehandlingen i november 2018.

11      Ny vallag för Åland

Landskapsregeringens lagförslag LF 3/2018-2019

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 7 november 2018.

12      Förslag till budget för år 2019

Landskapsregeringens budgetförslag BF 1/2018-2019

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12 november 2018.

Talmanskonferensen kommer dock att fatta beslut om tidtabellen för budgetbehandlingen nu på onsdag och först då blir det klart om budgetbehandlingen inleds den 12 eller 13 november 2018. Talmannen påminner om att tiden för inlämnande av budgetmotioner utlöper den 12 november 2018 klockan 12.00.

13      Utvidgning av upphandling

Ltl Jörgen Petterssons m.fl. åtgärdsmotion MOT 1/2018-2019

Ärendet upptas till behandling vid plenum den 19 november 2018.

Plenum slutar

Nästa plenum hålls den 7 november klockan 13.00. Plenum är avslutat.

Originalfil