Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannen konstateras att utskottet föreslagit att lagförslaget ska förkastas och att beslut om förkastande fattas först vid ärendets andra behandling.

  Först tillåts en diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Till grund för behandlingen ligger utskottets betänkande.  Eftersom utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas kan det väckas förslag om att lagmotionen läggs till grund för behandlingen. Väcks inget sådant förslag, förklaras första behandlingen till den delen avslutad efter det att diskussionen i ärendet avslutats.

  Diskussion.

  Ltl Roger Eriksson

  Herr talman! Nu har vi lag- och kulturutskottets betänkande 5/2015-2016 på vårt bord.

  Det här ärendet har sin upprinnelse i en lagmotion av ltl Runar Karlsson m.fl. som senare kommer att berätta om hur de ser på det här.

  Lag- och kulturutskottet har behandlat den här. Sammanfattningsvis kan sägas att ur den här motionen framkommer att motionärerna vill att besiktningsintervallerna ska ändras för person- och paketbilar i privat bruk samt att veteranbilar inte ska undgå regelbunden besiktning.

  Majoriteten i utskottet föreslår, efter omröstning, att lagmotionen ska förkastas.

  Kortfattat majoritetens synpunkter. Vi konstaterar, i likhet med motionärerna, att den åländska bilparken inte utsätts för negativ påverkan som vintersaltning av vägar utgör. Under höranden har det också framkommit att i Sverige har Transportstyrelsen föreslagit att kontrollbesiktning ska ske vartannat år för personbilar. Det har också framkommit att man i Sverige anser att det här ska träda ikraft i februari 2018. Utskottet har konstaterat att en liknande övergång skulle kunna övervägas om det blir aktuellt med förändrade besiktningsintervaller på Åland. Vi har inte ställt oss helt negativa till den saken.

  Herr talman! När det gäller veteranbilar så delar vi inte motionärernas uppfattning om att veteranbilar ska vara undantagna från årsbesiktningen. Under hörandet har det framkommit att gamla bilar, fast de inte används så mycket, kan vara i ganska dåligt skick, gummidelar bl.a. bromsslangar kan vara av sämre kvalitet. Inte bara åldern utan även skicket är ganska avgörande. Det är också ologiskt att bilar äldre än 15 år ska besiktas men bilar över 30 år behöver inte besiktas alls. Jag anser att det inte är trafiksäkert att så pass gamla bilar rör sig på de åländska vägarna, fastän i begränsad omfattning, utan att de överhuvudtaget behöver kontrolleras.

  Det framkom också att det finns en lagöversyn som är aktuell här. Utskottets majoritet anser att en sedvanlig beredning av en lagändring är till fördel. Utskottet har också fått erfara att landskapsregeringen under hösten 2016 planerar företa en översyn av lagstiftningen mot bakgrund av nya EU-direktiv. Utskottets att landskapsregeringen i samband med översynen även bör överväga förändringar av besiktningsintervallerna. Samtidigt bör landskapsregeringen planera i vilken takt de nya bestämmelserna ska införas samt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av konsekvenserna för Motorfordonsbyråns verksamhet på Åland.

  Med hänvisning till det så föreslår utskottet att lagtinget förkastar lagförslaget i motionen men bringar betänkandets motiveringar till landskapsregeringen för kännedom.

  Ltl Runar Karlsson

  Herr talman! Jag kan konstatera att utskottet är väl i princip till 100 procent för den här motionen med vissa betänkligheter. Utskottet ifrågasätter bl.a. att man kan frångå att veteranbilar måste besiktas överhuvudtaget. Vi vet att veteranbilar används oerhört begränsat. De måste vara veteranbesiktade, de måste ha veteranförsäkringar och i med detta så ställs det stora krav på originalskick. Den som har en veteranbil i originalskick kör knappast ut med den ens när det regnar. Man bara ”finåker”. Det är egentligen helt onödigt att veteranbilar besiktas. Det är egentligen den enda åsikten som utskottet har som skiljer sig från motionen.

  När man läser detta så håller man med i punkt efter punkt efter punkt. Då blir man lite fundersam varför utskottet sedan säger, trots att de i princip är för detta, att man inte vill göra detta. Man ska vänta och se tills man kommer med en lagstiftning som även omfattar den här delen.

  Med tanke på att lagberedningen har mycket begränsade resurser och har oerhört många lagar på gång så skulle det vara effektiv verksamhet att verkligen ta den här motionen rakt upp och ner. Jag kan inte se någon dramatik alls i vårt lilla samhälle att man skulle ändra besiktningen, vilket skulle betyda stora besparingar i kostnader för bilägarna. De finns nog pålagda kostnader tillräckligt ändå. Nu väljer man att man ska vänta och se och kanske göra detta tillsammans med en annan lagstiftning.

  Den här regeringen pratar ideligen om effektiv verksamhet i många andra sammanhang, men här väljer man att göra precis tvärtom. Sanningens minut har inte riktigt trätt in för regeringen sedan när det gäller, vilket jag blir förvånad och lite besviken över. Men det är ju så där, när det gäller andra så ska det vara effektiv verksamhet, men när det gäller landskapsregeringen själva så bryr man sig inte så mycket om det. Man väljer att sätta många dagar, kanske veckor, på lagberedningen för just detta och göra om det från början igen. Utskottet har inte varit kritiskt ens till innehållet och den juridiska naturen, utan man tycker att även det är bra. Jag blir lite förvånad att utskottet inte har gått in för det.

  Slutligen föreslår jag att den här lagmotionen ställs till grund för vidare behandling så att vi får en omröstning här i salen. Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet?

  Ltl Bert Häggblom

  Jag understöder ltl Runar Karlsson förslag.

  (Hörs inte. Mikrofonen inte påslagen).

  Talmannen

  Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Under diskussionen har ltl Runar Karlsson, understödd av ltl Bert Häggblom, föreslagit att lagmotionen ska läggas till grund för ärendets fortsatta behandling. Ärendets sakliga behandling avbryts därför så att det kan fattas beslut med anledning av ltl Runar Karlssons förslag.

  Omröstning kommer att verkställas.

  De som omfattar att lag- och kulturutskottets betänkande kvarstår som grund för behandlingen, röstar ja. De som omfattar ltl Runar Karlssons förslag röstar nej.

  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig.

  Majoritet för ja. Lagtinget har beslutat att lag- och kulturutskottets betänkande utgör grund för den fortsatta behandlingen.

  Talmannen konstaterar att utskottet föreslagit att lagförslaget ska förkastas och att beslut om förkastande fattas först vid ärendets andra behandling.

  Diskussionen är härmed avslutad. Konstateras att utskottet har föreslagit att lagförslaget ska förkastas och att förslag om förkastande tas upp till behandling vid ärendets andra behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.