Diskrimineringslagstiftning

Lagförslag LF 6/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Lagförslaget ansluter till landskapslagarna i det lagförslag (LF 14/2019-2020) som Ålands lagting beslöt om den 25 maj 2020. Republikens president konstaterade den 2 oktober 2020 att landskapslagen innebar ett överskridande av lagstiftningsbehörigheten och att den har förordnats förfalla.
Landskapsregeringen föreslår att rikets diskrimineringslag görs tillämplig i landskapet med behövliga avvikelser. Rättsområdet ansluter till inter-nationell rätt, och unionsrätt. Tillämpningen är delad mellan landskapet och riket. Förslaget beaktar detta och är samtidigt ägnat att klargöra om-fånget av ansvaret för likabehandling och förhindrande av diskriminering utan att i sak medföra stora ändringar.


Åtgärder