För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 18 december 2006 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Fredrik Lindqvist).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från lagtingsarbetet den 18-19.12 anhåller ltl Fredrik Lindqvist på grund av privata angelägenheter. Beviljas.

   

   

  Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Raija-Liisa Eklöws m.fl. spörsmål om principer för lönesättning inom förvaltningen. (S 1/2006-2007).

   

  Enligt 38 § arbetsordningen skall då svaret eller meddelandet att svar inte avges första gången föredras ärendet bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3.1.2007. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 6/2006-2007 om godkännande av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen. (RP 4/2006-2007).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 20.12. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 3:

   

  Finansutskottets betänkande nr 3/2006-2007 om budget för landskapet Åland 2007. (FR 3/2006-2007 jämte finansmotionerna nr 1-71/2006-2007).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 19.12. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 4:

   

  Finansutskottets betänkande nr 4/2006-2007 om införande av ett allmänt avdrag vid kommunalbeskattningen. (FR 5/2006-2007).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 19.12. Godkänt.

   

   

  Föredras för första behandling ärende nr 5:

   

  Lagutskottets betänkande nr 5/2006-2007 angående ny blankettlagstiftning innehållande bestämmelser om pensioner för dem som anställs av landskapet efter årsskiftet 2006-2007. (FR 19/2005-2006 och LM 2/2003-2004).

   

  Först tillåts allmän diskussion. Efter avslutad diskussion kan enligt 54 § 2 mom. lagtingsordningen förslag väckas om att ärendet skall remitteras till stora utskottet. Diskussion.

   

   

  Ltl Roger Eriksson:

  Fru talman!

  Vi har nu på vårt bord lagutskottets betänkande nr 5 2006-2007 angående pensionslagstiftning för landskapets anställda.

   

  Jag kan inledningsvis säga att ett enigt lagutskott omfattar landskapsregeringens framställan.  Vi har haft ett omfattande hörande och kommit till den slutsatsen, vi har haft mycket frågetecken, men de har rätats ut under resans gång, så vi är som sagt eniga och omfattar regeringens tankar i framställningen.

   

  Reformen har varit efterfrågad en lång tid,  enligt uppgift i över 10 års tid har det efterfrågats ett behov av förändring av gällande lagstiftning.

   

  I korthet går det ut på att de som anställs efter 1.1.2008 skall försäkras ut till privata aktörer som innehar kompetens och kunskap att sköta landskapets pensioner.  Det innebär att  vi antar den nya lagen om pension för arbetstagare samt lagen om dess ikraftsättande så att den i framtiden blir gällande för både offentligrättsligt och privaträttsligt anställda som anställs efter 1.1.2008. Därefter  skall en överenskommelseförordning till för att överföra uppgifter av närmast övervakningsnatur från landskapsregeringen till pensionsskyddscentralen. Det här betyder att man har en lång framförhållning; de som blir anställda efter nämnda datum  och senare går i pension; vi talar om ungefär en generation framåt när det här blir riktigt aktuellt. På sikt leder detta till att landskapets

  egen administration avvecklas. Men vi kommer att ha ett parallellt system under en övergångstid, dvs. för dem som följer det gamla systemet, så länge det lever sitt liv, om vi säger så.

   

  Orsaken till detta är att man vill rationalisera verksamheten; det är mycket svåra och komplicerade frågeställningar. Enligt uppgift är det bara 6-8 personer i hela landet som behärskar systemet. Då har vi i lagutskottet kommit till samma slutsats som även regeringen har i sin framställan, att det inte är förnuftigt att bygga upp en egenomfattande administration att sköta detta, utan det är bättre att försäkra ut jobbet till privata aktörer.  Så har både landskapregeringen och även lagutskottet resonerat.

   

  För att man skall förstå det här bör kanske  nämnas att ansvaret för landskapets anställdas

  pensioner fortfarande åligger landskapet. Landskapet har bara valt att sköta det på detta sätt att stifta lagen att vi skulle kunna ha privata aktörer att sköta det, både för privaträttsligt och offentlig-rättsligt anställda.

   

  Lagutskottet har granskat förfarandet ur grundlagsrättslig synpunkt, närmast enligt 124 §. Vi har kommit till den slutsatsen, som även regeringen har, att förfarandet uppfyller kraven på tryggandet av grundläggande fri- och rättigheter, rättsäkerhet och god förvaltning mm. Det är så att Pensionsföräkringanstalternas verksamhet regleras i lag, och är under tillsyn av pensionsskyddscentralen och finansinspektionen. Det är lagreglerat och det finns rättsmedel och allting, så det torde inte stöta på hinder om vi tänker på efterhandskontrollen av våra lagar.

   

  En annan fråga som utskottet har funderat mycket på är hur förvaltas och  sköts den egendomsmassa som kommer att byggas upp i framtiden. Vi vet att arbetsgivare och arbetstagare betalar  in en del av lönen till en fond som byggs upp. Det var en stor fråga och vi har begärt ett utlåtande av finansutskottet som har bifogats betänkandet.

   

  Vi har konstaterat att när landskapregeringen köper tjänsten av privata aktörer kan man då som beställare ställa vissa krav. Vi har i betänkandet betonat faktorerna som närhet, smidighet, service och språk som avgörande krav. De aktörer som uppfyller detta krav kan då s.a.s. fritt kämpa om uppdraget. Vi har marknadsekonomi och landskapet köper tjänsterna av dem som uppfyller de nämnda kraven. Jag kan också nämna att Finland har ett undantag om EU:s regler för offentlig upphandling inom detta område, så att det inte berör pensionsförsäkringstjänster. Nu spekulerar vi lite, men troligtvis är det ganska bra för oss att det finns ett sådant undantag.

   

  Vi hade som sagt ett omfattande hörande och det kom fram att i Sverige har man ingen moral och rättvisa, man har spekulerat bort pensionstagarnas pengar. Det system som vi går in för nu är nog så tryggt man kan få det.

   

  Om fonden går bra i framtiden och det ramlar in pengar hur mycket som helst så finns det ett s.k. överfyllnadsskydd, alltså om det kommer så mycket pengar in kan det också falla tillbaka till arbetsgivaren. Det får inte bli ett system i sig själv bara som blir rikare och rikare, och det är också förnuftigt.

   

  En annan sak är tidpunkten för ikraftträdandet. Som ni ser i betänkandet har vi uppskjutit det med jämnt ett år. Det fanns inte realistiska möjligheter för oss att få det i kraft till årsskiftet; vi fick framställningen i slutet av juni, men lagtingets arbete började i september och så skall vi beakta att

  Vi har granskningen på fyra månader hos  presidenten. Vi har i utskottet varit i  kontakt med förvaltningen och även med landskapsregeringen och ansvariga ledamöter och fått s.a.s. klartecken att det är bra att vi skjuter upp det ett år.  Detta för att förvaltningen skall hinna komma igång, så att överenskommelseförordningen och upphandlingen av tjänster samt att systemet skall vara klart, om vi säger så. Om man beaktar att det har hållit på i över tio år så kanske det inte är stort fel att skjuta upp det ett år nu för att få det riktigt gjort.

   

  Jag vill också säga några ord om motionen som vi har förkastat i utskottsarbetet. Det står skrivet om det, så jag tänker inte upprepa det.. Jag kan bara tillägga att vi erhöll information om att det i teorin kunde gå så, om man skulle ha följt motionen, att man skulle ha fått utbetalning av pension två gånger på samma månad, t.ex. två gånger  i december månad, om vi tänker teoretiskt. Det skulle

  leda till negativa skattekonsekvenser, i och för sig lagutskottet sysslar lagutskottet inte med skatteplanering, men vi kan beakta det här också ur den enskildes synpunkt, vad som är vettigt och förnuftigt. Då har vi kommit till slutsatsen att det system vi har är ganska bra redan nu. Det har också kommit till vår kännedom att i framtiden kan man även avtala skilt om en individuell utbetalningsdag.  Då kan de privata aktörerna och pensionstagarna fritt diskutera vilka dagar man vill ha.

   

  Till slut , fru talman, vill jag peka på en lagteknisk detalj som uppmärksammasts först efter det betänkandet justerats och tryckts.  I 1 § 3 mom. I det tredje lagförslaget i framställningen hänvisas till ”de i 1 och 2 mom.  angivna författningarna”.  Detta är en felskrivning som bör lyda ”de i 1 mom.  angivna författningarna”. 

  Jag ber att justeringsutskottet beaktar detta som en rättelse i den slutliga lagtexten. Det är en helt teknisk grej, ingen politisk grej, utan det är en lagteknisk grej som har kommit fram efter vi har klubbat vårt betänkande, men en påpasslig förvaltning har märkt felet.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Väcks förslag om remiss till stora utskottet? Ingen remiss. Ärendets första behandling är avslutad.

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens meddelande om Europeiska unionen och Åland – prioriteringar år 2007 och verksamhet år 2006. (M 1/2006-2007).

   

  Ärendet upptas till behandling den 8.1.2007. Lagtingets nästa plenum är i morgon den 19 december kl. 13.00. Plenum är avslutat. (Plenum avslutades kl.13.19).