Andra behandling

Avbytarlagstiftning LF 8/2017-2018

 • Utdrag ur protokollet

  I andra behandling kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänts vid första behandlingen eller förkasta förslaget.

  Först tillåts diskussion och efter det  föreläggs lagförslaget för antagande.

  Diskussion.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att det till lagförslaget fogas en kläm som får samma lydelse som finns i min reservation till finans- och näringsutskottets betänkande: ”Att avbytarsystemet blir en social rättighet och att arbetet inleds omgående och att samma djurenhetssystem som används i Finland även används på Åland.”

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Föreläggs lagförslaget för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begärs ytterligare ordet?

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår att det klämförslag, som jag nyss lade fram, fogas till lagstiftningen.

  Ltl Harry Jansson

  Jag ber att få understöda vicetalmannens förslag.

  Talmannen

  Vid ärendets andra behandling har vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Harry Jansson, föreslagit att lagtinget ska godkänna en kläm som framgår av vtm Veronica Thörnroos reservation i ärendet.

  Detta kallas vtm Veronica Thörnroos förslag. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer därför att verkställas.

  Den som röstar för utskottets förslag röstar ja och den som röstar för att vtm Veronica Thörnroos kläm ska godkännas röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas?

  Godkänd.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag föreslår öppen omröstning.

  Ltl Lars Häggblom

  Jag understöder vtm Veronica Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Vtm Veronica Thörnroos har med understöd av ltl Lars Häggblom föreslagit att en öppen omröstning ska hållas. En öppen omröstning kommer därför att hållas.

  Jag ber lagtingsledamöterna Ingrid Johansson och Mikael Lindholm att biträda omröstningen.

  Den som röstar för utskottets förslag röstar ja; den som omfattar vtm Veronika Thörnroos klämförslag röstar nej.

  Omröstningspropositionen är godkänd.

  Upprop.

  Omröstningen har givit vid handen 15 ja-röster, 10 nej-röster, 3 avstod och 2 var frånvarande.

  Lagtinget har omfattat utskottets betänkande. Klämförslagets enda behandling är avslutad. Därmed är ärendet i dess helhet avslutat.