Finansutskottets betänkande 1/2001-2002

Tillhör ärendet: Förslag till budget för landskapet Åland år 2002, Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under rubriken 'Vattenvård', Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering under rubriken 'Näringspolitik', Angående komplettering av budgetförslagets allmänna motivering på särskilda punkter, Angående sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet med 137.000 euro, Angående sänkning av anslaget under moment 33.05.60 Inkomster av radio- och TV-verksamhet med 192.000 euro, Angående höjning av anslaget under moment 39.10.92 Återbäring av lotteriskatt med 760.000 euro, Angående höjning av anslaget under moment 39.10.92 Återbäring av lotteriskatt med 760.000 euro samt om komplettering av momentets motivering, Angående att anslaget under moment 39.30.90 Finansieringslån om 21.551.000 euro utgår, Sänkning av anslaget under moment 33.80.23 Posten på Åland med 137.000 euro, Angående höjning av anslaget under moment 36.66.20 Verksamhetens inkomster - Kastelholms fornminnesområde med 5.000 euro, Angående höjning av anslaget under moment 38.20.20 Sjötrafiken, verksamhetens inkomster med 490.000 euro, Angående upptagande av ett nytt inkomstanslag under moment 39.01.25 Inkomst av aktieförsäljning om 12.360.000 euro, Angående komplettering av motiveringen till kapitel 42.40 Lagberedningen, Angående höjning av anslaget under moment 43.20.01 Planläggnings- och byggnadsväsendet - verksamhetens utgifter med 50.000 euro för svenskspråkiga byggbestämmelser m.m, Angående komplettering av motiveringen till moment 43.25.62 Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården, Angående komplettering av motiveringen till moment 43.25.83 Bostadslån, Angående sänkning av anslaget för bostadslån (43.25.83) med 6.000.000 euro, Angående sänkning av anslaget under moment 43.25.83 Bostadslån med 7.000.000 euro samt ändring av motiveringen till momentet och kapitlet 43.25, Angående höjning av anslaget under moment 43.27.40 Understöd för befrämjande för förnybar energi med 1.500.000 euro samt om komplettering av motiveringen till momentet, Angående ändring av motiveringen till momentet 43.40.01 Fastighetsförvaltning - verksamhetens utgifter, Angående höjning av anslaget under moment 43.40.75 Ombyggnader och grundförbättringar med 50.000 euro för asfaltering av parkeringen vid Eckeröhallen, Ändring av motiveringen till kapitel 43.80 Posten på Åland, Angående komplettering av motiveringen till kapitel 44.01 Finansavdelningens förvaltningsområde, Allmän förvaltning, Sänkning av anslaget under moment 44.10.32 Bidrag för samhällsekonomiska projekt med 1.000.000 euro, Angående komplettering av motiveringen under moment 44.10.32 Bidrag för samhällsekonomiska projekt, Angående ändring av motiveringen till moment 44.20.51 Projektbidrag ur penningautomatmedel, Angående ändring av motiveringen till kapitel 45.01 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning, Angående komplettering av motiveringen till kapitel 45.01 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning, Angående höjning av anslaget för bostadsbidrag (45.10.50) med 40.000 euro, Angående höjning av anslaget för landskapsandel till kommunerna för driftskostnader för socialvården (45.15.30) med 45.000 euro för att höja utkomststödets belopp, Anslaget under moment 45.20.30 För mottagande av flyktingar om 486.000 euro utgår, Sänkning av anslaget under moment 45.20.30 Mottagande av flyktingar med 286.000 euro, Angående komplettering av motiveringen till kapitel 45.30 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, Angående sänkning av anslaget för allmän miljövård, verksamhetens utgifter (45.50.01) med 42.000 euro, Angående komplettering av motiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Angående komplettering av motiveringen under kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård, Ändring av motiveringen till kapitel 45.70 Ålands hälso- och sjukvård samt till momentet 45.70.74 Ålands hälso- och sjukvård, byggnadsinvesteringar, Angående upptagande av ett anslag om 500.000 euro under moment 46.05.76 Verkstadsbyggnad för Ålands hantverksskola, Angående upptagande av ett anslag om 22.500 euro under ett nytt moment 46.09.50 för verksamheten vid Ålands emigrantinstitut, Angående höjning av anslaget under moment 46.11.54 Understöd för idrotts- och sportanläggningar med 50.000 euro för ett ridhus i Lemland, Höjning av anslaget under moment 46.15.30 Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter med 1.000.000 euro, Angående upptagande av ett anslag om 500.000 euro under moment 46.42.74 Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola, Anslaget under moment 46.44.76 Ålands naturbruksskola, lösdriftsladugård om 500.000 euro utgår, Anslaget under moment 46.44.76 Ålands naturbruksskola, lösdriftsladugård om 500.000 euro utgår, Angående sänkning av anslaget under moment 46.60.75 Uppförande av museimagasin med 50.000 euro, Angående komplettering av motiveringen till momentet 47.03.88 Aktieteckning i bolag, Angående komplettering av motiveringen till kapitel 47.07 Turismen, Angående komplettering av motiveringen till kapitel 47.15 Främjande av lantbruket, Anslaget under moment 47.49.21 Verksamhetens utgifter, Ålands svinavelsstation om 39.000 euro utgår, Angående upptagande av ett anslag om 20.000 euro under ett nytt moment 47.52.80 Golfbana i östra Saltvik för en utredning av byggandet av en golfbana, Angående reservering av medel under anslaget för understöd för kollektivtrafik (48.10.45) för väntkurer för busstrafiken, Angående sänkning av anslaget under moment 48.30.20 Vägar, broar, hamnar och linfärjor, verksamhetens utgifter med 210.000 euro samt om ändring av motiveringen till momentet, Angående sänkning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten med 100.000 euro så att medel för rivning av Marsunds bro utgår, Sänkning av anslaget under moment 48.30.77 Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten med 270.000 euro samt om ändring av motiveringen till momentet, Angående sänkning av anslaget under moment 48.50.20 Verkstad och lager, verksamhetens utgifter med 100.000 euro, Anslaget under moment 48.50.77 Utbyggnad av Möckelö hamn om 40.000 euro utgår
Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1a/2001-2002

 

Datum

 

Finansutskottet

2001-12-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finansutskottets betänkande

Budget för landskapet Åland 2002

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 3/2001-2002

 

Utskottets synpunkter

 

Vid ärendets enda behandling den 21 december 2001 har lagtinget inte oförändrat godkänt finansutskottets betänkande nr 1/2001-2002. Ärendet har därför enligt 58 § lagtingsordningen återremitterats till finansutskottet för utlåtande över den av lagtinget beslutade ändringen.

 

Detaljmotivering

 

U T G I F T E R

 

47.

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

47.03.

Näringslivets främjande

 

47.03.88.

Aktieteckning i bolag (R)

 

 

 

 

 

 

 

Lagtinget har beslutat att den i betänkandet föreslagna motiveringen utgår och ersätts med en ny motivering med följande lydelse: "Momentet är avsett för investeringar i aktiekapital i varu- och tjänsteproducerande företag för breddning och utveckling av den åländska näringslivsbasen. Landskapsstyrelsen har som mål för år 2002 nämnt bl.a. Ålands Utvecklings Ab och Ålands Industrihus Ab. Förslaget i motionen nr 46 avser en satsning på 500.000 euro (3.000.000 mk) i tilläggsandelar i Lappobanken. Med en sådan insats står landskapsstyrelsen för över 40 % av det egna kapitalet i banken. Landskapet har inte tidigare inträtt som ägare i bankväsendet.

Om nuvarande problem skall lösas är det bättre att landskapsstyrelsen överväger garantiansvar gentemot bankens kundföretag i regionen. För detta ändamål kan det erfordras lagändring.

Med anledning av detta förkastas motionen."

 

Finansutskottet har efter omröstning (3-2) beslutat att omfatta lagtingets beslut.  Beslutet biträddes av ledamöterna Dennis Jansson, Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom.

 

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget återremitterade den 21 december 2001 ärendet till finansutskottet.

 

I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Folke Sjölund, vice ordföranden Lars Holmberg samt ledamöterna Dennis Jansson, Jan-Erik Mattsson och Anne-Helena Sjöblom.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda meddelar utskottet

 

att utskottet har omfattat lagtingets beslut beträffande ltl Dennis Janssons ändringsförslag under moment 47.03.88

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 december 2001

 

 

Ordförande

 

 

Folke Sjölund

 

 

Sekreterare

 

 

Arne Selander