Avvikande reglering i fråga om hälso- och sjukvårdens vårdgaranti

Lagförslag LF 18/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om hälso- och sjukvård kompletteras med bestämmelser om hur den åländska vårdgarantin ska kunna hanteras under exceptionella förhållanden. De föreslagna möjligheerna till avvikelse från tidsfristerna i vårdgarantin är utformade på ett så-dant sätt att krav ställs på att slopandet av tidsfristerna för icke-brådskande sjukvård inte får äventyra den enskildes hälsa.
Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens komplettering av för-slaget till första tilläggsbudget för år 2021 och avses bli behandlad i sam-band med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.
Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder