Den åländska förvaltningens fortsatta digitalisering

Landskapsregeringens meddelande M 3/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I förslaget till Ålands budget 2022 aviserades att landskapsregeringen skulle återkomma till lagtinget med ett särskilt meddelande om landskapet Ålands digitaliseringsarbete.
Landskapsregeringen tillsatte i februari 2021 en tjänstemannaarbetsgrupp med uppgift att utreda behovet av lagstiftning för den offentliga sek-torn rörande informationshantering. Arbetsgruppen har nu överlämnat sitt betänkande om lagstiftningsbehovet för förvaltningens fortsatta digitalisering. Betänkandet, som utgör grunden för det här meddelandet, lämnas för kännedom till lagtinget i bilaga 1.
Landskapsregeringen tillsatte även i januari 2021 en tjänstemannaarbetsgrupp för beredande av underlag för en lag om elektronisk behandling av klient- och patientuppgifter inom social- och hälsovården. Arbetsgruppen har nu överlämnat sitt underlag som lämnas för kännedom till lagtinget som bilaga 2 till det här meddelandet.
I mars 2021 antog EU-kommissionen en digital kompass för 2030: den europeiska vägen in i det digitala decenniet. Detta meddelande och dess bilagor utgör grunden för den åländska förvaltningens fortsatta väg in i det digitala decenniet.

Åtgärder