Ålands folkhälsorapport 2019

Landskapsregeringens meddelande M 2/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Ålands folkhälsorapport 2019 har på uppdrag av Ålands landskapsregering sammanställts vid social- och miljöavdelningens hälso- och sjukvårdsbyrå. Landskapslagen om hälso- och sjukvård förpliktar till att följa ålänningars hälsa och välfärd samt redovisa de åtgärder som vidtagits (25§ LL 2011:114).
Åland har i nordisk jämförelse bra folkhälsa och ålänningarna är de friskaste människorna i Finland enligt Institutet för hälsa- och välfärds jämförelse. Medellivslängden är stigande och för tillfället är den förväntade medellivslängden på Åland högst i Norden när det gäller kvinnor (84,8). Förekomsten av folksjukdomar minskar medan upptäckten av nya cancerfall är ökande. Däremot har cancervården utvecklats och dödsfall orsakat av cancer är sjunkande, speciellt hos kvinnorna. Sjukdomar i cirkulationsorganen är fortfarande den största dödsorsaken.
Det finns även några negativa trender som borde uppmärksammas. Dessa är ökande narkotikabrottslighet som kommit till polisens kännedom samt dödsfall i trafiken. Trafikolyckor som leder till döden är högst på Åland i jämförelse med övriga Norden. En osäkerhetsfaktor i statistiken är dock den årliga variationen som utslagen på en liten befolkning ger tvära kast.
Denna folkhälsorapport baserar sig på data delvis fram till 2018. I rapporten finns jämförelser med andra nordiska länder och dessa jämförelser med andra nordiska länder baserar sig oftast på rapporter som utarbetats inom ramen för nordiska ministerrådets samarbetskommitté för statistik inom social- och hälsovården, NOMESCO. I rapporten har även använts olika databaser från t.ex. Folkpensionsanstalten (FPA), Statistikcentralen, Ålands hälso- och sjukvård, Cancerregistret, ÅSUB mm. De diagram som saknar jämförelse visar endast åländska siffror.
Trots ålänningarnas höga medellivslängd och förhållandevis goda hälsotillstånd finns det skäl att kontinuerligt följa upp förändringar i hälsotillståndet. Det är viktigt att följa med utvecklingen av livsstil och attityder som har eller kan ha betydelse för hälsan och uppkomsten av sjukdomar.
Landskapsregeringen översänder härmed Ålands folkhälsorapport 2019 som ett meddelande till lagtinget.

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd