Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

Lagförslag LF 25/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling genomförs och tillämpas på Åland genom att Finlands lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare antas som blankettlag på Åland.
Lagförslaget hänför sig till ett EU-direktiv om e-faktura som ska ge-nomföras senast den 18 april 2019. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder