ÄRENDEN

301 - 400 av totalt 3 715 ärenden

Ärende-nr. Titel
SF 2/2017-2018 Medborgarinstitutet
M 3/2017-2018 Funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram Ett tillgängligt Åland 2017-2020
RP 1/2017-2018 Förordningen om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang
DEB 1/2017-2018 Debatt enligt bestämmelserna i 38 § lagtingsordningen
F 1/2017-2018 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen
LF 8/2017-2018 Avbytarlagstiftning
SF 1/2017-2018 Spelsituationen
LF 7/2017-2018 Cirkulär ekonomi
LF 6/2017-2018 Allmänt bostadsbidrag och maximala boendeutgifter
LF 5/2017-2018 Ändringar i lagstiftningen om fastighets- och samfundsbeskattning
M 2/2017-2018 Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks-, och spelpolitiskt program 2017-2020
V 6/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i social- och miljöutskottet 2015-2019
V 5/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i finans- och näringsutskottet 2015-2019
V 4/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i lag- och kulturutskottet 2015-2019
LF 4/2017-2018 Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag
BM 48/2017-2018 Återkallande av investeringsfullmakt för kortrutt
BM 47/2017-2018 Tillsättande av språkpolitisk kommitté
BM 46/2017-2018 Extra anslag för kortrutten
BM 45/2017-2018 Stiftelse för besökscentret i Bomarsund
BM 44/2017-2018 Avbytarservice
BM 43/2017-2018 Fiskevård
BM 42/2017-2018 Skydd av dricksvattentäkter
BM 41/2017-2018 Rena råvaror i landskapet kök
BM 40/2017-2018 Investeringsstöd för äldreboende
BM 39/2017-2018 Konkurrensutsätt linjetrafiken samt drift och underhåll av landskapets vägar
BM 38/2017-2018 Cikulär ekonomi
BM 37/2017-2018 Social omsorg och kommunernas socialtjänst
BM 36/2017-2018 Förnyelsebara energikällor och effektivering
BM 35/2017-2018 Trygghet för hela Åland
BM 34/2017-2018 Ålandskontoret i Stockholm
BM 33/2017-2018 Ingen ny linfärja till Prästö-Töftölinjen
BM 32/2017-2018 Hudcancerscreening
BM 31/2017-2018 Konkretiserat miljöarbete-inför en skrotbilspremie
BM 30/2017-2018 Ett nytt tonnage till linjen Åva-Osnäs
BM 29/2017-2018 Åtgärder för ett hållbart fiske
BM 28/2017-2018 Åtgärder för en hållbar havsörnspopulation
BM 27/2017-2018 Enklare regler för evenemangs- och nöjesarrangörer
BM 26/2017-2018 Avdragsrätt åt alla arbetande ålänningar
BM 25/2017-2018 Minskade ekonomiska klyftor mellan barnfamiljer
BM 24/2017-2018 Att begränsa det offentligas konkurrens på marknaden
BM 23/2017-2018 Återtagande av investeringsfullmakt för kortrutt på västra Föglö
BM 22/2017-2018 Nekande av fullmakt till externa lån
BM 21/2017-2018 Åtgärder för sänkta verksamhetskostnader
BM 20/2017-2018 En sammanhållen alkoholpolitik och ett eget monopol
BM 19/2017-2018 Räddningsaktion för ålänningarnas socialförsäkring
BM 18/2017-2018 Säsongsanpassad SFI-utbildning
BM 17/2017-2018 Återställd antagning till utbildning i Sverige
BM 16/2017-2018 Krafttag för det svenska språket
BM 9/2017-2018 Avställning och påställning av fordon på nätet
BM 8/2017-2018 Kortrutt-byggnadsprojekt Föglö utgår
BM 15/2017-2018 Fiskevårdsavgift för personer som inte är bosatta i landskapet
BM 14/2017-2018 Utflyttade ungdomar
BM 13/2017-2018 Studielån för att ta körkort för långtidsarbetslösa ungdomar
BM 12/2017-2018 Utökade landskapsandelar till kommunerna
BM 11/2017-2018 Skrotbilspremie
BM 10/2017-2018 Penningautomatmedel
BM 7/2017-2018 Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder
BM 6/2017-2018 Produktionsstöd för el från vindkraftverk
BM 5/2017-2018 Pensionsarvode
BM 4/2017-2018 Landskapsandelar och stöd till kommunerna
BM 3/2017-2018 Främjande av hållbar energiomsättning
BM 2/2017-2018 Främjande av hållbar energiomställning
BM 1/2017-2018 Främjande av hållbar energiomställning
M 1/2017-2018 Program för idrott, motion, hälsa och en aktiv fritid
V 3/2017-2018 Fyllnadsval av ersättare i självstyrelsepolitiska nämden 2015-2019
V 2/2017-2018 Val av två ordinarie medlemmar och två ersättare i Nordiska rådet 2017-2018
TMK 1/2017-2018 Talman Gun-Mari Lindholms anhållan om befrielse från uppdrag som ersättare i utskott
LF 3/2017-2018 Offentlig upphandling
BF 1/2017-2018 Budget för år 2018
V 1/2017-2018 Val av talman och två vicetalmän för arbetsåret 2017-2018
LF 2/2017-2018 Ny lag om Fordonsmyndigheten
LF 1/2017-2018 Polisernas avgångsålder
RB 2/2016-2017 Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2016
RP 16/2016-2017 Förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
RP 15/2016-2017 Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
RP 14/2016-2017 Godkännande av Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
F 5/2016-2017 Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. Lagtingsordningen
LF 36/2016-2017 Ändrade besiktningsintervaller och genomförande av EU:s trafiksäkerhetspaket
SF 17/2016-2017 Säkerheten kring och på Åland
SF 16/2016-2017 Språket vid Ålands lyceum
MOT 8/2016-2017 Destinationsmarknadsföring
LF 35/2016-2017 Införande av fiskevårdsavgift
BM 55/2016-2017 Avfallshantering
LF 34/2016-2017 Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017
BF 4/2016-2017 Andra tilläggsbudget för år 2017
SF 15/2016-2017 Narkotikasituationen bland ålänningar
RP 13/2016-2017 Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till...
RP 12/2016-2017 Godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...
MOT 7/2016-2017 Cancerscreening, en vinst för alla
M 6/2016-2017 Energi- och klimatstrategi för Åland till år 2030
M 5/2016-2017 Förslag till skogsprogram för Åland för åren 2018-2027
LF 33/2016-2017 Ändring av landskapslagen om energieffektivitet
LF 32/2016-2017 Förkortad sjukhusvistelse för färdigbehandlade patienter
LF 31/2016-2017 Ändring av marknadskontrollagstiftningen
RP 11/2016-2017 Godkännande av 1996 års protokoll till 1972 års konvention om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material samt 2009 och 2013 års ändringar i det samt till vissa lagar som har samband med dem
LF 30/2016-2017 Anpassning av blankettlagen om specialomsorger
LF 29/2016-2017 Havsplanering
LF 28/2016-2017 Ett nytt landskapsandelssystem
LF 27/2016-2017 Distribution av alternativa trafikbränslen
RS 2/2016-2017 Redogörelse över årsredovisningen per 31.12.2016