Ändring av tobakslagen gällande upphettade tobaksvaror

Lagförslag LF 36/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Lanskapsregeringen föreslår ändringar i landskapslagen om tobak och relaterade produkter för att implementera kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/2100 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU vad gäller upphävande av vissa undantag för upphettade tobaksvaror. Genom ändringen införs nya produktkrav gällande upphettade tobaksvaror. Det delegerade direktivet ska vara implementerat senast den 23 juli 2023, varför lagändringen behöver träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder