Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 21 december 2001 kl. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop.

  Samtliga lagtingsledamöter närvarande.

   

  Meddelas att landskapsstyrelsens svar med anledning av ltl Sundbacks enkla fråga nr 5/2001-2002 kommer att avges vid lagtingets plenum den 7 januari 2002.

  Antecknas.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 1:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 6/2000-2001 angående avtal om  grön el för landskapets fastigheter. (HM nr 2/1999-2000).

   

  Ärendet bordläggs till plenum den 7.1.2002. Godkänt.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 1/2001-2002 angående ändringar av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i trafik mellan Finland och Sverige. (RP nr 1/2001-2002).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. Det i framställningen ingående förordningsförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Förordningsförslaget är bifallet. Ärendets andra behandling är avslutad.

   

   

  Föredras för fortsatt enda behandling ärende nr 3:

   

  Finansutskottets betänkande nr 1/2001-2002 angående budget för landskapet Åland år 2002. (FR nr 3/2001-2002 jämte finansmotionerna nr 1-56/2001-2002).

   

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 20 december. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar, dock så att där ändringsförslag inte aviserats, föreläggs huvudtitlarna i sin helhet. Därefter föreläggs inkomsterna enligt avdelningar jämte detaljmotiveringar, sedan betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel jämte detaljmotiveringar.

   

  Föreläggs 41 Ht i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs 42 Ht i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs 43 Ht enligt kapitel.

  43.01. Godkänt. 43.03. Godkänt. 43.04. Godkänt. 43.05. Godkänt. 43.10. Godkänt. 43.15. Godkänt.

  43.20.01

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget uner 43.20.01 höjs med 50.000 euro i enlighet med finansmotion nr 14.

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag stöder ltl Sundmans förslag.

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl  Salmén , föreslagit att anslaget under moment 43.20.01 höjs med 50.000 euro i enlighet med finansmotion nr 14. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.  Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs kapital 43.25.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman!  Jag föreslår ett tillägg till motiveringen under moment 43.25.62 som lyder: ”Landskapsstyrelsen ser över gällande stödregler så att familjer som bor i radhus skall ha rätt till stöd på samma villkor som ägare till en- och tvåfamiljershus.”

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Sjöbloms tillägg till motiveirngen.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under 43.25.83 minskas med 7 miljoner enligt finansmotion nr 18.

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag stöder ltl Sundmans förslag om borttagande av 7 miljoner euro.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår att finansmotion nr 16 antas.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sjöbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 43.25.62 enligt den lydelse som framgår av ltl Sjöbloms reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning i detta angelägna ärende.

   

  Ltl Sundback:  Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Wiklöfs förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts. Öppen omröstning kommer att hållas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. De som röstar med finansutskottet röstar ja; de som röstar med ltl Sjöbloms förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstningen sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: avstår.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster och 11 nej-röster och en ledamot har avstått. Lagtinget har sålunda omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av ltl Salmén, föreslagit att anslaget under 43.25.83 skulle sänkas med 7.000.000 euro i enlighet med finansmotion nr 18.

  Vidare har ltl Sjöblom, understödd av ltl ltl Sundback, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 43.25.83 enligt den lydelse som framgår av finansmotion nr 16. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning om de båda förslagen kommer att verkställas var för sig.

   

  Först röstas om ltl Sundmans ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sundmans  ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer därför att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstningen sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, Lindeman: nej, Strand: nej,  Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja,   Holmberg: ja,  Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja,  Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom:  nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 22 ja-röster och 8 nej-röster. Lagtinget har sålundsa omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Därefter röstas om ltl Sjöbloms ändringsförslag. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Förelägges 43.27.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att under moment 43.27.40 utskottets motivering utgår och ersätts med ny motivering enligt utdelat förslag: ”Det s.k. Nyhamnsprojektet förverkligas under åren 2002-2004. Projektet som innebär uppförande av sju vindkraftverk med en totaleffekt om 12,6 MW ökar andelen vindkraft till ca 23 procent av elbehovet på Åland. Projektet stöd med 3.000.000 euro av EU. Den totala anskaffningskostnaden beräknas till 15 miljoner euro, varav 4,4 miljoner euro behövs i stöd från landskapet. Anslaget delas mellan projektåren så att inget anslag upptas i budgeten 2002, 2,2 miljoner euro upptas i budget 2003 och 2,2 miljoner euro upptas i budget 2004. Landskapsstyrelsen kan ge landskapsgarantier för detta och/eller återkomma till lagtinget i tilläggsbudget så att projektet kan igångsättas enligt planerat för att erhålla nämnda EU-stöd.”

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundman, understödd av vtm Häggblom, föreslagit att detaljmotiveringen i betänkandet under moment 43.27.40 utgår och ersätts med en text som framgår av ltl Danne Sundmans utdelade förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Danne Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och  understötts och kommer att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: avstår, Roger Jansson: avstår,  Sjöblom: ja, Sundback: avstår,  Wiklöf: nej,  Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja,  Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja,  Svensson: ja, Wickström-Johansson: nej, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja,  Lundberg: ja, Pehrsson: ja,  vtm Häggblom: nej,  Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej,  Boman: ja.

   

  Omröstningen har givit som resultat 19 ja-röster, 8 nej-röster och 3 ledamöter har avstått från att rösta. Lagtinget har sålundsa omfattat betänkandets förslag.

   

  Förelägges 43.30. Godkänt. 43.32. Godkänt. 43.40

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under moment 43.40.75 ökas med 50.000 euro enligt finansmotion nr 21.

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag understöder ltl Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundma, understödd av ltl Salmén, föreslagit att anslaget under moment 43.40.75 skulle höjas med 50.000 euro i enlighet med finansmotion nr 21. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs kapitel 43.60. Godkänt. 43.70. Godkänt. 43.80. Godkänt. 43.95. Godkänt.

   

  Föreläggs 44 Ht enligt kapitel.

  44.01.

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag föreslår att utskottets motivering utgår och ersätts med motiveringen i ltl Dennis Janssons reservation: ”En utredning görs med syfte att retroaktivt förbättra pensionsförmånerna för anställda med mycket korta anställningsförhållanden.”

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Lindemans förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Harriet Lindeman, understödd av ltl Roger Jansson, föreslagit att  utskottets förslag till detaljmotivering under kapitlet 01 utgår och ersätts med en motivering enligt den lydelse som framgår ltl Dennis Janssons reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Lindemans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  44.05. Godkänt.

  44.10

   

  Ltl Boman: Fru talman! Som ett led i mina försök att minska budgetunderskottet med 2 miljoner mark föreslår jag att momentet 44.10.32 minskas med 1 miljon mark.

   

  Ltl Strand:  Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till detaljmotiveringen av följande lydelse: ”Lagtinget noterar att landskapsstyrelsen prioriterat, emot kommunens förslag, att ishall skall byggas först. Landskapsstyrelsens förslag om EU-finansiering förefaller outrett. Lagtinget föreslår att en regional simhall i måttlig storlek, beaktande att det stora badhuset byggs i Mariehamn åren 2002-2003, såvida Finströms kommun så önskar, blir det första projektet i Godby.”

   

  Ltl Dennis Jansson: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Strand.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Boman föreslagit att anslaget under moment 44.10.32 skulle sänkas med 1.000.000 mark. Förslaget upptas inte till omröstning i brist på understöd.

   

  Vidare har ltl Strand, understödd av ltl Dennis Jansson, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen enligt den lydelse som framgår av ltl Dennis Janssons reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag understöder ltl Strands förslag om öppen omröstning. 

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts  och kommer att verkställas. Jag ber ltla Perämaa och Roger Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja,  Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja,  Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson:ja,  Lisbeth Eriksson: ja,  Sjöstrand: ja, Svensson: ja,  Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja,  Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: avstår, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster och 11 nej-röster, medan en ledamot har avstått från att rösta. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 44.20.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till motiveringen enligt min reservation som lyder:

   

  ”Utskottet förutsätter att bidraget inte beviljas till bolaget förrän majoritetsägaren Samfundet Folkhälsan i Helsingfors och minoritetsägaren Folkhälsan på Åland r.f. klart redovisar hur driften för de planerade omsorgsverksamheterna skall finansieras utan att de åländska kommunernas redan ansträngda utgifter ytterligare stiger.”

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag stöder ltl Sjöbloms tillägg och jag kommer att avstå från att själv lägga förslaget om att det inte skulle betalas ut bidrag till sådana här bolag utan jag stöder hennes förslag i stället.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Salmén, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 44.20.51 av följande lydelse:  ”Utskottet förutsätter att bidraget inte beviljas till bolaget förrän majoritetsägaren Samfundet Folkhälsan i Helsingfors och minoritetsägaren Folkhälsan på Åland r.f. klart redovisar hur driften för de planerade omsorgsverksamheterna skall finansieras utan att de åländska kommunernas redan ansträngda utgifter ytterligare stiger.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 44.90. Godkänt. 44.95. Godkänt.

   

  Föreläggs 45 Ht enligt kapitel.

  45.01.

   

  Ltl Salmén: Jag föreslår Jag föreslår att det utlade tillägget till motiveringen godkänns under 45.01.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Salméns ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Salmén, understödd av ltl Strand, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för kapitel 01 enligt den lydelse som framgår av utdelat förslag: ”Ett förslag till reviderad barnomsorgslag i vilken frågan angående möjlighet till att få tiden för moderskaps- och föräldraledighet pensionsberättigad skall utredas av landskapsstyrelsen och framläggas under år 2002.”  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Lindholms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd. 

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag ber att få föreslå öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts  och kommer att verkställas. Jag ber ltla Perämaa och Roger Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja,  Englund: nej, Dennis Jansson: nej,  Roger Jansson: nej, Sjöblom: avstår,  Sundback: nej,  Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja,  Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja,  Svensson: ja,  Wickström-Johansson: nej,  vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja,  Lundberg: avstår, Pehrsson: avstår, vtm Häggblom: nej,  Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

  Omröstningen har gett som resultat 15 ja-röster och 12 nej-röster, medan 3 avstått från att rösta. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 45.10.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till motiveringen enligt reservationen: ”Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen under år 2002 utarbetar ett nytt system för bostadsbidraget som beaktar en högre kvadratmeteryta per person samt en 30-procentig bidragstäckning av hyran.”

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få stöda ltl Sjöbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen till moment 45.10.50 av följande lydelse: ”Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen under år 2002 utarbetar ett nytt system för bostadsbidraget som beaktar en högre kvadratmeteryta per person samt en 30-procentig bidragstäckning av hyran.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts  och kommer att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: ja, Roger Jansson: ja, Sjöblom: nej,  Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: ja, Strand: ja,  Per-Erik Eriksson: ja,  Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja,  Sune Mattsson: ja,  Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja,  Jan-Erik Mattsson: ja,  Lundberg: ja,  Pehrsson: ja,  vtm Häggblom:  nej, Lindholm: nej,  Salmén: ja,  Sundman: ja,  Boman: ja.

   

  Omröstningen har givit som resultat 25 ja-röster och 5 nej-röster. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 45.15.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Under moment 45.15.30 föreslår jag följande: ”Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen i samband med nästa års justering av utkomststödet beaktar 20 procent högre matkostnaderna och det höga hyreskostnadsläget på Åland.”

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag understöder ltl Sjöbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sjöblom, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 45.15.30 av följande lydelse: ”Utskottet föreslår att landskapsstyrelsen i samband med nästa års justering av utkomststödet beaktar 20 procent högre matkostnaderna och det höga hyreskostnadsläget på Åland.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Också i detta fall yrkar jag på öppen omröstning.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag stöder ltl Wiklöfs förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts  och kommer att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: ja,  Roger Jansson: ja, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: ja,  Strand: ja, Per-Erik Eriksson: ja,  Erlandsson: ja,  Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja,  Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja,  Jan-Erik Mattsson: ja,  Lundberg: ja,  Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej,  Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 27 ja-röster och 6 nej-röster. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 45.20.

   

  Ltl Boman: Fru talman! Utgående från mitt starka rättvisekrav föreslår jag att anslaget under 45.20.30 Mottagande av flyktingar utgår.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Föreslår att anslaget under momentet minskas med 286.000 euro.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag ber att få understöda vtm Häggbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Under detaljbehandlingen har ltl Boman föreslagit att anslaget under 45.20.30 skulle utgå. Förslaget upptas inte till omröstning i brist på understöd. Under detaljbehandlingen har vidare vtm Häggblom, understödd av ltl Sundman, föreslagit att anslaget under 45.20.30 skulle sänkas med 286.000 euro i enlighet med finansmotion nr 32. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med vtm Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl J-E Mattsson: Fru talman! Jag om öppen omröstning.

   

  Ltl Svensson: Fru talman! Jag ber att få stöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts  och kommer att verkställas. Jag ber ltla Perämaa och Roger Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja,  Dennis Jansson: ja,  Roger Jansson: ja,  Sjöblom: ja,  Sundback: ja, Wiklöf: ja, Lindeman: ja, Strand: ja,  Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja,  Holmberg: ja, Sjölund: ja,  Sune Mattsson: ja,  Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja,  Wickström-Johansson: ja,  vtm Christer Jansson: ja,  Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg:ja,  Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej,  Lindholm: ja, Salmén:ja,  Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 27 ja-röster och 3 nej-röster. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

  Föreläggs 45.25. Godkänt. 45.30. Godkänt. 45.35. Godkänt. 45.50. Godkänt. 45.52. Godkänt. 45.54. Godkänt. 45.56. Godkänt. 45.56. Godkänt. 45.58 Godkänt. 45.59 Godkänt. 45.70 Godkänt.

   

  Föreläggs 46 Ht enligt kapitel.

  46.01. Godkänt. 03. Godkänt. 05.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag föreslår att uner moment 46.05.76 anslaget höjs med 500.000 euro i enlighet med finansmotion nr 38.

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag stöder vtm Häggbloms förslag om verkstadsbyggnad för Ålands hantverksskola.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Häggblom, understödd av ltl Salmé, föreslagit att anslaget under moment 46.05.76 höjs med 500.000 euro i enlighet med finansmotion nr 38. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag understödet förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts  och kommer att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja,  Englund: nej,  Dennis Jansson: ja,  Roger Jansson: nej,  Sjöblom: nej,  Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej,  Strand: nej,  Per-Erik Eriksson: ja,  Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja,  Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja,  Wickström-Johansson: ja,  vtm Christer Jansson: ja,  Jan-Erik Mattsson: ja,  Lundberg: ja, Pehrsson: ja,  vtm Häggblom: nej,  Lindholm: nej,  Salmén: nej, Sundman: nej,  Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett till resultat 19 ja-röster och 11 nej-röster. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 46.07. Godkänt. 09. Godkänt. 11. Godkänt. 13. Godkänt. 15. Godkänt. 17. Godkänt. 18. Godkänt. 19. Godkänt. 20. Godkänt. 25. Godkänt. 30. Godkänt. 32. Godkänt. 34. Godkänt. 35. Godkänt. 36. Godkänt. 38. Godkänt. 40. Godkänt. 41. Godkänt. 42.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag föreslår att utskottets motivering utgår och ersätts av en motivering enligt reservationen till betänkandet: ”Yrkesträningsundervisningens lokalbehov bör brådskande lösas i enlighet med den färdigt planerade tillbyggnaden vid Yrkesskolan. I tillbyggnaden kan behoven för multimediautbildningen tillgodoses.”

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag stöder ltl Lindemans förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Harriet Lindeman, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit att detaljmotiveringen i betänkandet under moment 46.42.74 utgår och ersätts med en text av följande lydelse: ”Yrkesträningsundervisningens lokalbehov bör brådskande lösas i enlighet med den färdigt planerade tillbyggnaden vid yrkesskolan. I tillbyggnaden kan behoven för multimediautbildningen tillgodoses.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Lindemans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag ber om öppen omröstning.

   

  Ltl Dennis Jansson: Fru talman! Jag understödet förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts  och kommer att verkställas. Jag ber ltla Perämaa och Roger Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson:  ja, Englund: ja,  Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: nej,  Sundback: nej, Wiklöf: nej,  Lindeman: nej, Strand: nej,  Per-Erik Eriksson: ja,  Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja,  Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja,  Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja,  vtm Christer Jansson: ja,  Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja,  vtm Häggblom: nej,  Lindholm: nej, Salmén: nej,  Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 19 ja-röster och 11 nej-röster. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 46.44.

   

  Ltl Boman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under 46.44.76 Lösdriftsladugård utgår.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag föreslår att 500.000 mark enligt finansmotion nr 44 utgår.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få stöda vtm Häggbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Under detaljbehandlingen har ltl Boman föreslagit att anslaget under moment 46.44.76 500.000 euro skulle sänkas med 500.000 euro i enlighet med finansmotion nr 43. Förslaget tas inte till omröstning i brist på understöd. Vidare har vtm Häggblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit att anslaget under 46.44.76 om 500.000 euro utgår i enlighet med finansmotion nr 44.  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 46.48. Godkänt. 50. Godkänt. 60.

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag föreslår att anslaget för uppförande av museimagasin, moment 46.60.75, minskas med 50.000 euro för att man skall få ett någorlunda vanligt museilager.

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Salméns förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Salmén, understödd av ltl Roger Jansson, föreslagit att anslaget under moment 46.60.75 sänks med 50.000 euro i enlighet med finansmotion nr 45. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Salméns ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar xx. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 46.62. Godkänt. 64. Godkänt. 66. Godkänt. 68. Godkänt. 70. Godkänt. 72. Godkänt. 80. Godkänt.

   

  Föreläggs 47 Ht enligt kapitel.

  47.01. Godkänt.  47.03

   

  Ltl Dennis Jansson: Fru talman! Jag föreslår att enligt min reservation till finansutskottets betänkande i stället för andra stycket under 47.03.88 följande stycke intas:

   

  Momentet är avsett för investeringar i aktiekapital i varu- och tjänsteproducerande företag för breddning och utveckling av den åländska näringslivsbasen. Landskapsstyrelsen har som mål för år 2002 nämnt bl.a. Ålands Utvecklings Ab och Ålands Industrihus Ab. Förslaget i motion nr 46 avser en satsning på 500.000 euro (3.000.000MK) i tilläggsandelar i Lappobanken. Med en sådan insats står landskapsstyrelsen för över 40procent  av det egna kapitalet i banken. Landskapet har inte tidigare inträtt som ägare i bankväsendet. Om Lappobankens nuvarande problem skall lösas är det bättre att landskapsstyrelsen överväger garantiansvar gentemot bankens kundföretag i regionen. För detta ändamål kan det erfordras lagändring.Med anledning av detta förkastas motionen.”

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Eftersom jag har en liknande motion avstår jag från att ta den till omröstning och stöder ltl Dennis Janssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Dennis Jansson, understödd av ltl Sjöblom, föreslagit att andra stycket i utskottets detaljmotivering under moment 47.03.88 utgår och ersätts med en ny motivering enligt den lydelse som framgår av ltl Dennis Janssons reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar för finansutskottets betänkande röstar ja; de som röstar för ltl Dennis Janssons ändringförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Med tanke på Ålands framtid understöder jag förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts  och kommer att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: nej, Englund: ja,  Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej,  Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej,  Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson:  ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: avstår,  Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: nej,  vtm Christer Jansson: nej,  Jan-Erik Mattsson: ja,  Lundberg: nej,  Pehrsson: nej, vtm Häggblom:  nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej,  Boman: ja.

   

  Omröstnngen har gett som resultat 13 ja-röster och 16 nej-röster och en ledamot har avstått från att rösta. Lagtinget har omfattat ltl Dennis Janssons ändringsförslag.

   

  Föreläggs 47.05. Godkänt. 057. Godkänt.  47.15.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag föreslår ett tillägg till kapitelmotiveringen i enlighet med finansmotion nr 48: ”Senast år 2010 skall minst hälften av den på Åland odlade arealen underställas ekologiskt hållbara odlingsmetoder och senast uner 2002 skall landskapsstyrelsen i meddelande till lagtinget föreslå hur detta skall förverkligas.”

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Wiklöfs förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Wiklöf, understödd av ltl Sundback, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under kapitel 47.15 enligt den  lydelse som framgår av finansmotion nr 48. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Wiklöfs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 47.17. Godkänt. 21. Godkänt. 22. Godkänt. 24. Godkänt. 26. Godkänt. 40. Godkänt. 41. Godkänt. 43. Godkänt. 44. Godkänt. 46. Godkänt.  49.

   

  Ltl Boman: Fru talman! Bl.a. med tanke på de besvärliga smågristransporterna föreslår jag att anslaget under 47.49.21 om 39.000 euro  för Ålands svinavelsstation utgår.

   

  Ltl Sune Mattsson: Fru talman! Av orsaker som jag flera gånger har framfört ber jag att få understöda ltl Boman.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Boman, understödd av ltl Sune Mattsson, förslagit att anslaget under moment 47.49.21 om 39.000 euro utgår. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Bomans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Förläggs 47.52. Godkänt.  55. Godkänt.  58. Godkänt.

   

  Föreläggs 48 Ht enligt kapitel.

  48.01. Godkänt. 10. Godkänt.  20.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Med hänvisning till att utredningen redan är gjord föreslår jag att utskottets motivering utgår.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag understöder ltl Strands förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Strand, understödd av ltl Lindeman, föreslagit att detaljmotiveringen i betänkandet under kapitel 48.20 utgår. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 48.30.

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag föreslår att moment 48.30.20 minskas med 210.000 euro för att inte ha ytterligare lastbilar i egen regi utan vi hoppas att man använder fria entreprenörer på Åland. 

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Salméns ändringsförslag. Samtidigt vill jag föreslå att under 48.30.30 Landskapsunderstöd för byggande och förbättrande av kommunalvägar anslaget höjs med 110.000 euro.

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag stöder vtm Häggbloms försalg om att höja anslaget för att det skall byggas kommunalvägar och få stöd från landskapet.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Salmen, understödd av vtm Häggblom, föreslagit att anslaget under moment 48.30.20 skulle sänkas med 210.000 euro enlighet med finansmotion nr 52. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Salméns ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Under detaljbehandlingen har vtm Häggblom, understödd av ltl Salmén, föreslagit att anslaget under moment  48.30.30 skulle höjas med 110.000 euro i enlighet med utdelat förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Häggbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Englund: Fru talman! Jag ber om öppen omröstning.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag understöder ltl Englunds förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts  och kommer att verkställas. Jag ber ltla Eklöw och Dennis Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja,  Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: nej, Dennis Jansson: ja,  Roger Jansson: ja, Sjöblom: ja, Sundback: avstår,  Wiklöf: avstår, Lindeman: ja,  Strand: ja, Per-Erik Eriksson: ja,  Erlandsson: ja, Holmberg: ja,  Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja,  Lisbeth Eriksson: ja,  Sjöstrand: ja,  Svensson: ja,  Wickström-Johansson: ja,  vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja,  Lundberg: ja,  Pehrsson: ja, vtm Häggblom:  nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej,  Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 23  ja-röster och 5 nej-röster, medan två ledamöter avstått från att rösta. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 48.50. Godkänt. 

  Föreläggs 49 Ht i dess helhet.

   

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet enligt detaljmotiveringar; där ändringsförslag aviserats föreläggs avdelningarna kapitelvis.

   

  Avd. 31. Godkänd.  Avd. 32. Godkänd.

  Avd. 33 föreläggs kapitelvis. 33.01. Godkänt. 33.03. Godkänt. 33.04. Godkänt. 33.05.

   

  Ltl Strand: Fru talman!  Jag föreslår en ändring enligt reservationens text: ”TV-avgiften omändras till ’radio- och TV-avgift’ och fastställs till 151 euro varmed inkomstbeloppet minskas med 137.000 euro till 1.470.000 euro.”

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under 33.05.60 minskas med 192.000 euro.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag understöder det av ltl Strand lagda förslaget.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sundmans ändringsförslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Strand, understödd av ltl Lindeman, föreslagit  att anslaget under 33.05.60 sänks med 137.000 euro i enlighet med den reservation som ltl Dennis Jansson  har bifogat till finansutskottets betänkande. Vidare har ltl Sundman, understödd av vtm Häggblom, föreslagit att anslaget skulle sänkas  med 192.0000 euro enlighet med finansmotion nr 5. Är redogörelsen riktig? Riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas. Talmannen föreslår att de båda ändringsförslagen först ställs mot varandra varefter det segrande förslaget ställs mot finansutskottets betänkande. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  I den första omgången ställs alltså ltl Strands förslag mot ltl Sundmans förslag. De som röstar för ltl Strands förslag röstar ja, de som röstar för ltl Sundmans förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?  Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen avstår. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för nej. Lagtinget har i denna omgång omfattat omfattat ltl Sundmans ändringsförslag.

   

  Härefter ställs ltl Sundmans ändringsförslag mot finansutskottets betänkande. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sundmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Sundman: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer att verkställas. Jag ber ltla Perämaa och Roger Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: avstår, Dennis Jansson: avstår, Roger Jansson: nej, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

  Omröstningen har gett som resultat 21 ja-röster och 7 nej-röster, medan två ledamöter har avstått från att rösta. Lagtinget har omfattat förslaget enlgit finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 33.15. Godkänt. 25. Godkänt. 27. Godkänt. 30. Godkänt. 32. Godkänt. 40. Godkänt. 60. Godkänt. 70. Godkänt. 80. Godkänt. 95. Godkänt.

   

  Föreläggs Avd. 34 i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avd. 35 i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avd. 36 i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs Avd. 37 i sin helhet. Godkänd.

   

  Avd. 38 föreläggs  enligt kapitel.

  38.01. Godkänt. 10. Godkänt. 20.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Med anledning av det jättestora underskottet föreslår jag, för att långsiktigt säkerställa och utveckla en bra skärgårdstrafik bör avgiftsnivån höjas, att anslaget under moment 38.20.20 höjs med 490.000 euro i enlighet med med min finansmotion nr 8.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag ber att få understöda det av ltl Strand lagda ändringsförslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Strand, understödd av ltl Lindeman, föreslagit att anslaget under moment 38.20.20 höjs med 490.000 euro i enlighet med finansmotion nr 8. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har begärts och understötts och kommer att verkställas. Jag ber ltla Perämaa och Roger Jansson biträda vid omröstningen. Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: ja, Sundback:ja , Wiklöf:ja , Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, Häggblom: nej, Lindholm: ja, Salmén: ja, Sundman: avstår, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 24 ja-röster och 5 nej-röster, medan en ledamot har avstått. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs kap. 38.30. Godkänt. 38.50. Godkänt.

   

  Föreläggs Avd. 39. 01.

   

  Vtm Häggblom: Fru talman! Under 39.01 föreslår jag ett nytt moment 25 med anslaget med 12.360.000 euro i enlighet med finansmotoin nr 9.

   

  Ltl Salmén: Fru talman! Jag stöder vtm Häggbloms förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har vtm Häggblom, understödd av ltl Salmén, föreslagit att under ett nytt moment 39.01.25 skulle upptas ett anslag om 12.360.000 euro i enlighet med finansmotion nr 9. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med vtm Häggbloms  ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  39.10. Godkänt. 20. Godkänt. 30.

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Huvudfrågan i budgetbehandlingen har ju varit om budgeten skall vara i balans eller inte och vi föreslår uner 39.30.90 att för att budgeten skall balansera anslaget under 39.30.90 Finansieringslån om 21.661.000 euro utgår i budgeten för 2002 och att landskapsstyrelsen i en tilläggsbudget inkommer med förslag till besparingar till motsvarande belopp.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Sundbacks förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Sundback, understödd av ltl Wiklöf, föreslagit att anslaget under moment 39.30.90 om 21.661.000 euro skall utgå i enlighet med finansmotion nr 12. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  39.98. Godkänt.

   

  KLÄMMARNA

  Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig. Begäres ordet?

   

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.

   

  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

   

  ALLMÄNNA MOTIVERINGEN

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Begärs ordet?

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår att det fogas en ny text under ”Samhällsekonomiska projekt” som lyder:

   

  ”Lagtinget omfattar landskapsstyrelsens förslag gällande badhuset i Mariehamn och föreslår att i Godbyprojektet ishall och regional simhall bör planeras före övriga delar. Vad beträffar Godbyprojektet och andra kända projekt såsom golfbanorna i Föglö, Saltvik och Eckerö, ridhus i Lemland, idrotts- och rekreationscenter i Jomala innehållande eventuell skidtunnel, konstgräsplan i Mariehamn och andra kommunala projekt så bör landskapsstyrelsen inom mars 2002 återkomma till lagtinget för att få eventuella stödnivåer och stödvillkor fastställda. Detta är speciellt viktigt då vissa av projekten, såsom golfbanan i Föglö redan kommit igång med planeringen, men utan att huvudmannen vet de ekonomiska förutsättningarna för projektet.”

   

  Ltl Dennis Jansson: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Strands förslag.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag föreslår ett nytt stycke i enlighet med finansmotion nr 1 i budgeten under rubriken Vattenvård på sidan 20-21 i allmänna motiveringen av följande lydelse:

   

  Fiskodlingen utgör fortsättningsvis den största belastningskällan av kväve och fosfor till våra kustnära vatten. Trots näringens positiva ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter framförallt i vissa skärgårdskommuner, och trots näringens ansträngningar att genom förbättrat foder och förbättrad utfordringsteknik minimera belastningen, är det ändå svårt att förena näringen med kraven på  en miljömässigt ekologiskt hållbar utveckling. Senast inom tre år bör fiskodlingens aktörer påvisa sådana reduktioner av utsläppsmängderna att odlingarna kan lyftas bort från HELCOM:s hotspot-lista. Är det inte möjligt bör odlingarna successivt avvecklas genom en plan där hänsyn tas till investeringar och avskrivningar på ett sätt som från landskapets sida håller odlarna skadelösa. En avvecklingsplan kan omspänna cirka 15 år.”

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår att ett nytt stycke om regionalpolitik fogas till allmänna motiveringen på sidan 2:

   

   ”Regionalpolitik

  Befolkningsminskningen i skärgården och i vissa randkommuners sviktande befolkningsunderlag inger oro inför framtiden. För att alla regioner på Åland skall ges förutsättningar för att leva och utvecklas bör en genomgripande förnyelse av den hittills bedrivna regionalpolitiken göras. Regionalpolitiken måste styras av klart fastställda mål om en önskad samhällsutveckling. Skärgårdsborna och de som bor i randkommunerna bör tillförsäkras en med övriga ålänningar jämförbar standard då ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga faktorer beaktas. Medlen är alla de möjligheter självstyrelsen erbjuder i form av ekonomiska stödsystem, lagstiftning och politiska överenskommelser. Utlokalisering av lämpliga samhällsfunktioner måste göras och samarbetet mellan företag, organisationer, nätverk och kommuner som både verkar i glesbygden och i centralkommunerna skall särskilt premieras. Skärgårdsbornas möjligheter att i praktiken kunna delta i det politiska samarbetet skall underlättas med hjälp av modern kommunikationsteknik samt kompensation för deltagande i möten och andra fora där skärgårdsbornas erfarenheter och inflytande ar av väsentlig betydelse för att uppnå verklig balans. För att övergå från teori till praktisk förväntar sig lagtinget att landskapsstyrelsen inom den första hälften av år 2002 presenterar en rad regionalpolitiska åtgärder som formulerats i samarbete med alla regioner på Åland.”

   

  Ltl Sundback: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Wiklöf och ltl Sjöblom.

   

  Ltl Dennis Jansson: Fru talman! Jag önskar få ett tillägg till den allmänna motiveringen under ”Ekonomisk politik” av följande lydelse:

   

  ”Lagtinget uppmanar landskapsstyrelsen att inom mars 2002 inkomma till lagtinget med förslag till hur ekonomin åren 2002-2004 kan bringas i betydligt bättre balans än den stora obalans som nu presenteras i landskapsstyrelsens budgetförslag.”

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber först att få understöda ltl Dennis Janssons framförda förslag, ltl Wiklöfs framförda förslag och ltl Strands förslag. Vidare föreslår jag att lagtinget gör ett tillägg i finansutskottets motivering på sidan 3 efter ”Utvecklingen av självstyrelsen. Självstyrelselagen” i enlighet med reservationen i finansutskottets betänkande, gjord av ltl Dennis Jansson, under rubriken ”Självstyrelsens finansiering” av följande lydelse:

  ”Landskapsstyrelsen bör för att säkerställa kommunernas framtida ekonomi vidta åtgärder för att både samfundsskatte- och kapitalskattelagstiftningsbehörigheten överförs till självstyrelsen så snart som bara är möjligt samt ett tillräckligt utredningsunderlag snarast bör framtas i landskapet inför förhandlingar om övertagandet till självstyrelsen av all övrig skattelagstiftningsbehörighet.”

   

  Ytterligare, fru talman, föreslår jag att lagtinget gör en ändring i utskottsbetänkandet under rubriken ”Sjöfartspolitik” på sidan 4, där tredje stycket, sista meningen skulle utgå, som börjar med ”Utskottet understryker vikten av …..” och ersättas av en text under ”Sjöfartspolitik” som ingår i ltl Dennis Janssons reservation till finansutskottets betänkande. Det är ganska långt, så jag bryr mig inte om att läsa upp det utan hänvisar till reservationen i betänkandet. Det är fyra stycken.

   

  För det sista, fru talman, föreslår jag att under allmänna motiveringens rubrik ”Energipolitik” efter utskottets motiveringar på sidan 5 tilläggs den text som finns under rubriken ”Energipolitik” i ltl Dennis Janssons reservation till utskottsbetänkandet för att i motsats till utskottet få ett klart ställningstagande från lagtinget vad som behöver göras.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Roger Janssons förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Dennis Jansson har under diskussionen, med understöd av ltl Roger Jansson, i enlighet med ltl Dennis Janssons reservation till de allmänna motiveringarna föreslagit under rubriken ”Budgetsituationen” en komplettering i enlighet med ltl Dennis Janssons reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

   

  Ltl Dennis Jansson: Fru talman! Det finns en liten ändring gentemot det som står i reservationen: ”Lagtinget uppmanar landskapsstyrelsen att inom mars 2002 inkomma till lagtinget med förslag till hur ekonomin åren 2002-2004 kan bringas i betydligt bättre balans än den stora obalans som nu presenteras i landskapsstyrelsens budgetförslag.”

   

  TALMANNEN: Ltl Dennis Jansson föreslår således följande: ”Lagtinget uppmanar landskapsstyrelsen att inom mars 2002 inkomma till lagtinget med förslag till hur ekonomin åren 2002-2004 kan bringas i betydligt bättre balans än den stora obalans som nu presenteras i landskapsstyrelsens budgetförslag.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Dennis Janssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag understöder ltl Strands förslag om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöds. Jag ber ltl Eklöw och ltl Dennis Jansson att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 19 ja-röster och 11 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Under detaljbehandlingen har vidare ltl Strand, understödd av ltl Dennis Jansson, föreslagit att utskottets text utgår och ersätts med texten enligt reservationen under rubriken ”Samhällsekonomiska projekt”; texten framgår av ltl Dennis Janssons reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Strands ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Lindeman: Fru talman! Jag understöder förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöds. Jag ber ltl Eklöw och ltl Dennis Jansson att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 19 ja-röster och 11 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Under detaljbehandlingen har vidare ltl Roger Jansson, understödd av ltl Strand, föreslagit att under ”Självstyrelsens finansiering” skulle intas en ny text enligt den text som finns i ltl Dennis Janssons reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Roger Janssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag ber att få föreslå öppen omröstning.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöds. Jag ber ltl Perämaa och ltl Roger Jansson att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: ja, Sundback: ja, Wiklöf: ja, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja,  Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Perhsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 22 ja-röster och 8 nej-röster. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Under detaljbehandlingen har vidare ltl Wiklöf, understödd av ltl Sundback, föreslagit en ny text under rubriken ”Vattenvård” i enlighet med finansmotion nr 1. Texten framgår av finansmotion nr 1. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Den som röstar för finansutskottets förslag röstar ja; den som röstar för ltl Wiklöfs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Sjöblom: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöds. Jag ber ltl Perämaa och ltl Roger Jansson att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: avstår, Englund: ja, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: nej, Sundback: nej, Wiklöf: nej, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: nej, vtm Christer Jansson: avstår, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: avstår, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: ja, Lindholm: avstår, Salmén: ja, Sundman: ja, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster och 8 nej-röster, medan 4 ledamöter avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Under detaljbehandlingen har vidare ltl Roger Jansson, understödd av ltl Strand, föreslagit att under rubriken ”Sjöfartspolitik” utskottets text utgår och ersätts av den text som framgår av ltl Dennis Janssons reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Roger Janssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Vidare har under detaljbehandlingen ltl Roger Jansson, understödd av ltl Strand, föreslagit under avsnittet ”Energipolitik” att andra till fjärde stycket i utskottets motivering utgår och ersätts av den text som framgår av ltl Dennis Janssons reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar med ltl Roger Janssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Ltl Roger Jansson: Fru talman! Jag föreslår öppen omröstning.

   

  Ltl Strand: Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning har föreslagits och vunnit understöds. Jag ber ltl Perämaa och ltl Roger Jansson att biträda vid omröstningen. Omröstning verkställs enligt upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Eklöw: ja, Perämaa: ja, Andersson: ja, Englund: nej, Dennis Jansson: nej, Roger Jansson: nej, Sjöblom: ja, Sundback: avstår, Wiklöf: avstår, Lindeman: nej, Strand: nej, Per-Erik Eriksson: ja, Erlandsson: ja, Holmberg: ja, Sjölund: ja, Sune Mattsson: ja, Lisbeth Eriksson: ja, Sjöstrand: ja, Svensson: ja, Wickström-Johansson: ja, vtm Christer Jansson: ja, Jan-Erik Mattsson: ja, Lundberg: ja, Pehrsson: ja, vtm Häggblom: nej, Lindholm: nej, Salmén: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 19 ja-röster och 9 nej-röster, medan två ledamöter har avstått från att rösta. Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Vidare har under detaljbehandlingen ltl Sjöblom, understödd av ltl Sundback, föreslagit under avsnittet ”Regionalpolitik” en ny text i de allmänna motiveringarna i enlighet med med ltl Sjöbloms reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja; de som röstar för ltl Sjöbloms ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja. Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets förslag.

   

  Allmänna motiveringen är därmed slutbehandlad.

   

  Eftersom lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets förslag, överlämnas ärendet ånyo till finansutskottet. Ärendets enda behandling avbryts i avvaktan på utskottets förnyade betänkande. Ärendet återupptas vid lagtingets nästa plenum.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls i dag kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl. 11.52).