Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Fru talman! Dagens andra betänkande från social- och miljöutskottet är lagen om behörighetskrav för serveringspersonal. Ändringen innebär att förvärvad tillräcklig yrkesskicklighet som ansvarig föreståndare och dess ställföreträdare på serveringsställen med A-rättigheter inte längre förutsätter minst två års heltidsarbete med servering av alkoholdrycker utan minst 3 månaders heltidsarbete med servering av alkoholdrycker samt ett av en restaurangläroanstalt utfärdat intyg över förtrogenhet med bestämmelserna om servering av alkoholdrycker.

  Utskottet har behandlat frågan ingående och vi bedömer, i likhet med landskapsregeringen, att en sänkning av längden på den yrkeserfarenhet som krävs av en ansvarig föreståndare för ett serveringsställe med A-rättigheter är ändamålsenlig och förbättrar den åländska restaurangbranschens verksamhetsförutsättningar. Det här kan i förlängningen gynna både unga och nyinflyttade som arbetar inom restaurangbranschen. Det är en bransch som är mycket speciell på Åland på grund av att vi har en kort och intensiv högsäsong. Det handlar bara om ett fåtal veckor som det är full fart, verkligen full fart inom restaurangbranschen i juli och det förefaller som säsongen bara blir kortare för varje år. I ljuset av detta är 2 års heltidsarbete med servering av alkoholdrycker en otidsenligt lång tid, medan 3 månader motsvarar ungefär två säsongers heltidsarbete inom branschen.

  Utskottets bedömning är att de fördelar som ändringen medför överväger de eventuella nackdelar som redogörs för i lagförslaget, varför utskottet förordar att lagförslaget antas.

  Utskottet har dock erfarit att ändringen kan leda till att belastningen på ÅMHM:s alkoholinspektör ökar ytterligare och att en förstärkning av ÅMHM:s resurser på området kan behövas under en övergångsperiod.

  Utskottet har under behandlingen av ärendet erfarit att utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal ges även i år, vilket utskottet finner positivt. Utbildningen ordnas av Ålands yrkesgymnasium och hålls i slutet på maj.

  Målet för utbildningen är bidra till att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att minska våld och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger i restaurangmiljöer och därmed också bidra till att utveckla en bättre restaurangkultur.

  Ansvarsfull alkoholservering innebär i praktiken att inte servera alkohol till underåriga gäster, att inte servera alkohol till märkbart berusade gäster och att bli bättre på att förutse risksituationer och kunna ingripa på ett lämpligt sätt. Utskottet ser det positivt att så många som möjligt från restaurangbranschen ges möjlighet att delta i den här endagsutbildningen.

  Utskottet omfattar lagförslaget, fru talman!

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Jag vill göra en återkoppling till mitt anförande i samband med presentationen. Det är rör ordet restaurangläroanstalt. Mig veterligen så existerar inte den terminologin i vår åländska lagstiftning. Jag undrar om utskottet har tittat närmare på den frågeställningen?

  Ltl Carina Aaltonen, replik

  Ja, vi har tittat närmare på den benämningen restaurangläroanstalt. Det är det som används i rikets lagstiftning. Det blir troligen modernisering kanske av det här uttrycket i en kommande lag. Det hänvisar att man har ett intyg från t.ex. yrkesgymnasiet på att man har genombrott den här utbildningen så att man kan få alkopasset så att man kan servera.

  Jag delar vtm Thörnroos synpunkter att begreppet restaurangläroanstalter låter väldigt anno dazumal.

  Vtm Veronica Thörnroos, replik

  Talman! Rent substantiellt så kan man se det som en liten fråga. Vad spelar det för roll om det heter restaurangläroanstalt eller skola? Men tittar man på detta med självstyrelseglasögonen så är det här ett sätt som vi förfinska vår egen lagstiftning.

  Vi har ju behörighet helt och hållet över vår undervisning och vad vi kallar våra skolor. Därför tycker jag att det nog är lite anmärkningsvärt att utskottets ordförande delar min åsikt om att vi inte ska förfinska vår egen lagstiftning men samtidigt inte har gjort någonting åt det i beredningsskedet. En viss förvåning måste jag nog tyvärr få uttrycka här.

  Ltl Carina Aaltonen, replik

  Fru talman! Förvåningen eller inte, vi måste också komma ihåg att många av dem som kommer för att arbeta inom den här branschen kanske inte är från vare sig Finland eller Åland utan kanske från andra delar av vår omvärld och då kanske begreppet restaurangläroanstalt förefaller vara ett neutralt begrepp. Huvudsaken är att man uppfyller bestämmelserna och är förtrogen med de punkter som finns i själva lagförslaget.

  Sedan tror jag nog att det blir en förändring i den nya lagen, som kommer till lagtinget, som ministern har utlovat inom ett år.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson

  Talman! Den här ändringen av åländsk alkohollagstiftningen är verkligen efterlängtad av branschen.

  I utskottet har jag erfarit att även myndigheterna som kontrollerar och ger tillstånd också har tyckt att den här lagen har varit alldeles för stelbent. Det har varit väldigt svårt att kunna hjälpa dem som har behov av att få tag på personal som kan vara ansvariga i restaurangen.

  Det här innebär, precis som vi var inne på i remissdebatten, att nu kan man välja den som är bäst för jobbet. Man behöver inte längre välja efter att man hittar någon som eventuellt har två års erfarenhet, vilket är väldigt positivt för hela branschen. Det är bra för skärgården, det är bra för landsbygden som har haft svårt att hitta personal. Det här är helt enkelt en väldigt bra bit på väg.

  Moderat samling gick till val med att vi skulle införa enklare regler för medborgare och företag. Det här är verkligen att göra det lite lättare för en bransch som är väldigt beroende av personalen under väldigt, väldigt, väldigt kort tid. Vi hade olika diskussioner i utskottet om hur kort den här tiden egentligen är när man behöver som mest personal. Det kan vara alltifrån nio dagar, tre veckor till fyra veckor. Säsongen bara minskar, minskar och minskar. Tidigare var säsongen från midsommar till mitten på augusti när skolorna började. Nu konstaterar vi att det är kanske två veckor i juli som är högsäsong på Åland.

  Vi behöver nog verkligen alla titta och se hur vi kan göra saker och ting för att Åland ska bli attraktivare, att vi kan förlänga säsongen så att vi inte behöver sitta och diskutera i utskottet om hur lång en säsong är, om den är nio dagar eller två veckor. En säsong på Åland borde kanske vara åtminstone sex månader.

  Med detta vill jag säga att det här en bra och efterlängtad förändring. Tack.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack, fru talman! Moderat samling säger att de vill förenkla. Varför vill man inte förenkla ännu längre? Om man jämför med lagstiftning i Finland så har de ännu enklare krav än vad den här framställningen innebär som en moderat minister har gjort.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Det är sant att fastlandet nu går in för noll månader. Här har det faktiskt varit diskussioner mellan myndigheter, landskapsregering och branschen. Branschen själv tycker en sommar, en säsong eller egentligen om vi tar diskussionen som förekom i utskottet så var det två somrar, det är bra för då har man ändå en viss erfarenhet.

  Det är ändå ett väldigt stort ansvar som man sätter på den person som är ansvarig, men ytterst är krögaren ansvarig och man sätter inte ett ansvar på vem som helst.

  Att gå från två år till tre månader anser jag att är en bra förbättring.

  Lagen kommer att komma upp igen, med tanke på att hela alkohollagen kommer upp om ett år ungefär och då kan man se om det är någonting som behöver justeras.

  Ltl Bert Häggblom, replik

  Tack, fru talman! Är moderat samling då beredda att förenkla det ytterligare? Eller står man kvar vid den här åsikten som man har i den här framställningen nu? Om man förenklar så skulle man ju förenkla mycket längre vilket gör det bättre för befintliga företagare, men också för nya företagare. När man säger att man tillmötesgår företagen så ska man alltid komma ihåg att det också kan komma nya företagare.

  Ltl Annette Holmberg-Jansson, replik

  Tack, fru talman! När lagstiftningen kommer upp på nytt igen om ett år ungefär så kan jag ta den här diskussionen igen om det kommer fram fakta som visar att tre månader inte var bra och att det skulle behöva sex månader eller varför inte gå in på noll månader. Vi tar den diskussionen då och inte nu.

  Jag ser inte problem. Jag tycker att det är fantastiskt att kunna få en förändring från två år till tre månader. Jag tror att bland de första anförandena som jag höll här i talarstolen handlade om att påvisa den här problematiken och vad den ställer till med för restauranger främst ute i skärgården och även på landsbygden.

  Det här är en väldigt bra förenkling, men på ett bra sätt.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3a § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.