Första behandling

Bassamfundslagstiftning LF 1/2016-2017

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Tage Silander

  Herr talman! Finans- och näringsutskottet har behandlat landskapsregeringens lagförslag 1/2016-2017 gällande bassamfundsbeskattning.

  Herr talman! När det gäller så kallad bassamfundsbeskattning har landskapet idag en gällande lag från 1995 om kommunalbeskattning av delägare i utländska bassamfund. I anslutning till den finns en förordning i vilken det finns en uppräkning över länder där bassamfundsbeskattning normalt inte kan komma ifråga utgående då dubbelbeskattningsavtal finns och då beskattningsnivån för samfund i dessa stater motsvarar beskattningsnivån för samfund i Finland.

  Landskapsregeringen föreslår att denna lag, och till denna lag anslutna förordning, ska ersättas med en blankettlag som gör rikslagstiftning tillämplig i landskapet.

  Syftet med bassamfundsbeskattningen är att förhindra att man kan undgå finländsk samfundsbeskattning genom utländska bassamfund som bildats i stater med låg skattebörda, samt att bidra till att de i Finland allmänt skattskyldiga ska beskattas i Finland även för sin andel av utländska bassamfunds inkomst.

  Herr talman! Utskottet har för sin del noterat att skattepolitiken länderna emellan och inom ramen för EU:s anvisningar och beslut i allt högre grad samordnas, bland annat för att undvika skadlig skattekonkurrens. Av den anledningen finns, så som det ser ut idag, inga väsentliga argument för att ha en egen lagstiftning gällande bassamfundsbeskattningen. Nyttan av egen reglering inom det här området bedöms för närvarande vara lägre än besväret att upprätthålla egen och kontinuerligt uppdaterad lagstiftning på området.

   

  Utskottet har i sin behandling av lagförslaget gjort två smärre justeringar, dels så att hänvisningen i detaljmotiveringen gällande § 2 Ikraftträdande rätteligen ändras till § 3 Ikraftträdande, dels genom en i paragrafen gällande ikraftträdandet uteslutning av ordet ”hela”, så att ordalydelsen gäller beskattningen för det skatteår, istället för hela det skatteår, som följer efter lagens ikraftträdande.

  Herr talman! Finans- och näringsutskottet föreslår att lagförslaget antas med nämnda ändringarna av teknisk natur.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning av rikslagstiftning om beskattning av delägare i utländska bassamfund för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.