För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM DEN 1 NOVEMBER 1999 KL. 15.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar.  Upprop.

  Samtliga ledamöter närvarande.

   

   

  Föredrages ärende nr 1:

   

  Meddelande om tiden för val av

  - lagtingets utskott,

  - medlemmar i kanslikommissionen,

  - justeringsmännen,

  - självstyrelsepolitiska nämnden samt

  - representanter i Nordiska rådet.

   

  Meddelas:

  - att kandidatlistor för val av i 34 § lagtingsordningen nämnda utskott skall inlämnas till lagtingets kansli senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november,

   

  - att kandidatlistor för val av två medlemmar i kanslikommissionen skall inlämnas senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november,

   

  - att kandidatlistor för val av tre justeringsmän jämte ersättare skall inlämnas senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november,

   

  - att kandidatlistor för val av fyra medlemmar jämte ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden skall inlämnas senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november,

   

  - att kandidatlistor för val av två medlemmar och två personliga ersättare för dem i Nordiska rådet skall inlämnas senast tisdagen den 2 november kl. 15.00 och att valet förrättas vid plenum onsdagen den 3 november.

   

  Talmannen meddelar samtidigt att samtliga nämnda val förrättas för valperioden 1999-2003, förutom valet av medlemmar i Nordiska rådet som avser arbetsåret 1999-2000.

  Antecknas.

   

   

  Föredrages ärende nr 2:

   

  Fastställande av antalet ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden.

   

  Talmannen meddelar att lagtinget i början av valperioden enligt 11 § i arbetsordningen skall fastställa minsta antalet ersättare i självstyrelsepolitiska nämnden. Presidiet har för det val som förrättas för valperioden 1999-2003 eller till dess att eventuellt fyllnadsval förrättas beslutat föreslå samma antal som tidigare år, dvs. att fyra ersättare utses. Kan förslaget omfattas av lag­tinget? Förslaget omfattat.

   

   

  Föredrages ärende nr 3:

   

  Förslag om minsta antal ersättare i lagutskottet, finansutskottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskottet, justeringsutskottet samt stora utskottet.

   

  För val av ersättare valperioden 1999-2003 i lagutskottet, finansut­skottet, näringsutskottet, kulturutskottet, social- och miljöutskot­tet och juster­ingsutskottet föreslår presidiet med stöd av 57 § arbets­ord­ningen att i specialutskotten fyra ersättare och i juster­ings­utskottet tre ersättare skall utses. Kan förslaget omfattas? Förslaget omfattat.

   

  För val av ersättare i stora utskottet föreslås att fem ersättare utses. Kan även detta förslag godkännas? Förslaget godkänt.

   

   

  Antecknas till kännedom att till lagtinget överlämnats:

   

  Landskapsstyrelsens framställning om ny polislandskapslagstiftning. (FR nr 1/1999‑2000).

   

  Ärendet föredras för remiss måndagen den 8.11.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av 13 § landskapslagen om hälso‑ och sjukvården. (FR nr 2/1999‑2000).

   

  Ärendet föredras för remiss måndagen den 8.11.

   

   

  Landskapsstyrelsens framställning angående ändring av landskapslagen om brand‑ och räddningsväsendet samt följdändring i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna. (FR nr 3/1999‑2000).

   

  Presidiet föreslår att detta ärende tas upp till behandling vid plenum fredagen den 5.11.

   

  Lagtingets nästa plenum är onsdagen den 3.11 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 15.42).