ÄRENDEN

201 - 300 av totalt 4 222 ärenden

Ärende-nr. Titel
V 4/2022-2023 Fyllnadsval av en ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden
V 3/2022-2023 Fyllnadsval av en ordinarie medlem i lag- och kulturutskottet
V 2/2022-2023 Val av 2 medlemmar och 2 ersättare i Nordiska rådet
SF 2/2022-2023 Ogenomtänkt näringspolitik för skärgården
V 1/2022-2023 Talmansval
LF 6/2022-2023 Landskapsfinansiering av medborgarinstitut
LF 5/2022-2023 Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter
LF 4/2022-2023 Frysning av rättsläget vad gäller handikappservice och specialomsorger
SF 1/2022-2023 Smärtbehandlingen vid ÅHS
BF 1/2022-2023 Förslag till Ålands budget för år 2023
LF 3/2022-2023 Marknadskontroll inom miljöområdet
M 1/2022-2023 Meddelande enligt 25 § 1 mom. lagtingsordningen för Åland
D 1/2022-2023 Meddelande
LF 2/2022-2023 Skydd för visselblåsare
RP 1/2022-2023 Godkännande och sättande i kraft av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande
LF 1/2022-2023 Blankettlag om sjuk- och invalidpension
SF 31/2021-2022 Hur ser landskapsregeringens handlingsplan ut gällande skattegränsproblematiken?
LF 29/2021-2022 Tillgänglighetsdirektivet
RP 13/2021-2022 Godkännande och sättande i kraft av avtalet om Världspostkonventionen
RP 12/2021-2022 Godkännande och sättande i kraft av den internationella konventionen till skydd för alla människor mot påtvingade försvinnanden.
LF 28/2021-2022 Ny klientavgiftslagstiftning
SF 30/2021-2022 Personaldimensionering
M 4/2021-2022 Meddelande till lagtinget angående Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland
MOT 15/2021-2022 Effektivisering av Ålands Pensionsfond
LF 27/2021-2022 Ändring av landskapslagen om ekologisk produktion
LF 26/2021-2022 Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022
LF 25/2021-2022 Höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg
LF 24/2021-2022 Extra indexjustering av studiestöd
BF 5/2021-2022 Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2022
SF 29/2021-2022 Åland behöver styra över fastighetsskattefrågan
LF 23/2021-2022 Förtidsröstning för väljare utanför Åland
F 6/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
FUR 1/2021-2022 Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2021
F 5/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
LF 22/2021-2022 Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter
LF 21/2021-2022 Ändring av blankettlagen om utkomststöd
LF 20/2021-2022 Höjning av resekostnadsavdraget 2022
SF 28/2021-2022 Möjlighet att kombinera gymnasiestudier med idrott
SF 27/2021-2022 Landskapets åtgärder med anledning av skyhöga energipriser
SF 26/2021-2022 Transitering av el
SF 25/2021-2022 Trygghet och respekt för transpersoner
SF 24/2021-2022 Åland bör idag hålla fingrarna långt borta från samarbeten med bolag där kinesiska staten har starka intressen
SF 23/2021-2022 Trafiksubvention till fiskodlingsnäringen
SF 22/2021-2022 Landskapets beredskap att hantera Long Covid
S 1/2021-2022 Försumlighet av risk- och skadehantering med stora ekonomiska påföljder
SF 21/2021-2022 Åtgärder för att minska antalet aborter
RP 11/2021-2022 Godkännande av utkastet till statsrådets förordning om ändringar i del II i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö
RP 10/2021-2022 Godkännande av statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i artikel 1 och av en ny artikel 34 bis i konventionen om vägtrafik
MOT 14/2021-2022 Tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom
SF 20/2021-2022 Skärgårdstrafikens framtida upplägg
RS 2/2021-2022 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2021
SF 19/2021-2022 Demenscentrets tidsplan?
SF 18/2021-2022 Oklarheter kring HUTH-programmets framtid
LF 19/2021-2022 Ändring av jaktlagen
MOT 13/2021-2022 Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv
SF 17/2021-2022 Försäljning av viltkött till restaurang och butik
SF 16/2021-2022 När har vi vårjakt igen?
BF 4/2021-2022 Förslag till andra tilläggsbudget för år 2022
LF 18/2021-2022 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022
RP 9/2021-2022 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M344 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
RP 8/2021-2022 Godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Isle of Man
RP 7/2021-2022 Godkännande och sättande i kraft av protokollen om ändring av vissa avtal om inkomstbeskattning som ingåtts med Guernsey
RP 6/2021-2022 Godkännande och sättande i kraft av avtalet om investeringsskydd mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Singapore, å andra sidan
LF 17/2021-2022 Inspektioner av fartygsavfall
MOT 12/2021-2022 Förbättra tillgängligheten till Snäckö färjfäste
LF 16/2021-2022 Ursprungsgarantier för energi
MOT 11/2021-2022 Utred civil beredskapsplikt
SF 15/2021-2022 Äldreomsorgen i framtiden
LF 15/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om barnomsorg och hemvårdsstöd
F 4/2021-2022 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
SF 14/2021-2022 Arbetsavtalslagen gäller också på Åland
SF 13/2021-2022 Tillräckliga resurser till polisen
SF 12/2021-2022 Skärgårdstrafik i stagnation
SF 11/2021-2022 Ändring av kommunallagen
TMK 2/2021-2022 Lagtingsledamoten Stephan Toivonens anhållan om temporär befrielse från uppdraget som lagtingsledamot
SF 10/2021-2022 Varför prioritera inte landskapsregeringen jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna?
SF 9/2021-2022 Ålands situation i den säkerhetspolitiska redogörelsen
MOT 10/2021-2022 Förslag att göra självstyrelsedagen till allmän helgdag
MOT 9/2021-2022 Förebyggande av ungas psykiska ohälsa samt införande av mobilfri grundskola
GR 1/2021-2022 Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen
SF 8/2021-2022 Prioritera barns hälsa
RB 2/2021-2022 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2021
SF 7/2021-2022 På Åland ska alla ha rätt till psykisk hälsa
MOT 8/2021-2022 Energipolitisk strategi
SF 6/2021-2022 Planerna för utbildningssektorn
RS 1/2021-2022 Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 36 § arbetsordningen för Ålands lagting
LF 14/2021-2022 Ändring av lagstiftningen om posttjänster
LF 13/2021-2022 Ändring av tjänstemannalagen
LF 12/2021-2022 Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande
MOT 7/2021-2022 Slopande av eget fordonsregister
MOT 6/2021-2022 Driftsprivatisering av besiktningsverksamheten
RP 5/2021-2022 Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M343 enligt kapitel 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
SF 5/2021-2022 Storskalig solcellsanläggning på Stornäset
MOT 5/2021-2022 Mer pengar i plånboken
M 3/2021-2022 Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering
MOT 4/2021-2022 Höjt reseavdrag även på Åland
NRB 1/2021-2022 Ålands delegation i Nordiska rådets berättelse för tiden 1.1.- 31.12.2021
RB 1/2021-2022 Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2021
SF 4/2021-2022 Landskapsregeringen gör intrång på den privata marknaden
RP 4/2021-2022 Godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om samproduktion av filmverk samt till lag om europeiska konventionen om samproduktion av filmverk