Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet.
  Diskussion.


 • Ledamot Roger Höglund Anförande | 14:02

  Tack, herr talman! Ärade lagtingsledamöter. Lag- och kulturutskottet har några betänkanden som ska presenteras. Normalt är det ju ordförande för utskottet som presenterar. Nu är utskottsordförande Rainer Juslin förhindrad, så därför beslöt vi att viceordförande, undertecknad, då presenterar de tre första av dessa betänkanden. Nästa vecka har vi en ganska späckad listan ändå, så det är bra om vi kan mata av.

  Det första betänkandet gäller gymnasieutbildningen. Lag- och kulturutskottet har behandlat landskapsregeringens lagförslag LF 25/2019-2020 gällande en uppdatering/ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning. Lagförslaget innebär en mindre teknisk ändring av 29 paragrafen. andra momentet och föranleddes av ändringar i rikslagen om studentexamen. Förändringarna medför att examinanden från och med våren 2020 ska delta i fem obligatoriska prov istället för fyra stycken, som för tillfället.

  Utskottet hörde Ålands lyceums rektor Markus Koskinen-Hagman som informerade att de flesta även för närvarande avlägger fem prov, varför förändringar inte kommer att innebära några större förändringar. Vid behandlingen framkom att ett fel insmugit sig texten, vilket rättades i samråd med lagberedningen och utbildnings- och kulturavdelningen.

  Utskottet framhåller i betänkandet att det finns en problematik när bestämmelser som hör till rikslagar skrivs in i lagtingslagar. I det här fallet skulle det räcka med en hänvisning till lagen om studentexamen, på så sätt skulle ändringar kunna ske utan att det behöver göras ändringar i landskapslagen om grundskoleutbildning.

  Utskottet har förutom rektor Markus Koskinen-Hagman hört minister Annika Hambrudd och lagberedare Alexandra Favorin. Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget i bifogad lydelse. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning för godkännande.
  Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.