Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 21 december 2006 kl. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Jan-Erik Mattsson). Ltm Mattsson anlände efter uppropet.

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

   

  Lagutskottets betänkande nr 6/2006-2007 om godkännande av Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i hälsoreglementet som hör till området för lagstiftningen. (RP 4/2006-2007).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Detaljbehandlingen vidtar.  Det i framställningen ingående lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagförslaget är bifallet.

   

  Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

   

  Föredras för fortsatt enda behandling ärende nr 2:

   

  Finansutskottets betänkande nr 3/2006-2007 om budget för landskapet Åland 2007. (FR 3/2006-2007 jämte finansmotionerna nr 1-71/2006-2007).

   

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 20 december. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar, dock så att där ändringsförslag inte aviserats, föreläggs huvudtitlarna i sin helhet. Därefter föreläggs inkomsterna enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar om ändringsförslag aviserats och i övrigt i sin helhet, sedan betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar.

   

  Föreläggs 41 Ht  Lagtinget i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs 42 Ht Landskapsregeringen i sin helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs 43 Ht Kansliavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel.

  Kapitel 01. Godkänt. Kapitel 03. Godkänt. Kapitel 04. Godkänt. Kapitel 05.

   

  Ltl Danne Sundman:

  Talman!

  Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 26 att anslaget under moment 43.05.62 utgår samt att första stycket under motiveringen under moment 43.05.60 ersätts med följande: ”Momentet avser även ersättningar för upphovsrättskostnader som bolaget har.”

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Fredrik Karlström , föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 43.05.60 enligt finansmotion nr 26. Vidare har ltl Sundman, understödd av ltl Fredrik Karlström, har föreslagit att anslaget under moment 43.05.62 utgår i enlighet med finansmotion nr 26. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Eftersom de båda förslagen hör samman med varandra och väckts i samma motion kommer gemensam omröstning att verkställas om de två förslagen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt!.

   

  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 10.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag föreslår i likhet med nr 38 att i ett nytt moment, 43.10.05, upptas ett anslag om10.000 euro, vartill fogas en motivering enligt följande: ”En landskapsomfattande rådgivande folkomröstning angående den framtida kommunstrukturen ordnas i samband med lagtingsvalet. Landskapsregeringen återkommer i början av året med behövlig lagstiftning i frågan. ÅSUB ges i uppdrag att bistå med utformning av frågorna i omröstningen.”

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Fredrik Karlström, föreslagit att ett anslag om 10.000 euro upptas  under ett nytt moment 43.10.05 enligt finansmotion nr 38. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Torbjörn Eliasson och ltl Raija-Liisa Eklöw biträda vid omröstningen.

   

  Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Roger Eriksson: ja, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: ja, Anders Eriksson: ja, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: ja,

   

  Omröstningen har gett som resultat 27 ja-röster och 3 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Kapitel 15. Kapitel 20. Godkänt. Kapitel 43.25.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw:  Fru talman! Jag föreslår under kapitlet ett tillägg till motiveringen i enlighet med lydelsen i finansmotion nr 20: ”Landskapsregeringen kommer under budgetåret att granska möjligheten att grunda en fond för att ekonomiskt underlätta för husägare som drabbas av sjuka-hus-problematiken.”

  Ltl Roger Eriksson: Fru talman! Jag skall be att få understöda motionen.

   

  TALMANNEN:: Under detaljbehandlingen har ltl Eklöw, understödd av ltl Roger Eriksson, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen till kapitel 43.25 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 20 Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Eklöws ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 27. Godkänt. Kapitel 30. Godkänt. Kapitel 32. Godkänt. Kapitel 60.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag föreslår följande förändring enligt finansmotion nr 62. Under kapitel 43.60 infogas ett nytt stycke med följande text: ”För att ge utbildade poliser förutsättningar att utföra polisutgifter skall under året behovet av att anställa utredningssekreterare och vaktmästare eller motsvarande civilpersonal utredas. Den polisstyrelse som skulle inrättas enligt lagtingets beslut under 2006 skall få en struktur och tillsättas. Polisverksamheten skall organiseras och ledningsstrukturen klargöras. Polisens behov av personalchef skall utredas. För att tillse att polisens omedelbara utrymmesbehov ändamålsenligt tillgodoses skall utrymmen hyras upp.” Vidare föreslår jag att tredje stycket i detaljmotiveringen under moment 43.60.20 utgår och ersätts med följande text: ”I syfte att förstärka bekämpningen av narkotikabrott har brottsmålsavdelningen under 2006 förstärkts med en extra kommissarie. För fortsatt satsning mot narkotika föreslås at tfr.o.m. den 1.3.2007 inrättas en extra polistjänst vid brottsmålsavdelningen som skall verka som utredningssekreterare.”

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Åke Mattssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Åke Mattsson, understödd av ltl Mats Perämaa föreslagit två tillägg till detaljmotiveringen till kapitel 43.60 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 62. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Eftersom de båda förslagen avser olika saker kommer omröstning att verkställas om dem var för sig. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs först den första tilläggsmotiveringen De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Åke Mattssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs därefter den andra tilläggsmotiveringen De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Åke Mattssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 70. Godkänt. Kapitel 80. Godkänt.

   

  Föreläggs 44 Ht Finansavdelningens förvaltningsområde i sin helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs 45 Ht Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde enligt kapitel.

   

  Ltl Roger Eriksson: Fru talman! I enlighet med finansmotion nr 16 föreslår vi att till motiveringen under kapitel 45.01 rubriken ”Mål för år 2007” efter sista punkten under rubriken ”Hälso- och sjukvårdspolitik” införs punkten: ”att skapa ett serviceboende för de funktionshindrade”.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Roger Erikssons förslag.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! I enlighet med det aviserade ändringsförslaget är det ett tillägg under ”Socialpolitik”, punkterna 1 och 2, dvs. 1: ”att under året görs en utredning om hur privata äldreomsorgsalternativ kunde uppmuntras” och punkt 2: ”att arbetet med införandet av en barnomsorgspeng går vidare under året och nödvändig lagstiftning för förverkligande tillställs lagtinget.”

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag ber att få understöda ltl Gun-Mari Lindholms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Roger Eriksson, understödd av ltl Raija-Liisa Eklöw, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen till kapitel 45.01 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 16. Vidare har ltl Lindholm, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under samma kapitel 45.01 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 30.Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas om de båda förslagen var för sig.

   

  Först röstas om det förslag som ingår i finansmotion nr 16. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Roger Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om det förslag som ingår i finansmotion nr 30. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag ber om öppen omröstning.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.  

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Torbjörn Eliasson och ltl Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Roger Eriksson: ja, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson:nej , Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: ja, Sune Mattsson: avstår, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: ja,

   

  Omröstningen har gett som resultat 23 ja-röster och 6 nej-röster och en ledamot har avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Kapitel 45.10.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! I enlighet med min reservation till betänkandet, som grundar sig på finansmotion 1, föreslås för genomförande av det s.k. Vågenprojektet att ett nytt moment införs under kapitel 45.10, där motiveringen lyder: ”Övriga sociala utgifter. Ett anslag om 1 miljon euro upptas under momentet för missbrukarvårdsåtgärder inom landskapet och för vård på behandlingshem samt för utbildning av resurspersoner till stöd för missbrukare i vårdkedjan.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag understöder motionen om narkotika.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag har ett ändringsförslag under moment 45.10.51 i enlighet med finansmotion nr 41 att man skulle införa ett Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst och man skulle uppta ett anslag om 500.000 euro.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag understöder ltl Gun-Mari Lindholms förslag.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag har ett ändringsförslag enligt finansmotion 71 som lyder att i motiveringen under kapitel 45.10 Övriga sociala utgifter skall det kompletteras med: ”Landskapsregeringen avser att förslagen i Åländsk Utredningsserie 2005:2 Alkohol- och drogförebyggande arbete inom ÅHS omgående bör implementeras i verksamheten vid ÅHS.”

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Åke Mattssons förslag.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag vill anmäla ett ändringsförslag enligt finansmotion nr 70 angående Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter: ”Landskapsregeringen skall under våren 2007 utarbeta en strategisk plan genom att i detalj planera och arrangera utbildningstillfällen under hösten 2007 i temat livskunskap för föräldrar och alla andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med barn.

   

  Ltl Mats Perämaa Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Åke Mattssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Perämaa, understödd av ltl Åke Mattsson , föreslagit att ett nytt moment intas under kapitel 45.10 och att under momentet upptas ett anslag om 1.000.000 euro för missbrukarvårdsåtgärder enligt finansmotion nr 1. Vidare har ltl Åke Mattsson, understödd av ltl Mats Perämaa föreslagit två tillägg till detaljmotiveringen till kapitel 45.10 enligt den lydelse som framgår av finansmotionerna nr 70 och 71. Ytterligare har ltl Lindholm, understödd av ltl Danne Sundman,  föreslagit att ett nytt moment 45.10.51 intas i budgeten och att under momentet upptas ett anslag om 500.000 euro för ett Ålandstillägg för pensionärer enligt finansmotion nr 41. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas om de fyra förslagen var för sig.

   

  Först röstas om det förslag som ingår i finansmotion nr 1. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag begär öppen omröstning.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Roger Eriksson att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: avstår, Anders Eriksson: ja, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren:nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: avstår, Lindholm: nej, Sundman: avstår, Boman: ja,

   

  Omröstningen har gett som resultat 19 ja-röster och 8 nej-röster och 3 ledamöter har avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Därefter röstas om det förslag som ingår i finansmotion nr 70. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Åke Mattssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om det förslag som ingår i finansmotion nr 71. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Åke Mattssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Carina Aaltonen och ltl Peter Grönlund att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: avstår, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: ja, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: ja,

   

  Omröstningen har gett som resultat 19 ja-röster, 10 nej-röster och en ledamot har avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Slutligen röstas om det förslag som ingår i finansmotion nr 41. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Veronica Thörnroos:  Fru talman! Jag önskar öppen omröstning.

   

  Ltl Ragnar Erlandsson: Fru talman! Jag stöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Torbjörn Eliasson och ltl Raija-Liisa Eklöw att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: avstår, Roger Eriksson: avstår, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: avstår, Sune Mattsson: avstår, Englund: avstår, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: avstår, Perämaa: avstår, Sjögren: avstår, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: avstår.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster,  5 nej-röster  och 9 ledamöter  har avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Kapitel 45.15.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till motiveringen till finansmotion nr 60 som lyder 45.15.33 får följande tillägg: ”Landskapsregeringen överväger att med i momentet föreslaget anslag stöda svenskspråkig vårdverksamhet för drogmissbrukare.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Mats Perämaas reservation.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Mats Perämaa, understödd av ltl Åke Mattsson, föreslagit att under momentet 45.15.33 införs en detaljmotivering enligt den lydelse som framgår av ltl Mats Perämaas reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar med ltl Mats Perämaa ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 20. Godkänt. Kapitel 25. Godkänt. Kapitel 30. Godkänt. Kapitel 35.Godkänt. Kapitel 50. Godkänt. Kapitel 52.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 45.52.88 minskas med 100.000 euro, alltså att anskaffningen av områden för naturskyddsändamål minskas enligt finansmotion nr 21.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag understöder ltl Fredrik Karlströms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Fredrik Karlström, understödd av ltl Danne Sundman föreslagit att anslaget under moment 45.52.88 sänks med 100.000 euro i enlighet med finansmotion nr 21. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar med ltl Fredrik Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 54. Godkänt. Kapitel 56.Godkänt. Kapitel 58. Godkänt. Kapitel 59. Godkänt. Kapitel 70.

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till detaljmotiveringen för moment 45.70.20 ”-avlöningsansvaret för cancersjuksköterskan övergår till ÅHS” i enlighet med finansmotion nr 10.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag ber att få understöda ltl Sune Mattssons ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sune Mattsson, understödd av vtm Viveka Eriksson föreslagit  ett tillägg till detaljmotiveringen för moment 45.70.20 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 10. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Mattssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  46 Ht Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde.

  Kapitel 01. Godkänt. Kapitel 03. Godkänt. Kapitel 05.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag föreslår att i motiveringen till kapitlet 46.05 Fritt bildningsarbete och hantverksutbildning införs följande skrivning: ”Under året utreds konsekvenserna av en överföring av ansvaret för medborgarinstitutets verksamhet från kommunerna till landskapet.”

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag understöder vtm Viveka Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Sune Mattsson, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för kapitelmoment 46.05 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 57. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar med vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 07. Godkänt. Kapitel 09. Godkänt. Kapitel 11. Godkänt. Kapitel 13. Godkänt. Kapitel 15. Godkänt. Kapitel 17. Godkänt. Kapitel 19. Godkänt. Kapitel 25.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag föreslår att i motiveringen till kapitel 46.25 Ålands läromedelscentral utgår tredje stycket och ersätts med följande text: ”Under året överförs ansvaret för läromedelscentralens verksamhet på landskapet.”

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Viveka Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Sune Mattsson föreslagit  ett tillägg till detaljmotiveringen för kapitel moment 46.25 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 54. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Viveka Erikssons  ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 32. Godkänt. Kapitel 34. Godkänt. Kapitel 35. Godkänt. Kapitel 40. Godkänt. Kapitel 41. Godkänt. Kapitel 42. Godkänt. Kapitel 44.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag föreslår att anslaget och motivering under moment 46.44.76 Lösdriftsstall för dikor utgår och stryks.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag ber att få understöda ltl Fredrik Karlströms förslag.

   

  TALMANNEN:Under detaljbehandlingen har ltl Karlström, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit att  anslaget under moment 46.44.76 utgår ur budgeten i enlighet med finansmotion nr 35. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 48. Godkänt. Kapitel 50. Godkänt. Kapitel 52. Godkänt. Kapitel 55. Godkänt. Kapitel 60.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag föreslår i min finansmotion nr 39 att vi stryker anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag ber att få understöda ltl Fredrik Karlströms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Karlström, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit att  anslaget under moment 46.60.75 utgår ur budgeten i enlighet med finansmotion nr 39. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 80. Godkänt.

   

  47 Ht Näringsavdelningens förvaltningsområde.

  Kapitel 01. Godkänt. Kapitel 03.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag föreslår en ändring under kapitel 47.03, att det fogas ett tillägg enligt följande: ”Landskapsregeringen tar under året initiativ till en informationskampanj angående språkkrav i det åländska näringslivet i syfte att möjliggöra för åländska ungdomar att i större utsträckning få jobb utgående från rätt krav på nivå på språkkunskaper och där det kunde framgå hur språkbarriären kunde överbryggas.”

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Lindholm, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen till kapitel 47.03 enligt den lydelse som framgår av finansmotionen nr 46. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas om förslaget. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar med ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag  röstar nej, Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag understöder öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Carina Aaltonen och ltl Roger Eriksson att biträda vid omröstningen. Omröstningen verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: avstår, Roger Eriksson: avstår, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: avstår, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: avstår, Sune Mattsson: nej, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: avstår, Perämaa: avstår, Sjögren: avstår, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: ja,

   

  Omröstningen har gett som resultat 17 ja-röster, 6 nej-röster medan 7 ledamöter avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Kapitel 47.05. Godkänt. Kapitel 15. Godkänt. Kapitel 17. Godkänt. Kapitel 19. Godkänt. Kapitel 21. Godkänt. Kapitel 22. Godkänt. Kapitel 24. Godkänt. Kapitel 26. Godkänt. Kapitel 30. Godkänt. Kapitel 41. Godkänt. Kapitel 44. Godkänt. Kapitel 46. Godkänt. Kapitel 52. Godkänt. Kapitel 55. Godkänt. Kapitel 58. Godkänt.

   

  Ht 48 Trafikavdelningens förvaltningsområde.

  Kapitel 01.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! I enlighet med finansmotion nr 15 föreslår jag ett tillägg till motiveringen under 48.01.01 med texten: ”Anslaget inkluderar även kurs- och informationstillfällen som trafikavdelningen ordnar runtom i hela landskapet i mer miljövänlig bilkörning, t.ex. med Agenda 21 och trafikskolorna.”

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag ber att få understöda ltl Katrin Sjögrens förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjögren, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för moment 48.01.01 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 15. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

   

  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sjögrens ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 10. Godkänt. Kapitel 20. Godkänt. Kapitel 30.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag har ett ändringsförslag enligt finansmotion nr 32angående gång- och cykelvägar mellan Gottby och Mariehamn och mellan Lemström och Söderby samt principen om utbetalning från landskapet till kommunerna angående cykelvägarna.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag understöder förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen  har ltl Gun-Mari Lindholm, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit ett tillägg till motiveringen  till moment 48.30.77 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 32. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas om förslaget. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar med ltl Gun-Mari Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Kapitel 31.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag föreslår i enlighet med finansmotion nr 24 att kapitelmotiveringen under kapitel 48.31 ändras så att första stycket ersätts med följande: ”Vägundershållsenheten handhar skötseln av landskaps- och bygdevägar, underhållet av broar och färjfästen samt driften av linfärjor utifrån beställarens anvisningar. Enheten utför uppdrag internt och skall inte konkurrera med privata aktörer. Enheten anlitar i största möjliga utsträckning privata leverantörer för sina uppdrag och minimerar sin egen maskinpark och personal på sikt.”

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag ber att få understöda ltl Fredrik Karlströms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Karlström, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för kapitel 31 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 24. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag begär öppen omröstning.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag understöder öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Roger Eriksson: avstår, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: avstår, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: avstår, Sune Mattsson: nej, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: ja, Sjögren: avstår, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster, 8 nej-röster medan 4 ledamöter avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

  Kapitel 48.32. Godkänt.

   

  Ht 49. Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster. Godkänd.

   

  INKOMSTERNA

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet jämte detaljmotiveringar.

  Avd. 31. Lagtinget.  Godkänd. Avd. 32. Landskapsregeringen. Godkänd. Avd. 33. Kansliavdelningens förvaltningsområde.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag har ett tillägg till motiveringen enligt min finansmotion nr 42 som lyder: ”Den s.k. TV-avgiften avskaffas i nuvarande form senast 2008 och under året utreds alternativa lösningar för finansiering av Ålands Radio och TV.”

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag understöder ltl Fredrik Karlströms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Karlström, understödd av ltl Danne Sundman, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för moment 33.05.60 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 42. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

   

  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Karlströms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag ber om öppen omröstning.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Dennis Jansson och ltl Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Roger Eriksson: ja, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 23 ja-röster och 7 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Avd. 34. Finansavdelningens förvaltningsområde. Godkänd. Avd. Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde. Godkänd. Avd. 36. Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde. Godkänd. Avd. 37. Näringsavdelningens förvaltningsområde. Godkänd. Avd. 38. Trafikavdelningens förvaltningsområde. Godkänd. Avd. 39. Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån och finansiella poster. Godkänd.

   

  KLÄMMARNA

  Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig. Begärs ordet?

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag hade tänkt understöda ltl Christian Beijars förslag till kläm. Är det okej att jag själv lägger den som förslag, vill jag i så fall göra det, alltså den som är utdelad på vårt bord.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Ifall det godkänns att ltl Danne Sundman lägger klämmen vill jag understöda hans förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Danne Sundman, understödd av ltl Gun-Mari Lindholm, föreslagit att lagtinget godkänner en fjärde kläm enligt den lydelse som framgår av utdelat förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  De i betänkandet ingående klämförslagen föreläggs först för beslut var för sig, varefter lagtinget fattar beslut om om ltl Danne Sundmans ändringsförslag.

   

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

   

  Omröstning kommer härefter att verkställas om ltl Danne Sundmans förslag om en fjärde kläm. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Torbjörn Eliasson och ltl Raija-Liisa Eklöw att biträda vid omröstningen. Omröstning kommer att verkställas om ltl Danne Sundmans förslag om en fjärde kläm. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Klämmen lyder:

   

  ”Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen kommer till lagtinget med ett meddelande om Ålands hälso- och sjukvårdsmyndighet som innehåller förslag om verksamhetens utveckling, prioriteringar samt behovet av investeringar i om- och tillbyggnader.

   

  Dessutom bör en tydligare ansvarsfördelning mellan ledningsgruppen, ÅHS:styrelse samt landskapsregeringen och lagtinget presenteras som gör beslutsgången mera transparent och organisationen mera rättssäker. Meddelandet föreläggs lagtinget innan några större förändringar i verksamheterna och sjukhusets anläggningar görs.”

   

  Öppen omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: nej, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja , Eklöw: nej, Roger Eriksson: nej,  Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn:  ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: nej,  Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   Omröstningen har gett som resultat 15 ja-röster och 15 nej-röster. Enligt lagtingsordningens 60 § 2 mom. sägs: ”Faller rösterna lika vid omröstning, avgör talmannens röst utom vid val, då lotten avgör.”

   

  Lagtinget har därmed godkänt ltl Danne Sundmans kläm.

   

  ALLMÄNNA MOTIVERINGEN

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Talmannen föreslår att motiveringarna föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet skall sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet.  Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Budgetprocessen

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag föreslår att allmänna motiveringen ändras i enlighet med min finansmotion nr 27 under rubriken ”Budgetprocessen”.

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag understöder ltl Danne Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Sundman, understödd av ltl Gun-Mari Lindholm, har föreslagit att under rubriken ”Budgetprocessen” det andra stycket i betänkandet utgår och ersätts med en ny motiveringstext enligt den lydelse som ingår i finansmotion nr 27.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

   

  Den ekonomiska politiken

   

  Ltl Anders Eriksson: Under rubriken ”Den ekonomiska politiken” önskar jag att det fogas in två nya stycken enligt det utdelade förslaget. Det går i korthet ut på att vi önskar en stramare ekonomisk politik, att man skall fondera mera och spara mera för sämre tider.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN:

   

  Den ekonomiska politiken

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att under rubriken ”Den ekonomiska politiken” tillfogas två nya stycken enligt utdelat förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas om förslaget. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Självstyrelsepolitik

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Under rubriken ”Självstyrelsepolitik” önskar jag att det fogas tillägg i enlighet med det utdelade förslaget som i korthet går ut på att vi önskar en ramlag enligt den färöiska modellen. Vi vill stärka det svenska språket och vi vill att man skall kunna erhålla hembygdsrätt oavsett medborgarskap.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit ett tillägg till motiveringen under rubriken ”Självstyrelsepolitik” enligt den lydelse som framgår av utdelat förslag. Omröstning kommer att verkställas.. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Danne Sundman: Talman! Jag yrkar på öppen omröstning.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag stöder ltl Danne Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Peter Grönlund och ltl Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Roger Eriksson: ja, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: avstår, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: avstår, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: ja, Sune Mattsson: avstår, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: avstår, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 20 ja-röster, 6 nej-röster medan 4 ledamöter avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Landskapet och kommunerna

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag föreslår att det tredje stycket i utskottsbetänkandet ersätts med ett moment i enlighet med min reservation och den skall då följande lydelse och där ber jag att det noteras att månaden som nämns två gånger skall ersättas med månaden april:

   

  ”Landskapsregeringen skall utföra ett arbete med en landskapsandelsreform i brådskande ordning där det arbete, som redan utförts och kommer att utföras på konsultbasis, används som grund och där kommunerna och kommunförbundet är starkt involverade. Målsättningen är att landskapsregeringen skall ge ett förslag till landskapsandelsreform åt lagtinget att behandla under april månad 2007. Om detta inte är genomförbart så skall landskapsregeringen i april månad 2007 i tilläggsbudget ge ett förslag till höjning av de basbelopp som anges i LL om landskapsandelar till kommunerna, LL om planering av och landskapsandel för socialvården samt i LL om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten. Vid behov föreslår landskapsregeringen parallellt lagändringar som motsvarar budgetförslaget, i form av budgetlag eller normal lagändring. I förslaget skall beaktas de eftersläpningar som de förutnämnda basbeloppen har genomgått i förhållande till den verkliga kostnadsökningen för producerandet av den lagstadgade kommunala servicen.”

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Mats Perämaas förslag.

   

  TALMANNEN:Ltl Perämaa, understödd av ltl Åke Mattsson, har föreslagit att det tredje stycket i utskottets betänkande under rubriken "Landskapet och kommunerna" utgår och ersättas med den text som framgår av ltl Perämaas reservation, dock så att orden "mars månad 2007" ändras till "april månad 2007". Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltl Torbjörn Eliasson och ltl Raija-Liisa Eklöw att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop. 

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger  Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: nej, Jan-Erik Mattsson: avstår, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 15 ja-röster och 14 nej-röster och en ledamot har avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Utbildnings- och kulturpolitik

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag föreslår under rubriken ”Utbildning och kulturpolitik” det förslag som jag delade ut igår på lagtingsledamöternas bord med följande text:

   

  ”Innan reformarbetet för gymnasialstadiet förs vidare föreläggs lagtinget ett meddelande som behandlar utbildningsstrategierna för gymnasialstadiet. En omfattande reformering av utbildningen förutsätter att de föreslagna åtgärderna är förankrade i verkligheten, att de studerande, lärarna och föräldrarna är delaktiga i processen samt att landskapets lagstiftande församling utförligt informerats och givits möjlighet att påverka det pågående reformarbetet.”

   

  Ltl Gun-Mari Lindholm: Talman! Jag understöder vtm Viveka Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Gun-Mari Lindholm, har föreslagit att under en ny rubrik ”Utbildnings- och kulturpolitik” införs ett nytt stycke av den lydelse som framgår av utdelat förslag. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Begärs ytterligare ordet i fråga om betänkandets allmänna motiveringar?

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag föreslår att till den allmänna motiveringen fogas ett nytt avsnitt med rubriken Åland och EU enligt utdelade förslaget som i korthet går ut på att man skulle ha en konsekvensanalys innan man inför EU-lagstiftning, att man arbetar för en självständig talerätt inom EU:s ministerråd, att vi inte skulle godkänna EU:s konstitutionella fördrag förrän Åland har fått sin berättigade talerätt och att vi också skulle analysera om inte Åland är fel positionerad i sin relation till EU.

   

  Jag önskar att det till den allmänna motiveringen fogas ett nytt förslag med rubriken Åland och EU i i enlighet med det utdelade förslaget som jag kort relaterade.

   

  Jag föreslår att det införs ett nytt avsnitt med rubriken ”Miljöpolitik” enligt det utdelade förslaget, som mera går ut på mera konkreta miljöförbättrande åtgärder.

   

  Jag önskar också att det till den allmänna motiveringen fogas ett nytt avsnitt med rubriken ”Näringspolitik”. Frågorna är för viktiga för att de skall glömmas bort i det här sammanhanget.

   

  Med samma motivering önskar jag också att det införs en ny rubrik lydande ”Sjöfarten”, där två nya stycken enligt det utdelade förslaget skulle ingå.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag önskar understöda ltl Anders Erikssons förslag.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag föreslår ett nytt stycke med rubriken ”Socialpolitik” med följande lydelse:

   

  ”Landskapsregeringen återkommer i första tilläggsbudget med förslag om att införa ett Ålandstillägg för folkpensionärer och andra pensionärer som lever under knappa omständigheter.”

   

  Jag föreslår också en ny rubrik: ”Främjande av jämställdhet” med lydelsen:

   

  ”Ett viktigt led i jämställdhetsarbetet är att synliggöra kvinnors och mäns olika villkor i samhället. Landskapsregeringens mål är särskilt att utveckla statistiken och det samarbete som behövs för att underlätta uppföljningen av hur likalönsprincipen förverkligas. Landskapsregeringen inleder ett fyraårsprojekt med målet ’Jämställd lönesättning i landskapet’. En kommitté med ett tydligt mandat tillsätts och årligen avsätts budgetmedel som öronmärks för löneregleringar för landskapets anställda. Landskapet öronmärker budgetmedel för kommunerna att söka för motsvarande åtgärder inom den kommunala sektorn.”

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag skulle be att få understöda vtm Viveka Erikssons förslag och samtidigt skulle jag vilja föreslå en ny rubrik ”Regional utveckling” med en ny text infogad under den rubriken i enlighet med finansmotion nr 53, som skulle lyda:

   

  ”Landskapsregeringen återkommer under året till lagtinget med ett meddelande om regionalpolitiken som även innehåller en utredning om invånarnas kostnader för vardagslivet i de olika regionerna.”

   

  Ltl Åke Mattsson: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Mats Perämaas förslag och vill samtidigt införa en ny rubrik under ämnet ”Miljöpolitik” med det försynta förslaget att landskapsregeringen under året kommer att överväga möjligheten att tillsätta en miljödelegation.

   

  Ltl Mats Perämaa: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Åke Mattssons förslag.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Fru talman! Jag föreslår också en ny rubrik ”Socialpolitik” med text enligt finansmotion nr 19: ”Landskapsregeringen kommer under året i samråd med Ålands hälso- och sjukvård att utarbeta en långsiktig plan för förebyggande hälsovård för olika ålderskategorier.”

   

  Ltl Roger Eriksson: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Raija-Liisa Eklöw förslag.

   

  TALMANNEN: Först upptas Åland och EU. Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att under en ny rubrik ”Åland och EU” införs en ny text av den lydelse som framgår av utdelat förslag. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Främjande av jämställdheten

  Vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under en ny rubrik "Främjande av jämställdhet" fogas ett tillägg enligt den lydelse som framgår av utdelat förslag. Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Regional utveckling

  Ltl Perämaa, understödd av ltl Åke Mattsson, har föreslagit att till utskottets motivering under en ny mellanrubrik "Regional utveckling " fogas ett tillägg enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 53. Är redogörelsen riktig? Riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Mats Perämaas ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Socialpolitik

  Vtm Viveka Eriksson, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under en ny rubrik "Socialpolitik” infogas en ny motiveringstext av den lydelse som framgår av utdelat förslag. Vidare har ltl Eklöw, understödd av ltl Roger Eriksson, har föreslagit att under samma  rubrik  infogas en ny motiveringstext av den lydelse som framgår av finansmotion nr 19.

   

  Omröstning kommer att verkställas om de båda ändringsförslagen var för sig. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Först röstas om vtm Viveka Erikssons ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Katrin Sjögren: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Roger Eriksson och ltl Peter Grönlund att biträda vid omröstningen.

   

  Vtm Viveka Eriksson: Talman! Jag ber talmannen att läsa upp ändringsförslaget så att alla vet vad det är vi röstar om.

   

  TALMANNEN:  Ett nytt stycke med rubriken  ”Socialpolitik”. Motivering:

   

  ”Landskapsregeringen återkommer i första tilläggsbudget med förslag om att införa ett Ålandstillägg för folkpensionärer och andra pensionärer som lever under knappa omständigheter.”

   

  Den som röstar med finansutskottets förslag röstar ja och den som röstar med vtm Viveka Erikssons ändringsförslag röstar nej. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Roger  Eriksson: nej, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: ja, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: nej, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Perämaa: nej, Sjögren: nej, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster och 14 nej-röster.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Därefter röstas om ltl Eklöws förslag som ingår i finansmotion nr 19. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Raija-Liisa Eklöws ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Miljöpolitik

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att under en ny rubrik ”Miljöpolitik” införs en ny text av den lydelse som framgår av utdelat förslag. Vidare har ltl Åke Mattsson,  understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att under samma  rubrik  infogas en ny motiveringstext av den lydelse som framgår av finansmotion nr 67.

   

  Omröstning kommer att verkställas om de båda ändringsförslagen var för sig. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt..

   

  Först röstas om ltl Anders Erikssons ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om ltl Åke Mattssons förslag som ingår i finansmotion nr 67. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Åke Mattssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Näringspolitik

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att under en ny rubrik ”Näringspolitik” införs en ny text av den lydelse som framgår av utdelat förslag.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Eriksson ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Sjöfarten

  Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit att under en ny rubrik "Sjöfarten" infogas en ny motiveringstext av den lydelse som framgår av utdelat förslag.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag önskar med tanke på ärendets vikt och historieforskningen ha en öppen omröstning.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas.

  Jag ber ltl Raija-Liisa Eklöw och ltl Carina Aaltonen biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Roger Eriksson: ja, Aaltonen: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Ehn: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Lindqvist: avstår, Beijar: ja, Sjöblom: ja, vtm Viveka Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lindström: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson:avstår, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Lagerberg: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Lindholm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 22 ja-röster, 6 nej-röster medan 2 ledamöter avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Allmänna motiveringen är därmed behandlad.

   

  Eftersom lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets förslag, remitteras ärendet på nytt till finansutskottet. Ärendets enda behandling avbryts i avvaktan på utskottets förnyade betänkande.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 14.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 11.28).