Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Diskussion.


 • Tack, talman! Barnomsorgs- och grundskolelagen är en omfattande lag då barnomsorgslagen och grundskolelagen förs ihop till en landskapslag. Landskapsregeringen har tidigare föreslagit ändringar i lagen då det framkommit behov gällande vissa otydligheter samt att nya paragrafer kommit till bland annat gällande distansundervisning vid exceptionella situationer.

  Talman! Landskapsregeringen föreslår nu att lagen kompletteras med bestämmelser som ramlat bort. Det gäller förberedande undervisning utifrån att närmare bestämmelser ska utfärdas i landskapsförordning samt rätt att granska elevens saker där tre moment, som är väsentliga utifrån elevens rättssäkerhet, har fallit bort från paragrafen av misstag. Ytterligare är det mindre förändringar som uppmärksammats utifrån förberedelserna för att lagen ska träda i kraft. Tack.


 • Tack, talman! Tack minister Hambrudd. Jag ser att det här lagförslaget är helt på sin plats och mycket angeläget. Det är rätt att komplettera det på det här sättet på ett smidigt sätt. Man föreslår också smidiga lösningar här, exempelvis då det gäller speciallärare som ska uttala sig i första hand framom skolpsykologen då det gäller mångprofessionellt stöd.

  Sedan finns det en förordningsfullmakt här i sjätte paragrafen. Har ni fört någon diskussion inom landskapsregeringen kring hur ni ska säkra den här lagstiftningskontrollen då det gäller nya förordningar?


 • Tack, talman! Lagstiftningskontrollen gällande förordningar, nej det har vi inte haft en diskussion om.


 • I egenskap av ordförande för lag- och kulturutskottet så ser jag det som angeläget att ni tittar väldigt noggrant på den här förordningen så att inte samma lapsus uppstår som förra gången, då gällande behörigheten för exempelvis lärare med stöd av samma lagstiftning.


 • Tack, talman. Vi kommer in i en annan diskussion nu, utifrån förordningen, där vi hade en dialog ledamot Juslin och jag gällande förordningen kring klasslärare.


 • Talman! Jag skulle gärna vilja höra ett fördjupat resonemang från utbildningsministern gällande ändringen av det mångprofessionella stödet, alltså ändringen att det är specialpedagoger som gör utredningen i stället för skolpsykologer. Jag skulle gärna höra ett fördjupat resonemang om vad det innebär rent kvalitetsmässigt för barnen. Anser utbildningsministern att det är en förhöjning eller är det bristen på skolpsykologer som är orsaken till att man gör så här? Jag vill helt enkelt ha ett fördjupat resonemang.


 • Tack, talman. Gällande ändringen i paragraf 20 om mångprofessionellt stöd, specialläraren istället för skolpsykologen, så det handlar helt enkelt om den pedagogiska utredningen. Det är det som specialläraren ska göra utredning på. Så det handlar inte om bristen på skolpsykologer.


 • Talman! Det låter bra. Jag tror också, precis som ledamoten Juslin sade här tidigare, att det säkert är en rätt och riktig bedömning. Men speciallärarnas roll har ju blivit alltmer central i skolvärlden generellt, och allra särskilt nu när man har lagstadgat om trestegsstödet. Så jag hoppas att utskottet också i sin analys av detta kan höra speciallärarna, för deras roll är oerhört viktig för att förebygga utanförskap framöver. Det är säkert en god ändring. Men, som sagt, ett fördjupat resonemang skulle ha varit spännande att höra.


 • Tack ledamot Zetterman. Det var ett bra påpekande. Jag hoppas på att utskottet tar ledamot Zettermans åsikt till mötes.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet omfattas? Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.