Ålands landskapsregerings program för äldrepolitiken 2023–2030

Landskapsregeringens meddelande M 6/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen beslöt den 14.10.2022 att tillsätta en parlamentarisk referensgrupp med ansvar att ge politisk återkoppling i arbetet med att ta fram ett äldrepolitiskt program. Referensgruppens uppdrag var att gemensamt formulera förslag till programmets övergripande målsättningar. Landskapsregeringen fastställde programmet den 31 augusti 2023.
Programmet utgår från en övergripande vision och åtta målsättningar för landskapsregeringens äldrepolitik. Den övergripande visionen är ett åldersvänligt och inkluderande åländskt samhälle, där alla kan delta på lika villkor, leva sitt liv som individen själv önskar och leva så självständigt som möjligt. Uppfyllelse av målsättningarna omfattar insatser från många olika aktörer i samhället, inte endast landskapsregeringen och landskapsmyndigheterna. Programmet följs av ett separat åtgärdsprogram med konkreta insatser som ska bidra till att målsättningarna i det politiska programmet blir uppfyllda.
Landskapsregeringen översänder härmed landskapsregeringens program för äldrepolitiken 2023–2030 som ett meddelande till lagtinget.

Åtgärder