Andra behandling

Ändring av fornminneslagen FR 13/2010-2011

  • Utdrag ur protokollet

    Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen.

    Diskussion. Ingen diskussion.

    Detaljbehandlingen vidtar. Det i landskapsregeringens framställning ingående lagförslaget landskapslagen om ändring av 2 och 12 § landskapslagen om fornminnen föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med kulturutskottets förslag.

    Lagförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.